EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31990L0384

Padomes Direktīva (1990. gada 20. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu

OV L 189, 20.7.1990., 1./16. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 138 - 153
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 138 - 153
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 138 - 153
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 138 - 153
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 138 - 153
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 138 - 153
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 138 - 153
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 138 - 153
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 138 - 153
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 254 - 271
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 254 - 271

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 04/05/2009; Atcelts ar 32009L0023 . Jaunākā konsolidētā versija: 02/08/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/384/oj

31990L0384

Padomes Direktīva (1990. gada 20. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu

Oficiālais Vēstnesis L 189 , 20/07/1990 Lpp. 0001 - 0016
CS.ES Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 138 - 153
ET.ES Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 138 - 153
HU.ES Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 138 - 153
LT.ES Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 138 - 153
LV.ES Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 138 - 153
MT.ES Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 138 - 153
PL.ES Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 138 - 153
SK.ES Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 138 - 153
SL.ES Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 138 - 153


Padomes Direktīva

(1990. gada 20. jūnijs)

par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu

(90/384/EEK) attiecībā uz neautomātiskiem svariem

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 100.a pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

sadarbībā ar Eiropas Parlamentu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā dalībvalstu pienākums ir pasargāt sabiedrību no nepareiziem svēršanas darbību rezultātiem, ko iegūst, noteiktiem mērķiem izmatojot neautomātiskos svarus;

tā kā katrā dalībvalstī obligāti noteikumi konkrēti paredz nepieciešamās prasības neautomātisko svaru darbībai, precīzi nosakot metroloģiskas un tehniskas prasības, kā arī paredz pārbaudes procedūras pirms un pēc ekspluatācijas sākšanas; tā kā šie obligātie noteikumi nenovēršami nerada atšķirīgu aizsargātības līmeni dažādās dalībvalstīs, tomēr to atšķirības dēļ kavē tirdzniecību Kopienā;

tā kā jāsaskaņo valstu noteikumi, kas nodrošina šādu aizsargātību, lai garantētu brīvu neautomātisko svaru apriti, vienlaikus nodrošinot pamatotu aizsargātības līmeni Kopienā;

tā kā pašreizējie Kopienas tiesību akti paredz, ka, neņemot vērā vienu no Kopienas pamatlikumiem, proti, brīvu preču apriti, šķēršļi preču apritei Kopienā, ko rada atšķirības valstu likumos par preču lietošanu, ir jāpieņem, ciktāl ir atzīts, ka šo valstu tiesību aktu noteikumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu, ka attiecīgās preces atbilst pamatprasībām; tā kā šajā gadījumā tiesību aktu saskaņošana būtu jāierobežo līdz tiem noteikumiem, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka neautomātiskie svari atbilst metroloģiskajām pamatprasībām un darbības pamatprasībām; tā kā šīm prasībām, tāpēc ka tās ir pamatprasības, jāaizstāj attiecīgie valstu noteikumi;

tā kā šajā direktīvā tāpēc iekļautas tikai obligātas prasības un pamatprasības; tā kā, lai atvieglotu atbilstības pierādīšanu pamatprasībām, ir vajadzīgi Eiropas līmenī saskaņoti standarti, jo īpaši attiecībā uz metroloģiskajām īpašībām, kā arī projekta un konstrukcijas īpašībām, lai varētu uzskatīt, ka ierīces, kas atbilst šiem saskaņotajiem standartiem, atbilst pamatprasībām; tā kā šos Eiropas līmenī saskaņotos standartus izstrādā privātas organizācijas, un tiem jāpaliek neobligātiem dokumentiem; tā kā šā iemesla dēļ (CEN) un Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteja (Cenelec) saskaņā ar 1984. gada 13. novembrī parakstītajām vispārējām norādēm par Komisijas un šo divu iestāžu sadarbību ir atzītas kā iestādes, kas ir kompetentas pieņemt saskaņotus standartus; tā kā šīs direktīvas nozīmē saskaņots standarts ir tehniska specifikācija (Eiropas standarts vai saskaņots dokuments), ko Komisijas uzdevumā pieņēmušas abas minētas organizācijas vai viena no tām saskaņā ar Padomes 1983. gada 28. marta Direktīvu 83/189/EEK, kas nosaka informācijas sniegšanas procedūru tehnisku standartu un noteikumu jomā [4], kura grozīta ar Direktīvu 88/182/EEK [5], kā arī iepriekšminētajām vispārējām nostādnēm;

tā kā, lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību lietotājiem un trešām personām, vajadzīgs novērtējums par atbilstību attiecīgajiem metroloģiskajiem un tehniskajiem noteikumiem; tā kā esošās atbilstības novērtējuma procedūras dažādās dalībvalstīs atšķiras; tā kā, lai izvairītos no vairākkārtējiem atbilstības novērtējumiem, kas faktiski ir šķēršļi brīvai svaru apritei, būtu jāizveido kārtība dalībvalstu atbilstības procedūru savstarpējai atzīšanai; tā kā, lai atvieglotu savstarpēju atbilstības novērtējuma procedūru atzīšanu, būtu jāizveido saskaņota Kopienas procedūra līdz ar saskaņotiem kritērijiem, kā izraudzīties organizācijas, kas atbild par to uzdevumu veikšanu, kuri saistīti ar atbilstības novērtējuma procedūru;

tā kā tāpēc ir būtiski nodrošināt, ka šādas izraudzītas organizācijas garantē augstu kvalitātes līmeni visā Kopienā;

tā kā tas, ka uz neautomātiskajiem svariem ir EK atbilstības zīme vai uzlīme ar "M" burtu, norāda, ka ir pieņemts, ka šie svari atbilst šīs direktīvas noteikumiem un tāpēc nav vajadzības atkārtot reiz jau veikto atbilstības novērtējumu;

tā kā pasākumi, kas vērsti uz pakāpenisku iekšējā tirgus izveidi, jāveic līdz 1992. gada 31. decembrim; tā kā iekšējais tirgus ir teritorija bez iekšējām robežām, kurā ir garantēta brīva preču, personu, pakalpojumu un kapitāla aprite,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

I NODAĻA

Darbības joma, laišana tirgū, brīva aprite

1. pants

1. Svari ir mērierīce, ko lieto, lai noteiktu ķermeņa masu, izmantojot gravitācijas spēka iedarbību uz šo ķermeni. Svarus var lietot arī tam, lai noteiktu citus ar svariem saistītus lielumus, daudzumus, parametrus vai īpašības.

Neautomātiskie svari ir svari, kam svēršanas laikā vajadzīga tos apkalpojošas personas iejaukšanās.

Šī direktīva attiecas uz visiem neautomātiskajiem svariem, kas še turpmāk saukti par "svariem".

