EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31989L0361

Padomes Direktīva (1989. gada 30. maijs) par tīršķirnes vaislas aitām un kazām

OV L 153, 6.6.1989., 30./31. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 029 Lpp. 107 - 108
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 029 Lpp. 107 - 108
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 009 Lpp. 53 - 54
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 009 Lpp. 53 - 54
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 009 Lpp. 53 - 54
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 009 Lpp. 53 - 54
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 009 Lpp. 53 - 54
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 009 Lpp. 53 - 54
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 009 Lpp. 53 - 54
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 009 Lpp. 53 - 54
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 009 Lpp. 53 - 54
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 73 - 74
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 73 - 74
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 6 - 7

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2018; Atcelts ar 32016R1012 . Jaunākā konsolidētā versija: 03/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/361/oj

31989L0361Oficiālais Vēstnesis L 153 , 06/06/1989 Lpp. 0030 - 0031
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 29 Lpp. 0107
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 29 Lpp. 0107


Padomes Direktīva

(1989. gada 30. maijs)

par tīršķirnes vaislas aitām un kazām

(89/361/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā aitu un kazu selekcijai un audzēšanai ir liela nozīme Kopienas lauksaimniecībā; tā kā šī nodarbošanās var būt ienākumu avots daļai lauksaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju;

tā kā būtu jāveicina aitu un kazu audzēšana vaislai, un tā kā apmierinoši rezultāti šai sakarā galvenokārt ir atkarīgi no tīršķirnes dzīvnieku izmantošanas;

tā kā ir būtiskas atšķirības attiecībā uz ierakstīšanu ciltsgrāmatā; tā kā šādas būtiskas atšķirības rada šķēršļus tirdzniecībai Kopienā; tā kā pilnīga tirdzniecības liberalizācija rada vajadzību pēc turpmākas saskaņošanas īpaši attiecībā uz ierakstu ciltsgrāmatās;

tā kā lai novērstu šādas būtiskas atšķirības un tādējādi sekmētu augošo lauksaimniecības produktivitāti sektorā, būtu jāliberalizē Kopienas iekšējā tirdzniecība;

tā kā dalībvalstīm būtu jāatļauj pieprasīt uzrādīt sertifikātus, kas izstrādāti saskaņā ar Kopienas procedūrām;

tā kā būtu jāievieš noteikumi, lai novērstu to, ka nosacījumi tīršķirnes vaislas aitu un kazu importam no trešām valstīm ir mazāk stingri nekā Kopienā piemērojamie noteikumi;

tā kā ieviešanas pasākumi būtu jāparedz, ņemot vērā noteiktus tehniskos aspektus; tā kā plānotajiem pasākumiem būtu jāizstrādā noteikumi ciešai dalībvalstu un Komisijas sadarbībai Pastāvīgajā zootehnikas komitejā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Šī direktīva attiecas uz zootehniskām problēmām, kas var rasties Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar tīršķirnes vaislas aitām un kazām un to spermu, olšūnām un embrijiem.

2. Kamēr stājas spēkā atbilstošie Kopienas noteikumi, attiecībā uz Kopienas iekšējo tirdzniecību piemēro attiecīgās valsts dzīvnieku veselības noteikumus, ja tie atbilst EEK dibināšanas līguma vispārīgiem noteikumiem.

2. pants

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

a) "tīršķirnes vaislas aita un kaza": aita vai kaza, kuras vecāki un vecvecāki ir ierakstīti šīs pašas šķirnes ciltsgrāmatā un kura pati ir ierakstīta vai reģistrēta, un kura atbilst ciltsgrāmatas nosacījumiem;

b) "ciltsgrāmata": grāmata, reģistrs, fails vai datu nesējs,

- ko uztur audzētāju organizācija vai asociācija, kuru oficiāli ir atzinusi tā dalībvalsts vai arī attiecīgās dalībvalsts oficiāla aģentūra, kurā tā ir reģistrēta, un

- kurā, minot to priekštečus, ir ierakstītas norādītās šķirnes tīršķirnes vaislas aitas vai kazas.

3. pants

1. Zootehnisku iemeslu dēļ dalībvalstis nevar aizliegt, ierobežot vai radīt šķēršļus:

- Kopienas iekšējai tirdzniecībai ar tīršķirnes vaislas aitām un kazām un to spermu, olšūnām un embrijiem,

- to audzētāju organizāciju vai asociāciju oficiālai atzīšanai, kuras atbilstoši 4. pantam uztur vai kārto ciltsgrāmatas.

2. Tomēr dalībvalstis var turpināt to savu noteikumu piemērošanu, kas atbilst EEK dibināšanas līguma vispārīgiem noteikumiem, līdz stājas spēkā 4. un 6. pantā minētie Kopienas lēmumi.

4. pants

Saskaņā ar 8. pantā noteikto kārtību Komisija līdz 1991. gada 1. janvārim nosaka:

- to audzētāju organizāciju vai asociāciju atzīšanas kritērijus, kuras uztur vai kārto ciltsgrāmatas,

- kritērijus ierakstīšanai vai reģistrēšanai ciltsgrāmatās,

- tīršķirnes vaislas aitu un kazu produktivitātes uzraudzības un ģenētiskās vērtības aprēķināšanas kritērijus,

- kritērijus vaislas dzīvnieka spermas, olšūnu vai embriju atzīšanai par izmantojamiem.

5. pants

Dalībvalstis paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm par audzētāju organizācijām un asociācijām, kuras ir atzītas ciltsgrāmatu uzturēšanai un kārtošanai un kuras atbilst kritērijiem, kas noteikti saskaņā ar 4. panta pirmo ievilkumu.

6. pants

Dalībvalstis var prasīt, lai tīršķirnes vaislas aitām un kazām un šo dzīvnieku spermai, olšūnām un embrijiem to pārdošanas laikā ir zootehniskais sertifikāts, kas sastādīts atbilstoši paraugam, ko noteikusi Komisija atbilstoši 8. pantā noteiktajai kārtībai.

7. pants

Līdz Kopienas noteikumu ieviešanai šajā jautājumā, zootehniskajiem nosacījumiem par tīršķirnes vaislas aitu un kazu un viņu spermas, olšūnu un embriju importu no trešajām valstīm nav jābūt labvēlīgākiem par Kopienas iekšējo tirgu reglamentējošajiem noteikumiem.

8. pants

Ja ir jāizmanto šajā pantā noteiktā kārtība, ar lēmumu 77/505/EEK [4] izveidotā Pastāvīgā zootehnikas komiteja rīkosies saskaņā ar direktīvas 88/661/EEK [5] 11. pantā izklāstītajiem noteikumiem.

9. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 1991. gada 1. janvārim. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

10. pants

Šī direktīva attiecas uz dalībvalstīm.

Briselē, 1989. gada 30. maijā

Padomes vārdā—

priekšsēdētājs

C. Romero Herrera

[1] OV C 348, 23.12.1987., 6. lpp.

[2] OV C 94, 11.4.1988., 182. lpp.

[3] OV C 80, 28.3.1988., 35. lpp.

[4] OV L 206, 12.8.1977., 11. lpp.

[5] OV L 382, 31.12.1988., 36. lpp.

--------------------------------------------------

Augša