Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31990L0120

Padomes Direktīva (1990. gada 5. marts), ar ko groza Direktīvu 88/407/EEK par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar liellopu sugas mājlopu sasaldētu spermu un tās importam 90/120/EEK

OV L 71, 17.3.1990., 37./39. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 86 - 88
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 86 - 88
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 45 - 47
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 45 - 47
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 45 - 47
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 45 - 47
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 45 - 47
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 45 - 47
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 45 - 47
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 45 - 47
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 45 - 47

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 10/06/2003; Iesaist. atcelta ar 32003L0043

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/120/oj

31990L0120Oficiālais Vēstnesis L 071 , 17/03/1990 Lpp. 0037 - 0039
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 32 Lpp. 0086
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 32 Lpp. 0086


Padomes direktīva

(1990. gada 5. marts),

ar ko groza Direktīvu 88/407/EEK par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar liellopu sugas mājlopu sasaldētu spermu un tās importam

(90/120/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 14. jūnija Direktīvu 88/407/EEK par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar liellopu sugas mājlopu sasaldētu spermu un tās importam [1] un jo īpaši tās 18. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā, saskaņā ar minētās direktīvas 21. pantu, dalībvalstīm, vēlākais, līdz 1990. gada 1. janvārim jāatbilst minētajai direktīvai;

tā kā, lai efektīgi īstenotu minēto direktīvu, ir lietderīgi izdarīt vairākus grozījumus pielikumā, lai ņemtu vērā situācijas attīstību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 88/407/EEK groza šādi:

1. Direktīvas B pielikuma II nodaļas 1. punktā:

a) punkta iii) apakšpunktam pievieno šādu daļu:

"tomēr līdz 1990. gada 30. jūnijam dalībvalstis var neņemt vērā testa rezultātus ar nosacījumu, ka spermai veiktais balto asinsķermenīšu klātbūtnes tests ir ar negatīvu rezultātu. Dalībvalstis, kas izmanto šo iespēju, veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šāda sperma vai no tās radušies embriji nenokļūst Kopienas iekšējā tirdzniecībā;".

b) punkta iv) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"iv) seruma neitralizācijas tests vai ELISA tests attiecībā uz govju infekciozo rinotraheītu/infekciozo vulvo-vaginītu, ar negatīvu rezultātu. Tomēr līdz 1992. gada 31. decembrim:

- nav nepieciešams šos testus veikt buļļiem, kuriem šādi testi jau ir veikti un ir iegūti pozitīvi rezultāti seroloģiskajā testā, kas veikts saskaņā ar šo direktīvu,

- vakcināciju pret šīm slimībām var veikt tikai seronegatīviem buļļiem, vai nu ar vienu temperatūras jutīgu dzīvas vakcīnas devu, ko veic intranazāli, vai divām inaktivētas vakcīnas devām ar ne mazāk kā trīs un ne vairāk kā četru nedēļu intervālu; vakcinācija jāatkārto ar starplaikiem, kas nav ilgāki par sešiem mēnešiem."

c) punkta v) apakšpunktam pievieno šādu tekstu:

"Tomēr buļļus, kurus neizmanto spermas iegūšanai, var atbrīvot no antivielas testa vai kultūras testa attiecībā uz Campylobacter foetus infekciju, ar noteikumu, ka no šiem buļļiem vairs nevar ņemt spermu, kamēr tiem nav veikti šādi testi ar negatīvu rezultātu".

2. Regulas B pielikuma II nodaļas 3. punktam pievieno šādu daļu:

"Tomēr līdz 1992. gada 31. decembrim:

- šos noteikumus nepiemēro seropozitīviem buļļiem, kuriem, pirms to pirmās vakcinēšanas apsēklošanas centrā saskaņā ar šo direktīvu, bija negatīva reakcija uz seruma neitralizācijas testu vai ELISA testu attiecībā uz govju infekciozo rinotraheītu vai infekciozo vulvo-vaginītu;

- ņemot vērā, ka to sperma var būt Kopienas iekšējās tirdzniecības objekts saskaņā ar 4. panta 1. punkta otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minētajiem šādu buļļu spermas tirdzniecības noteikumiem, 4. panta 1. punkta otrajā daļā minētie seropozitīvie buļļi jāizolē."

3. Regulas C pielikumā:

a) pielikuma b) apakšpunkta ii) punkta pirmajā un otrajā ievilkumā svītro vārdus "pirms uzņemšanas centrā";

b) pielikuma 3. punkta ii) apakšpunktā priekšpēdējo un pēdējo rindu groza šādi:

"… un kas pirms nosūtīšanas no apstiprinātām uzglabāšanas telpām ir aizzīmogoti un sanumurēti."

4. Regulas D pielikuma IV iedaļu aizstāj ar tekstu šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, vēlākais, līdz 1990. gada 1. aprīlim. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1990. gada 5. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Walsh

[1] OV L 194, 22.7.1988., lpp.10.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Augša