Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31989L0595

Padomes direktīva (1989. gada 10. oktobris), ar ko groza Direktīvu 77/452/EEK par vispārējas aprūpes māsu diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu, tostarp par pasākumiem, kas palīdz sekmīgi īstenot tiesības veikt uzņēmējdarbību un brīvību sniegt pakalpojumus, un ar ko groza Direktīvu 77/453/EEK par normatīvo vai administratīvo aktu noteikumu koordinēšanu attiecībā uz vispārējas aprūpes māsu darbību

OV L 341, 23.11.1989., 30./32. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 06 Sējums 003 Lpp. 24 - 26
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 06 Sējums 003 Lpp. 24 - 26
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 243 - 245
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 243 - 245
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 243 - 245
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 243 - 245
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 243 - 245
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 243 - 245
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 243 - 245
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 243 - 245
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 243 - 245
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 234 - 236
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 234 - 236

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 19/10/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/595/oj

31989L0595Oficiālais Vēstnesis L 341 , 23/11/1989 Lpp. 0030 - 0032
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 6 Sējums 3 Lpp. 0024
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 6 Sējums 3 Lpp. 0024


Padomes direktīva

(1989. gada 10. oktobris),

ar ko groza Direktīvu 77/452/EEK par vispārējas aprūpes māsu diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu, tostarp par pasākumiem, kas palīdz sekmīgi īstenot tiesības veikt uzņēmējdarbību un brīvību sniegt pakalpojumus, un ar ko groza Direktīvu 77/453/EEK par normatīvo vai administratīvo aktu noteikumu koordinēšanu attiecībā uz vispārējas aprūpes māsu darbību

(89/595/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 49. pantu, 57. panta 1. punktu un 2. punkta pirmo un trešo teikumu, un 66. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

sadarbībā ar Eiropas Parlamentu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā Direktīvas 77/453/EEK [4] 1. panta 3. punkta otrā daļa nosaka principu, ka teorētiskās un tehniskās mācības saskaņo un līdzsvaro ar klīniskajām mācībām, lai gan nav noteikta īpaša attiecība; tā kā 1. panta 4. punkts nosaka, ka Padome pēc Komisijas priekšlikuma nolemj, vai šie noteikumi būtu jāsaglabā vai jāgroza;

tā kā, ņemot vērā šo pārskatu un jo īpaši paaugstinātās prasības vispārējas aprūpes māsu zināšanu līmenim, ir jāgroza Direktīvas 77/453/EEK 1. panta 4. punktu tā, lai teorētisko mācību ilgums būtu noteikts vismaz vienas trešdaļas apmērā un klīnisko mācību ilgums — vismaz vienas puses apmērā no minimālā mācību ilguma, kā noteikts minētās direktīvas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā; tā kā minētā attiecība rada vajadzību precīzāk definēt teorētiskās mācības un klīniskās mācības;

tā kā ir arī jāprecizē, tāpat kā līdzīgos noteikumos citās direktīvās, kas attiecas uz veselības aizsardzības profesijām, ka Direktīvas 77/453/EEK pielikumā ietvertais priekšmetu saraksts nav ierobežojošs, un "teorētiskās mācības" un "klīniskās mācības" jāizmanto kā standarta termini Direktīvā 77/453/EEK un tās pielikuma virsrakstos; tā kā līdzīgi ir jāsaskaņo dažu Direktīvas 77/452/EEK [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 89/594/EEK [6], noteikumu redakcija ar līdzīgiem noteikumiem Padomes 1975. gada 16. jūnija Direktīvā 75/362/EEK par diplomu, sertifikātu un citu medicīnas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu, tostarp par pasākumiem, kas ļautu efektīvi īstenot tiesības veikt uzņēmējdarbību, kā arī pakalpojumu sniegšanas brīvību [7], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 89/594/EEK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 77/452/EEK ar šo groza šādi.

1. Tās 6. panta 3. punktu aizstāj ar:

"3. Ja uzņēmēja dalībvalsts ir sīki informēta par kādu nopietnu starpgadījumu, kas noticis ārpus tās teritorijas pirms attiecīgās personas apmešanās šajā valstī un kas varētu ietekmēt attiecīgās darbības uzsākšanu šajā valstī, tā drīkst informēt izcelsmes dalībvalsti vai dalībvalsti, no kuras ierodas ārvalstnieks.

