EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31989L0277

Komisijas Direktīva (1989. gada 28. marts), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/759/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem

OV L 109, 20.4.1989., 25./37. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 211 - 223
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 211 - 223
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 451 - 463
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 451 - 463
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 451 - 463
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 451 - 463
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 451 - 463
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 451 - 463
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 451 - 463
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 451 - 463
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 451 - 463

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Iesaist. atcelta ar 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/277/oj

31989L0277Oficiālais Vēstnesis L 109 , 20/04/1989 Lpp. 0025 - 0037
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 18 Lpp. 0211
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 18 Lpp. 0211


Komisijas Direktīva

(1989. gada 28. marts),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/759/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem

(89/277/EEK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 87/403/EEK [2], un īpaši tās 11. pantu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 76/759/EEK (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 87/354/EEK [4], un īpaši tās 10. pantu,

tā kā, ņemot vērā gūto pieredzi un jaunākos sasniegumus, tagad ir iespējams noteikt konkrētas prasības un pilnīgāk un labāk tās pielāgot faktiskajiem kustības apstākļiem, tādā veidā uzlabojot transportlīdzekļa pasažieru un pārējo satiksmes dalībnieku drošību;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja to direktīvu pielāgošanai tehnikas attīstībai, kuras attiecas uz tehnisko šķēršļu atcelšanu tirdzniecībā mehānisko transportlīdzekļu nozarē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvas 76/759/EEK pielikumus groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1. No 1989. gada 1. oktobra dalībvalstis nedrīkst:

a) - atteikt EEK tipa apstiprinājuma piešķiršanu, izdot Direktīvas 70/156/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā minēto dokumentu vai piešķirt valsts tipa apstiprinājumu kāda tipa transportlīdzeklim, vai

- aizliegt transportlīdzekļu ekspluatācijas sākšanu virzienrādītāju dēļ, ja tie atbilst šīs direktīvas noteikumiem;

b) - atteikt EEK sastāvdaļas tipa apstiprinājumu piešķiršanu vai valsts sastāvdaļas tipa apstiprinājumu iepriekšminētajiem virzienrādītājiem, ja tie atbilst šīs direktīvas noteikumiem, vai

- aizliegt virzienrādītāju laišanu tirgū, ja tiem ir EEK sastāvdaļas tipa apstiprinājuma zīme, kas izsniegta saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem.

2. No 1991. gada 1. oktobra dalībvalstis:

a) - vairs nedrīkst izdot Direktīvas 70/156/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā minēto dokumentu tāda transportlīdzekļa tipam, kura virzienrādītāji neatbilst šīs direktīvas noteikumiem,

- var atteikt valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu tāda transportlīdzekļa tipam, kura virzienrādītāji neatbilst šīs direktīvas noteikumiem;

b) - vairs nepiešķir EEK sastāvdaļas tipa apstiprinājumu par virzienrādītājiem, ja tie neatbilst šīs direktīvas noteikumiem,

- var atteikt valsts sastāvdaļas tipa apstiprinājuma piešķiršanu par iepriekšminētajiem virzienrādītājiem, ja tie neatbilst šīs direktīvas noteikumiem.

Tomēr 5. kategorijas virzienrādītājiem EEK sastāvdaļas tipa apstiprināšanu atliek līdz 1993. gada 1. oktobrim.

3. No 1995. gada 1. oktobra dalībvalstis var aizliegt sākt tādu transportlīdzekļu ekspluatāciju, kuru virzienrādītāji neatbilst šīs direktīvas noteikumiem, kā arī laist tirgū virzienrādītājus, ja tiem nav detaļas tipa apstiprinājuma zīmes, ko izdod saskaņā ar šīs direktīvas prasībām.

4. Neatkarīgi no 2. punkta b) apakšpunkta dalībvalstis turpina atzīt EEK sastāvdaļas tipa apstiprinājumu, kas piešķirts par virzienrādītājiem, saskaņā ar Direktīvu 76/759/EEK ierīcēm, kuras paredzēts uzstādīt transportlīdzekļiem, ko jau ekspluatē, un var arī piešķirt EEK sastāvdaļas tipa apstiprinājumu par virzienrādītājiem saskaņā ar Direktīvu 76/759/EEK, ja tādas ierīces paredzēts izmanot kā rezerves daļas transportlīdzekļiem, kurus jau ekspluatē, un minētajām ierīcēm tehniski nav iespējams atbilst šīs direktīvas noteikumiem.

