EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31989L0682

Padomes Direktīva (1989. gada 21. decembris), ar ko groza Direktīvu 86/298/EEK par aizmugurē piemontētām aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem

OV L 398, 30.12.1989., 29./30. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 019 Lpp. 127 - 128
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 019 Lpp. 127 - 128
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 96 - 97
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 96 - 97
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 96 - 97
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 96 - 97
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 96 - 97
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 96 - 97
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 96 - 97
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 96 - 97
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 96 - 97
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 212 - 213
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 212 - 213
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 016 Lpp. 45 - 46

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2015; Atcelts ar 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/682/oj

31989L0682Oficiālais Vēstnesis L 398 , 30/12/1989 Lpp. 0029 - 0030
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 19 Lpp. 0127
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 19 Lpp. 0127


Padomes Direktīva

(1989. gada 21. decembris),

ar ko groza Direktīvu 86/298/EEK par aizmugurē piemontētām aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem

(89/682/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100.a pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

sadarbībā ar Eiropas Parlamentu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā jāpieņem pasākumi, kuru mērķis ir līdz 1992. gada 31. decembrim pakāpeniski izveidot iekšējo tirgu; tā kā iekšējais tirgus ir teritorija bez iekšējām robežām, kurā ir nodrošināta preču, personu, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite;

tā kā Direktīvas 86/298/EEK [4] 13. pantā ir noteikts, ka pašlaik spēkā esošos noteikumus papildina ar tādiem noteikumiem, kas dinamiskās testēšanas procedūrā ievieš papildu trieciena testus;

tā kā jau ir izstrādāts noteikums, kas attiecas uz papildu testu statiskās testēšanas procedūrā, tad tāds papildu tests, kas precīzāk rāda, kādā stāvoklī ir traktora pretapgāšanās aizsargkonstrukcija, ir vajadzīgs arī dinamiskās testēšanas procedūrā, lai šīs divas testu procedūras varētu uzskatīt par līdzvērtīgām un lai novērstu patreizējo neatbilstību starp tām;

tā kā tīri teorētiskie rādītāji un aprēķini, uz ko sākumā pamatojās papildu dinamisko triecienu testi, ir pārbaudīti praktiskos izmēģinājumos, un to ticamība nerada šaubas;

tā kā turklāt jāgroza Direktīvas 86/298/EEK piemērošanas joma tā, lai precīzāk formulētu 1. panta otro ievilkumu, kas attiecas uz priekšējo un aizmugurējo asu riepām, un tā novērstu visas iespējas to dažādi interpretēt,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 86/298/EEK ar šo pantu groza šādi:

1. Tās 1. panta otro ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:

"– nemaināms vai regulējams minimālais attālums starp riteņiem, uz kuriem ir platākās riepas, mazāks par 1150 mm, jo pieņem, ka to asi, uz kuras ir platākās riepas, noregulējot līdz maksimālajam 1150 mm attālumam starp riteņiem, jābūt iespējai otru asi noregulēt tā, lai attālums starp šaurāko riepu ārmalām nepārsniedz attālumu starp platāko riepu ārmalām. Ja uz abām asīm ir vienāda izmēra riteņi un riepas, tad nemaināmajam vai regulējamam attālumam starp riteņiem uz abām asīm jābūt mazākam par 1150 mm."

2. Direktīvas II pielikuma 3.1.1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"3.1.1. Ne pēc vienas testa daļas, veicot dinamiskās testēšanas procedūru, nav plīsumu vai plaisu, kā aprakstīts III (A) pielikuma 3.1. punktā.

Ja dinamiskās testēšanas laikā rodas plīsumi vai plaisas, tūlīt pēc testa, kurā radušies plīsumi vai plaisas, jāizdara papildu trieciena tests vai izturības tests uz saspiešanu, kā noteikts III (A) pielikuma 1.6. punktā."

3. Direktīvas III (A) pielikuma 1.6. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1.6. Papildu testi

1.6.1. Ja trieciena testā rodas plaisas vai plīsumi, ko nevar uzskatīt par nenozīmīgiem, tad tūlīt pēc testa, kurā radušies plīsumi vai plaisas, izdara vēl vienu testu, kurā mainās kritiena augstums:

H′ =

×

,

kur "a" ir paliekošās deformācijas attiecība pret elastīgo deformāciju (a = Dp/De), ko mēra trieciena punktā.

Papildu paliekošā deformācija, kas rodas no otrā trieciena, nedrīkst pārsniegt 30 % no pirmā trieciena radītās paliekošās deformācijas.

Lai varētu veikt papildu testu, elastīgā deformācija jāmēra visos testos uz izturību pret triecienu.

1.6.2. Ja izturības testā uz saspiešanu rodas plīsumi vai plaisas, tad tūlīt pēc testa, kurā radušies plīsumi vai plaisas, izdara vēl vienu līdzīgu izturību testu uz saspiešanu ar 1,2 Fv spēku."

4. Direktīvas VI pielikumā iekļauj šādu punktu:

"7.3. Visu papildu dinamisko testu rādītāji un rezultāti."

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā administratīvie un normatīvie akti, kas vajadzīgi, lai ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc 1990. gada 3. janvāra izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1989. gada 21. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

E. Cresson

[1] OV C 311, 6.12.1988., 9. lpp.

[2] OV C 120, 16.5.1989., 70. lpp. UnOV C 256, 9.10.1989., 77. lpp.

[3] OV C 102, 24.4.1989., 5. lpp.

[4] OV L 186, 8.7.1986., 26. lpp.

--------------------------------------------------

Augša