EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31989L0594

Padomes direktīva (1989. gada 30. oktobris), ar ko groza direktīvas 75/362/EEK, 77/452/EEK, 78/686/EEK, 78/1026/EEK un 80/154/EEK attiecībā uz ārstu, vispārējās aprūpes māsu, zobārstu, veterinārārstu un vecmāšu diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu, kā arī direktīvas 75/363/EEK, 78/1027/EEK un 80/155/EEK par normatīvajos un administratīvajos aktos paredzēto noteikumu koordinēšanu attiecībā uz ārstu, veterinārārstu un vecmāšu darbību

OV L 341, 23.11.1989., 19./29. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 06 Sējums 003 Lpp. 13 - 23
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 06 Sējums 003 Lpp. 13 - 23
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 232 - 242
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 232 - 242
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 232 - 242
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 232 - 242
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 232 - 242
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 232 - 242
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 232 - 242
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 232 - 242
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 232 - 242
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 223 - 233
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 223 - 233

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 19/10/2007: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 20/10/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/594/oj

31989L0594Oficiālais Vēstnesis L 341 , 23/11/1989 Lpp. 0019 - 0029
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 6 Sējums 3 Lpp. 0013
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 6 Sējums 3 Lpp. 0013


Padomes direktīva

(1989. gada 30. oktobris),

ar ko groza direktīvas 75/362/EEK, 77/452/EEK, 78/686/EEK, 78/1026/EEK un 80/154/EEK attiecībā uz ārstu, vispārējās aprūpes māsu, zobārstu, veterinārārstu un vecmāšu diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu, kā arī direktīvas 75/363/EEK, 78/1027/EEK un 80/155/EEK par normatīvajos un administratīvajos aktos paredzēto noteikumu koordinēšanu attiecībā uz ārstu, veterinārārstu un vecmāšu darbību

(89/594/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši 49. pantu, 57. panta 1. punktu un 2. punkta pirmo un trešo teikumu, kā arī 66. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

sadarbībā ar Eiropas Parlamentu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā būtu jāveic daži tehniski grozījumi direktīvās 75/362/EEK [4], 77/452/EEK [5], 78/686/EEK [6], 78/1026/EEK [7] un Direktīvā 80/154/EEK [8], kurās jaunākie grozījumi izdarīti ar Spānijas un Portugāles Pievienošanās aktu un kuras attiecas uz diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu attiecībā uz ārstiem, vispārējās aprūpes māsām, zobārstiem, veterinārārstiem un vecmātēm, kā arī Padomes Direktīvā 75/363/EEK [9], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 82/76/EEK [10], un Direktīvā 78/1027/EEK [11] un Direktīvā 80/155/EEK [12] par normatīvajos un administratīvajos aktos paredzēto noteikumu koordinēšanu attiecībā uz ārstu, veterinārārstu un vecmāšu darbību, lai cita starpā ņemtu vērā izmaiņas diplomu, sertifikātu un citu šo profesiju kvalifikāciju apliecinošo dokumentu nosaukumos vai konkrētu medicīnas specialitāšu nosaukumos, kā arī lai izveidotu konkrētas jaunas medicīnas specialitātes vai likvidētu dažas konkrētas specialitātes, kas bijušas dažās dalībvalstīs;

tā kā Kopienas līmenī ir jāaizsargā tiesības, ko ieguvuši to agrāko kvalifikāciju apliecinošo dokumentu īpašnieki, kuras vairs netiek piešķirtas sakarā ar iepriekšminētajām izmaiņām dalībvalstu noteikumos, ar kuriem viņiem piešķirta šī kvalifikācija, un saistībā ar to minētās direktīvas pēc vajadzības ir jāpapildina ar attiecīgiem noteikumiem;

tā kā taisnīguma labad ir ieteicams noteikt pārejas pasākumus dažiem diplomu, sertifikātu vai citu veterinārārsta un vecmātes kvalifikāciju apliecinošu dokumentu īpašniekiem, kuriem šīskvalifikācijas piešķīrusi, attiecīgi, Itālijas Republika un Spānijas Karaliste pēc mācībām, kas tikai daļēji atbilst Direktīvai 78/1027/EEK un Direktīvai 80/155/EEK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. NODAĻA

Grozījumi, kas attiecas uz Direktīvu 75/362/EEK un Direktīvu 75/363/EEK (diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēja atzīšana un normatīvo un administratīvo aktu noteikumu koordinēšana attiecībā uz ārstu darbību)

1. pants

Ar šo Direktīvas 75/362/EEK 3. pantu groza šādi:

1. aiz virsraksta a) "Vācijā":

- 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"2. Valsts eksāmena sertifikāts medicīnā, ko izsniegušas kompetentās iestādes pēc 1988. gada 30. jūnija, un apliecība par medicīnisko praksi praktisko mācību laikā ("Arzt im Praktikum",)",

- 2. punkts kļūst par 3. punktu, un "iepriekš 1. punktā minētie" aizstāj ar "1. un 2. punktā minētie;"

2. f)

"Itālijā"

aizstāj ar šādu:

"f) Itālijā:

"diploma di laurea in medicina e chirurgia" (diploms par zinātniskā grāda iegūšanu medicīnā un ķirurģijā), ko izsniedz universitāte, kopā ar "diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia" (diploms, kas dod tiesības nodarboties ar medicīnu un ķiruriju), ko izsniedz Valsts eksaminācijas komisija;"

3. j)

"Grieķijā"

aizstāj ar:

"j) Grieķijā:

"Πτυχίο Ιατρικής" (grāds medicīnā), ko piešķir:

- universitātes medicīnas fakultāte vai

- universitātes medicīnas zinātņu fakultātes medicīnas katedra;"

4. k)

"Spānijā"

aizstāj ar:

"k) Spānijā:

"Título di Licenciado en Medicina y Cirugía". (universitātes grāds medicīnā un ķirurģijā), ko piešķir Izglītības un zinātnes ministrija vai universitātes rektors;".

