EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31990L0119

Padomes Direktīva (1990. gada 5. marts) par vaislas cūku hibrīdiem vaislai

OV L 71, 17.3.1990., 36./36. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 84 - 85
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 84 - 85
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 44 - 44
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 44 - 44
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 44 - 44
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 44 - 44
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 44 - 44
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 44 - 44
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 44 - 44
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 44 - 44
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 44 - 44
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 241 - 241
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 241 - 241
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 10 - 10

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2018; Atcelts ar 32016R1012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/119/oj

31990L0119Oficiālais Vēstnesis L 071 , 17/03/1990 Lpp. 0036 - 0036
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 32 Lpp. 0084
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 32 Lpp. 0084


Padomes direktīva

(1990. gada 5. marts)

par vaislas cūku hibrīdiem vaislai

(90/119/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 19. decembra Direktīvu 88/661/EEK par zootehniskiem standartiem, kas piemērojami cūku sugu vaislas dzīvniekiem [1], un jo īpaši tās 8. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā Direktīva 88/661/EEK paredz pakāpeniski liberalizēt Kopienas iekšējo tirgu ar vaislas cūku hibrīdiem; tā kā šim nolūkam nepieciešama papildu saskaņošana attiecībā uz šādu dzīvnieku atzīšanu par derīgiem vaislai;

tā kā noteikumi atzīšanai par derīgiem vaislai attiecas kā uz dzīvniekiem, tā arī uz to spermu, olšūnām un embrijiem;

tā kā šai ziņā jānovērš valsts noteikumos aizlieguma, ierobežojuma vai traucējuma radīšana Kopienas iekšējā tirgū attiecībā uz vaislas cūku hibrīdu un to spermas, olšūnu un embriju atzīšanu par derīgiem vaislai vai nu dabīgā veidā, vai mākslīgā apsēklošanā, vai ņemot olšūnas un embrijus;

tā kā saistībā ar vaislu uz vaislas cūku hibrīdu kuiļiem un sivēnmātēm, to spermu, olšūnām un embrijiem nedrīkst attiecināt aizliegumus, ierobežojumus vai radīt šķēršļus;

tā kā vēlamā rezultāta sasniegšanu var garantēt noteikums, ka sperma, olšūnas un embriji jāapstrādā valsts apstiprinātam personālam;

tā kā ievērojot pašlaik Spānijā un Portugālē pastāvošos īpašos nosacījumus, šīs direktīvas ieviešanai šajās dalībvalstīs jānodrošina papildu laiks,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka, neskarot dzīvnieku veselības noteikumus, neaizliedz, neierobežo vai netraucē:

- vaislas cūku hibrīdu sivēnmātes atzīt par derīgām vaislai,

- vaislas cūku hibrīdu kuiļus atzīt par derīgiem aplecināšanai,

- atzīt par derīgiem mākslīgajai apsēklošanai vaislas cūku hibrīdu kuiļus, kuru līnijai testēta snieguma kontrolei un veikts ģenētiskās vērtības novērtējums,

- izmantot trešajā ievilkumā minēto dzīvnieku spermu,

- atzīt par derīgiem oficiālai testēšanai vaislas cūku hibrīdu kuiļus vai izmantot šādu kuiļu spermu daudzumos, kādi nepieciešami, lai veiktu testus to snieguma kontrolei un ģenētiskās vērtības novērtēšanai,

- izmantot vaislas cūku hibrīdu sivēnmāšu olšūnas un embrijus.

2. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka, neskarot veterinārsanitārās normas, spermu, olšūnas un embrijus Kopienas iekšējam tirgum savāc, apstrādā un uzglabā valsts apstiprinātos centros vai valsts apstiprināts personāls.

3. pants

Dalībvalstīs līdz 1991. gada 1. janvārim stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šo direktīvu. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Tomēr Spānijas Karalistei un Portugāles Republikai šīs direktīvas ieviešanai ir piešķirts trīs gadu papildus laikposms.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1990. gada 5. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Walsh

[1] OV L 382, 31.12.1988., 36. lpp.

--------------------------------------------------

Augša