Izcelsmes dalībvalsts vai dalībvalsts, no kuras ierodas ārvalstnieks, pārbauda starpgadījumu atbilstību patiesībai. Šīs dalībvalsts iestādes pieņem lēmumu par veicamās izmeklēšanas būtību un apjomu un informē uzņēmējdalībvalsti par jebkāda veida turpmāku rīcību, ko tās veic saistībā ar sertifikātiem vai dokumentiem, kurus tās izdevušas.

Dalībvalstis nodrošina iegūtās informācijas konfidencialitāti."

2. Tās 7. panta 2. punktu aizstāj ar:

"2. Ja uzņēmēja dalībvalsts ir sīki informēta par kādu nopietnu starpgadījumu, kas noticis ārpus tās teritorijas pirms attiecīgās personas apmešanās šajā valstī un kas varētu ietekmēt attiecīgās darbības veikšanu šajā valstī, tā drīkst informēt izcelsmes dalībvalsti vai dalībvalsti, no kuras ierodas ārvalstnieks.

Izcelsmes dalībvalsts vai dalībvalsts, no kuras ierodas ārvalstnieks, pārbauda starpgadījumu atbilstību patiesībai. Šīs dalībvalsts iestādes pieņem lēmumu par veicamās izmeklēšanas būtību un apjomu un informē uzņēmēju dalībvalsti par jebkāda veida turpmāku rīcību, ko tās veic saistībā ar informāciju, kuru tās pārsūtījušas saskaņā ar 1. punktu."

3. Iestarpina šādu pantu:

"10.a pants

Ja uzņēmēja dalībvalsts pieprasa saviem pilsoņiem, kuri vēlas sākt vai veikt vienu no darbībām, kas minētas 1. pantā, dot zvērestu vai svinīgu solījumu un ja šāda zvēresta vai solījumu formu nevar izmantot citas dalībvalsts pilsoņi, tad šī dalībvalsts nodrošina, ka attiecīgajām personām tiek piedāvāta piemērota un līdzvērtīga zvēresta vai solījuma forma."

4. Pēc 11. panta 1. punkta otrās daļas iestarpina šādu:

"Šim nolūkam un papildus 2. punktā paredzētajam solījumam attiecībā uz pakalpojumiem, kurus paredzēts sniegt, dalībvalstis, lai ļautu īstenot tajās spēkā esošos profesionālās uzvedības noteikumus, drīkst pieprasīt vai nu automātisku pagaidu reģistrāciju, vai formālu dalību profesionālā organizācijā vai apvienībā, vai alternatīvu reģistrāciju ar noteikumu, ka šāda reģistrācija vai dalība neaizkavē vai jebkādā veidā neapgrūtina pakalpojumu sniegšanu vai nerada papildu izmaksas personai, kura sniedz pakalpojumus."

5. Tās 14. pantu svītro.

2. pants

Direktīvu 77/453/EEK ar šo groza šādi.

1. Tās 1. panta 2. punkta b) apakšpunktu, 3. un 4. punktu aizstāj ar:

"2. b) pilna laika mācības ar īpašu profesionālu raksturu, kurām jāaptver programmas priekšmeti, kas minēti šīs direktīvas pielikumā, un kuras atbilst triju gadu kursam jeb 4600 teorētisko vai klīnisko mācību stundām.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka iestāde, kas apmāca medicīnas māsas, ir atbildīga par teorētisko un klīnisko mācību saskaņošanu visā mācību laikā;

a) "teorētiskās mācības" definē kā:

to mācību daļu, kurā topošās medicīnas māsas apgūst zināšanas, izpratni un profesionālās iemaņas, kas vajadzīgas, lai plānotu, nodrošinātu un izvērtētu vispārējo slimnieku kopšanu. Šīs mācības nodrošina māsu skolās un citās mācību vidēs, kuras izvēlas mācību iestāde, un pasniedz pasniedzēji slimnieku kopšanā un citas kompetentas personas;

b) "klīniskās mācības" definē kā:

to māsu mācību procesa daļu, kurā topošās medicīnas māsas kā personāla daļa un tiešā kontaktā ar slimu vai veselu indivīdu un/vai kopienu mācās plānot, nodrošināt un izvērtēt prasīto vispārējo slimnieku kopšanu, pamatojoties uz apgūtajām zināšanām un iemaņām. Topošā medicīnas māsa mācās ne tikai iekļauties personāla sastāvā, bet arī būt par grupas vadītāju, kas organizē vispārējo slimnieku kopšanu, to skaitā veselības mācību atsevišķām personām un nelielām grupām veselības aizsardzības iestādēs un sabiedrībā.

Šīs mācības notiek slimnīcās un citās veselības aizsardzības iestādēs, un sabiedrībā tādu pasniedzēju uzraudzībā, kuri paši ir medicīnas māsas, un sadarbībā ar citām kvalificētām māsām. Šajā mācību procesā drīkst iesaistīt arī citu kvalificētu personālu.

Topošās medicīnas māsas piedalās attiecīgo nodaļu darbā tiktāl, ciktāl šis darbs noder to mācībām, ļaujot tām iemācīties uzņemties pienākumus, kas ietilpst slimnieku aprūpē.

4. Pielikuma A daļā minētās teorētiskās mācības līdzsvaro un saskaņo ar klīniskajām mācībām, kas minētas pielikuma B daļā, tā, lai šā panta 1. punktā uzskaitītās zināšanas un pieredzi varētu iegūt pienācīgā veidā. Teorētisko mācību ilgums ir vismaz viena trešdaļa un klīniskās mācības — vismaz puse no 2. punkta b) apakšpunktā minētā minimālo mācību ilguma."

2. Pielikumu groza šādi:

a) ievada teikumu aizstāj ar:

"Mācību programma, pēc kuras apgūšanas piešķir diplomu, sertifikātu vai citu vispārējas aprūpes māsas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, sastāv no divām daļām un vismaz no tiem priekšmetiem, kas uzskaitīti turpmāk. Mācības vienā vai vairākos no šiem priekšmetiem var notikt kā daļa no citiem kursiem vai saistībā ar tiem."

b) A un B daļu virsrakstus groza šādi:

- spāņu variantā "A. Enseñanza teórica y técnica" aizstāj ar "A. Enseñanza teórica", un "B. Enseñanzas de enfermería clínica" aizstāj ar "B. Enseñanza clínica",

- dāņu variantā "A. Teoretisk og teknisk undervisning" aizstāj ar "A. Teoretisk undervisning",

- vācu variantā "A. Theoretischer und technischer Unterricht" aizstāj ar "A. Theoretischer Unterricht", un "B. Klinisch-praktische Krankenpflege-Ausbildung" aizstāj ar "B. Klinische Unterweisung",

- grieķu variantā "A. Θεωρητική και πρακτική διδασκαλία" aizstāj ar "A. Θεωρητική διδασκαλία", un "B. Κλινική διδασκαλία του νοσοκόμου" aizstāj ar "B. Κλινική διδασκαλία",

- angļu variantā "A. Theoretical and technical instruction" aizstāj ar "A . Theoretical instruction",

- franču variantā "A. Enseignement théorique et technique" aizstāj ar "A. Enseignement théorique", un "B. Enseignement infirmier clinique" aizstāj ar "B. Enseignement clinique",

- itāļu variantā "A. Insegnamento teorico e tecnico" aizstāj ar "A. Insegnamento teorico", un "B. Insegnamento infermieristico clinico" aizstāj ar "B. Insegnamento clinico",

- nīderlandiešu variantā "A. Theoretisch en technisch onderwijs" aizstāj ar "A. Theoretisch onderwijs",

- portugāļu variantā "A. Ensino teórico e técnico" aizstāj ar "A. Ensino teórico", un "B. Ensino clínico da enfermagem" aizstāj ar "B. Ensino clínico".

3. pants

Mācību kursus vispārējas aprūpes māsām, kuri sākti līdz 1991. gada 13. oktobrim saskaņā ar iepriekšējo programmu, ievērojot Direktīvas 77/453/EEK 1. pantu, drīkst pabeigt saskaņā ar šo programmu.

4. pants

Dalībvalstīs vēlākais līdz 1991. gada 13. oktobrim stājas spēkā pasākumi, kas vajadzīgi, lai ievērotu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to nekavējoties informē Komisiju.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1989. gada 10. oktobrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

F. Doubin

[1] OV C 20, 26.1.1988., 10. lpp. un OV C 322, 15.12.1988., 22. lpp.

[2] OV C 235, 12.9.1988., 68. lpp. un OV C 256, 9.10.1989.

[3] OV C 134, 24.5.1988., 27. lpp.

[4] OV L 176, 15.7.1977., 8. lpp.

[5] OV L 176, 15.7.1977., 1. lpp.

[6] OV L 341, 23.11.1989., 19. lpp.

[7] OV L 167, 30.6.1975., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša