EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31989L0686

Padomes Direktīva (1989. gada 21. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem

OV L 399, 30.12.1989., 18./38. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 019 Lpp. 129 - 148
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 019 Lpp. 129 - 148
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 98 - 118
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 98 - 118
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 98 - 118
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 98 - 118
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 98 - 118
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 98 - 118
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 98 - 118
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 98 - 118
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 98 - 118
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 214 - 234
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 214 - 234
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 043 Lpp. 3 - 23

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 20/04/2018; Atcelts un aizstāts ar 32016R0425 . Jaunākā konsolidētā versija: 01/01/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/686/oj

31989L0686Oficiālais Vēstnesis L 399 , 30/12/1989 Lpp. 0018 - 0038
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 19 Lpp. 0129
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 19 Lpp. 0129


Padomes Direktīva

(1989. gada 21. decembris)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem

(89/686/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 100.a pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

sadarbībā ar Eiropas Parlamentu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā ir nepieciešams noteikt pasākumus, kuru mērķis ir līdz 1992. gada 31. decembrim pakāpeniski izveidot iekšējo tirgu; tā kā iekšējais tirgus ir teritorija bez iekšējām robežām, kurā ir nodrošināta preču, personu, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite;

tā kā pēdējos gados dažādas dalībvalstis ir pieņēmušas noteikumus, kas aptver daudzus individuālos aizsardzības līdzekļus, lai īpaši aizsargātu sabiedrības veselību, uzlabotu darba drošību un nodrošinātu lietotāju aizsardzību;

tā kā šie valstu noteikumi attiecībā uz prasībām individuālo aizsardzības līdzekļu projektēšanai, ražošanai, kvalitātei, testēšanai un sertificēšanai bieži ir ļoti detalizēti, lai personas aizsargātu pret traumām un saslimstību;

tā kā valstu noteikumi attiecībā uz darba drošību it īpaši paredz individuālo aizsardzības līdzekļu obligātu lietošanu; tā kā prioritāru sabiedrības aizsardzības pasākumu trūkuma vai nepiemērotības dēļ daudzas prasības liek darba devējiem nodrošināt attiecīgo individuālo aizsardzības līdzekļu pieejamību savam personālam;

tā kā valstu noteikumi attiecībā uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem dažādās dalībvalstīs atšķiras; tā kā tas var radīt tirdzniecības šķēršļus, tieši ietekmējot kopējā tirgus izveidošanu un darbību;

tā kā šie dažādu valstu noteikumi ir jāsaskaņo lai nodrošinātu šo izstrādājumu brīvu apriti, nekādā veidā nemazinot jau dalībvalstīs sasniegto aizsardzības līmeni un paredzētu tā nepieciešamo palielinājumu;

tā kā noteikumi, ar ko reglamentē individuālo aizsardzības līdzekļu projektēšanu un ražošanu, kuri noteikti šajā direktīvā un jo īpaši attiecas uz mēģinājumiem garantēt drošāku darba vidi, neierobežo noteikumus, kas attiecas uz šādu iekārtu izmantošanu un veselības aizsardzības un drošības darbinieku organizēšanu darbavietā;

tā kā šajā direktīvā ir noteiktas tikai pamatprasības, kurām jāatbilst individuālajiem aizsardzības līdzekļiem; tā kā, lai atvieglotu pārbaudi attiecībā uz atbilstību pamatprasībām, ir nepieciešami Eiropas līmenī saskaņoti standarti, kas īpaši attiecas uz individuālo aizsardzības līdzekļu projektēšanu un ražošanu, specifikācijām un testēšanas metodēm, tā kā to atbilstība piešķir šiem izstrādājumiem atbilstības prezumpciju iepriekšminētajām pamatprasībām; tā kā saskaņotus Eiropas standartus izstrādā privātas iestādes, un tiem jāpaliek juridiski nesaistošiem; tā kā šajā nolūkā Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) un Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteja (Cenelec) ir atzītas kā iestādes, kas ir kompetentas noteikt saskaņotus standartus, ievērojot 1984. gada 13. novembrī ratificētās pamatnostādnes sadarbībai starp Komisiju un šīm divām iestādēm; tā kā šajā direktīvā saskaņoti standarti ir tehniska specifikācija (Eiropas standarti vai saskaņošanas dokuments), ko Komisijas uzdevumā apstiprinājusi viena vai abas iepriekšminētās iestādes, balstoties uz vispārējām pamatnostādnēm, kā arī saskaņā ar Padomes Direktīvu 83/189/EEK (1983. gada 28. marts), ar ko nosaka procedūru informācijas sniegšanai tehnisko standartu un noteikumu jomā [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 88/182/EEK [5];

tā kā līdz tiks pieņemti saskaņoti standarti, kuri to plašās piemērošanas jomas dēļ būs ļoti daudz un kuru sagatavošana iekšējā tirgus izveides termiņā būs saistīta ar lielu darbu, būtu vēlams atbilstīgi līguma prasībām pagaidām saglabāt attiecībā uz atbilstību esošiem valstu standartiem status quo individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, ja šīs direktīvas pieņemšanas dienā tiem nav saskaņotu standartu;

tā kā sakarā ar Pastāvīgās komitejas, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 83/189/EEK 5. pantu, lomas vispārīgo un nemainīgo būtību Kopienas standartizācijas politikā un jo īpaši tās līdzdalībā standartizācijas piemērojumu sagatavošanā un darbībā atbilstīgi esošajiem Eiropas standartizācijas nolīgumiem, šī Pastāvīgā komiteja ir īpaši piemērota, lai palīdzētu Komisijai veikt saskaņoto standartu atbilstības uzraudzību Kopienā;

tā kā šo tehnisko prasību ievērošana jākontrolē, lai nodrošinātu izmantotāju un trešo personu pietiekamu aizsardzību; tā kā esošās kontroles procedūras dažādās dalībvalstīs atšķiras; tā kā, lai novērstu daudzās pārbaudes, kuras tikai traucē individuālo aizsardzības līdzekļu brīvu apriti, jāparedz savstarpēja dalībvalstu veikto inspekciju atzīšana; tā kā, lai veicinātu šādu atzīšanu, jo īpaši ir jāparedz saskaņot Kopienas procedūras un kritērijus, kas jāņem vērā izvēloties iestādes, kuras atbild par pārbaudi, uzraudzību un verifikāciju;

tā kā būtu jālabo tiesību sistēma, lai nodrošinātu efektīvu un atbilstīgu darba devēju un darbinieku ieguldījumu standartizācijā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

I NODAĻA

DARBĪBAS JOMA, PIEDĀVĀŠANA TIRGŪ UN BRĪVA APRITE

1. pants

1. Šī direktīva attiecas uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, še turpmāk – "IAL".

Direktīva paredz nosacījumus, kas reglamentē to piedāvāšanu tirgū un brīvu apriti Kopienā, kā arī drošības būtiskās prasības, kurām IAL jāatbilst, lai nodrošinātu lietotāju veselības aizsardzību un drošību.

2. Šajā direktīvā IAL ir jebkura ierīce, kas paredzēta, lai persona to nēsātu vai turētu aizsardzībai pret vienu vai vairākiem veselības un drošības apdraudējumiem.

IAL ir arī:

a) komplekts, ko veido vairākas ierīces, kuras ražotājs ir savienojis personas aizsardzībai pret vienu vai vairākiem iespējami vienlaicīgiem apdraudējumiem;

b) aizsardzības ierīce, kas ir atdalāmi vai neatdalāmi apvienota ar iekārtu, ko persona nēsā vai tur konkrēta darba veikšanai un kas nav paredzēta personas aizsardzībai;

c) maināmas IAL detaļas, kuras ir būtiskas to darbībai un tiek izmantotas tikai konkrētā iekārtā.

3. Jebkuru sistēmu, kas piedāvāta tirgū kopā ar IAL tā pievienošanai citai ārējai papildu ierīcei, pat tad uzskata par šīs iekārtas neatņemamu sastāvdaļu, ja lietotājam nav paredzēts sistēmu nēsāt vai turēt pastāvīgi visā apdraudējuma laikā.

4. Šī direktīva neattiecas uz:

- IAL, uz ko attiecas cita direktīva, lai attiecībā uz piedāvāšanu tirgū, preču brīvu apriti un drošību sasniegtu tādus pašus mērķus kā tie, kuri ir paredzēti šajā direktīvā,

- IAL klasēm, kas norādītas I pielikumā neiekļauto izstrādājumu sarakstā, neatkarīgi no pirmajā ievilkumā minētās neiekļaušanas iemesla.

2. pants

1. Dalībvalstis veic visus attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 1. pantā minētos IAL piedāvātu tirgū un nodotu ekspluatācijā tikai tad, ja tie aizsargā veselību un nodrošina izmantotāju drošību, neietekmējot citu cilvēku un mājdzīvnieku veselību un drošību vai īpašuma drošību tad, ja tie pareizi uzturēti kārtībā un lietoti paredzētajiem mērķiem.