2. pants

Direktīvas 75/362/EEK 5. panta 2. punktu groza šādi:

1. Tekstu attiecībā uz Beļģiju aizstāj ar:

"Beļģijā:

"Le titre d'agrégation en qualité de médecin spécialisteerkenningstitel van geneesheer specialist" (dokumentārs pierādījums par medicīnas speciālista kvalifikāciju), ko piešķir ministrs, kurš ir atbildīgs par veselības aizsardzību;"

2. Aiz

"Francijā"

pievieno šādu ievilkumu:

"—"le diplôme d'études spécialisées de médecine délivré par les universités;" (diploms par specializētajām medicīnas studijām, ko izsniedz universitāte);"

3. Ievilkuma "Nīderlandē" tekstu groza šādi:

- agrākais teksts kļūst par pirmo ievilkumu;

- pievieno šādu ievilkumu:

""Het door de Sociaal-Geneeskundigen Registratie-Comissie (SGRC) afgegeven getuigschrift van erkenning en inschrijving in het Register von Sociaal-Geneeskundigen"; (apstiprinājuma un reģistrācijas sertifikāts, ko izsniedz sabiedrības medicīnas ārstu reģistrācijas valde)";

4. Tekstu attiecībā uz Grieķiju aizstāj ar:

"Grieķijā:

"Τίτλος Ιατρικής ειδικότητας χορηγούμενος από τις Νομαρχίες". (medicīnas specialitātes sertifikāts), ko izsniedz prefektūras;".

3. pants

Direktīvas 75/362/EEK 5. panta 3. punktu groza šādi:

1. Pie "anestezioloģija":

- apakšnodaļu attiecībā uz Franciju aizstāj ar:

"Francija: | anesthésiologie réanimation chirurgicale", |

- apakšnodaļu attiecībā uz Nīderlandi aizstāj ar:

"Nīderlande: | anesthesiologie". |

2. Pie "vispārējā ķirurģija":

- apakšnodaļu attiecībā uz Spāniju aizstāj ar:

"Spānija: | cirurgía general y del aparato digestivo". |

3. Pie "oftalmoloģija":

- apakšnodaļu attiecībā uz Beļģiju aizstāj ar:

"Beļģija: | opthalmologieoftalmologie". |

4. Pie "elpceļu medicīna":

- apakšnodaļu attiecībā uz Franciju aizstāj ar:

"Francija: | pneumologie"; |

- apakšnodaļu attiecībā uz Nīderlandi aizstāj ar:

"Nīderlande: | longziekten en tuberculose". |

5. Pie "uroloģija":

- apakšnodaļu attiecībā uz Franciju aizstāj ar:

"Francija: | chirurgie urologique". |

6. Pie "ortopēdija":

- apakšnodaļu attiecībā uz Franciju aizstāj ar:

"Francija: | chirurgie orthopédique et traumatologie". |

7. Pievieno šādas nodaļas:

Vācija: | Pathologie |

Beļģija: | anatomic pathologiquepathologische anatomie |

Dānija: | patologisk anatomi og histologi eller vaevsundersoegelse |

Francija: | anatomie et cythologie pathologique |

Īrija: | morbid anatomy and histopathology |

Itālija: | anatomia patologica |

Luksemburga: | anatomie pathologique |

Nīderlande: | pathologische anatomie |

Apvienotā Karaliste: | morbid anatomy and histopathology |

Grieķija: | παθολογική ανατομική |

Spānija: | anatomía patológica |

Portugāle: | anatomia patológica |

— neiroloģija

Vācija: | Neurologie |

Beļģija: | neurologieneurologie |

Dānija: | neuromedicin eller medicinske nervesygdomme |

Francija: | neurologie |

Īrija: | neurology |

Itālija: | neurologia |

Luksemburga: | neurologie |

Nīderlande: | neurologie |

Apvienotā Karaliste: | neurology |

Grieķija: | Νευρολογία |

Spānija: | neurología |

Portugāle: | neurologia; |

— psihiatrija

Vācija: | Psychiatrie |

Beļģija: | psychiatriepsychiatrie |

Dānija: | psykiatri |

Francija: | psychiatrie |

Īrija: | psychiatry |

Itālija: | psichiatria |

Luksemburga: | psychiatrie |

Nīderlande: | psychiatrie |

Apvienotā Karaliste: | psychiatry |

Grieķija: | Ψυχιατρική |

Spānija: | psiquiatría |

Portugāle: | psiquiatria". |

4. pants

Direktīvas 75/362/EEK 7. panta 2. punktu groza šādi:

1. Pie "bioloģiskā hematoloģija":

- iekļauj šādu apakšnodaļu:

"Francija: | hématologie", |

- visās valodās, izņemot franču un portugāļu, svītro apakšnodaļu attiecībā uz Spāniju.

2. Svītro "patoloģiskā anatomija".

3. Pie "plastiskā ķirurģija":

- apakšnodaļu attiecībā uz Franciju aizstāj ar:

"Francija: chirurgie plastique, reconstructrice et esthéthique"

4. Pie "torakālā ķirurģija":

- apakšnodaļu attiecībā uz Franciju aizstāj ar:

"Francija: chirurgie thoracique et cardio vasculaire"

5. Pie "bērnu ķirurģija":

- iekļauj šādu apakšnodaļu attiecībā uz Franciju:

"Francija: | chirurgie infantile". |

6. Pie "asinsvadu ķirurģija":

- holandiešu valodas dokumentā nodaļas virsrakstu aizstāj ar "chirurgie van bloedvaten",

- iekļauj šādu apakšnodaļu:

"Francija: | chirurgie vasculaire", |

- apakšnodaļu attiecībā uz Itāliju aizstāj ar:

"Itālija: | chirurgia vascolare". |

7. Pie

"kardioloģija"

apakšnodaļu attiecībā uz Franciju aizstāj ar:

"Francija: | pathologie cardio vasculaire". |

8. Pie "gastroenteroloģija":

- apakšnodaļu attiecībā uz Franciju aizstāj ar:

"Francija: | gastro entérologie– et hépatologie", |

- apakšnodaļu attiecībā uz Luksemburgu aizstāj ar:

"Luksemburga: | gastro– entérologie", |

- apakšnodaļu attiecībā uz Nīderlandi aizstāj ar:

"Nīderlande: | gastro – enterologie", |

- apakšnodaļu attiecībā uz Grieķiju aizstāj ar:

"Grieķija: | γαστρεντερολογία", |

9. Pie "reimatoloģija":

- iekļauj šādu apakšnodaļu:

"Dānija: | reumatologi". |

10. Pie "endokrinoloģija":

- iekļauj šādu apakšnodaļu:

"Francija: | endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition". |

- apakšnodaļu attiecībā uz Luksemburgu aizstāj ar:

"Luksemburga: | endocrinologie — maladies métaboliques", |

11. Pie "fizioterapija":

- apakšnodaļu attiecībā uz Grieķiju aizstāj ar:

"Grieķija: | ψυσική ιατρική και αποκατάσταση". |

12. Svītro "neiroloģija" un "psihiatrija".

13. Pie

"neiropsihiatrija"

apakšnodaļu attiecībā uz Grieķiju aizstāj ar:

"Grieķija: | νευρολογία — ψυχιατρική". |

14. Pie "dermatoveneroloģija":

- apakšnodaļu attiecībā uz Franciju aizstāj ar:

"Francija: | dermatologie et vénéréologie", |

- apakšnodaļu attiecībā uz Nīderlandi aizstāj ar:

"Nīderlande: | dermatologie en venerologie". |

15. Pie "radioloģija":

- apakšnodaļu attiecībā uz Franciju aizstāj ar:

"Francija: | électro radiologie". |

16. Pie "diagnostiskā radioloģija":

- iekļauj šādu apakšnodaļu:

"Vācija: | Radiologische Diagnostik", |

- apakšnodaļu attiecībā uz Franciju aizstāj ar:

"Francija: | radiodiagnostic et imagerie médicale". |

17. Pie "radioterapija":

- iekļauj šādu apakšnodaļu:

"Vācija: | Strahlentherapie", |

- apakšnodaļu attiecībā uz Franciju aizstāj ar:

"Francija: | oncologie, option radiothérapie". |

18. Pie "tropu medicīna":

- apakšnodaļu "Beļģija: médecine tropicaletropische geneeskunde" svītro.

19. Pie "bērnu psihiatrija":

- iekļauj šādu apakšnodaļu:

"Īrija: | child and adolescent psychiatry". |

20. Pie "geriatrija":

- iekļauj šādu apakšnodaļu:

"Nīderlande: | klinische geriatrie". |

21. Pie "nieru slimības":

- iekļauj šādu apakšnodaļu:

"Francija: | néphrologie", |

- iekļauj šādu apakšnodaļu:

"Luksemburga: | néphrologie". |

22. Pie "sabiedrības veselības aprūpe":

- iekļauj šādu apakšnodaļu:

"Francija: | santé publique et médecine sociale". |

23. "Arodmedicīna" groza šādi:

a) nodaļu, izņemot tekstu angļu valodā, groza šādi:

—teksts dāņu valodā: | "arbejdsmedicin" |

—teksts vācu valodā: | "Arbeitsmedizin" |

—teksts grieķu valodā: | "ιατρκή της εργασίας" |

—teksts spāņu valodā: | "medicina deltrabajo" |

—teksts franču valodā: | "médecine du travail" |

—teksts itāļu valodā: | "medicina del lavoro" |

—teksts holandiešu valodā: | "arbeidsgeneeskunde" |

—teksts portugāļu valodā: | "medicina dotrabalho"; |

b) iekļauj šādas apakšnodaļas:

"Vācija: | Arbeitsmedizin" |

"Dānija: | samfundsmedicin/arbejdsmedecin" |

"Francija: | médecine du travail" |

"Itālija: | medicina del lavoro" |

"Nīderlande: | arbeids- en bedrijfsgeneeskunde" |

"Grieķija: | ιατρκή της εργασίας" |

"Portugāle: | medicina do trabalho". |

24. Pie "alergoloģija":

- apakšnodaļu attiecībā uz Grieķiju aizstāj ar:

"Grieķija: | αλλεργιολογία." |

25. Pie "gastroenteroloģiskā ķirurģija":

- iekļauj šādu apakšnodaļu:

"Francija: | chirurgie viscérale". |

26. Pievieno šādas nodaļas:

"kodolmedicīna:

Vācija: | Nuklearmedizin |

Beļģija: | médecine nucléairenucleaire geneeskunde |

Francija: | médecine nucléaire |

Itālija: | medicina nucleare |

Nīderlande: | nucleaire geneeskunde |

Apvienotā Karaliste: | nuclear medicine |

Grieķija: | πυρηνική ιατρική |

Spānija: | medicina nuclear |

Portugāle: | medicina nuclear; |

sejas, žokļa ķirurģija(pamatkurss medicīnā):

Francija: | chirurgie maxillo-faciale et stomatologie |

Itālija: | chirurgia maxillo-facciale |

Spānija: | cirugía oral y maxilofacial; |

zobu, mutes dobuma, sejas un žokļa ķirurģija(pamatkurss medicīnā un zobārstniecībā):

Vācija: | Zahn, Mund, Kiefer und Gesichtschirurgie |

Beļģija: | stomatologie/chirurgie orale et maxillo-faciale, stomatologie/orale en maxillo-faciale chirurgie |

Īrija: | oral and maxillo-facial surgery |

Apvienotā Karaliste: | oral and maxillo-facial surgery." |

5. pants

"3. Attiecībā uz dalībvalstu pilsoņiem, kuru diplomi, sertifikāti un citi medicīnas vai speciālās medicīnas kvalifikāciju apliecinoši dokumenti neatbilst 3., 5. vai 7. pantā noteiktajām kvalifikācijām vai nosaukumiem, katra dalībvalsts atzīst par pietiekamu pierādījumu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, ko piešķīrušas minētās dalībvalstis, kopā ar kompetento iestāžu vai struktūru izdotu sertifikātu. Sertifikātā norāda, ka šie diplomi, sertifikāti vai citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti medicīnā vai specializētajā medicīnā ir piešķirti pēc mācībām saskaņā ar Direktīvas 75/363/EEK noteikumiem, kas attiecīgi minēti šīs direktīvas 2., 4. vai 6. pantā, un dalībvalstī, kura tos piešķīrusi, tie tiek uzskatīti par kvalifikācijām vai nosaukumiem, kas attiecīgi noteikti šīs direktīvas 3., 5. vai 7. pantā."

6. pants

Direktīvas 75/363/EEK 2. pantu groza šādi:

- 1. punkta a) apakšpunktam pievieno šādu noteikumu: "mācības, pēc kurām izsniedz diplomu, sertifikātu vai citu specializācijas dokumentu zobu, mutes dobuma, sejas un žokļa ķirurģijā (pamatkurss medicīnā un zobārstniecībā), ir saistītas arī ar sekmīgu zobārsta mācību kursa pabeigšanu, kas minēts Direktīvas 78/687/EEK 1. pantā (1),"

- pievieno šādu zemsvītras piezīmi:

"1 OV L 233, 24.8.1978., 10. lpp.",

- 2. punktam pievieno šādu noteikumu:

"Diploma, sertifikāta vai cita specializācijas dokumenta izsniegšana zobu, mutes dobuma, sejas un žokļa ķirurģijā (pamatkurss medicīnā un zobārstniecībā) ir atkarīga arī no tā, vai ir kāds diploms, sertifikāts vai cits zobārsta kvalifikāciju apliecinošs dokuments, kas minēts Direktīvas 78/687/EEK 1. pantā.",

- 3. punktu aizstāj ar:

"3. Termiņā, kas noteikts 9. pantā, dalībvalstis izraugās iestādes vai struktūras, kuru kompetencē ir izsniegt diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, kas minēti 1. punktā."

7. pants

"—patoloģiskā anatomija

—neiroloģija

—psihiatrija."

8. pants

Direktīvas 75/363/EEK 5. pantu groza šādi:

1. Pie "Pirmā grupa":

- holandiešu valodas tekstā "chirurgie van harten bloedvaten" aizstāj ar "chirurgie van bloedvaten",

- pievieno šādu ierakstu:

"sejas, žokļa ķirurģija (pamatkurss medicīnā)".

2. Pie "Otrā grupa":

- svītro "neiroloģija", "psihiatrija" un "patoloģiskā anatomija",

- izņemot tekstu angļu valodā,

"arodmedicīna"

aizstāj ar:

—tekstu dāņu valodā: | "arbejdsmedicin" |

—tekstu vācu valodā: | "Arbeitsmedizin" |

—tekstu grieķu valodā: | "ιατρική της εργασίας" |

—tekstu spāņu valodā: | "medicina deltrabajo" |

—tekstu franču valodā: | "médecine du travail" |

—tekstu itāļu valodā: | "medecina del lavoro" |

—tekstu holandiešu valodā: | "arbeidsgeneeskunde" |

—tekstu portugāļu valodā: | "medicina dotrabalho", |

- pievieno šādus ievilkumus:

"kodolmedicīna,

zobu, mutes dobuma, sejas un žokļa ķirurģija (pamatkurss medicīnā un zobārstniecībā)".

