Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31989L0465

Padomes Astoņpadsmitā direktīva (1989. gada 18. jūlijs) par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem — dažu atkāpju atcelšana, kas paredzētas Sestās direktīvas 77/388/EEK 28. panta 3. punktā

OV L 226, 3.8.1989., 21./22. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 14 - 15
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 14 - 15
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 138 - 139
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 138 - 139
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 138 - 139
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 138 - 139
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 138 - 139
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 138 - 139
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 138 - 139
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 138 - 139
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 138 - 139

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2006; Atcelts ar 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/465/oj

31989L0465Oficiālais Vēstnesis L 226 , 03/08/1989 Lpp. 0021 - 0022
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 9 Sējums 2 Lpp. 0014
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 9 Sējums 2 Lpp. 0014


Padomes Astoņpadsmitā direktīva

(1989. gada 18. jūlijs)

par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem — dažu atkāpju atcelšana, kas paredzētas Sestās direktīvas 77/388/EEK 28. panta 3. punktā

(89/465/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 99. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā 28. panta 3. punkts Padomes 1977. gada 17. maija Sestajā direktīvā 77/388/EEK par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem — pievienotās vērtības nodokļu kopīgā sistēma: vienots nodokļa noteikšanas pamats [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Spānijas un Portugāles Pievienošanās aktu, ļauj dalībvalstīm pārejas posmā piemērot dažus atbrīvojumus no pievienotās vērtības nodokļu (PVN) kopīgās sistēmas parastā režīma; tā kā sākumā bija paredzēts, ka šis posms ilgs piecus gadus; tā kā Padome ir apņēmusies pēc Komisijas priekšlikuma vajadzības gadījumā atcelt dažas vai visas šīs atkāpes pirms minētā posma beigām;

tā kā Kopienu pašu resursu sistēmā daudzas no šīm atkāpēm rada grūtības, aprēķinot kompensācijas, kas paredzētas Padomes 1989. gada 29. maija Nolikumā (EEK, EĀEK) Nr. 1553/89 par galīgiem vienotiem noteikumiem, kā iekasēt pašu resursus no pievienotās vērtības nodokļiem [5]; tā kā, lai nodrošinātu šīs sistēmas labāku darbību, šīs atkāpes ir jāatceļ;

tā kā šo atkāpju atcelšana palīdzēs nodrošināt lielāku pievienotās vērtības nodokļu sistēmas neitralitāti Kopienas mērogā;

tā kā dažas no šīm atkāpēm ir jāatceļ attiecīgi no 1990. gada 1. janvāra, 1991. gada 1. janvāra, 1992. gada 1. janvāra un 1993. gada 1. janvāra;

tā kā, ņemot vērā Pievienošanās akta noteikumus, Portugāles Republika var vēlākais līdz 1994. gada 1. janvārim atlikt atbrīvojumu atcelšanu attiecībā uz darījumiem, kas minēti Direktīvas 77/388/EEK F pielikuma 3. un 9. apakšpunktā;

tā kā līdz 1991. gada 1. janvārim, pamatojoties uz Komisijas ziņojumu, Padomei ir jāpārskata citas Direktīvas 77/388/EEK 28. panta 3. punktā paredzētās atkāpes, tostarp atkāpe, kas minēta šīs direktīvas 1. panta 1. punkta otrajā daļā, un tā kā pēc Komisijas priekšlikuma Padomei lēmums par šo atkāpju atcelšanu jāpieņem, ņemot vērā konkurences traucējumus, ko izraisījusi to piemērošana vai kas varētu rasties, pabeidzot iekšējā tirgus izveidi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 77/388/EEK groza šādi:

1. Darījumi, kas minēti E pielikuma 1. punktā, 3. līdz 6. punktā, 8., 9., 10., 12., 13. un 14. punktā, no 1990. gada 1. janvāra ir atcelti.

Dalībvalstīm, kas 1989. gada 1. janvārī piemēroja pievienotās vērtības nodokļus darījumiem, kas uzskaitīti E pielikuma 4. un 5. punktā, ir atļauts piemērot 13. panta A daļas 2. punkta a) apakšpunkta pēdējā ievilkumā paredzētos nosacījumus arī pakalpojumu sniegšanai un preču piegādēm, kas paredzētas 13. panta A daļas 1. punkta m) un n) apakšpunktā un ko veic publisko tiesību subjekti.

2. F pielikumā:

a) darījumi, kas paredzēti 3., 14. punktā un no 18. līdz 22. punktam, ir atcelti no 1990. gada 1. janvāra;

b) darījumi, kas paredzēti 4., 13., 15. un 24. punktā, ir atcelti no 1991. gada 1. janvāra;

c) darījums, kas paredzēts 9. punktā, ir atcelts no 1992. gada 1. janvāra;

d) darījums, kas paredzēts 11. punktā, ir atcelts no 1993. gada 1. janvāra.

2. pants

Portugāles Republika vēlākais līdz 1994. gada janvārim var atlikt 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētos datumus F pielikuma 3. apakšpunkta atcelšanai un 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētos datumus F pielikuma 9. punkta atcelšanai.

3. pants

Pamatojoties uz Komisijas ziņojumu, līdz 1991. gada 1. janvārim Padome pārskata citass atkāpes, kas paredzētas Direktīvas 77/388/EEK 28. panta 3. punktā, tostarp atkāpi, kas paredzēta šīs direktīvas 1. panta 1. punkta otrajā daļā, un pēc Komisijas priekšlikuma pieņem lēmumu, vai atcelt šīs atkāpes, ņemot vērā konkurences traucējumus, ko izraisījusi to piemērošana vai kas varētu rasties, pabeidzot iekšējā tirgus izveidi.

4. pants

Attiecībā uz 1., 2. un 3. pantā minētajiem darījumiem dalībvalstis var veikt pasākumus sakarā ar pievienotās vērtības nodokļa atskaitīšanu, lai pilnīgi vai daļēji novērstu to, ka attiecīgie nodokļu maksātāji gūst nepamatotas priekšrocības vai cieš nepamatotus zaudējumus.

5. pants

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai vēlākais līdz 1. un 2. pantā paredzētajiem datumiem izpildītu šīs direktīvas prasības.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos noteikumus tiesību aktos, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1989. gada 18. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

R. Dumas

[1] OV C 347, 29.12.1984., 3. lpp. un OV C 183, 11.7.1987., 9. lpp.

[2] OV C 125, 11.5.1987., 27. lpp.

[3] OV C 218, 29.8.1985., 11. lpp.

[4] OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp.

[5] OV L 155, 7.6.1989., 9. lpp.

--------------------------------------------------

Augša