2. Šajā direktīvā nošķir divas svaru lietošanas kategorijas:

a) 1) masas noteikšana komercdarījumos;

2) masas noteikšana, lai aprēķinātu nodevu, tarifu, nodokli, prēmiju, sodanaudu, kompensāciju, atlīdzību vai tamlīdzīgu maksājumu;

3) masas noteikšana normatīvo un administratīvo aktu piemērošanai, kā arī eksperta atzinuma sniegšanai tiesā;

4) masas noteikšana medicīnas praksē, sverot pacientus novērošanas, diagnosticēšanas un ārstniecības vajadzībām;

5) masas noteikšana farmācijā, lai pagatavotu zāles pēc receptes, kā arī masas noteikšana analīzēs, ko veic medicīnas un farmācijas laboratorijās;

6) cenas noteikšana atkarībā no masas, tieši tirgojot preces sabiedrībai un veidojot gatavus iepakojumus;

b) visi citi lietošanas veidi, kas nav minēti šā panta 2. punkta a) apakšpunktā.

2. pants

1. Dalībvalstis veic visu vajadzīgo, lai nodrošinātu to, ka svarus nevar laist tirgū, ja tie neatbilst šīs direktīvas prasībām, kas attiecas uz tiem.

2. Dalībvalstis veic visu vajadzīgo, lai nodrošinātu to, ka svarus nevar sākt izmantot lietošanas veidiem, kas minēti 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā, ja tie neatbilst šīs direktīvas prasībām, kas attiecas uz tiem.

3. pants

Svariem, ko izmanto lietošanas veidiem, kas minēti 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā, jāatbilst I pielikumā uzskaitītajām pamatprasībām.

Ja svari ietver ierīces, ko neizmanto lietošanas veidiem, kas minēti 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā, vai svari ir ar tādām savienoti, pamatprasības neattiecas uz šādām ierīcēm.

4. pants

1. Dalībvalstis nekavē tādu svaru laišanu tirgū, kas atbilst šīs direktīvas prasībām, kuras attiecas uz tiem.

2. Dalībvalstis nekavē sākt izmantot svarus lietošanas veidiem, kas minēti 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā, ja šie svari atbilst šīs direktīvas prasībām, kas attiecas uz tiem.

5. pants

1. Dalībvalstis pieņem, ka 3. pantā minētajām pamatprasībām atbilst tādi svari, kas atbilst attiecīgajiem valsts standartiem, kuri īsteno saskaņotos standartus, kas atbilst 3. pantā minētajām pamatprasībām.

2. Komisija publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī atsauces uz 1. punktā minētajiem saskaņotajiem standartiem.

Dalībvalstis publicē atsauces uz 1. punktā minētajiem valsts standartiem.

6. pants

Ja dalībvalsts vai Komisija uzskata, ka 5. panta 1. punktā minētie saskaņotie standarti tikai daļēji atbilst 3. pantā minētajām pamatprasībām, Komisija vai attiecīgā dalībvalsts šo jautājumu, izklāstot šādas rīcības iemeslus, iesniedz izskatīšanai Pastāvīgajā komitejā (še turpmāk "Komiteja"), kas izveidota saskaņā ar Direktīvu 83/189/EEK. Komiteja nekavējoties sniedz savu atzinumu.

Saskaņā ar Komitejas atzinumu Komisija paziņo dalībvalstīm, vai attiecīgie standarti jāsvītro no 5. panta 2. punktā minētajām publikācijām.

7. pants

1. Ja kāda dalībvalsts uzskata, ka šīs direktīvas prasībām neatbilst svari, uz kuriem ir EK atbilstības zīme, kas minēta 2. pielikuma 2., 3. un 4. iedaļā, un kuri ir pareizi uzstādīti un izmantoti nolūkiem, kam tie paredzēti, tā veic vajadzīgos pasākumus, lai atsauktu šos svarus no tirgus vai lai aizliegtu vai ierobežotu to lietošanu un/vai laišanu tirgū.

Attiecīgā dalībvalsts tūlīt informē Komisiju par katru tādu pasākumu, uzrādot šāda lēmuma iemeslus un jo īpaši to, vai neatbilstību izraisa:

a) neatbilstība 3. pantā minētajām pamatprasībām, ja svari neatbilst 5. panta 1. punktā minētajiem standartiem;

b) nepareiza 5. panta 1. punktā minēto standartu piemērošana;

c) trūkumi pašos 5. panta 1. punktā minētajos standartos.

2. Komisija apspriežas ar iesaistītajām pusēm, cik drīz vien iespējams.

Pēc šādām apspriedēm Komisija nekavējoties informē to dalībvalsti, kas veikusi pasākumus, par apspriežu iznākumu. Ja tā konstatē, ka pasākumi ir pamatoti, tā tūlīt informē pārējās dalībvalstis.

Ja lēmums pieņemts sakarā ar trūkumiem standartos un ja dalībvalsts, kas veikusi pasākumus, nolēmusi tos turpināt, Komisija, apspriedusies ar attiecīgām pusēm, divos mēnešos iesniedz šo jautājumu komitejai, kā arī pēc tam sāk 6. pantā minēto procedūru.

3. Ja svariem, kas neatbilst attiecīgajām prasībām, ir EK atbilstības zīme, kompetentā dalībvalsts attiecīgi vēršas pret marķētāju, un par to informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

4. Komisija nodrošina, lai dalībvalstis tiktu pastāvīgi informētas par šīs procedūras gaitu un rezultātiem.

II NODAĻA

Atbilstības novērtējums

8. pants

1. Svaru atbilstību I pielikumā izklāstītajām pamatprasībām var apliecināt ar kādu no turpmāk minētajām procedūrām, ko izraugās pieteikuma iesniedzējs:

a) EK tipa pārbaude, kas minēta II pielikuma 1. punktā, pēc kuras seko vai nu EK tipa atbilstības deklarācija (ražojuma kvalitātes garantija), kas minēta II pielikuma 2. punktā, vai EK verifikācija, kas minēta II pielikuma 3. punktā.

EK tipa pārbaude tomēr nav obligāta svariem, kuros neizmanto elektroniskas ierīces un kuru slodzes mērīšanas ierīcē nav izmantota atspere uzliktā smaguma līdzsvarošanai;

b) EK vienības verifikācija, kā minēts II pielikuma 4. punktā.

2. Dokumentus un korespondenci, kas attiecas uz 1. punktā minētajām procedūrām, sastāda tās dalībvalsts valsts valodā, kurā šīs procedūras veic, vai valodā, kas ir pieņemama kompetentajai iestādei.

3. Ja svariem jāatbilst citām Kopienas direktīvām, kas attiecas uz citiem aspektiem, 10. pantā minētā EK atbilstības zīme šādā gadījumā norāda arī to, ka šie svari atbilst arī citu direktīvu prasībām.

9. pants

1. Dalībvalstis Komisijai un citām dalībvalstīm dara zināmas iestādes, kam tās uzticējušas uzdevumus, kuri saistīti ar 8. pantā minētajām procedūrām, katrai iestādei uzticēto konkrēto uzdevumu, kā arī izraudzīto iestāžu identifikācijas kodus.

Komisija Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī publicē izziņoto iestāžu sarakstu līdz ar uzdevumiem, kurus veikt tās pilnvarotas, un nodrošina to, ka sarakstā ir visjaunākie dati.