2. Šī direktīva neskar dalībvalstu tiesības saskaņā ar Līgumu noteikt prasības, ko tās uzskata par nepieciešamām, lai nodrošinātu lietotāju aizsardzību, ja ar tām nerada IAL modifikācijas, kuras varētu izraisīt neatbilstību šīs direktīvas noteikumiem.

3. Dalībvalstis neliedz izstādīt tirdzniecības izstādēs, izstādēs un līdzīgos pasākumos IAL, kas neatbilst šīs direktīvas noteikumiem, ja par neatbilstību attiecīgi paziņo, pievēršot tam uzmanību un aizliedzot tos iegādāties un/vai izmantot jebkādā veidā, kamēr ražotājs vai viņa pārstāvis, kurš atzīts Kopienā, nav nodrošinājis to atbilstību.

3. pants

Šīs direktīvas 1. pantā minētajiem IAL jāatbilst veselības un drošības pamatprasībām, kas noteiktas II pielikumā.

4. pants

1. Dalībvalstis nedrīkst aizliegt, ierobežot vai traucēt piedāvāt tirgū IAL vai IAL detaļas, kuras atbilst šīs direktīvas noteikumiem un kurām ir EK zīme.

2. Dalībvalstis nedrīkst aizliegt, ierobežot vai traucēt piedāvāt tirgū IAL detaļas, kurām nav EK zīmes, un kuras ir paredzēts iemontēt IAL, ja tās nav būtiskas IAL darbībai.

5. pants

1. Dalībvalstis uzskata, ka 3. pantā minētajām pamatprasībām atbilst 8. panta 3. punktā minētais IAL ar EK zīmi, par kuru ražotājs pēc pieprasījuma spēj uzrādīt 12. pantā minēto atbilstības deklarāciju.

2. Dalībvalstis uzskata, ka 3. pantā minētajām pamatprasībām atbilst tas 8. panta 2. punktā minētais IAL ar EK zīmi, par ko ražotājs pēc pieprasījuma spēj uzrādīt ne tikai 12. pantā minēto deklarāciju, bet arī sertifikātu, kuru izsniegusi saskaņā ar 9. pantā noteikto kārtību pilnvarota iestāde, ar kuru apliecināta IAL atbilstība attiecīgiem valstu standartiem, kas transponē saskaņotos standartus; IAL novērtēts EK tipa pārbaudes līmenī saskaņā ar 10. panta 4. punkta a) un b) apakšpunkta pirmo ievilkumu.

Ja ražotājs nav piemērojis vai tikai daļēji ir piemērojis saskaņotos standartus, vai šādu standartu nav, tad atbilstība pamatprasībām saskaņā ar 10. panta 4. punkta a) un b) apakšpunkta otro ievilkumu jāapliecina ar pilnvarotās iestādes izsniegtu sertifikātu.

3. Direktīvas 8. panta 2. punktā minētajiem IAL, kam saskaņotie standarti nav pieejami, var līdz 1992. gada 31. decembrim turpināt piemērot valstu noteikumus, kuri ir spēkā dienā, kad pieņem šo direktīvu, ja šie noteikumi ir saderīgi ar līguma noteikumiem.

4. Norādes uz saskaņotiem standartiem Komisija publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Dalībvalstis publicē norādes uz valsts standartiem, kas transponē saskaņotus standartus.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka līdz 1991. gada 30. jūnijam tiek veikti attiecīgi pasākumi, lai rūpniecības nozares abas puses varētu valsts līmenī ietekmēt saskaņoto standartu sagatavošanu un pārraudzību.

6. pants

1. Ja dalībvalsts vai Komisija uzskata, ka 5. pantā minētie saskaņotie standarti tikai daļēji atbilst 3. pantā minētajām pamatprasībām, tad Komisija vai attiecīgā dalībvalsts, motivējot iesniegumu, nodod jautājumu izskatīšanai saskaņā ar Direktīvu 83/189/EEK [6] izveidotajā komitejā. Komiteja nekavējoties sniedz atzinumu.

Saņemot komitejas atzinumu, Komisija informē dalībvalstis par to, vai ir, vai nav jāatsauc publicētās norādes uz šiem standartiem, kas minētas 5. pantā.

2. Pastāvīgā komiteja, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 89/392/EEK [7] 6. panta 2. punktu, var tikt informēta par visiem jautājumiem, kuri rodas, saskaņā ar turpmāk aprakstīto procedūru ieviešot un piemērojot šo Direktīvu.

Komisijas pārstāvis iesniedz komitejai veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz savu atzinumu par šo projektu laikā, ko tās priekšsēdētājs var noteikt saskaņā ar jautājuma steidzamību, nepieciešamības gadījumā balsojot.

Atzinumu protokolē; turklāt katrai dalībvalstij ir tiesības prasīt, lai tās nostāju ieprotokolē.

Komisija pievērš īpašu uzmanību komitejas sniegtajam atzinumam. Tā informē komiteju par to, kā tās atzinums ir ņemts vērā.

7. pants

1. Ja dalībvalsts konstatē, ka IAL ar EK zīmi, ko lieto atbilstīgi paredzētajam mērķim, varētu apdraudēt cilvēku, mājdzīvnieku un īpašuma drošību, tā veic visus nepieciešamos pasākumus, lai izņemtu šo iekārtu no tirgus un aizliegtu tās tirdzniecību vai brīvu apriti.

Attiecīgā dalībvalsts tūlīt informē Komisiju par visiem šādiem pasākumiem, norādot sava lēmuma iemeslus un īpaši norādot, vai neatbilstību rada:

a) nespēja izpildīt pamatprasības, kas minētas 3. pantā;

b) nepareiza 5. pantā minēto standartu piemērošana;

c) pašu 5. pantā minēto standartu nepilnības.

2. Komisija apspriežas ar iesaistītajām pusēm, cik drīz vien iespējams. Ja pēc konsultācijām Komisija nolemj, ka rīcība ir pamatota, tā tūlīt par to informē ieinteresēto dalībvalsti un visas pārējās dalībvalstis. Ja pēc konsultācijām Komisija nolemj, ka rīcība nav pamatota, tā tūlīt par to informē ieinteresēto dalībvalsti un ražotāju vai tā pilnvarotu pārstāvi, kurš atzīts Kopienā. Ja 1. punktā minēto lēmumu pieņem standartu nepilnību dēļ, Komisija nodod jautājumu izskatīšanai 6. panta 1. punktā minētajā komitejā un sāk 6. panta 2. punktā minēto procedūru tad, ja ieinteresētā dalībvalsts paredz stingri ievērot savu lēmumu.

3. Ja IAL, kas neatbilst attiecīgajām prasībām, ir ar EK zīmi, tad ieinteresētā dalībvalsts veic attiecīgus pasākumus pret personām, kas atbildīgas par zīmes piestiprināšanu un par to informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

4. Komisija nodrošina, lai dalībvalstis tiktu informētas par šajā pantā paredzētās procedūras norisi un rezultātiem.

II NODAĻA

SERTIFICĒŠANAS PROCEDŪRA

8. pants

1. Pirms IAL modeļa piedāvāšanas tirgū ražotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis, kurš atzīts Kopienā, apkopo III pielikumā minēto tehnisko dokumentāciju, lai nepieciešamības gadījumā to varētu iesniegt kompetentajām iestādēm.

2. Pirms tādu IAL sērijveida ražošanas, kas nav minēti 3. punktā, ražotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis, kurš atzīts Kopienā, iesniedz modeli EK tipa pārbaudei, kā norādīts 10. pantā.

3. Vienkāršas konstrukcijas IAL modeļiem nepieprasa EK tipa pārbaudi tad, ja projektētājs pieņem, ka lietotājs pats var novērtēt nodrošināto aizsardzību pret minimāliem apdraudējumiem, kuru pakāpenisko ietekmi savlaicīgi var noteikt lietotājs.

Šajā kategorijā iekļauj tikai IAL, kas paredzēti, lai aizsargātu valkātāju pret:

- virspusēju mehānisku iedarbību (dārznieku cimdi, uzpirksteņi utt.),

- vājas iedarbības tīrīšanas līdzekļiem ar viegli atgriezenisku iedarbību (cimdi aizsardzībai pret atšķaidītiem mazgāšanas līdzekļu šķīdumiem utt.),

- apdraudējumiem darbā ar karstām detaļām, nepakļaujot lietotāju temperatūrai virs 50oC vai bīstamai iedarbībai (cimdi, priekšauti profesionālai lietošanai utt.),

- atmosfēras faktoriem, kuri nav ārkārtēji (galvassega, sezonas apģērbs, apavi utt.),

- nelieliem triecieniem un vibrāciju, kas neskar vitālas ķermeņa daļas un nevar radīt neatgriezeniskus bojājumus (viegla galvas virsmas aizsargcepure, cimdi, viegli apavi utt.),

- saules gaismu (saulesbrilles).

