EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31989L0681

Padomes Direktīva (1989. gada 21. decembris), ar ko groza Direktīvu 87/402/EEK par šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām, kas piestiprinātas vadītāja sēdekļa priekšā

OV L 398, 30.12.1989., 27./28. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 019 Lpp. 125 - 126
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 019 Lpp. 125 - 126
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 94 - 95
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 94 - 95
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 94 - 95
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 94 - 95
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 94 - 95
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 94 - 95
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 94 - 95
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 94 - 95
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 94 - 95
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 210 - 211
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 210 - 211
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 236 - 237

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2015; Atcelts ar 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/681/oj

31989L0681Oficiālais Vēstnesis L 398 , 30/12/1989 Lpp. 0027 - 0028
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 19 Lpp. 0125
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 19 Lpp. 0125


Padomes Direktīva

(1989. gada 21. decembris),

ar ko groza Direktīvu 87/402/EEK par šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām, kas piestiprinātas vadītāja sēdekļa priekšā

(89/681/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100.a pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

sadarbībā ar Eiropas Parlamentu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā jāveic pasākumi, lai pakāpeniski izveidotu iekšējo tirgu līdz 1992. gada 31. decembrim; tā kā iekšējais tirgus ietver telpu bez iekšējām robežām, kurā ir nodrošināta brīva preču, personu, pakalpojumu un kapitāla aprite;

tā kā Direktīvas 87/402/EEK [4] 12. pants paredz, ka minēto direktīvu papildina noteikumi, kas ievieš papildu triecienu testus dinamisko testu procedūrā;

tā kā, ņemot vērā to, ka jau ir pieņemti noteikumi par papildu testu statisko testu procedūrā, jāpieņem tādi noteikumi arī par dinamisko testu procedūru, paredzot papildu testu, kas precīzāk attēlo situāciju traktora apgāšanās gadījumā, lai šīs divas testu procedūras varētu veikt vienādi un lai likvidētu pastāvošo neatbilstību to starpā;

tā kā neatkarīgi no parametru un aprēķinu uzticamības to praktisko eksperimentu rezultātus, kas veikti uz aizmugurē stiprinātām konstrukcijām, var transponēt uz tāda paša tipa konstrukcijām, kas piestiprinātas priekšā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvā 87/402/EEK izdara šādus grozījumus.

1. Direktīvas IV-A pielikuma 1.6. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1.6. Papildu testi

1.6.1. Ja trieciena testa laikā parādās plaisas vai plīsumi, ko nevar uzskatīt par nenozīmīgiem, tūlīt pēc trieciena testa, kurš izraisījis šo plaisu vai plīsumu rašanos, jāveic otrs līdzīgs tests, bet ar kritiena augstumu:

H′ =

H

10

,

kur "a" ir paliekošās deformācijas attiecība pret elastīgo deformāciju (a = Dp/De), tās mērot trieciena punktā.

Papildu paliekošā deformācija, kuru izraisījis otrais trieciens, nedrīkst pārsniegt 30 % no paliekošās deformācijas, kuru izraisījis pirmais trieciens.

Lai būtu iespējams veikt papildu testu, visu trieciena testu laikā jāmēra elastīgā deformācija.

1.6.2. Ja trieciena testa laikā parādās nozīmīgas plaisas vai plīsumi, tūlīt pēc trieciena testa, kurš izraisīja šo plaisu vai plīsumu parādīšanos, jāveic otrs līdzīgs tests, bet ar spēku, kas līdzinās 1,2 Fv."

2. Direktīvas VI pielikumā pievieno šādu punktu:

"7.3. Jebkura papildu dinamiskā testa rādījums un rezultāti".

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no 1990. gada 3. janvāra. Dalībvalstis par to nekavējoties informē Komisiju.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1989. gada 21. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

E. Cresson

[1] OV C 305, 30.11.1988., 7. lpp.

[2] OV C 120, 16.5.1989., 70. lpp. unOV C 256, 9.10.1989., 76. lpp.

[3] OV C 102, 24.4.1989., 6. lpp.

[4] OV L 220, 8.8.1987., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša