EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31989L0680

Padomes Direktīva (1989. gada 21. decembris), ar ko groza Direktīvu 77/536/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības vai mežkopības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām

OV L 398, 30.12.1989., 26./26. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 019 Lpp. 124 - 124
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 019 Lpp. 124 - 124
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 93 - 93
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 93 - 93
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 93 - 93
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 93 - 93
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 93 - 93
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 93 - 93
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 93 - 93
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 93 - 93
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 93 - 93
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 209 - 209
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 209 - 209

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2009; Atcelts ar 32009L0057

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/680/oj

31989L0680Oficiālais Vēstnesis L 398 , 30/12/1989 Lpp. 0026 - 0026
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 19 Lpp. 0124
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 19 Lpp. 0124


Padomes Direktīva

(1989. gada 21. decembris),

ar ko groza Direktīvu 77/536/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības vai mežkopības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām

(89/680/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100.a pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

sadarbībā ar Eiropas Parlamentu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā jāveic pasākumi, lai līdz 1992. gada 31. decembrim pakāpeniski izveidotu iekšējo tirgu; tā kā iekšējais tirgus ietver zonu, kurā nav iekšēju robežu un kurā ir nodrošināta preču, personu, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite;

tā kā 9. pants Direktīvā 77/536/EEK [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 87/354/EEK [5], ierobežo minētās Direktīvas darbības jomu ar lauksaimniecības vai mežkopības riteņtraktoriem, kuru masa ir no 1,5 līdz 4,5 tonnām; tā kā pašlaik noteiktās maksimālās masas palielinājums par 1,5 tonnām neradītu lielas neērtības no ceļu satiksmes drošības un darba drošības viedokļa;

tā kā tādu traktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijas, kuru masa ir no 4,5 līdz 6 tonnām, var uzskatīt par tādām pašām kā to traktoru konstrukcijas, kuru masa ir no 1,5 līdz 4,5 tonnām, un tātad uz tām var attiecināt tos pašus noteikumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 77/536/EEK 9. panta ceturtā ievilkuma pirmajā rindā vārdus "masa no 1,5 līdz 4,5 tonnām" aizstāj ar vārdiem "masa no 1,5 līdz 6 tonnām".

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc 1990. gada 3. janvāra nodrošinātu atbilstību šai direktīvai. Dalībvalstis par to tūlīt ziņo Komisijai.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1989. gada 21. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

E. Cresson

[1] OV C 324, 17.12.1988., 14. lpp.

[2] OV C 120, 16.5.1989., 17. lpp. unOV C 256, 9.10.1989., 75. lpp.

[3] OV C 102, 24.4.1989., 8. lpp.

[4] OV L 220, 29.8.1977., 1. lpp.

[5] OV L 192, 11.7.1987., 43. lpp.

--------------------------------------------------

Augša