4. Uz IAL ražošanu attiecas:

a) saskaņā ar ražotāja izvēli viena no divām 11. pantā minētajām procedūrām sarežģītas konstrukcijas IAL, kas paredzēti, lai aizsargātu pret nāves draudiem vai pret draudiem, kuri var nopietni un neatgriezeniski kaitēt veselībai, un kuru tūlītējo ietekmi pēc projektētāja pieņēmuma savlaicīgi nevar noteikt lietotājs. Šajā kategorijā iekļauj tikai:

- filtrējošas ierīces elpošanas aizsardzībai pret cietiem un šķidriem aerosoliem vai kairinošām, bīstamām, toksiskām vai radioaktīvām toksiskām gāzēm,

- elpošanas aizsardzības ierīces, kas nodrošina pilnīgu izolēšanu no atmosfēras, ieskaitot tās, kuras izmanto niršanai,

- IAL, kas nodrošina tikai ierobežotu aizsardzību pret ķīmisku uzbrukumu vai pret jonizējošo radiāciju,

- avārijas iekārtas, ko izmanto vidē ar augstu temperatūru, kuras ietekme ir līdzvērtīga gaisa temperatūrai 100 oC vai vairāk, un kur var būt vai nebūt infrasarkanais starojums, liesmas vai liels apjoms izkusuša materiāla,

- avārijas iekārtas, ko izmanto vidē ar zemu temperatūru, kuras ietekme ir līdzvērtīga gaisa temperatūrai 50 oC vai mazāk,

- IAL, lai aizsargātu pret kritieniem no augstuma,

- IAL pret elektriskiem apdraudējumiem un bīstamu spriegumu, vai ko izmanto izolācijai darbā ar augstspriegumu,

- motociklista ķiveres un sejsegus;

b) visiem IAL - 12. pantā minētā EK atbilstības deklarēšana.

9. pants

1. Katra dalībvalsts paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm apstiprinātās iestādes, kas atbild par 8. pantā minētās sertifikācijas procedūras veikšanu. Informācijas nolūkā Komisija publicē sarakstu Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī, norādot šo iestāžu nosaukumus kopā ar tām piešķirtiem kārtas numuriem, un atjaunina to.

2. Šajā paziņojumā iekļaujamo iestāžu vērtēšanā dalībvalstis piemēro V pielikumā noteiktos kritērijus. Iestādes, kuras atbilst attiecīgos saskaņotajos standartos noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, uzskata par minētajiem kritērijiem atbilstīgām.

3. Dalībvalsts atsauc iestādes apstiprinājumu, ja tā konstatē, ka iestāde vairs neatbilst V pielikumā minētajiem kritērijiem. Tā tūlīt informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par veiktajiem pasākumiem.

EK TIPA PĀRBAUDE

10. pants

1. EK tipa pārbaude ir procedūra, ar ko apstiprinātā pārbaudes iestāde konstatē un apliecina, ka konkrētais IAL atbilst attiecīgajiem šīs direktīvas noteikumiem.

2. Ražotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis iesniedz vienai apstiprinātai pārbaudes iestādei EK tipa pārbaudes pieteikumu attiecībā uz konkrētu modeli. Pilnvarotais pārstāvis jāreģistrē Kopienā.

3. Pieteikumā ietver:

- ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja vārdu vai nosaukumu un adresi, kā arī attiecīgo IAL ražošanas uzņēmumu,

- ražotāja tehnisko dokumentāciju, kas minēta III pielikumā.

Tam pievieno atbilstīgu skaitu apstiprināmā modeļa eksemplāru.

4. Pilnvarotā pārbaudes iestāde veic EK tipa pārbaudi saskaņā ar turpmāk minētām procedūrām:

a) ražotāja tehniskās dokumentācijas pārbaudē:

- izskata ražotāja tehnisko dokumentāciju, lai noteiktu tās piemērotību 5. pantā minētajiem saskaņotajiem standartiem,

- ja ražotājs nav piemērojis vai tikai daļēji piemērojis saskaņotos standartus, vai, ja šādu standartu nav, tad pilnvarotajai iestādei pirms ražotāja tehniskās dokumentācijas pārbaudes jāpārbauda ražotāja izmantoto tehnisko specifikāciju atbilstība pamatprasībām, lai noteiktu atbilstību šīm tehniskajām specifikācijām;

b) modeļa pārbaudē:

- pārbaudot modeli, pārbaudes iestāde pārliecinās, vai tas ir izgatavots saskaņā ar ražotāja tehnisko dokumentāciju, un paredzētā nolūkā to var izmantot pilnīgi droši,

- veic nepieciešamās pārbaudes un testus, lai noteiktu modeļa atbilstību saskaņotajiem standartiem,

- ja ražotājs nav piemērojis vai tikai daļēji piemērojis saskaņotos standartus, vai, ja šādu standartu nav, tad pilnvarotā iestāde veic nepieciešamās pārbaudes un testus, lai noteiktu modeļa atbilstību ražotāja izmantotām tehniskām specifikācijām, ievērojot to atbilstību pamatprasībām.

5. Ja modelis atbilst attiecīgajiem noteikumiem, tad pārbaudes iestāde sastāda EK tipa pārbaudes sertifikātu un paziņo par to pretendentam. Šajā sertifikātā norāda pārbaudē iegūtos datus un visus ar to saistītos nosacījumus, kā arī pievieno rasējumus un aprakstus, kas nepieciešami, lai atpazītu apstiprināto modeli.

Komisija, citas apstiprinātās pārbaudes iestādes un citas dalībvalstis var saņemt sertifikāta kopiju un pēc pamatota pieprasījuma - ražotāja tehniskās dokumentācijas kopiju, kā arī atskaites par veiktajām pārbaudēm un testiem.

Dokumentāciju glabā pieejamu kompetentajām iestādēm 10 gadus pēc IAL piedāvāšanas tirgū.

6. Pārbaudes iestāde, kura atsakās izdot EK tipa pārbaudes sertifikātu, par to informē pārējās apstiprinātās pārbaudes iestādes. Pārbaudes iestāde, kura atsauc EK tipa pārbaudes sertifikātu, par to informē dalībvalsti, kura šo iestādi ir apstiprinājusi. Šī dalībvalsts, pamatojot lēmumu, par to informē pārējās dalībvalstis un Komisiju.

IZGATAVOTO IAL PĀRBAUDE

11. pants

A. Galaprodukta"EK"kvalitātes nodrošināšanas sistēma

1. Ražotājs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai panāktu, ka ražošanas process, ieskaitot IAL galīgo pārbaudi un testus, nodrošina ražojumu viendabīgumu un IAL atbilstību tipam, kas aprakstīts EK tipa pārbaudes sertifikātā, un uz to attiecīgās direktīvas pamatprasībām.

2. Ražotāja izvēlētā pilnvarotā iestāde veic nepieciešamās pārbaudes. Šīs pārbaudes veic izlases veidā, parasti vismaz reizi gadā.

3. Lai pārbaudītu IAL atbilstību, pilnvarotā iestāde ņem atbilstošu IAL paraugu, pārbauda to un veic attiecīgos testus, kuri noteikti saskaņotajos standartos vai nepieciešami, lai parādītu atbilstību šīs direktīvas pamatprasībām.

4. Ja iestāde nav izsniegusi attiecīgo EK tipa apstiprinājuma sertifikātu, tad, rodoties grūtībām paraugu atbilstības novērtēšanā, tā sazinās ar pilnvaroto iestādi.

5. Pilnvarotā iestāde sniedz ražotājam testa atskaiti. Ja atskaitē secināts, ka ražojumi vai pārbaudītais IAL neatbilsts tipam, kas aprakstīts EK tipa apstiprinājuma sertifikātā, vai neatbilst attiecīgajām pamatprasībām, tad iestāde veic visus attiecīgos pasākumus atbilstoši reģistrētiem trūkumiem un informē dalībvalsti, kura ir paziņojusi par to.

6. Ražotājam pēc lūguma jāuzrāda pilnvarotās iestādes izsniegta atskaite.

B. Uzraudzības sistēma ražojumu EK kvalitātes nodrošināšanai

1. Sistēma

a) Saskaņā ar šo procedūru ražotājs iesniedz pieteikumu savas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprināšanai brīvi izvēlētā pilnvarotā iestādē.

Pieteikumā iekļauj:

- visu informāciju, kas attiecas uz attiecīgā IAL kategoriju, ja nepieciešams, dokumentus, kas attiecas uz apstiprināto modeli,

- dokumentāciju attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanas sistēmu,

- saistības saglabāt pienākumus, ko rada kvalitātes nodrošināšanas sistēma, un saglabāt tās atbilstību un efektivitāti.

b) Saskaņā ar kvalitātes nodrošināšanas sistēmu katru IAL pārbauda un veic A daļas 3. punktā minētos testus, lai pārbaudītu to atbilstību šīs direktīvas attiecīgajām pamatprasībām.

Dokumentācija attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanas sistēmu atbilstīgi attiecas uz:

- kvalitātes mērķiem, organizatorisko struktūru, atbildīgo personu pienākumiem un pilnvarām attiecībā uz ražojumu kvalitāti,

- pārbaudēm un testiem, kas jāveic pēc ražošanas,

- izmantojamiem līdzekļiem, lai pārbaudītu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektīvu darbību.

c) Iestāde novērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst prasībām, kas minētas 1. punkta b) apakšpunktā. Tā pieņem, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, kas piemēro attiecīgo saskaņoto standartu, atbilst šiem noteikumiem.

Iestāde, kas veic pārbaudes, objektīvi izvērtē visus kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementus un jo īpaši pārbauda, vai sistēma nodrošina ražotā IAL atbilstību apstiprinātam modelim.

Lēmumu paziņo ražotājam. Tajā ietver pārbaudes slēdzienu un pamatotu lēmumu.

d) Ražotājs informē iestādi, kura ir apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par visiem plāniem mainīt kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

Iestāde izskata ierosinātās izmaiņas un izlemj, vai grozītā kvalitātes nodrošināšanas sistēma atbilst attiecīgajiem noteikumiem. Tai jāpaziņo savs lēmums ražotājam. Ziņojumā ietver pārbaudes slēdzienu un pamatotu lēmumu.

2. Uzraudzība

a) Uzraudzības mērķis ir nodrošināt to, ka ražotājs pienācīgi pilda saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas.

b) Ražotājs nodrošina iestādei piekļuvi IAL pārbaudes, testēšanas un noliktavu telpām inspekcijas nolūkā, kā arī sniedz tai visu nepieciešamo informāciju un jo īpaši:

- dokumentāciju attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanas sistēmu,

- tehnisko dokumentāciju,

- kvalitātes nodrošināšanas rokasgrāmatas.

c) Iestāde periodiski veic pārbaudes, lai nodrošinātu to, ka ražotājs uztur spēkā un piemēro apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un sagādā ražotājam pārbaudes atskaites kopiju.

d) Turklāt iestādes pārstāvji var apmeklēt ražotāju bez brīdinājuma. Šādu apmeklējumu laikā iestāde sniedz ražotājam atskaiti par apmeklējumu un, vajadzības gadījumā, pārbaudes atskaiti.

e) Ražotājam pēc lūguma jāuzrāda pilnvarotās iestādes izsniegta atskaite.

EK DEKLARĀCIJA PAR PRODUKCIJAS ATBILSTĪBU

12. pants

EK atbilstības deklarācija ir procedūra, ar ko ražotājs:

1) iesniegšanai kompetentajām iestādēm sastāda deklarāciju VI pielikumā noteiktajā veidā, kurā apliecina, ka tirgū piedāvātais IAL atbilst šīs direktīvas noteikumiem;

2) katram IAL piestiprina 13. pantā paredzēto EK atbilstības zīmi.

III NODAĻA

EK ZĪME

13. pants

1. EK zīme sastāv no lielajiem burtiem "CE", kam seko tā gada divi pēdēji cipari, kurā zīme piestiprināta, un, ja 10. pantā minēto EK tipa pārbaudi veikusi pilnvarotā iestāde, tad pievieno tās identifikācijas numuru.

Lietojamās zīmes forma parādīta IV pielikumā.

2. EK zīmi piestiprina katram ražotajam IAL un uz tā iesaiņojuma tā, lai tā saglabātos redzama, salasāma un neizdzēšama visā paredzamajā IAL ekspluatācijas laikā.

3. Pie IAL nedrīkst piestiprināt zīmes vai uzrakstus, ko varētu sajaukt ar EK zīmi.

IV NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

14. pants

Visiem lēmumiem, ko pieņem šīs direktīvas īstenošanas gaitā, un kas rada IAL tirdzniecības ierobežojumus, pievieno lēmuma pamatojuma sīki izstrādātu izskaidrojumu. Ieinteresētajai pusei lēmumu dara zināmu nekavējoties, un tā tiek informēta par pārsūdzības iespējām saskaņā ar attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošiem tiesību aktiem un par pārsūdzības iesniegšanas termiņu.

15. pants

Komisija veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ir pieejami dati par visiem attiecīgajiem lēmumiem saistībā ar šīs direktīvas pārvaldību.

16. pants

1. Dalībvalstis līdz 1991. gada 31. decembrim pieņem un publicē normatīvus un administratīvus aktus, kas nepieciešami, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstis piemēro šos noteikumus no 1992. gada 1. jūlija.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

17. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1989. gada 21. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

E. Cresson

[1] OV C 141, 30.5.1988., 14. lpp.

[2] OV C 12, 16.1.1989., 109. lpp., OV C 304, 4.12.1989., 29. lpp.

[3] OV C 337, 31.12.1988., 37. lpp.

[4] OV L 109, 26.4.1983., 8. lpp.

[5] OV L 81, 26.3.1988., 75. lpp.

[6] OV L 109, 26.4.1983., 8. lpp.

[7] OV L 183, 29.6.1989., 9. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

VISAPTVEROŠS TO IAL KATEGORIJU SARAKSTS, UZ KURĀM NEATTIECAS ŠĪ DIREKTĪVA

1. IAL, kas īpaši projektēti un ražoti, lai tos izmantotu bruņotajiem spēkiem vai kārtības un likumības uzturēšanai (ķiveres, vairogi utt.).

2. IAL, kas paredzēti pašaizsardzībai (aerosolu baloni, personas iebiedēšanas līdzekļi utt.).

3. IAL, kas projektēti un ražoti personiskai lietošanai pret:

- nelabvēlīgiem laika apstākļiem (galvassega, sezonas apģērbs, apavi, lietussargi utt.),

- mitrumu un ūdeni (cimdi trauku mazgāšanai utt.),

- karstumu (cimdi utt.).

4. IAL, kas paredzēti cilvēku aizsardzībai vai glābšanai uz kuģiem vai lidmašīnās un ko nevalkā pastāvīgi.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PAMATPRASĪBAS

1. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS, KURAS PIEMĒRO VISIEM IAL

IAL jāsniedz pietiekama aizsardzība pret visiem sastaptiem apdraudējumiem.

1.1. Projektēšanas principi

1.1.1. Ergonomika

IAL jāprojektē un jāražo tā, lai tam paredzamajos lietošanas apstākļos lietotājs var normāli veikt ar risku saistītas darbības, baudot piemērotu aizsardzību pēc iespējas augstākā līmenī.

1.1.2. Aizsardzības līmeņi un klases

1.1.2.1. Iespējamais augstākais aizsardzības līmenis

Optimālais aizsardzības līmenis, kas jāņem vērā projektēšanā, ir tas, ka sakarā ar IAL valkāšanu uzspiestos ierobežojumus novērstu to efektīva lietošana tad, kad ir apdraudējums, vai normāli veicot darbu.

1.1.2.2. Dažādu līmeņu apdraudējumiem raksturīgās aizsardzības kategorijas

Ja paredzamajos lietošanas apstākļos ir tādas atšķirības, ka vienam apdraudējumam var sasniegt vairākus līmeņus, tad IAL projektēšanā jāizvēlas atbilstīgas klases aizsardzība.

1.2. IAL nekaitīgums

1.2.1. Apdraudējumu un citu"raksturīgu"traucējumu faktoru trūkums

IAL jāprojektē un jāražo tā, lai paredzamajos lietošanas apstākļos novērstu apdraudējumus un citus traucējumu faktorus.

1.2.1.1. Piemēroti materiāli

IAL materiāli un detaļas, arī to sadalīšanās produkti, nedrīkst negatīvi ietekmēt lietotāja higiēnu vai veselību.

1.2.1.2. Apmierinošs virsmas stāvoklis visām IAL detaļām, kas saskaras ar lietotāju

Ikvienai IAL detaļai, kas saskaras vai kam iespējams saskarties ar lietotāju šādu iekārtu valkājot, jābūt bez asumiem, asām šķautnēm un līdzīgiem izvirzījumiem, kuri var radīt pārmērīgus kairinājumus vai traumas.

1.2.1.3. Maksimāli pieļaujamie lietotāja kavēkļi

Jāsamazina IAL radītie kavēkļi veicamajai kustībai, pieņemamiem stāvokļiem un sensoriskajai uztverei; IAL nedrīkst izraisīt kustības, kuras apdraud lietotāju vai citas personas.

1.3. Ērtība un efektivitāte

1.3.1. IAL pielāgošana lietotāja morfoloģijai

IAL jāprojektē un jāražo tā, lai atvieglotu tā pareizu atrašanos uz lietotāja, un tas paliktu vietā paredzamajā lietošanas laika posmā, paturot prātā apkārtējos faktorus, veicamās kustības un pieņemamos stāvokļus. Šajā nolūkā jānodrošina iespēja ar visiem atbilstīgajiem līdzekļiem optimizēt IAL pielāgošanu lietotāja morfoloģijai, piemēram, atbilstoša noregulēšana un piestiprināšanas sistēmas vai izmēra diapazona nodrošināšana.