9. pants

1. Tās dalībvalstis, kuras ir atcēlušas normatīvo un administratīvo aktu noteikumus attiecībā uz diplomu, sertifikātu un citu neiropsihiatrijas, radioloģijas, torakālās ķirurģijas, asinsvadu ķirurģijas, gastroenteroloģiskās ķirurģijas, bioloģiskās hematoloģijas, psihoterapijas vai tropu medicīnas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu piešķiršanu un ir veikušas pasākumus attiecībā uz iegūtajām tiesībām savu pilsoņu vārdā, atzīst dalībvalstu pilsoņu tiesības izmantot šos pašus pasākumus, ar noteikumu, ka diplomi, sertifikāti un citi neiropsihiatrijas, radioloģijas, torakālās ķirurģijas, asinsvadu ķirurģijas, gastroenteroloģiskās ķirurģijas, bioloģiskās hematoloģijas, psihoterapijas vai tropu medicīnas kvalifikāciju apliecinoši dokumenti atbilst attiecīgiem noteikumiem, kas paredzēti vai nu Direktīvas 75/362/EEK 9. panta 2. punktā vai Direktīvas 75/363/EEK 2., 3. un 5. pantā un, ja minētie diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir piešķirti pirms dienas, kurā uzņēmēja dalībvalsts pārtraukusi piešķirt šādus diplomus, sertifikātus vai citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus attiecīgajā specialitātē.

2. Datumi, kuros attiecīgās dalībvalstis atceļ normatīvo un administratīvo aktu noteikumus attiecībā uz 1. punktā minētajiem diplomiem, sertifikātiem un citiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, ir noteikti pielikumā.

3. Ar šo svītro Direktīvas 75/362/EEK 9. panta 4. punktu un Direktīvas 82/76/EEK 15. pantu.

2. NODAĻA

Grozījumi, kas attiecas uz Direktīvu 77/452/EEK (diplomu, sertifikātu un citu vispārējās aprūpes māsu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēja atzīšana)

10. pants

Direktīvas 77/452/EEK 1. panta 2. punktu groza šādi:

1. "State Registered Nurse or Registered General Nurse"

.

2. Tekstu aiz "Grieķijā" aizstāj ar:"Διπλωματόχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος νοσηευτής ή νοσηλεύτρια".

11. pants

Direktīvas 77/452/EEK 3. pantu groza šādi:

1. f)

"Itālijā"

aizstāj ar:

Itālijā:

- "diploma di infermiere professionale"., ko izsniedz valsts atzītas skolas;".

2. i)

"Apvienotajā Karalistē"

aizstāj ar:

Apvienotajā Karalistē:

- paziņojums par reģistrētas vispārējās kopšanas māsas reģistrāciju reģistra I daļā, ko pārrauga "United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting".;".

3. j)

"Grieķijā"

aizstāj ar:

Grieķijā:

- "Το δίπλωμα Αδελφής Νοσοκόμας της Ανωτέρας Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων". (vispārējās māsas diploms vispārējās kopšanas profesionālās izglītības augstskolās), ko apstiprina sociālo dienestu ministrija vai Veselības aizsardzības un labklājības ministrija, vai

- "Το πτυχίο Νοσοκόμον του Τμήματος Αδελφών Νοσοκόμων των Παραϊατρικών Σχολών των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης". (māsas grāds vidējā medicīnas personāla skolas māsu nodaļas tehniskās un arodizglītības augstākās profesionālās izglītības centros), ko piešķir izglītības un reliģijas lietu ministrija, vai

- "Το πτυχίο νοσηλευτή ή νοσηλεύτριας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)". (T. E. I.) (māsas grāds tehniskajās mācību iestādēs), ko piešķir Izglītības un reliģijas lietu ministrija, vai

- "Το πτυχίο της Ανωτάτης Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπτιστημίου Αθηνών". (māsas grāds Atēnu Universitātes veselības zinātņu fakultātes māsu nodaļā);".

4. k)

"Spānijā"

aizstāj ar:

"k) Spānijā:

"Título de Diplomado en Enfermería". (universitātes māsas diploms), ko piešķir Izglītības un zinātnes ministrija vai universitātes rektors".

12. pants

Direktīvas 77/452/EEK 4. pantu groza šādi:

- divi esošie punkti kļūst par 1. punktu un tā priekšā raksta "1.",

- pievieno šādu punktu:

"2. Attiecībā uz dalībvalstu pilsoņiem, kuru diplomi, sertifikāti un citi vispārējās aprūpes māsu kvalifikāciju apliecinoši pierādījumi neatbilst 3. pantā norādītajām kvalifikācijām vai nosaukumiem, katra dalībvalsts atzīst par pietiekamu pierādījumu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, ko piešķīrušas minētās dalībvalstis, kopā ar kompetento iestāžu vai struktūru izdotu sertifikātu. Sertifikātā norāda, ka šie diplomi, sertifikāti vai citi vispārējās aprūpes māsu kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir piešķirti pēc mācībām saskaņā ar Direktīvas 77/453/EEK noteikumiem, kas attiecīgi norādīti šīs direktīvas 2. pantā, un dalībvalstī, kura tos piešķīrusi, tie tiek uzskatīti par kvalifikācijām vai nosaukumiem, kas noteikti šīs direktīvas 3. pantā.".

3. NODAĻA

Grozījumi, kas attiecas uz Direktīvu 78/686/EEK (diplomu, sertifikātu un citu zobārsta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēja atzīšana)

13. pants

"— Itālijā:

odontoiatra"

.

14. pants

"— Grieķijā:

"Τίτλος της Οδοωτιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής" (nosaukums, kas apliecina speciālu ortodontijas mācību pabeigšanu), ko piešķir šajā nolūkā atzīta kompetentā iestāde."

.

15. pants

"3. Attiecībā uz dalībvalstu pilsoņiem, kuru diplomi, sertifikāti un citi zobārstniecības vaispeciālās zobārstniecības (ortodontija vai mutes dobuma ķirurģija) kvalifikāciju apliecinoši dokumenti neatbilst 3. un 5. pantā norādītajām kvalifikācijām vai nosaukumiem, katra dalībvalsts atzīst par pietiekamu pierādījumu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, ko izsniegušas minētās dalībvalstis, kopā ar kompetento iestāžu vai struktūru izdotu sertifikātu. Sertifikātā norāda, ka šie diplomi, sertifikāti vai citi zobārsta vai zobārsta speciālista (ortodontija un mutes dobuma ķirurģija) kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir piešķirti pēc mācībām saskaņā ar Direktīvas 78/687/EEK noteikumiem, kas attiecīgi minēti šīs direktīvas 2. vai 4. pantā, un dalībvalstī, kura tos piešķīrusi, tie tiek uzskatīti par kvalifikācijām vai nosaukumiem, kas attiecīgi noteikti šīs direktīvas 3. vai 5. pantā."

.

4. NODAĻA

Grozījumi, kas attiecas uz Direktīvu 78/1026/EEK un Direktīvu 78/1027/EEK (savstarpēja diplomu, sertifikātu un citu veterinārās ķirurģijas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu atzīšana un normatīvo un administratīvo aktu noteikumu koordinēšana attiecībā uz veterināro ķirurgu darbību)

16. pants

"Ja diploms, sertifikāts vai cits kvalifikāciju apliecinošs dokuments, kas minēts 3. pantā, ir piešķirts pirms šīs direktīvas īstenošanas vai pēc minētā datuma, taču pēc mācībām, kas ir beigušās pirms minētā datuma, tam pievieno izdevējas dalībvalsts kompetentās iestādes sertifikātu ar norādi, ka tas atbilst Direktīvas 78/1027/EEK 1. pantam."

.

17. pants

Ar šo Direktīvas 78/1026/EEK 3. pantu groza šādi:

1. j)

"Grieķijā"

aizstāj ar:

"j) Grieķijā:

"Πτυχίο κτηνιατρικής". (veterinārā ķirurga diploms) Saloniku Aristoteļa Universitātes ģeotehnisko zinātņu fakultātē vai Saloniku Aristoteļa Universitātes veterinārās medicīnas skolā;".

2. k)

"Spānijā"

aizstāj ar:

"k) Spānijā:

"Título de Licenciado en Veterinaria". (universitātes grāds veterinārajā medicīnā), ko piešķir Izglītības un zinātnes ministrija vai universitātes rektors;".

18. pants

"4. pants

1. Attiecībā uz dalībvalstu pilsoņiem, kuru diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti neatbilst visām Direktīvas 78/1027/EEK 1. pantā noteiktajām obligātajām mācību prasībām, katra dalībvalsts atzīst par pietiekamu pierādījumu diplomus, sertifikātus un citus veterinārās medicīnas kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, kurus piešķīrušas minētās dalībvalstis pirms Direktīvas 78/1027/EEK īstenošanas vai pēc minētā datuma, taču pēc mācībām, kas beigušās pirms šā datuma, kopā ar sertifikātu, kurā norādīts, ka šie pilsoņi ir lietpratīgi un likumīgi darbojušies konkrētajā arodā vismaz trīs gadus pēc kārtas piecos gados pirms sertifikāta izsniegšanas.

2. Attiecībā uz dalībvalstu pilsoņiem, kuru diplomi, sertifikāti un citi veterinārā ķirurga kvalifikāciju apliecinoši dokumenti neatbilst 3. pantā norādītajām kvalifikācijām vai nosaukumiem, katra dalībvalsts atzīst par pietiekamu pierādījumu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, ko piešķīrušas minētās dalībvalstis, kopā ar kompetento iestāžu vai struktūru izdotu sertifikātu. Sertifikātā apliecina, ka šie diplomi, sertifikāti vai citi veterinārā ķirurga kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir piešķirti pēc mācībām saskaņā ar Direktīvas 78/1027/EEK noteikumiem, kas minēti šīs direktīvas 2. pantā, un dalībvalstī, kura tos piešķīrusi, tie tiek uzskatīti par kvalifikācijām vai nosaukumiem, kas noteikti šīs direktīvas 3. pantā."

.

19. pants

"5. Kā pārejas pasākumu un neatkarīgi no 2. punkta Itālija, kuras normatīvo un administratīvo aktu noteikumi paredzēja mācību programmu, kas laikā, kad stājās spēkā Direktīva 78/1026/EEK un šī direktīva, tikai daļēji atbilda pielikumā izklāstītajai programmai, var turpināt piemērot šos noteikumus personām, kuras beigušas veterinārās mācības ne vēlāk kā 1984. gada 31. decembrī.