2. Lai izraudzītos iestādes, dalībvalstis piemēro obligātos kritērijus, kas ietverti V pielikumā. Iestādes, kas atbilst kritērijiem, kuri fiksēti attiecīgajos saskaņotajos standartos, uzskatāmas par tādām, kas atbilst V pielikumā ietvertajiem kritērijiem.

3. Dalībvalsts, kas ir pilnvarojusi kādu iestādi, atsauc šo pilnvarojumu, ja konstatē, ka šī iestāde vairs neatbilst 2. punktā minētajiem izraudzīšanas kritērijiem. Tā nekavējoties par to informē pārējās dalībvalstis un Komisiju.

III NODAĻA

EK atbilstības zīme un uzraksti

10. pants

1. Svariem, kam konstatēta EK atbilstība, EK atbilstības zīme un obligātie papildu dati, kas aprakstīti IV pielikuma 1. punktā, jāuzliek skaidri saskatāmi, viegli salasāmi un neizdzēšami.

2. Uzrakstus, kas minēti IV pielikuma 2. punktā, skaidri saskatāmi, viegli salasāmi un neizdzēšami uzliek visiem pārējiem svariem.

3. Ir aizliegts uz svariem lietot tādas zīmes, ko var sajaukt ar EK atbilstības zīmi.

11. pants

Ja konstatē, ka EK atbilstības zīme ir nepamatoti lietota svariem:

- kas neatbilst 5. panta 1. punktā minētajiem standartiem, ja ražotājs ir nolēmis ražot svarus, kuri atbilst šiem standartiem,

- kas neatbilst apstiprinātajam tipam,

- kas atbilst tādam apstiprinātam tipam, kurš neatbilst tam piemērojamām pamatprasībām,

- attiecībā uz ko izgatavotājs nav izpildījis saistības, ko paredz EK tipa atbilstības deklarācija (ražojuma kvalitātes garantija),

izziņotā kompetentā iestāde vajadzības gadījumā anulē EK tipa apstiprinājumu un/vai kvalitātes nodrošinājuma sistēmas apstiprinājumu. EK tipa apstiprinājuma anulēšana nozīmē aizliegumu iesniegt ražojumu EK verifikācijai un EK tipa atbilstības deklarācijai (ražošanas kvalitātes garantijai).

12. pants

Ja kādos svaros, ko izmanto kādam no lietošanas veidiem, kas minēti 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā, iekļaujas ierīces, uz ko neattiecas 8. pantā minētais atbilstības novērtējums, vai šie svari ir savienoti ar šādām ierīcēm, uz katras šādas ierīces ir simbols, kas ierobežo tās lietošanu, kā noteikts IV pielikuma 3. punktā. Šo simbolu ierīcēm uzliek skaidri saskatāmi un neizdzēšami.

IV NODAĻA

Nobeiguma noteikumi

13. pants

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka svari, uz kuriem ir EK atbilstības zīme, kas apliecina atbilstību šīs direktīvas prasībām, joprojām atbilstu šīm prasībām.

14. pants

Visos lēmumos, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu un izraisa kādu svaru lietošanas ierobežojumu, ir precīzi izklāstīts to pamatojums. Šādu lēmumu tūlīt dara zināmu attiecīgai pusei, reizē informējot par to, kādus tiesiskas aizsardzības līdzekļus spēkā esošie tiesību akti tai paredz konkrētajā dalībvalstī, un par šādu tiesiskas aizsardzības līdzekļu izmantošanas termiņiem.

15. pants

1. Dalībvalstis līdz 1992. gada 1. jūlijam pieņem un publicē tādus normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šo direktīvu. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

2. Dalībvalstis piemēro šādus aktus no 1993. gada 1. janvāra.

3. Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis tomēr 10 gadus no dienas, kurā tās piemēro 1. punktā minētos noteikumus, atļauj laist tirgū un/vai nodot ekspluatācijā svarus, kas atbilst noteikumiem, kuri bija spēkā pirms šīs dienas.

4. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savus tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. Direktīva 73/360/EEK ir atcelta no 1993. gada 1. janvāra, izņemot attiecībā uz 3. punkta piemērošanu.

16. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1990. gada 20. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

D. J. O’Malley

[1] OV C 55, 4.3.1989., 6. lpp. un OV C 297, 25.11.1989., 13. lpp.

[2] OV C 158, 26.6.1989., 221. lpp. un OV C 149, 18.6.1990.

[3] OV C 194, 31.7.1989., 1. lpp.

[4] OV L 109, 26.4.1983., 8. lpp.

[5] OV L 81, 26.3.1988., 75. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

Turpmāk izklāstītas pamatprasības, kurām jāatbilst 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajiem svariem. Izmantota terminoloģija, ko lieto Starptautiskā reglamentētās metroloģijas organizācija.

Iepriekšēja piebilde

Ja svaros ir vairāk nekā viena rezultātu parādīšanas vai drukāšanas ierīce vai ja šie svari ir savienoti ar vairāk nekā vienu rezultātu parādīšanas vai drukāšanas ierīci, ko izmanto lietošanas veidiem, kas minēti 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā, šīm ierīcēm, kas atkārto svēršanas rezultātus un nevar ietekmēt pareizu svaru darbību, nav jāatbilst pamatprasībām, ja svēršanas rezultātus pareizi un neizdzēšami drukā vai reģistrē svaru daļa, kas atbilst pamatprasībām, un ja rezultātiem var piekļūt abas puses, kas ieinteresētas mērījumā. Svariem, ko izmanto, tieši tirgojot preces sabiedrībai, ierīcēm, ar ko rezultātus drukā vai parāda pārdevējam un klientam, tomēr jāatbilst pamatprasībām.

METROLOĢISKAS PRASĪBAS

1. Masas vienības

Lieto masas vienības, kas ir likumīgas vienības Direktīvas 80/181/EEK [1] nozīmē, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 85/1/EEK [2].

Ja ievērots šis nosacījums, pieļaujamas šādas vienības:

- SI vienības: kilograms, mikrograms, miligrams, grams, tonna,

- standarta vienības: mārciņa, unce (avoirdupois), Trojas unce,

- citas vienības, kas nav SI sistēmā: metriskais karāts, sverot dārgakmeņus.

Svariem, kas izmanto iepriekšminētās angļu masas vienības, attiecīgās turpmāk norādītās pamatprasības pārvērš minētajās angļu vienībās ar vienkāršu interpolāciju.

2. Precizitātes kategorijas

2.1. Noteiktas šādas precizitātes kategorijas:

I speciālie svari,

II augstas precizitātes svari,

III vidējas precizitātes svari,

IV parastie svari.

Šo kategoriju specifikācijas norādītas 1. tabulā.

1. tabula

Precizitātes kategorijas

Kategorija | Etalona skalas intervāls (e) | Minimālā slodze (Min) | Etalona skalas intervālu skaits n = Maxe |

| | minimālā vērtība | minimālā vērtība | maksimālā vērtība |

I | 0,001 | g ≤ e | 100 e | 50000 | — |

II | 0,001 | g ≤ e ≤ 0,005 g | 20 e | 100 | 100000 |

0,1 | g ≤ e | 50 e | 5000 | 100000 |

III | 0,1 | g ≤ e ≤ 2 g | 20 e | 100 | 10000 |

5 | g ≤ e | 20 e | 500 | 10000 |

IV | 5 | g <= e | 10 e | 100 | 1000 |

Pārvadājumu tarifu noteikšanas vajadzībām minimālo slodzi II un III kategorijas svariem samazina līdz 5e.

2.2. Skalas intervāli

2.2.1. Faktiskie skalas intervāli (d) un etalona skalas intervāli (e) ir šādā formā:

1x10k, 2x10k, vai 5x10k masas vienības,

kur k ir vesels skaitlis vai nulle.

2.2.2. Visiem svariem, kam nav rezultātu parādīšanas palīgierīces:

d = e

2.2.3. Svariem ar rezultātu parādīšanas palīgierīci piemēro šādus nosacījumus:

e = 1x10k g

d < e ≤ 10 d

izņemot I kategorijas svarus, kam d < 10-4 g, tiem e = 10-3 g.

3. Klasifikācija

3.1. Svari ar vienu svēršanas diapazonu

Svari, kas aprīkoti ar rezultātu parādīšanas palīgierīci, pieder I vai II kategorijai. Šiem svariem minimālās slodzes apakšējo robežu šajās divās kategorijās iegūst, 1. tabulas 3. ailē etalona skalas intervālu (e) aizstājot ar faktiskās skalas intervālu (d).

Ja d < 10-4 g, 1. kategorijas maksimālā slodze var būt mazāka nekā 50000 e.

3.2. Svari ar vairākiem svēršanas diapazoniem

Vairāki svēršanas diapazoni ir pieļaujami ar noteikumu, ka tie skaidri norādīti uz svariem. Katru atsevišķo svēršanas diapazonu klasificē saskaņā ar 3.1. punktu. Ja svēršanas diapazoni ir dažādās precizitātes kategorijās, svariem jāatbilst stingrākajām prasībām, kas attiecas uz precizitātes kategorijām, kurās ir svēršanas diapazoni.

3.3. Daudzintervālu svari

3.3.1. Svariem ar vienu svēršanas diapazonu var būt vairāki daļēji svēršanas diapazoni (daudzintervālu svari).

Daudzintervālu svarus neaprīko ar rezultātu parādīšanas papildierīci.

3.3.2. Katru daudzintervālu svaru daļējo svēršanas diapazonu i definē, izmantojot:

—tā etalona skalas intervālu ei | ar | e(i + 1) | > ei |

—tā maksimālo slodzi Maxi | ar | Maxr | = Max |

—tā minimālo slodzi Mini | ar | Mini | = Max(i - 1) |

un | Min1 | =Min |

kur:

i = 1, 2,… r,

i = daļējā svēršanas diapazona numurs,

r = kopējais daļējo svēršanas diapazonu skaits.

Visas slodzes ir neto smaguma slodzes neatkarīgi no jebkādas izmantotās taras svara.

3.3.3. Daļējos svēršanas diapazonus klasificē atbilstīgi 2. tabulai. Visi daļējie svēršanas diapazoni ir vienā precizitātes kategorijā, un tā ir svaru precizitātes kategorija.

2. tabula

Daudzintervālu svari

i = 1, 2,… r,

i = daļējā svēršanas diapazona numurs,

r = kopējais daļējo svēršanas diapazonu skaits.

Kategorija | Etalona skalas intervāls (e) | Minimālā slodze (Min) | Etalona skalas intervālu skaits |

| | minimālā vērtība | minimālā vērtība [3] n = Maxiei + 1 | maksimālā vērtība n = Maxiei |

I | 0,001 | g ≤ ei | 100 e1 | 50000 | — |

II | 0,001 | g ≤ ei ≤ 0,005 g | 20 e1 | 5000 | 100000 |

0,1 | g ≤ ei | 50 e1 | 5000 | 100000 |

III | 0,1 | g ≤ ei | 20 e1 | 500 | 10000 |

IV | 5 | g ≤ ei | 10 e1 | 50 | 1000 |

4. Precizitāte

4.1. Īstenojot 8. pantā noteiktās procedūras, rezultātu parādīšanas kļūda nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo rezultātu parādīšanas kļūdu, kas parādīta 3. tabulā. Ja rezultātus parāda ciparu formā, rezultātu parādīšanas kļūdu koriģē, ņemot vērā noapaļošanas kļūdu.

Maksimāli pieļaujamās kļūdas attiecas uz neto vērtību un taras vērtību visiem iespējamiem smagumiem, izņemot iepriekš noteiktu taras vērtību.

3. tabula

Maksimāli pieļaujamās kļūdas

Slodze | Maksimāli pieļaujamās kļūdas |

I kategorija | II kategorija | III kategorija | IV kategorija |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0 | | ≤ m ≤ | 50000 | e | 0 | | ≤ m ≤ | 5000 | e | 0 | | ≤ m ≤ | 500 | e | 0 | | ≤ m ≤ | 50 | e | ± 0,5 e |

50000 | e | < m ≤ | 200000 | e | 5000 | e | < m ≤ | 20000 | e | 500 | e | < m ≤ | 2000 | e | 50 | e | < m ≤ | 200 | e | ± 1,0 e |

200000 | e | < m | | | 20000 | e | < m ≤ | 100000 | e | 2000 | e | < m ≤ | 10000 | e | 200 | e | < m ≤ | 1000 | e | ± 1,5 e |

4.2. Maksimāli pieļaujamās kļūdas lietošanā ir divreiz tik lielas kā pieļaujamās kļūdas, kas noteiktas 4.1. iedaļā.

5. Svēršanas rezultātiem, ko iegūst ar kādiem svariem, jābūt atkārtojamiem, un tiem jābūt reproducējamiem, lietojot citas rezultātu parādīšanas ierīces un citas līdzsvarošanas metodes.

Svēršanas rezultātiem jābūt pietiekami neatkarīgiem no smaguma novietojuma uz smaguma paliktņa.

6. Svari reaģē uz nelielām smaguma pārmaiņām.

7. Lielumi, kas ietekmē svēršanu, un laiks

7.1. II, III un IV kategorijas svariem, ko iespējams izmantot sasvērtus, jābūt pietiekami nejutīgiem pret sasvērumu, kāds var būt parastos uzstādīšanas apstākļos.

7.2. Svariem jāatbilst metroloģiskajām prasībām ražotāja noteiktā temperatūras diapazonā. Šis diapazons ir vismaz:

I kategorijas svariem: 5 °C,

II kategorijas svariem: 15 °C,

III un IV kategorijas svariem: 30 °C.

Ja ražotājs to nav norādījis, piemēro temperatūras diapazonu no – 10 °C līdz + 40 °C.

7.3. Svari, ko darbina ar elektriskā tīkla strāvu, atbilst metroloģiskajām prasībām strāvas piegādes apstākļos parastu svārstību robežās.

Svari, kas darbojas ar elektrisko bateriju strāvu, uzrāda to, ka spriegums nokrītas zem vajadzīgā minimuma, un šādos apstākļos vai nu turpina darboties pareizi, vai automātiski atslēdzas.

7.4. Elektroniski svari, izņemot tos I un II kategorijas svarus, kam e ir mazāks nekā 1 g, atbilst metroloģiskajām prasībām augsta relatīvā gaisa mitruma apstākļos pie to temperatūras diapazona augšējās robežas.

7.5. II, III vai IV kategorijas svaru noslogošana uz ilgu laiku rada tikai niecīgu ietekmi uz smaguma parādīšanu vai uz nulles stāvokli tūlīt pēc smaguma noņemšanas.

7.6. Citos apstākļos svari vai nu turpina darboties pareizi, vai automātiski atslēdzas [4].

PROJEKTS UN KONSTRUKCIJA

8. Galvenās prasības

8.1. Svaru projekts un konstrukcija ir tādi, ka svari saglabā metroloģiskās īpašības, ja tos uzstāda un lieto pareizi un tādā vidē, kādai tie paredzēti. Jāparāda masas vērtība.

8.2. Elektroniski svari, kad tie pakļauti traucējumiem, nedrīkst parādīt nozīmīgu traucējumu ietekmi, vai tiem automātiski jāatklāj traucējumi un jāziņo par tiem.

Automātiski atklājot nozīmīgu traucējumu, elektroniskiem svariem jādod vizuāls vai skaņas trauksmes signāls, kam jāturpinās, līdz lietotājs veic koriģējošas darbības vai traucējumi pazūd.

8.3. Prasības, kas noteiktas 8.1. un 8.2. punktā, pastāvīgi jāizpilda tik ilgu laiku, kas uzskatāms par normālu šādu svaru lietošanas laiku.

Elektroniski ciparu svari pastāvīgi veic pietiekamu kontroli pār pareizu mērīšanas procesa darbību, pār rezultātu parādīšanas spēju, kā arī pār visu datu glabāšanu un datu pārraidīšanu.

Automātiski atklājot nozīmīgu ilgstošu kļūdu, elektroniskiem svariem jādod vizuāls vai skaņas trauksmes signāls, kam jāturpinās, līdz lietotājs veic koriģējošas darbības vai kļūda pazūd.

8.4. Ja elektroniskiem svariem ar piemērotu interfeisu ir pievienotas ārējas ierīces, tas nedrīkst negatīvi ietekmēt svaru metroloģiskās īpašības.

8.5. Svariem nedrīkst būt tādu īpašību, kas var veicināt to negodīgu izmantošanu, turklāt iespējām tos nejauši izmantot nepareizi jābūt minimālām. Daļas, ko lietotājs nedrīkst nomontēt vai regulēt, jānodrošina pret šādām darbībām.

8.6. Svariem jābūt konstruētiem tā, lai viegli varētu veikt šajā direktīvā paredzētās obligātās pārbaudes.

9. Svēršanas rezultātu un citu smaguma vērtību parādīšana

Svēršanas rezultātu un citu smaguma vērtību parādīšanai jābūt precīzai, nepārprotamai un nemaldinošai, un rezultātu parādīšanas ierīcei jābūt tādai, lai parastos lietošanas apstākļos rezultātus varētu viegli nolasīt.

Šā pielikuma 1. punktā minēto vienību nosaukumi un simboli atbilst Direktīvas 80/181/EEK [5] noteikumiem, un vēl papildus metriskā karāta simbols ir "ct".

Svari nedrīkst parādīt vairāk kā maksimālo slodzi (Max), kam pieskaitīti 9e.

Rezultātu parādīšanas papildierīce ir pieļaujama tikai rezultātu parādīšanai decimāldaļās pa labi no komata. Papildrezultātu parādīšanas ierīce var izmanot tikai īslaicīgi, un tās darbība nedrīkst ietekmēt rezultātu drukāšanu.

Papildrezultātus var parādīt ar noteikumu, ka tos nevar sajaukt ar galvenajiem rādījumiem.

10. Svēršanas rezultātu un citu smaguma vērtību izdrukāšana

Drukātajiem rezultātiem jābūt pareiziem, viegli atpazīstamiem un nepārprotamiem. Drukai jābūt skaidrai, salasāmai, neizdzēšamai un jāsaglabājas ilgu laiku.

11. Līmeņošana

Vajadzības gadījumā svari jāaprīko ar līmeņošanas ierīci un līmeņrādi, kas ir pietiekami jutīgs, lai varētu pareizi uzstādīt svarus.

12. Nullēšana

Svarus var aprīkot ar nullēšanas ierīcēm. Šo ierīču darbība rada precīzu nullēšanu un nedrīkst izraisīt mērīšanas rezultātu neprecizitāti.

13. Taras ierīces un iepriekšparedzētas taras ierīces

Svariem var būt viena vai vairākas taras ierīces un viena iepriekšparedzētas taras ierīce. Taras ierīču darbība rada precīzu nullēšanu un nodrošina pareizu neto svara noteikšanu. Iepriekšparedzētas taras ierīces darbība nodrošina pareizu aprēķinātās neto vērtības noteikšanu.

14. Svari tiešajai preču tirgošanai sabiedrībai, un kuru maksimālā slodze nepārsniedz 100 kg: papildu prasības

Svari tiešajai preču tirgošanai sabiedrībai parāda visu būtisko informāciju par svēršanas operāciju un, ja ir ierīces, kas parāda cenu, skaidri parāda pircējam pērkamās preces cenas aprēķinu.

Maksājamā cena, ja to parāda, ir precīza.

Svari, kas aprēķina cenu, parāda būtiskos rādījumus tik ilgi, lai pircējs spētu tos pienācīgi izlasīt.

Svari, kas aprēķina cenu, var veikt citas darbības līdztekus atsevišķas preces nosvēršanai un cenas aprēķināšanai vienīgi tad, ja visus rādījumus, kas saistīti ar visiem darījumiem, izdrukā skaidri, nepārprotami un ērtā kārtībā uz klientam domāta čeka vai etiķetes.

Svariem jābūt aprīkotiem tā, lai tie nedz tieši, nedz netieši neizraisītu rādījumus, kas ir grūti saprotami vai pārprotami.

Svariem jāaizsargā pircēji pret nepareiziem tirdzniecības darījumiem, ko izraisa to nepareiza darbība.

Rezultātu parādīšanas papildierīces un paplašinātas parādīšanas ierīces nav pieļaujamas.

Papildu ierīces ir pieļaujamas vienīgi tad, ja tās nevar izraisīt negodīgu izmantošanu.

Svariem, kas ir līdzīgi tādiem svariem, ko parasti izmanto tiešai preču tirgošanai sabiedrībai, bet kuri neatbilst šīs iedaļas prasībām, ekrāna tuvumā jābūt neizdzēšamam marķējumam "Neizmantot tiešai preču tirgošanai sabiedrībai".