1.3.2. Masa un projektētā izturība

IAL jābūt pēc iespējas vieglākam, neskarot projektēto izturību un efektivitāti.

Neatkarīgi no īpašām papildu prasībām, kas tiem jāievēro, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret attiecīgajiem apdraudējumiem (skatīt 3. iedaļu), paredzamajos lietošanas apstākļos IAL jāiztur raksturīgo apkārtējo parādību ietekme.

1.3.3. Vienlaicīgai lietošanai projektētu dažādu klašu vai veidu IAL saderība

Ja viens ražotājs tirgo vairākus dažādu klašu vai veidu IAL modeļus, lai nodrošinātu blakusesošo ķermeņa daļu vienlaicīgu aizsardzību pret kombinētiem apdraudējumiem, tad tiem jābūt saderīgiem.

1.4. Ražotāja sniegtā informācija

Papildus ražotāja un/vai Kopienā atzīta viņa pilnvarota pārstāvja nosaukumam un adresei, instrukcijā, kuru tie sastāda un piegādā, IAL piedāvājot tirgū, jāiekļauj visa attiecīgā informācija par:

a) glabāšanu, lietošanu, tīrīšanu, apkopi, apkalpošanu un dezinfekciju. Lietojot saskaņā ar attiecīgajām instrukcijām, ražotāju ieteiktie tīrīšanas, apkopes vai dezinfekcijas līdzekļi nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt IAL vai lietotājus;

b) tehnisko testu veikšanu, lai pārbaudītu attiecīgam IAL paredzētos aizsardzības līmeņus vai klases;

c) piemērotiem IAL piederumiem un rezerves daļu īpašībām;

d) aizsardzības klasēm, kas atbilst dažādu līmeņu apdraudējumiem, un attiecīgiem lietošanas ierobežojumiem;

e) nolietojuma gala termiņu vai IAL vai konkrētu tā detaļu nolietojuma periodu;

f) pārvadāšanai piemērotu iesaiņojumu;

g) jebkura marķējuma nozīmi (skatīt 2.12. punktu).

Šai instrukcijai jābūt precīzai un saprotamai, un tās jānodrošina vismaz galamērķa dalībvalsts oficiālajā(-s) valodā(-s).

2. PAPILDU PRASĪBAS, KAS IR KOPĪGAS VAIRĀKU KATEGORIJU VAI VEIDU IAL

2.1. IAL ar iebūvētām regulēšanas sistēmām

Ja IAL ir iebūvētas regulēšanas sistēmas, tad tās jāprojektē un jāražo tā, lai paredzamajos lietošanas apstākļos bez lietotāja ziņas nevarētu noregulēt nepareizi.

2.2. IAL, kas "apņem" aizsargājamās ķermeņa daļas

IAL, kas "apņem" aizsargājamās ķermeņa daļas, pēc iespējas pietiekami jāvēdina, lai mazinātu tā lietošanas radīto svīšanu; ja tā tas nav, tad, ja iespējams, jāaprīko ar ierīcēm, kuras uzsūc sviedrus.

2.3. IAL sejai, acīm un elpošanas sistēmai

Jāsamazina jebkura lietotāja redzamības vai redzeslauka ierobežošana ar IAL sejai, acīm vai elpošanas sistēmai.

Šo IAL klašu redzes sistēmu optiskajai neitralitātei jāatbilst lietotāja relatīvi īslaicīgas un/vai ilgstošas darbības veidam.

Ja nepieciešams, tās jāapstrādā vai jānodrošina ar ierīcēm, lai novērstu mitruma rašanos.

IAL modeļiem, kas paredzēti lietotājiem ar redzes korekciju, jāatbilst nēsātajām brillēm vai kontaktlēcām.

2.4. IAL novecošanās

Ja ir zināms, ka projektēto jauna IAL veikumu var būtiski izmainīt novecošanās, tad, lai nepieļautu nekādu nepareizu interpretāciju, uz katra IAL vai maināmas detaļas, kas piedāvāta tirgū, neizdzēšami jāatzīmē ražošanas datums un/vai, ja iespējams, nolietojuma datums; šī informācija neizdzēšami jānorāda arī uz iesaiņojuma.

Ja ražotājs nespēj izteikt apņemšanos attiecībā uz IAL derīguma termiņu, tad tā instrukcijā jānodrošina visa informācija, lai pircējs vai lietotājs spētu noteikt pamatotu novecojuma termiņu, ņemot vērā modeļa kvalitāti un faktiskos glabāšanas, lietošanas, tīrīšanas, apkalpošanas un apkopes apstākļus.

Ja jūtamu un strauju IAL veikuma pasliktināšanos varētu izraisīt novecošanās sakarā ar ražotāja ieteikto periodisko tīrīšanas procesu, ražotājam, ja iespējams, jāpiestiprina zīme pie katra IAL, kas tiek piedāvāts tirgū, norādot to tīrīšanas operāciju maksimālo skaitu, kuras var veikt pirms iekārtas obligātas pārbaudes vai lietošanas beigšanas; ja tā nav, tad ražotājam attiecīgi jāinformē instrukcijā.

2.5. IAL, kas lietojot var aizķerties

Ja paredzamajos lietošanas apstākļos ir īpašs risks, ka IAL var aizķerties aiz kustīga priekšmeta, tādējādi apdraudot lietotāju, tad IAL jāpiemīt izturībai, kuru pārsniedzot sastāvdaļa saplīst, un draudi ir novērsti.

2.6. IAL lietošanai sprādzienbīstamos apstākļos

IAL, kas paredzēti lietošanai sprādzienbīstamos apstākļos, jāprojektē un jāražo tā, lai tie neizraisītu elektrisku, elektrostatisku vai trieciena radītu dzirksteļošanu, kuras dēļ varētu uzliesmot sprāgstoši maisījumi.

2.7. IAL, kas paredzēti lietošanai avārijas gadījumā vai ātrai uzstādīšanai un/vai noņemšanai

Šo klašu IAL jāprojektē un jāražo tā, lai samazinātu laiku, kas nepieciešams piestiprināšanai un (vai) noņemšanai.

Visām sistēmām, kas nodrošina pareizu stāvokli vai noņemšanu, jābūt lietotājam pieejamām ātrai un ērtai ekspluatācijai.

2.8. IAL lietošanai ļoti bīstamās situācijās

Instrukcijā, ko ražotājs sniedz kopā ar IAL lietošanai ļoti bīstamās situācijās, kuras minētas 8. panta 4. punkta a) apakšpunktā, jo īpaši jāiekļauj dati, kas paredzēti izmantošanai kompetentām apmācītām personām, kuras spēj tos interpretēt un nodrošināt to, ka lietotājs tos piemēro.

Jāapraksta arī pieņemamā procedūra, lai pārbaudītu, vai IAL ir pareizi noregulēts un darbojas tad, kad lietotājs to ir uzvilcis.

Ja IAL ir pievienota trauksmes ierīce, ko aktivizē normāli paredzētā aizsardzības līmeņa nenodrošināšana, tas jāprojektē un jānovieto tā, lai lietotājs to saprastu apstākļos, kuriem IAL ir pārdots.

2.9. IAL ar sastāvdaļām, kuras lietotājs var noregulēt vai noņemt

Jebkuras IAL sastāvdaļas, kuras lietotājs var noregulēt vai noņemt, lai apmainītu, jāprojektē un jāražo tā, lai atvieglotu noregulēšanu, piestiprināšanu un noņemšanu bez instrumentiem.

2.10. IAL savienošanai ar citu ārēju papildu ierīci

Ja IAL ir pievienota sistēma, kas ļauj savienot ar citu papildu ierīci, piestiprināšanas mehānisms jāprojektē un jāražo tā, lai to varētu uzstādīt tikai uz atbilstīgu iekārtu.

2.11. IAL ar šķidruma cirkulācijas sistēmu

Ja IAL ir pievienota šķidruma cirkulācijas sistēma, tā jāizvēlas tāda vai jāprojektē un jāpievieno tā, lai paredzamajos lietošanas apstākļos ļautu pietiekamu šķidruma atjaunošanu aizsargājamās ķermeņa daļas tuvumā neatkarīgi no lietotāja žestiem, stāvokļa vai pārvietošanās.

2.12. IAL, kam ir viena vai vairākas pazīšanas vai atzīšanas zīmes, kuras tieši vai netieši attiecas uz veselību un drošību

Pazīšanas vai atzīšanas zīmes, kas tieši vai netieši attiecas uz veselību un drošību, un ir piestiprinātas pie šo veidu vai klašu IAL, labāk jāizveido kā saskaņotas piktogrammas vai ideogrammas, un tām jābūt pilnībā salasāmām visā paredzamajā IAL ekspluatācijas laikā. Turklāt šīm zīmēm jābūt noformētām, precīzām un saprotamām, lai novērstu nepareizu interpretāciju; jo īpaši, ja šajās zīmēs iekļauti vārdi vai teikumi, tiem jābūt tās dalībvalsts oficiālajā(-s) valodā(-s), kur iekārtu paredzēts lietot.

Ja IAL (vai IAL detaļa) ir pārāk maza, lai varētu piestiprināt visu nepieciešamo marķējumu vai tā daļu, tad attiecīgā informācija jānorāda uz iesaiņojuma un ražotāja instrukcijā.

2.13. IAL tāda apģērba veidā, kas vizuāli signalizē par lietotāja klātbūtni

IAL tāda apģērba veidā, kas domāts paredzamajiem lietošanas apstākļiem, kuros par lietotāja klātbūtni jāsignalizē acīm redzami un individuāli, jābūt vienam (vai vairākiem) saprātīgi izvietotiem līdzekļiem vai ierīcēm, kas izstaro tieši vai atstaro redzamo starojumu ar atbilstošu gaismas intensitāti un fotometriskām un kolorimetriskām īpašībām.

2.14. "Daudzrisku" IAL

Visi IAL, lai aizsargātu lietotāju pret vairākiem iespējami vienlaicīgiem apdraudējumiem, jāprojektē un jāražo tā, lai tie jo paši atbilstu pamatprasībām, kas ir specifiskas katram no šiem apdraudējumiem (skatīt 3. iedaļu).

3. PAPILDU PRASĪBAS, KAS IR SPECIFISKAS ĪPAŠIEM APDRAUDĒJUMIEM

3.1. Aizsardzība pret mehānisku iedarbību

3.1.1. Iedarbība, ko rada priekšmetu krišana vai izvirzīšanās uz āru un ķermeņa daļu saduršanās ar šķērsli

Lai pasargātu no ievainojumiem, ko rada aizsargātās daļas saspiešana vai iespiešana, šāda veida apdraudējumiem piemērotiem IAL jābūt pietiekami amortizējošiem vismaz līdz trieciena enerģijas līmenim, kuru pārsniedzot absorbējošās ierīces pārmērīgie izmēri vai masa varētu kavēt IAL efektīvu lietošanu paredzamajā laikposmā.

3.1.2. Kritieni

3.1.2.1. Paslīdēšanas radīto kritienu novēršana

Lai novērstu paslīdēšanu, pazoles apaviem jāprojektē, jāražo vai jāaprīko ar papildu elementiem, lai nodrošinātu pietiekamu saķeri un berzi, ņemot vērā virsmas iedabu vai stāvokli.

3.1.2.2. Kritienu no augstuma novēršana

IAL, kas projektēti, lai novērstu kritienus no augstuma vai to sekas, jāizmanto drošības jostas un piestiprināšanas sistēma, kuru var pievienot pie droša atbalsta punkta. Tas jāprojektē tā, ka paredzamajos lietošanas apstākļos ir samazināta lietotāja vertikālas krišanas iespēja, novēršot saduršanos ar šķēršļiem, un bremzētājspēks tomēr nesasniedz robežvērtību, kad var rasties fiziskas traumas, vai saplīst kāda IAL detaļa, izraisot lietotāja krišanu.

Jānodrošina arī tas, ka pēc bremzēšanas lietotājs saglabā pareizu stāvokli, kurā viņš, ja nepieciešams, var sagaidīt palīdzību.

Ražotāja instrukcijā īpaši jānorāda visa informācija, kas attiecas uz:

- droša atbalsta punkta raksturojumu un obligāti nepieciešamo atstarpi zem lietotāja,

- ķermeņa drošības jostas pareizu uzlikšanu un piestiprināšanas sistēmas pievienošanu pie droša atbalsta punkta.

3.1.3. Mehāniskas vibrācijas

IAL, ko projektē, lai novērstu mehānisku vibrāciju sekas, apdraudētām ķermeņa daļām jānodrošina pietiekama detaļu kaitīgo vibrāciju samazināšana.

Nekādā gadījumā uz lietotāju pārnestā šo vibrāciju paātrinājuma efektīvā vērtība nedrīkst pārsniegt robežvērtības, kas ieteiktas, ņemot vērā apdraudēto ķermeņa daļu paredzamo maksimālo pakļaušanu katru dienu.

3.2. Aizsardzība pret ķermeņa daļu (statisku) saspiešanu

IAL, ko projektē, lai aizsargātu ķermeņa daļas pret (statisku) kompresiju, pietiekami jāsamazina tās sekas, lai novērstu smagas traumas vai hroniskas kaites.

3.3. Aizsardzība pret fiziskām traumām (nobrāzumi, dūrumi, iegriezumi, kodumi)

IAL materiāli un citas sastāvdaļas, kas projektēti, lai aizsargātu visu ķermeni vai tā daļas pret virspusējiem mehānismu izraisītiem ievainojumiem, tādiem kā nobrāzumi, perforācijas, iegriezumi vai kodumi, jāizvēlas tādi vai jāprojektē un jāpievieno tā, lai paredzamajos lietošanas apstākļos nodrošinātu, ka šo klašu IAL pietiekami aizsargā pret nobrāzumiem, perforācijām un dziļām brūcēm (skatīt arī 3.1. punktu).

3.4. Slīkšanas novēršana (glābšanas vestes, piedurkņu apsēji un dzīvības glābšanas komplekti)

IAL, kas projektēti, lai novērstu slīkšanu, cik ātri vien iespējams un neapdraudot veselību, paceltu uz virsmas šķidrumā iekritušu lietotāju, kurš var būt zaudējis spēkus vai samaņu, un, gaidot palīdzību, noturētu uz virsmas tādā stāvoklī, lai būtu iespējams elpot.

IAL var būt pilnīgi vai daļēji peldošs vai piepūšams, vai nu ar gāzi, ko iesūknē ar rokām vai automātiski, vai mutiski.

Paredzamajos lietošanas apstākļos:

- IAL jāiztur sekas, ko rada sadursme ar šķidrumu un tam raksturīgie vides faktori, neietekmējot pietiekamu darbību,

- piepūšamos IAL jāpiepūš ātri un pilnīgi.

Ja paredzamie lietošanas apstākļi to īpaši pieprasa, dažu veidu IAL jāatbilst arī vienai vai vairākām šādām papildu prasībām:

- jābūt visām piepūšanas ierīcēm, kas minētas otrajā daļā, un/vai gaismas vai skaņas signalizācijas ierīcei,

- jābūt ierīcei ķermeņa aizķeršanai un piestiprināšanai, lai lietotāju varētu izcelt no šķidruma,

- jābūt derīgiem ilglaicīgai lietošanai visu darbības laiku, kurā saģērbies lietotājs ir pakļauts riskam iekrist šķidrumā vai nepieciešama viņa iegremdēšana tur.

3.4.1. Peldēšanas piederumi

Apģērbs, kas atkarībā no paredzamās lietošanas nodrošinās efektīvu peldspēju, kas pēc uzvilkšanas nav bojāts un dod pilnīgu atbalstu ūdenī. Paredzamajos lietošanas apstākļos šis IAL nedrīkst ierobežot lietotāja pārvietošanos, bet jo īpaši jādod viņam iespēja peldēt vai veikt darbības, lai izglābtos no draudiem vai glābtu citus cilvēkus.

3.5. Aizsardzība pret trokšņu kaitīgo ietekmi

IAL, kas projektēti, lai novērstu trokšņu kaitīgo ietekmi, tie jāsamazina tiktāl, ka lietotāja uztvertie līdzvērtīgie skaņas līmeņi nekādā gadījumā nepārsniedz dienas robežvērtības, kuras noteiktas Padomes 1986. gada 12. maija Direktīvā 86/188/EEK par darbinieku aizsardzību pret draudiem, kas saistīti ar pakļaušanu trokšņu iedarbībai darba vietā [1].

Visiem IAL jābūt marķējumam, kurā norādīts trokšņu samazinājuma līmenis un IAL nodrošinātais komforta indekss; ja tas nav iespējams, tad marķējumam jāatrodas uz iesaiņojuma.

3.6. Aizsardzība pret karstumu un/vai uguni

IAL, kas projektēti, lai aizsargātu visu ķermeni vai tā daļas pret karstuma un/vai uguns iedarbību, jābūt paredzamajiem lietošanas apstākļiem atbilstīgām siltumizolācijas spējām un mehāniskajai izturībai.

3.6.1. IAL materiāli un citas sastāvdaļas

Materiāliem un citām sastāvdaļām, kas derīgas aizsardzībai pret izstaroto un konvekcijas siltumu, jābūt atbilstošām avārijas siltuma plūsmas pārneses koeficientam un pietiekami ugunsdrošām, lai novērstu jebkuru spontānas uzliesmošanas risku paredzamajos lietošanas apstākļos.