3. pants

Direktīvas 2. panta noteikumus nepiemēro, ja tie ir pretrunā 2. panta 2., 3. un 4. punkta noteikumiem Komisijas Direktīvā 89/278/EEK (1989. gada 28. marts), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/756/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm [5].

4. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā noteikumi, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības ne vēlāk kā 1989. gada 30. septembrī. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1989. gada 28. martā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Martin Bangemann

[1] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

[2] OV L 220, 8.8.1987., 44. lpp.

[3] OV L 262, 27.9.1976., 71. lpp.

[4] OV L 192, 11.7.1987., 43. lpp.

[5] OV L 109, 20.4.1989., 38. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Direktīvas 0. pielikumu groza šādi.

Pielikuma 1. un 1.1. punktu aizstāj ar 1. un 1.1. līdz 1.2.3. punktu:

"1. DEFINĪCIJAS

1.1. Direktīvā 76/756/EEK izklāstītās:

- virzienrādītāju,

- lukturu,

- kvēlspuldžu gaismas avota,

- neatkarīgu lukturu,

- apvienotu lukturu,

- apvienotu lukturu,

- savstarpēji apvienotu lukturu,

- ierīces,

- vienas funkcijas lukturu,

- signālluktura apgaismojošās virsmas, izņemot atstarotāju,

- redzamās virsmas,

- gaismas emisijas virsmas,

- pamatass,

- atskaites centra,

- viena luktura,

- divu lukturu vai lukturu pāru definīcijas piemēro šajā direktīvā.

1.2. Virzienrādītāja tips.

"Virzienrādītāja tips" ir lukturi, kas neatšķiras pēc tādiem būtiskiem parametriem kā:

1.2.1. Marka vai tirdzniecības zīme.

1.2.2. Optiskās sistēmas parametri (gaismas intensitāte, gaismas izplatīšanas leņķis utt.).

1.2.3. Virzienrādītāja kategorija."

Tabulu 6.1. punktā aizstāj ar šādu:

"Virzienrādītāja kategorija | Minimālā intensitāte (cd) | Maksimālā intensitāte (cd), ja izmanto kā | Divu lukturu apvienojuma kopsumma |

| | (skat. III pielikuma 4.3.3. punktu) | (skat. III pielikuma 4.3.3. punktu) |

1. | | 175 | 700 | 490 | 980 |

1.a | | 250 | 800 | 560 | 1120 |

1.b | | 400 | 860 | 600 | 1200 |

2.a | | 50 | 200 | 140 | 280 |

2.b | Diena | 175 | 700 | 490 | 980 |

nakts | 40 | 120 | 84 | 168 |

5. | | 0,6 | 200 | 140 | 280 |

Aiz 6.2.1. punkta pievieno šādu 6.2.1.1. punktu:

"6.2.1.1. Pretēji 6.2. un 6.2.1. punkta noteikumiem 5. kategorijas aizmugurējiem virzienrādītājiem jānodrošina minimālā vērtība 0,6 cd visās vietās, kā norādīts I pielikumā."

Pielikuma 6.2.3.1. un 6.2.3.2. punktu aizstāj ar šādiem:

"6.2.3.1. Laukumos, kas noteikti I pielikuma diagrammās, izstarotās gaismas intensitāte 1.b kategorijas ierīcēm nedrīkst būt zemāka par 0,7 cd, 1., 1.a un 2.a kategorijas ierīcēm un 2.b kategorijas ierīcēm (dienā) intensitāte nedrīkst būt zemāka par 0,3 cd, un 2.b kategorijas ierīcēm intensitāte nedrīkst būt zemāka par 0,07 cd (naktī).

6.2.3.2. Izstarotās gaismas intensitāte 1. un 2.b kategorijas ierīcēm (naktī) ārpus laukuma, kuru ierobežo mērīšanas punkti ± 10° H un ± 10° V (10° laukums), nedrīkst pārsniegt šādas vērtības:

Rādītāja kategorija | Maksimālās vērtības (cd) ārpus 10° laukuma |

Viens lukturis | Viens lukturis ar "D" marķējumu (skat. III pielikuma 4.3.3. punktu) | Divu lukturu apvienojuma kopsumma (skat. III pielikuma 4.3.3. punktu) |

2.b (naktī) | 100 | 70 | 140 |

1. | 400 | 280 | 560 |

Maksimālās vērtības starp 10° laukuma (± 10° H un ± 10° V) un 5° laukuma (± 5° H un ± 5° V) robežām lineāri palielina līdz 6.1. punktā noteiktajām vērtībām.