15. Svari, kas izdrukā cenas etiķetes

Ciktāl šīs prasības piemērojamas attiecīgajiem svariem, tiem cenu marķēšanai jāatbilst prasībām, kas izvirzītas tādiem svariem tiešai preču tirgošanai sabiedrībai, kuri aprēķina cenu,. Cenas etiķetes izdrukāšana nav iespējama, ja slodze ir zemāka par minimālo.

[1] OV L 39, 15.12.1980., 39. lpp.

[2] OV L 2, 3.1.1985., 11. lpp.

[3] Ja i = r, piemēro attiecīgo 1. tabulas aili, e aizvietojot ar el.

[4] OV L 33, 15.2.1980., 39. lpp.

[5] OV L 33, 15.2.1980., 39. lpp.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

1. EK tipa pārbaude

1.1. EK tipa pārbaude ir procedūra, ar ko izziņotā iestāde pārliecinās par to un apliecina to, ka raksturīgi piedāvāto svaru paraugi atbilst tām šīs direktīvas prasībām, kas attiecas uz tiem.

1.2. Iesniegumu ar lūgumu veikt tipa pārbaudi tikai vienai izziņotajai iestādei iesniedz izgatavotājs vai viņa pilnvarots Kopienā reģistrēts pārstāvis.

Lūgumā ietilpst:

- izgatavotāja vārds (nosaukums) un adrese, kā arī, ja lūgumu iesniedz viņa pilnvarots pārstāvis, šā pārstāvja vārds (nosaukums) un adrese,

- rakstisks apliecinājums, ka šāds lūgums nav iesniegts nevienai citai izziņotai iestādei,

- projekta dokumentācija, kas aprakstīta III pielikumā.

Pieteikuma iesniedzējs izziņotās iestādes rīcībā nodod vienus svarus, kas pārstāv piedāvāto produkciju, še turpmāk sauktu par "tipu".

1.3. Izziņotā iestāde:

1.3.1. pārbauda projekta dokumentāciju un pārliecinās par to, ka tips ir izgatavots saskaņā ar šo dokumentāciju;

1.3.2. vienojas ar pieteikuma iesniedzēju par vietu, kur tiks veiktas pārbaudes un/vai testi;

1.3.3. veic vai liek veikt attiecīgās pārbaudes un/vai testus, kas vajadzīgi, lai pārliecinātos par to, ka izgatavotāja izvēlētie risinājumi atbilst pamatprasībām, ja nav piemēroti 5. pantā minētie standarti;

1.3.4. veic vai liek veikt attiecīgās pārbaudes un/vai testus, kas vajadzīgi, lai pārliecinātos par to, ka ražotājs ir izvēlējies piemērot attiecīgos standartus un ka tie tiešām ir piemēroti, nodrošinot atbilstību pamatprasībām.

1.4. Ja tips atbilst šīs direktīvas prasībām, izziņotā iestāde pretendentam izsniedz EK tipa apstiprinājuma sertifikātu. Sertifikātā iekļauj secinājumus par pārbaudi, tās derīguma nosacījumus, ja tādi ir, apstiprināto svaru identificēšanai vajadzīgos datus, kā arī vajadzības gadījumā to darbības aprakstu. Visus attiecīgos tehniskos elementus, piemēram, rasējumus un shēmas, pievieno EK tipa apstiprinājuma sertifikātam.

Sertifikāts ir derīgs 10 gadus no izdošanas dienas, un to var pagarināt katrreiz uz 10 gadiem.

Ja notiek būtiskas pārmaiņas svaru konstrukcijā, piemēram, jaunas tehnoloģijas izmantošanas dēļ, sertifikāta derīgumu var ierobežot līdz diviem gadiem un pagarināt par trim gadiem.

1.5. Katra izziņotā iestāde regulāri visām dalībvalstīm dara zināmu sarakstu, kurā uzskaita:

- saņemtos pieteikumus EK tipa pārbaudei,

- izdotos EK tipa apstiprinājuma sertifikātus,

- noraidītos tipa sertifikāta pieteikumus,

- papildinājumus un grozījumus jau izdotajiem dokumentiem.

Katra izziņotā iestāde turklāt tūlīt informē visas dalībvalstis par EK tipa apstiprinājuma sertifikātu anulēšanu.

Katra dalībvalsts dara šo informāciju zināmu iestādēm, kuras tā izziņojusi.

1.6. Citas izziņotās iestādes var saņemt sertifikāta kopiju kopā ar tās pielikumiem.

1.7. Izziņoto iestādi, kas izdevusi EK tipa apstiprinājuma sertifikātu, pretendents pastāvīgi informē par visiem apstiprinātā tipa pārveidojumiem.

Pārveidojumi apstiprinātajā tipā jāapstiprina atsevišķi izziņotajai iestādei, kas izsniegusi EK tipa apstiprinājuma sertifikātu, ja šie pārveidojumi varētu ietekmēt atbilstību šīs direktīvas pamatprasībām vai paredzētajiem svaru lietošanas nosacījumiem. Šo papildu apstiprinājumu izsniedz kā pielikumu EK tipa apstiprinājuma sertifikātam.

2. EK tipa atbilstības deklarācija (produkcijas kvalitātes garantija)

2.1. EK tipa atbilstības deklarācija (produkcijas kvalitātes garantija) ir procedūra, ar ko izgatavotājs, kas ievēro 2.2. punktā noteiktās prasības, apliecina, ka attiecīgie svari attiecīgā gadījumā atbilst tipam, kurš aprakstīts EK tipa apstiprinājuma sertifikātā, un atbilst šīs direktīvas prasībām, kas attiecas uz tiem.

Izgatavotājs katriem svariem uzliek EK atbilstības zīmi, kā arī IV pielikumā paredzētos uzrakstus.

EK atbilstības zīmei blakus jābūt tās izziņotās iestādes identifikācijas zīmei, kas ir atbildīga par 2.4. punktā minēto uzraudzību.

2.2. Ražotājs pareizi īsteno kvalitātes nodrošinājuma sistēmu, kas aprakstīta 2.3. punktā, un tas ir pakļauts 2.4. punktā aprakstītajai uzraudzībai.

2.3. Kvalitātes nodrošinājuma sistēma

2.3.1. Izgatavotājam jāiesniedz izziņotajai iestādei lūgumu apstiprināt viņa kvalitātes nodrošinājuma sistēmu.

Lūgumā ietilpst:

- apņemšanās izpildīt saistības, ko uzliek apstiprinātā kvalitātes nodrošinājuma sistēma,

- apņemšanās uzturēt apstiprināto kvalitātes nodrošinājuma sistēmu, lai nodrošinātu pastāvīgu tās piemērotību ražošanai un efektivitāti.

Ražotājs izziņotajai iestādei dara zināmu visu vajadzīgo informāciju, jo īpaši kvalitātes nodrošinājuma sistēmas dokumentāciju un svaru konstrukcijas dokumentāciju.

2.3.2. Kvalitātes nodrošinājuma sistēma nodrošina svaru atbilstību tipam, kas aprakstīts EK tipa apstiprinājuma sertifikātā, kā arī šīs direktīvas prasībām, kuras uz to attiecas.