Katra uzņēmēja dalībvalsts ir pilnvarota pieprasīt no diplomu, sertifikātu vai citu veterinārā ķirurga kvalifikāciju apliecinošu dokumentu īpašniekiem, kuriem kvalifikāciju piešķīrusi Itālija pēc mācībām, kas beigušās pirms 1985. gada 1. janvāra, lai viņu diplomiem, sertifikātiem un citiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem būtu pievienots sertifikāts, kurā norādīts, ka viņi lietpratīgi un likumīgi ir darbojušies veterinārajā ķirurģijā vismaz trīs gadus pēckārtas piecos gados pirms sertifikāta izsniegšanas dienas, ja vien minētajam diplomam, sertifikātam vai citam kvalifikāciju apliecinošam dokumentam nav pievienots kompetentu Itālijas iestāžu izdots sertifikāts, kurā norādīts, ka tas apliecina mācības, kas pilnībā atbilst šim pantam un pielikumam."

.

20. pants

Ar šo Direktīvas 78/1027/EEK pielikumā grieķu valodas tekstā aiz "B. Īpaši priekšmeti" pirmo ievilkumu "2. grupā: Klīniskās zinātnes""Χειροiroυργική" aizstāj ar "Mαιευτική".

5. NODAĻA

Grozījumi, kas attiecas uz Direktīvu 80/154/EEK un Direktīvu 80/155/EEK (diplomu, sertifikātu un citu vecmātes kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēja atzīšana un normatīvo un administratīvo aktu noteikumu koordinēšana attiecībā uz vecmāšu darbību un profesionālo pienākumu veikšanu)

21. pants

Ar šo Direktīvas 80/154/EEK 1. pantu groza šādi:

1. Tekstu aiz "Vācijas Federatīvajā Republikā" aizstāj ar tekstu:

"Hebamme" vai "Entbindungspfleger".

2. Tekstu aiz "Grieķijā" aizstāj ar tekstu:

"Μαία" vai "Μαιευτής".

22. pants

Ar šo Direktīvas 80/154/EEK 3. pantu groza šādi:

1. Pirmo ievilkumu aiz a)

"Vācijas Federatīvajā Republikā"

aizstāj ar:

"— "Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger"., ko piešķir valsts eksaminācijas padome".

2. Aiz h) "Nīderlandē" visu valodu tekstos, izņemot holandiešu valodas tekstu, "vroedvrouwdiploma" aizstāj ar "diploma van verloskundige".

3. i)

"Apvienotajā Karalistē"

aizstāj ar:

Apvienotajā Karalistē:

- paziņojums par vecmātes reģistrāciju reģistra 10. daļā, ko pārrauga "United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting".".

4. j)

"Grieķijā"

aizstāj ar:

Grieķijā:

- "Πτυχίο Μαίας ή Μαιευτή"., ko apstiprina Veselības aizsardzības un labklājības ministrija,

- "Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Τμήματος Μαιευτικής"., ko izsniedz profesionālās izglītības augstskolu tehniskās un arodizglītības centru veselības aizsardzības un sociālās labklājības darbinieku fakultātes dzemdniecības nodaļas vai Izglītības un reliģijas lietu ministrijas vadītās tehniskās mācību iestādes".

5. k)

"Spānijā"

aizstāj ar:

"k) Spānijā:

"matrona". vai "asistente obstétrico (matrona)". vai "enfermeríaobstétrica ginecológica". diploms, ko izsniedz Izglītības un zinātnes ministrija;".

23. pants

"3. Neskarot 4. pantu, attiecībā uz dalībvalstu pilsoņiem, kuru diplomi, sertifikāti un citi vecmātes kvalifikāciju apliecinoši dokumenti neatbilst 3. pantā norādītajām kvalifikācijām vai nosaukumiem, katra dalībvalsts atzīst par pietiekamu pierādījumu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, ko piešķīrušas šīs dalībvalstis, kopā ar kompetento iestāžu vai struktūru izdotu sertifikātu. Sertifikātā norāda, ka šie diplomi, sertifikāti vai citi vecmātes kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir piešķirti pēc mācībām saskaņā ar Direktīvas 80/155/EEK noteikumiem, kas minēti šīs direktīvas 2. pantā, un dalībvalstī, kura tos piešķīrusi, tie tiek uzskatīti par kvalifikācijām vai nosaukumiem, kas norādīti šīs direktīvas 3. pantā"

.

24. pants

"5. Šī direktīva neierobežo dalībvalstu iespējas saskaņā ar valsts tiesību aktiem attiecībā uz pašu teritoriju atļaut uzsākt un veikt vecmātes arodu diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu īpašniekiem, kas kvalifikāciju nav ieguvuši kādā dalībvalstī.

6. Kā pārejas pasākumu un neatkarīgi no 1. un 4. punkta, Spānija, kuras normatīvo un administratīvo aktu noteikumiparedz mācības, kas laikā, kad stājās spēkā Direktīva 80/154/EEK un šī direktīva, neatbilda šai direktīvai, var turpināt piemērot šos noteikumus personām, kuras sākušas attiecīgās vecmāšu mācības ne vēlāk kā 1985. gada 31. decembrī.

Katra uzņēmēja dalībvalsts ir pilnvarota pieprasīt no diplomu, sertifikātu vai citu vecmātes kvalifikāciju apliecinošu dokumentu īpašniekiem, kuriem kvalifikāciju piešķīrusi Spānija pēc mācībām, kas sākušās pirms 1986. gada 1. janvāra, lai viņu diplomiem, sertifikātiem un citiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem būtu pievienots sertifikāts, kurā norādīts, ka viņi lietpratīgi un likumīgi ir darbojušies vecmātes arodā vismaz trīs gadus pēc kārtas piecos gados pirms sertifikāta izdošanas dienas, ja vien minētajam diplomam, sertifikātam vai citam kvalifikāciju apliecinošam dokumentam nav pievienots Spānijas kompetento iestāžu izsniegts sertifikāts, kurā norādīts, ka tas apliecina mācības, kas pilnībā atbilst šim pantam un pielikumam"

.