Ja šo materiālu un sastāvdaļu ārpusei jābūt atstarojošai, tad sakarā ar radiāciju infrasarkanajā diapazonā tās atstarošanas jaudai jāatbilst siltuma plūsmas intensitātei.

Materiāli un citas iekārtu sastāvdaļas, kas paredzētas neilgai lietošanai augstas temperatūras vidē, un IAL, kurus var apšļākt ar karstiem produktiem, tādiem kā liels apjoms izkusuša materiāla, arī jābūt pietiekamai siltumietilpībai, lai uztvertu lielāko saņemtā karstuma daļu, pirms lietotājs ir atstājis bīstamo apgabalu un noņēmis savu IAL.

IAL materiāliem un citām sastāvdaļām, kurus var apšļākt ar lielu apjomu karstu produktu, jābūt arī pietiekamai mehānisku triecienu absorbējamībai (skatīt 3.1. punktu).

IAL materiāliem un citām sastāvdaļām, kas var nejauši nonākt saskarē ar liesmu, un tiem, kurus izmanto ugunsdzēsības aprīkojumu ražošanā, jābūt arī tādai ugunsdrošības pakāpei, kas atbilst paredzamo lietošanas apstākļu riska klasei. Pakļauti liesmu iedarbībai, tie nedrīkst ne kust, ne veicināt liesmas izplatīšanos.

3.6.2. Sakomplektēts IAL, gatavs lietošanai

Paredzamajos lietošanas apstākļos:

1) siltuma daudzumam, ko IAL pārnes uz lietotāju, jābūt pietiekami mazam, lai novērstu to, ka siltums nēsāšanas laikā uzkrājas apdraudētajā ķermeņa daļā, un nekādā gadījumā nesasniegtu sāpju vai veselības pasliktināšanās slieksni;

2) IAL, ja nepieciešams, jānovērš šķidruma vai tvaiku iespiešanās, un lietotāja saskare ar tā aizsargapvalku nedrīkst radīt apdegumus.

Ja IAL ir pievienotas dzesēšanas ierīces avārijas karstuma absorbcijai ar šķidruma iztvaicēšanu vai cietas vielas sublimāciju, tad tās jāprojektē tā, lai neviena izdalītā gaistošā viela nenokļūtu aiz ārējā aizsargapvalka, ne arī uz lietotāja.

Ja IAL ir pievienota elpošanas ierīce, tad paredzamajos lietošanas apstākļos tai pietiekami jāpilda noteiktās aizsardzības funkcijas.

Ražotāja instrukcijā, kas pievienots katram IAL modelim, kurš paredzēts neilgai lietošanai augstas temperatūras vidēs, īpaši jānodrošina visi attiecīgie dati, lai noteiktu maksimāli pieļaujamo lietotāja pakļaušanu tā karstuma iedarbībai, ko pārnes iekārta, kad to lieto saskaņā ar paredzēto.

3.7. Aizsardzību pret aukstumu

IAL, kas projektēti, lai aizsargātu visu ķermeni vai tā daļas pret aukstumu, jābūt tādām siltumizolācijas spējām un mehāniskajai izturībai, kuras atbilst paredzamajiem lietošanas apstākļiem, kā dēļ tie ir pārdoti.

3.7.1. IAL materiāli un citas sastāvdaļas

Materiāliem un citām sastāvdaļām, kas derīgi aizsardzībai pret aukstumu, jābūt tik zemam avārijas siltuma plūsmas pārneses koeficientam, kāds atbilst paredzamajiem lietošanas apstākļiem. Elastīgiem materiāliem un citām IAL sastāvdaļām, kas paredzēti lietošanai zemas temperatūras vidē, jāsaglabā tāda elastīguma pakāpe, lai būtu iespējams veikt nepieciešamos žestus un stāvokļus.

IAL materiāliem un citām sastāvdaļām, kurus var apšļākt ar lielu apjomu aukstu produktu, jābūt arī pietiekamai mehānisku triecienu absorbējamībai (skatīt 3.1. punktu).

3.7.2. Sakomplektēts IAL, gatavs lietošanai

Paredzamajos lietošanas apstākļos:

1) plūsmai, ko IAL pārnes uz lietotāju, jābūt pietiekami mazam, lai novērstu to, ka aukstums nēsāšanas laikā uzkrājas jebkurā aizsargātā ķermeņa daļas punktā, ieskaitot kāju vai roku pirkstgalus un purngalus, un nekādā gadījumā nesasniegtu sāpju vai veselības pasliktināšanās slieksni;

2) cik vien iespējams, IAL jānovērš tādu šķidrumu kā lietus ūdens iespiešanās, un lietotāja saskare ar ārējo apvalku aukstuma aizsardzībai nedrīkst radīt ievainojumus.

Ja IAL ir pievienota elpošanas ierīce, tad paredzamajos lietošanas apstākļos tai pietiekami jāpilda noteiktās aizsardzības funkcijas.

Ražotāja instrukcijā, kas ir kopā ar katru IAL modeli, kurš paredzēts neilgai lietošanai zemas temperatūras vidēs, jānodrošina visi attiecīgie dati, kas attiecas uz noteiktu maksimāli pieļaujamo lietotāja pakļaušanu iekārtas pārnestā aukstuma iedarbībai.

3.8. Aizsardzība pret elektriskās strāvas triecienu

IAL, kas projektēti, lai aizsargātu visu ķermeni vai tā daļas pret elektriskās strāvas iedarbību, jābūt pietiekami izolētiem pret spriegumu, kādam lietotājs varētu tikt pakļauts visnelabvēlīgākajos paredzamajos apstākļos.

Šajā sakarā, materiāli un citas sastāvdaļas, no kā izgatavoti šīs klases IAL, jāizvēlas vai jāprojektē un jāiebūvē, lai nodrošinātu, ka noplūdes strāvas, kuras testēšanas laikā noteiktas, plūstot caur aizsargslāni pie spriegumiem, kuri atbilst in situ, ir minimālas un, visos iespējamos gadījumos, zemākas par maksimāli pieļaujamajām, kas atbilst pielaides slieksnim.

IAL veidiem, kas paredzēti tikai lietošanai darba laikā vai strādājot ar elektrisko instalāciju, kura ir vai var būt zem sprieguma, kopā ar to iesaiņojumu jābūt marķētiem, jo īpaši norādot to aizsardzības klasi un (vai) atbilstošo darbības spriegumu, sērijas numuru un ražošanas datumu; uz šādu IAL ārējā aizsardzības apvalka jāparedz vieta, kur turpmāk ierakstīt datumus, kad nodots ekspluatācijā un veicami periodiskie testi vai pārbaudes, vai arī pārbaudes, ko uzskata par periodiskiem testiem.

Ražotāja instrukcijā jo īpaši jānorāda šādiem IAL veidiem paredzētā speciāla izmantošana un ekspluatācijas laikā veicamo dielektrisko testu raksturs un biežums.

3.9. Aizsardzība pret radiāciju

3.9.1. Nejonizējošs starojums

IAL, kas projektēti, lai novērstu nejonizējošās radiācijas avotu radītos akūtos vai hroniskos acu bojājumus, jāabsorbē vai jāatstaro lielākā daļa no izstarotās enerģijas ar kaitīgiem viļņu garumiem, pārmērīgi neietekmējot pārnesi nekaitīgajā spektra redzamajā daļā, kontrastu uztveri un spēju izšķirt krāsas, ja tas ir nepieciešams paredzamajos lietošanas apstākļos.

Šajā nolūkā jāprojektē un jāražo aizsargbrilles, lai pārtvertu visu kaitīgo viļņu spektrālo pārneses faktoru, līdz minimumam samazinot to radiācijas enerģijas blīvumu, kas caur filtru spēj sasniegt lietotāja acis, un nekādā gadījumā nepārsniegtu maksimāli pieļaujamo iedarbību.

Turklāt paredzamajos lietošanas apstākļos brilles nedrīkst pasliktināt vai zaudēt savas spējas izstarotās radiācijas dēļ, un visiem pārdotajiem eksemplāriem jābūt aizsardzības faktora numuram, kas atbilst to pārneses faktora spektrālā sadalījuma līknei.

Brilles, kas piemērotas viena tipa radiācijas avotiem, jāklasificē to aizsardzības faktoru augošā secībā, un ražotāja instrukcijā jo īpaši jānorāda pārneses līknes, kuras ļauj izvēlēties piemērotāko IAL, ņemot vērā tādus efektīvai lietošanai raksturīgus faktorus, kā attālums līdz avotam un šajā attālumā izstarotās enerģijas spektrālais sadalījums.

Ražotājam filtrējošās brilles jāmarķē, uz visiem eksemplāriem norādot attiecīgo aizsardzības faktora numuru.

3.9.2. Jonizējošā radiācija

3.9.2.1. Aizsardzība pret ārējo radioaktīvo piesārņojumu

IAL materiāli un citas sastāvdaļas, kas projektēti, lai aizsargātu visu ķermeni vai tā daļas pret radioaktīvajiem putekļiem, gāzēm, šķidrumiem vai to maisījumiem, jāizvēlas tādi vai jāprojektē un jāpievieno tā, lai paredzamajos lietošanas apstākļos nodrošinātu, ka šī iekārta efektīvi novērš piesārņojumu iekļūšanu.

Atkarībā no šo piesārņojumu iedabas vai kondīcijas, nepieciešamo hermētiskumu var nodrošināt ārējā aizsardzības apvalka necaurlaidība un/vai ar jebkuriem citiem piemērotiem līdzekļiem, tādiem kā ventilācijas un hermetizācijas sistēmas, kas projektētas, lai novērstu šo piesārņojumu atkārtotu izkliedi.

Jebkuri pasākumi IAL attīrīšanas pasākumi nedrīkst ietekmēt to tālāku izmantošanu paredzamajā ekspluatācijas laikā, kāds paredzēts šo klašu IAL.

3.9.2.2. Ierobežota aizsardzība pret ārēju apstarošanu

IAL, kas paredzēti pilnīgai lietotāju aizsardzībai pret ārēju apstarošanu vai, ja tā nenotiek, tad attiecīgi samazinātu to, jāprojektē, lai darbotos tikai pret vājo elektronu (piem., beta) vai vājo fotonu (piem., rentgen-, gamma) starojumu.

Materiāli un šo IAL klašu citas sastāvdaļas, jāizvēlas tādi vai jāprojektē un jāpievieno tā, lai paredzamajos lietošanas apstākļos nodrošinātu nepieciešamo lietotāju aizsardzības pakāpi, nepalielinot starojuma iedarbības laiku tāpēc, ka ir apgrūtināti lietotāja žestikulēšana, stāvoklis vai pārvietošanās (skatīt 1.3.2. punktu).

IAL jābūt zīmei, kur parādīti paredzamajos lietošanas apstākļos derīgā(-o) materiāla(-u) veids un biezums.

3.10. Aizsardzība pret bīstamām vielām un inficējošām vielām

3.10.1. Elpošanas aizsardzība

IAL, kas paredzēti elpošanas sistēmas aizsardzībai, jādod iespēja piegādāt lietotājam elpojamu gaisu tad, kad viņš ir nokļuvis piesārņotā atmosfērā un/vai atmosfērā ar nepietiekamu skābekļa koncentrāciju.

Elpojamo gaisu, ko lietotājam piegādā ar IAL, jāiegūst atbilstīgi, piemēram, filtrējot piesārņotu gaisu caur aizsardzības ierīci vai piegādājot ar caurulēm no nepiesārņota avota.

Materiāli un šo IAL klašu citas sastāvdaļas, jāizvēlas tādi vai jāprojektē un jāpievieno tā, lai paredzamajos lietošanas apstākļos nodrošinātu lietotāja elpošanu un elpošanas higiēnu.

Aizsargmaskas hermētiskumam un spiediena pazeminājumam ieelpojot, kā arī filtrējošās ierīces attīrīšanas jaudai jābūt tādiem, lai piesārņotāju iekļūšanu no piesārņotās atmosfēras noturētu pietiekami zemu un nekaitētu lietotāja veselībai vai higiēnai.

IAL jābūt ražotāja pazīšanas zīmei un informācijai par šā veida iekārtu konkrētām īpašībām, kas kopā ar lietošanas instrukcijām dos iespēju apmācītam un kvalificētam lietotājam IAL izmantot pareizi.

Ražotāja instrukcijā par filtrēšanas ierīcēm jānorāda jaunu filtru glabāšanas gala termiņš, un tie jāglabā oriģinālajā iesaiņojumā.

3.10.2. Ādas un acu aizsardzība

IAL, kas paredzēti, lai novērstu visa ķermeņa vai tā daļas virsmas saskari ar bīstamai vielām un inficējošām vielām, paredzamajos lietošanas apstākļos, kuru dēļ IAL ir piedāvāti tirgū, jānovērš šādu vielu iekļūšana vai difūzija caur ārējo aizsardzības apvalku.

Šajā nolūkā materiāli un šo IAL klašu citas sastāvdaļas jāizvēlas tādi vai jāprojektē un jāpievieno tā, lai nodrošinātu, cik vien iespējams, pilnīgu hermētiskumu, kas ļauj nepieciešamības gadījumā pagarinātu ikdienas lietošanu vai, ja tā nav, tad nepilnīgs hermētiskums padara par nepieciešamu valkāšanas perioda ierobežošanu.

Ja to īpašību un paredzamo lietošanas apstākļu dēļ dažām bīstamām vielām vai inficējošām vielām ir lielākas iespiešanās spējas, kas saīsina attiecīgam IAL paredzēto aizsardzības ilgumu, tad tam ir jāizdara standarta testi, lai tos klasificētu, pamatojoties uz efektivitāti. IAL, ko uzskata par atbilstīgu testa specifikācijām, jābūt zīmei, kura jo īpaši norāda nosaukumus vai, ja tādu nav, tad kodus vielām, kas izmantotas testos, un atbilstošo aizsardzības standarta periodu. Ražotāja instrukcijā jo īpaši jāiekļauj arī kodu izskaidrojums (ja nepieciešams), sīki izstrādāts standarta testu apraksts un visa informācija maksimālā pieļaujamā valkāšanas perioda noteikšanai dažādos paredzamajos lietošanas apstākļos.

3.11. Drošības ierīces niršanas ierīcēm

1. Elpošanas iekārta

Elpošanas iekārtai jāspēj lietotājam piegādāt elpojamu gāzu maisījumu paredzamajos lietošanas apstākļos, jo īpaši ņemot vērā maksimālo iegrimšanas dziļumu.

2. Atbilstīgi paredzamajiem lietošanas apstākļiem, iekārtā jābūt:

a) apģērbam, kas pasargā lietotāju no iegrimšanas dziļuma radītā spiediena (skatīt 3.2. punktu) un/vai no aukstuma (skatīt 3.7. punktu);

b) trauksmes ierīcei, kas projektēta, lai tieši brīdinātu lietotāju par tuvojošos pārtraukumu elpojamā gāzu maisījuma piegādē (skatīt 2.8. punktu);

c) glābšanas apģērbam, kas ļauj lietotājam atgriezties uz virsmas (skatīt 3.4.1. punktu).

[1] OV L 137, 24.5.1986., 28. lpp.

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

RAŽOTĀJA SNIEGTĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

Visi attiecīgie dati par ražotāja izmantotajiem līdzekļiem, lai nodrošinātu, ka IAL atbilst uz to attiecinātām pamatprasībām, jāiekļauj dokumentācijā, kas minēta 8. panta 1. punktā.

IAL modeļiem, kas minēti 8. panta 2. punktā, dokumentācijā jo īpaši jāiekļauj:

1) ražotāja tehniskā dokumentācija, kas sastāv no:

a) vispārēja un sīki izstrādāta IAL plāna, kam vajadzības gadījumā pievieno aprēķinu pierakstus un prototipa testu rezultātus, ciktāl tas ir nepieciešams, lai veiktu verifikāciju attiecībā uz atbilstību pamatprasībām;

b) to drošības pamatprasību un saskaņoto standartu vai citu 3. un 5. pantā minēto tehnisko specifikāciju visaptverošu sarakstu, kas ņemts vērā modeļa projektēšanā;

2) to kontroles un pārbaužu līdzekļu apraksts, ko ražotāja rūpnīcā izmanto, lai pārbaudītu ražoto IAL atbilstību saskaņotajiem standartiem vai citām tehniskām specifikācijām un saglabātu kvalitāti;

3) informatīvā paziņojuma kopija, kas minēta II pielikuma 1.4. sadaļā.

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

EK ATBILSTĪBAS ZĪME

EK atbilstības zīme ir tālāk norādītie simboli.

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

PILNVAROTO IESTĀŽU ATBILSTĪBAS NOSACĪJUMI

(9. panta 2. punkts)

Dalībvalstu izraudzītajām iestādēm jāatbilst šādiem obligātiem nosacījumiem:

1) tām ir personāls, nepieciešamie līdzekļi un iekārtas;

2) to personālam piemīt tehniskā kompetence un profesionālais godīgums;

3) to darbinieki un tehniskais personāls, veicot testēšanu, gatavojot atskaites, izdodot sertifikātus un veicot šajā direktīvā paredzētos uzraudzības pasākumus, ir objektīvi attieksmē pret visām aprindām, grupām vai personām, kas tieši vai netieši saistītas ar IAL;

4) personāls neizpauž dienesta noslēpumus;

5) tās apdrošina civiltiesisko atbildību, ja vien saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem šo apdrošināšanu nesedz valsts.

Kompetentas dalībvalstu iestādes periodiski pārbauda atbilstību 1. un 2. nosacījumam.

--------------------------------------------------

VI PIELIKUMS

MODEĻA EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Augša