Visas kvalitātes nodrošinājuma sistēmas sastāvdaļas, prasības un noteikumus, ko ievēro izgatavotājs, dokumentē sistemātiski un kārtīgi, rakstiski fiksējot noteikumus, procedūras un instrukcijas. Šī kvalitātes nodrošinājuma sistēmas dokumentācija nodrošina pareizu kvalitātes programmu, plānu, pamācību un reģistru izpratni.

Tajā jo īpaši pienācīgi jāapraksta:

- mērķus kvalitātes jomā un organizatoriskās struktūras, vadības personāla pienākumus un viņu pilnvaras attiecībā uz ražojuma kvalitāti,

- izgatavošanas procesu, kvalitātes kontroles un nodrošināšanas paņēmienus, kā arī izmantojamos sistemātiskos pasākumus,

- pārbaudes un testus, ko veiks pirms izgatavošanas, izgatavošanas laikā un pēc tās, kā arī to veikšanas biežumu,

- līdzekļus, ar ko pārraudzīs vajadzīgās ražojumu kvalitātes sasniegšanu un efektīvu kvalitātes nodrošinājuma sistēmas darbību.

2.3.3. Izziņotā iestāde pārbauda un izvērtē šo kvalitātes sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst 2.3.2. punktā minētajām prasībām. Tā uzskata, ka kvalitātes nodrošinājuma sistēmas, kas īsteno attiecīgo saskaņoto standartu, atbilst šīm prasībām.

Tā dara zināmu savu lēmumu izgatavotājam un informē par to pārējās izziņotās iestādes. Paziņojumā ražotājam iekļauj secinājumus par pārbaudi, kā arī, atteikuma gadījumā, lēmuma pamatojumu.

2.3.4. Izgatavotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis pastāvīgi informē izziņoto iestādi, kas apstiprinājusi kvalitātes sistēmu, par visiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas jauninājumiem, ko radījusi, piemēram, jauna tehnoloģija vai jauna kvalitātes izpratne.

2.3.5. Visas izziņotās iestādes, kas anulē kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumu, informē par to citas izziņotās iestādes.

2.4. EK uzraudzība

2.4.1. EK uzraudzības mērķis ir nodrošināt to, ka izgatavotājs kārtīgi pilda pienākumus, ko uzliek apstiprinātā kvalitātes nodrošinājuma sistēma.

2.4.2. Izgatavotājs dod atļauju izziņotājai iestādei veikt visas vajadzīgās apskates, tostarp ražošanas telpu, noliktavu un laboratoriju apskates, kā arī sniedz tai visu vajadzīgo informāciju, jo īpaši:

- kvalitātes nodrošinājuma sistēmas dokumentāciju,

- projekta dokumentāciju,

- kvalitātes reģistrus, piemēram, ziņojumus par apskatēm, testiem, kalibrēšanu un attiecīgā personāla kvalifikāciju u.c.

Izziņotā iestāde regulāri veic revīzijas, lai nodrošinātu, ka izgatavotājs uztur un piemēro kvalitātes nodrošināšanas sistēmu; tā iesniedz izgatavotājam revīzijas ziņojumu.

Turklāt izziņotā iestāde var bez brīdinājuma ierasties pie izgatavotāja. Šādu apmeklējumu laikā izziņotā iestāde var veikt daļējas revīzijas. Tā iesniedz izgatavotājam pārskatu par apmeklējumu un, attiecīgā gadījumā, revīzijas ziņojumu.

2.4.3. Izziņotā iestāde nodrošina, ka izgatavotājs uztur un izmanto apstiprināto kvalitātes nodrošinājuma sistēmu.

3. EK verifikācija

3.1. EK verifikācija ir procedūra, ar kuru izziņotā iestāde pārbauda un apliecina, ka attiecīgie svari attiecīgā gadījumā atbilst tipam, kas aprakstīts EK tipa apstiprinājuma sertifikātā, un atbilst šīs direktīvas prasībām, kas attiecas uz tiem. Izziņotā iestāde katriem svariem uzliek EK atbilstības zīmi.

3.2. Katrus svarus apskata, un veic piemērotus testus, kas noteiktas attiecīgajos 5. pantā minētajos standartos, vai līdzvērtīgos testus, lai nodrošinātu svaru atbilstību šīs direktīvas pamatprasībām.

3.3. Līdzās 3.1. punktā minētajam EK atbilstības zīmei uzliek izziņotās iestādes identifikācijas zīmi.

3.4. Attiecībā uz svariem, uz ko neattiecas EK tipa apstiprinājums, III pielikumā minētajai projekta dokumentācijai jābūt pieejamai izziņotajai iestādei, kad vien tā to pieprasa.

4. EK vienības verifikācija

4.1. EK vienības verifikācija ir procedūra, ar kuru izziņotā iestāde pārbauda un apliecina, ka svari, kas principā konstruēti konkrētam izmantošanas veidam, atbilst šīs direktīvas prasībām, kas attiecas uz tiem. Izziņotā iestāde šiem svariem uzliek EK atbilstības zīmi.

4.2. Šos svarus apskata, un veic piemērotus testus, kas noteikti attiecīgajos 5. pantā minētajos standartos, vai līdzvērtīgus testus, lai nodrošinātu svaru atbilstību attiecīgajām šīs direktīvas prasībām.

4.3. Līdzās 4.1. punktā minētajam EK atbilstības zīmei uzliek izziņotās iestādes identifikācijas zīmi.

4.4. Izziņotajai iestādei ir pieejama svaru konstrukcijas dokumentācija, kas aprakstīta III pielikumā.

5. Vispārīgi noteikumi

5.1. EK tipa atbilstības deklarāciju (produkcijas kvalitātes garantija), EK verifikāciju un EK vienības verifikāciju var veikt izgatavotāja rūpnīcā vai jebkurā citā vietā, ja svari nav jāizjauc tāpēc, lai pārvestu līdz lietošanas vietai, un ja lietošanas vietā svari nav jāsamontē pirms lietošanas sākšanas vai nav jāveic citi uzstādīšanas darbi, kas var ietekmēt svaru darbību, un ja ir ievērots smaguma spēka lielums lietošanas vietā vai arī svaru darbība ir nejutīga pret smaguma spēka maiņām. Visos citos gadījumos tās veic svaru lietošanas vietā.

5.2. Ja svaru darbība ir jutīga pret smaguma spēka pārmaiņām, 5.1. punktā minētās procedūras var veikt divās stadijās, turklāt otrajā stadijā ietver visas pārbaudes un izmēģinājumus, kuru iznākums ir atkarīgs no smaguma spēka, bet pirmajā stadijā – visas pārējās pārbaudes un izmēģinājumus. Otro stadiju veic svaru lietošanas vietā. Ja dalībvalsts savā teritorijā noteikusi smaguma spēka zonas, frāzi "svaru lietošanas vietā" var lasīt kā "svaru lietošanas smaguma spēka zonā".