6.2.3.3. Izstarotās gaismas intensitāte 1.a un 1.b kategorijas ierīcēm ārpus laukuma, kuru ierobežo mērīšanas punkti ± 15° H un ± 15° V (15° laukums), nedrīkst pārsniegt šādas vērtības:

Rādītāja kategorija | Maksimālās vērtības (cd) ārpus 15° laukuma |

Viens lukturis | Viens lukturis ar "D" marķējumu (skat. III pielikuma 4.3.3. punktu) | Divu lukturu apvienojuma kopsumma (skat. III pielikuma 4.3.3. punktu) |

1.a | 250 | 175 | 350 |

1.b | 400 | 280 | 560 |

Maksimālās atļautās gaismas intensitātes vērtības starp 15° laukuma (± 15° H un ± 15° V) un 5° laukuma (± 5° H un ± 5° V) robežām lineāri palielina līdz 6.1. punktā noteiktajām vērtībām."

Pielikuma 6.2.3.3. punkts kļūst par 6.2.3.4. punktu.

Pielikuma 6.3. punktu aizstāj ar šādu:

"6.3. Intensitātes mēra ar pastāvīgi ieslēgtām kvēlspuldzēm."

Aiz 6.3. punkta pievieno šādu 6.4. punktu:

"6.4. Aizture starp ķēdes noslēgšanu un momentu, kad gaismas intensitāte, ko mēra uz pamatass, sasniedz 90 % no vērtības, kuru nosaka saskaņā ar 6.3. punktu, 2.b kategorijas ierīcēm jāmēra gan dienas, gan nakts režīmā. Mērīšanas laiks nakts režīmā nedrīkst pārsniegt laiku dienas režīmā."

Pielikuma 6.4. punkts kļūst par 6.5. punktu.

Aiz 7.1. punkta pievieno šādu 7.2. punktu:

"7.2. Tomēr 2.b kategorijas rādītājiem, kuriem izmanto papildu sistēmu [3] nakts intensitātes iegūšanai, sistēmai nakts intensitātes mērīšanai jāpieliek tāds pat spriegums kā kvēlspuldzei dienas intensitātes mērīšanai."

Pielikuma 7.2. punktu aizstāj ar šādu 7.3. punktu:

"7.3. Gaismas signalizācijas ierīces apgaismojošās virsmas vertikālās un horizontālās kontūras nosaka un mēra attiecībā pret atskaites centru."

Pielikuma 8. punktu aizstāj ar šādu:

"8. Izstarotās gaismas krāsa.

Izstarotās gaismas krāsai jāatbilst V pielikumā noteiktajām koordinātām."

I pielikumu aizstāj ar šādu tekstu:

"

I PIELIKUMS

VIRZIENRĀDĪTĀJU KATEGORIJAS: VIRZIENRĀDĪTĀJU KATEGORIJU GAISMAS IZPLATĪŠANAS TELPĀ MINIMĀLIE LEŅĶI [1]

Minimālie vertikālie leņķi virzienrādītāju gaismas izplatīšanai telpā vienmēr ir 15° virs un 15° zem horizonta.

Minimālie horizontālie leņķi gaismas izplatīšanai telpā:

1., 1.a un 1.b kategorija. Virzienrādītāji transportlīdzekļa priekšā.

+++++ TIFF +++++

2.a kategorija. Virzienrādītāji ar vienu intensitātes līmeni transportlīdzekļa aizmugurē.

2.b kategorija. Virzienrādītāji ar diviem intensitātes līmeņiem transportlīdzekļa aizmugurē.

+++++ TIFF +++++

5. kategorija. Dublējoši sānu virzienrādītāji transportlīdzekļiem, kas aprīkoti arī ar 1., 1.a vai 1.b un 2.a vai 2.b kategorijas virzienrādītājiem.

+++++ TIFF +++++

"

Direktīvas II pielikumu groza šādi.