25. pants

"6.llevar a cabo el parto normal cuando se trate de una presentación de vértice, incluyendo, si es necesario, la episiotomía, y, en caso de urgencia, realizar el parto en presentación de nalgas."

.

26. pants

"8. pants

Spätestens sechs Jahre nach Bekanntgabe dieser Richtlinie beschließt der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Stellungnahme des Beratenden Ausschusses, ob die Ausnahme nach Teil B Nummer 3 des Anhangs geändert oder aufgehoben werden soll."

.

27. pants

"B. MĀCĪBU UN KLĪNISKĀ PRAKSE

Šo praksi organizē, veicot attiecīgu uzraudzību:

1. Grūtnieču konsultācijas, tostarp vismaz 100 pirmsdzemdību pārbaudes.

2. Vismaz 40 sieviešu uzraudzība un aprūpe dzemdību laikā.

3. Studentam personīgi jāpieņem vismaz 40 dzemdības; ja šādu skaitli nevar nodrošināt, jo nav tik daudz dzemdētāju, minēto skaitli var samazināt līdz 30 dzemdībām, ar noteikumu, ka students aktīvi piedalās vēl 20 turpmākajās dzemdībās.

4. Aktīva dalība dzemdībās, kurās bērnam ir tūpļa guļa. Ja tas nav iespējams, jo tādu dzemdību nav, praksi var veikt, simulējot šādas dzemdības.

5. Epiziotomijas veikšana un ievads šuvju uzlikšanā. Ievadā ietver teorētisko sagatavošanu un klīnisko praksi. Šuvju uzlikšanas praksē ietilpst šuves uzlikšana brūcei pēc epiziotomijas un vienkārša starpenes plīsuma. Ja ir noteikti nepieciešams, šo situāciju var simulēt.

6. Tādu 40 sieviešu uzraudzība un aprūpe, kurām ir sarežģījumi grūtniecības, dzemdību vai pēcdzemdību laikā.

7. Vismaz 100 sieviešu un veselu jaundzimušo uzraudzība un aprūpe (tostarp pārbaudes).

8. Tādu jaundzimušo novērošana un aprūpe, kuriem vajadzīga īpaša kopšana, ietverot jaundzimušos, kuri dzimuši priekšlaicīgi, pēc noteiktā laika, ar pazeminātu svaru vai slimi.

9. To sieviešu aprūpe, kurām ir patoloģijas ginekoloģijas un dzemdniecības jomā.

10. Ievads aprūpē medicīnas un ķirurģijas jomā. Ievadā ietver teorētisko sagatavošanu un klīnisko praksi."

.

6. NODAĻA

Nobeiguma noteikumi

28. pants

Dalībvalstis īsteno pasākumus, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 1991. gada 8. maijam. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

29. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1989. gada 30. oktobrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J.-P. Soisson

[1] OV C 353, 30.12.1987., 17. lpp. un OV C 322, 15.12.1988., 22. lpp.

[2] OV C 235, 12.9.1988., 67. lpp. un OV C 256, 9.10.1989.

[3] OV C 134, 24.5.1988., 29. lpp.

[4] OV L 167, 30.6.1975., 1. lpp.

[5] OV L 176, 15.7.1977., 1. lpp.

[6] OV L 233, 24.8.1978., 1. lpp.

[7] OV L 362, 23.12.1978., 1. lpp.

[8] OV L 33, 11.2.1980., 1. lpp.

[9] OV L 167, 30.6.1975., 14. lpp.

[10] OV L 43, 15.2.1982., 21. lpp.

[11] OV L 362, 23.12.1978., 7. lpp.

[12] OV L 33, 11.2.1982., 8. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Datumi, no kuriem dažas dalībvalstis ir atcēlušas normatīvo un administratīvo aktu noteikumus par diplomu, sertifikātu un citu dokumentu piešķiršanu kvalifikācijām, kas minētas 9. pantā 1971. gada 31. decembra Direktīvā par gastroenteroloģisko ķirurģiju

BEĻĢIJA

Torakālā ķirurģija | 1983. gada 1. janvāris | |

Asinsvadu ķirurģija | 1983. gada 1. janvāris | |

Neiropsihiatrija | 1987. gada 1. augusts, | izņemot personas, kuras sākušas mācības pirms šīs dienas |

Gastroenteroloģiskā ķirurģija | 1983. gada 1. janvāris | |

DĀNIJA

Bioloģiskā hematoloģija Psihoterapija | 1983. gada 1. janvāris, | izņemot personas, kuras sākušas mācības pirms šīs dienas un kuras ir beigušas tās līdz 1988. gada beigām |

Tropu medicīna | 1987. gada 1. augusts, | izņemot personas, kuras sākušas mācības pirms šīs dienas |

FRANCIJA

Radioloģija | 1971. gada 3. decembris | |

Neiropsihiatrija | 1971. gada 3. decembris | |

LUKSEMBURGA

Radioloģija Neiropsihiatrija | | Diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus vairs neizsniedz attiecībā uz mācībām, kas sāktas pēc 1982. gada 5. marta |

NĪDERLANDE

Radioloģija | 1984. gada 8. jūlijs | |

Neiropsihiatrija | 1984. gada 9. jūlijs | |

--------------------------------------------------

Augša