5.3.1. Ja ražotājs ir izvēlējies kādu no 5.1. punktā minētajām procedūrām veikt divās stadijās un ja šīs divas stadijas veic atšķirīgas personas, tad uz svariem, kam veikta attiecīgās procedūras pirmā stadija, ir šajā stadijā iesaistītās izziņotās iestādes identifikācijas zīme.

5.3.2. Persona, kas veikusi pirmo procedūras stadiju, katriem svariem izdod sertifikātu, kurā norāda svaru atpazīšanai vajadzīgos datus un apraksta veiktās pārbaudes un testus.

Persona, kas veic procedūras otro stadiju, veic tās pārbaudes un testus, kas vēl nav veikti.

5.3.3. Izgatavotājs, kas izvēlējies pirmajā stadijā izmantot EK tipa atbilstības deklarāciju (produkcijas kvalitātes garantiju), otrajā stadijā var vai nu izmantot to pašu procedūru, vai nolemt turpināt otro stadiju ar EK verifikāciju.

5.3.4. Pēc otrās stadijas pabeigšanas svariem uzliek EK atbilstības zīmi līdz ar tās izziņotās iestādes identifikācijas zīmi, kas iesaistīta otrajā stadijā.

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

PROJEKTA DOKUMENTĀCIJA

Tehniskajai dokumentācijai saprotami jāparāda izstrādājuma projekts, izgatavošana un darbība, un tai jādod iespēja novērtēt tā atbilstību šīs direktīvas prasībām.

Dokumentācijā, ciktāl tas attiecas uz šādu novērtējumu, iekļauj:

- vispārīgu tipa aprakstu,

- vispārīgus projekta un izgatavošanas rasējumus, kā arī sastāvdaļu, mezglu, elektrības ķēžu u.c. shēmas,

- aprakstus un paskaidrojumus, lai saprastu iepriekš minētos dokumentus, ieskaitot svaru darbību,

- pilnībā vai daļēji piemērotu 5. pantā minēto standartu sarakstu, kā arī to risinājumu aprakstu, kas izvēlēti, lai ražojums atbilstu pamatprasībām, ja 5. pantā minētie standarti nav piemēroti,

- projekta aprēķinu un pārbaužu rezultātus u.tml.,

- testa ziņojumus,

- tādu svaru EK tipa apstiprinājuma sertifikātus un tiem veiktu attiecīgo testu rezultātus, kuros ir daļas, kas vienādas ar projektā iekļautajām daļām.

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

1. Svari, uz kuriem attiecas EK atbilstības novērtēšanas procedūra

1.1. Uz šiem svariem jābūt:

a) - EK atbilstības zīmei, kas aptver VI pielikumā aprakstīto EK simbolu, aiz kura ir divi pēdējie tā gada cipari, kurā šī zīme uzlikta,

- tās izziņotā iestādes vai iestāžu identifikācijas zīme(-es), kura(-as) veikusi(-šas) EK uzraudzību vai EK verifikāciju.

Iepriekšminēto zīmi un uzrakstus uzliek uz svariem, skaidri tos grupējot kopā;

b) zaļai kvadrātiskai uzlīmei vismaz 12,5 mm x 12,5 mm lielumā, uz kuras melnā krāsā uzdrukāts lielais burts "M";

c) šādiem uzrakstiem:

- attiecīgā gadījumā – EK tipa apstiprinājuma sertifikāta numurs,

- izgatavotāja marka vai nosaukums,

- precizitātes kategorija, kas ietverta ovālā vai divās horizontālās līnijās, ko savieno divi pusloki,

- maksimālā slodze šādā formā: Max…,

- minimālā slodze šādā formā: Min…,

- etalona skalas intervāls šādā formā e =,

un vēl, vajadzības gadījumā:

- sērijas numurs,

- svariem, kas sastāv no atsevišķām, bet savienotām vienībām – identifikācijas zīme uz katras vienības,

- skalas intervāls, ja tas atšķiras no e, šādā formā: d =…,

- maksimālais papildu taras lielums šādā formā: T = +…,

- maksimālais atņemamais taras lielums, ja tas atšķiras no Max, šādā formā: T = -…,

- taras intervāls, ja tas atšķiras no d, šādā formā: dT=…,

- maksimālā nekaitīgā slodze, ja tā atšķiras no Max, šādā formā: Lim…,

- īpašās temperatūras robežas šādā formā:… °C/… °C,

- svara paliktņa un atsvaru koeficients.

1.2. Uz svariem ir pietiekami daudz vietas, lai varētu uzlikt EK atbilstības zīmi un/vai uzrakstus. Tiem jābūt tādiem, lai būtu neiespējami noņemt zīmi un uzrakstus, tos nesabojājot, un lai zīme un uzraksti būtu redzami, kad svari atrodas parastajā darba stāvoklī.

1.3. Ja lieto datu plāksnīti, jābūt iespējai to noplombēt, ja vien tā nav tāda, ka ir neiespējami to noņemt nesalaužot. Ja datu plāksnīte ir plombējama, jābūt iespējai tai piestiprināt kontrolatzīmi.

1.4. Uzrakstiem Max, Min, e, d jābūt arī rezultātu parādīšanas ierīces tuvumā, ja vien tie jau nav tur izvietoti.

1.5. Uz katras slodzes mērīšanas ierīces, kas ir savienota vai ko var savienot ar vienu vai vairākiem smaguma paliktņiem, jābūt attiecīgiem uzrakstiem, kas atbilst konkrētajam smaguma paliktnim.

2. Pārējie svari

Uz pārējiem svariem jābūt šādiem datiem:

- izgatavotāja marka vai nosaukums,

- maksimālā slodze šādā formā: Max…,

Uz šiem svariem nedrīkst būt 1.1. punkta b) apakšpunktā paredzēto uzlīmju.

3. Lietojuma ierobežojuma simbols, kas minēts 12. pantā

Šo simbolu veido ar melnu krāsu uzdrukāts lielais burts "M" uz sarkana kvadrātiska laukuma vismaz 25 mm x 25 mm lielumā, ko krusto divas diagonāles.

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

Turpmāk izklāstīts kritēriju minimums, kas dalībvalstīm jāpiemēro, izraugoties organizācijas ar 8. pantā minēto procedūru saistīto uzdevumu veikšanai.

1. Šīm organizācijām ir vajadzīgais personāls, līdzekļi un iekārtas.

2. Šis personāls ir tehniski kompetents un profesionāli godprātīgs.

3. Šīs organizācijas darbojas neatkarīgi no jebkurām aprindām, grupām vai personām, kas ir tieši vai netieši ieinteresētas neautomātiskajos svaros, veicot testus, sastādot ziņojumus, izdodot sertifikātus un veicot šajā direktīvā paredzēto uzraudzību.

4. Personāls ievēro dienesta noslēpumu.

5. Šīm iestādēm jāliek noslēgt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, ja vien to saskaņā ar tiesību aktiem nesedz valsts.

Dalībvalstis regulāri pārbauda 1. un 2. punktā minēto nosacījumu izpildi.

--------------------------------------------------

VI PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Augša