Pielikuma I punktu aizstāj ar šādu:

"1. Ierīce *

- 1. kategorijas,

- 1.a kategorijas,

- 1.b kategorijas,

- 2.a kategorijas,

- 2.b kategorijas,

- 5. kategorijas,

kuru drīkst/nedrīkst * izmantot divu lukturu apvienojumā."

Aiz 1. punkta pievieno šādu 2. punktu:

"2. Rādītājiem 2.b kategorijā norāda sistēmu, ko izmanto nakts intensitātes iegūšanai (apraksta galvenos parametrus)".

Pašreizējo 2. līdz 12. punktu pārnumurē par 3. līdz 13. punktu.

Aiz 13. punkta pievieno šādu 14. punktu:

"14. Sastāvdaļas tipa apstiprinājumu piešķir tikai rezerves daļām ekspluatētiem transportlīdzekļiem: jā/nē *."

Pašreizējo 14. līdz 18. punktu pārnumurē par 15. līdz 19. punktu.

Direktīvas III pielikumu groza šādi.

Pielikuma 1.2.1. punktu aizstāj ar šādu:

"1.2.1. Norāde par to, kāda ir virzienrādītāja kategorija – 1., 1.a, 1.b, 2. vai 5. – un ja tā ir 2. kategorija, vai tam ir viens intensitātes līmenis (2.a kategorija) vai divi intensitātes līmeņi (2.b kategorija) un turklāt vai virzienrādītāju var izmantot arī divu vienas kategorijas lukturu apvienojumā."

Pielikuma 1.2.3. punktu aizstāj ar šādu:

"1.2.3. Pietiekami detalizētus rasējumus trijos eksemplāros, lai ierīces tipu varētu identificēt, un ģeometriski parādot vietu, kurā lukturis ir jāuzmontē transportlīdzeklim, novērošanas virzienu, kas testu laikā jāņem par pamatasi (horizontālais leņķis H = 0°, vertikālais leņķis V = 0°), punktu, kurš minētajos testos jāņem par atskaites centru, un apgaismojošās virsmas vertikālās un horizontālās pieskares un to attālumus no luktura atskaites centra.

Ja ir 2.b kategorijas virzienrādītājs, tad diagramma un parametru izklāsts sistēmai, kas nodrošina divus intensitātes līmeņus."

Pielikuma 1.2.4. punkta beigas ir šādas:

"1.2.4.… Ja ir 2.b kategorijas virzienrādītājs, tad pieteikumam jāpievieno divi to detaļu paraugi, no kā izveido sistēmu, kura nodrošina divus intensitātes līmeņus."

Pielikuma 3.2. punktam pievieno šādu daļu:

"Ja dažādu kategoriju virzienrādītāji ir apvienoti, tad tiem var būt viens tipa apstiprinājuma numurs."

Pielikuma 3.3. punkta otrajā rindā vārdus "un citi lukturi" aizstāj ar šādiem: "grupēti, apvienoti vai savstarpēji apvienoti ar citiem lukturiem," un vārdu "zīme" aizstāj ar vārdu "numurs".

Pielikuma 4.2. punktu aizstāj ar šādu:

"4.2. Šo zīmi veido taisnstūris, kurā ir burts "e", kam seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs vai burti, kura ir piešķīrusi tipa apstiprinājumu:

1 | Vācijai, |

2 | Francijai, |

3 | Itālijai, |

4 | Nīderlandei, |

6 | Beļģijai, |

9 | Spānijai, |

11 | Apvienotajai Karalistei, |

13 | Luksemburgai, |

18 | Dānijai, |

21 | Portugālei, |

EL | Grieķijai, |

IRL | Īrijai. |

Tur jāiekļauj arī EEK sastāvdaļas tipa apstiprinājuma numurs, kas atbilst attiecīgā virzienrādītāja tipam izsniegtā EEK sastāvdaļas tipa apstiprinājuma sertifikāta numuram (skatīt I pielikumu), pirms kura atrodas divi skaitļi, kas norāda kārtas numuru, kāds piešķirts jaunākajam Padomes Direktīvas 76/759/EEK nozīmīgākajam tehniskajam grozījumam dienā, kad piešķīra EEK sastāvdaļas tipa apstiprinājumu. Šajā direktīvā kārtas numurs ir 01."

Pielikuma 4.3.1. punktu aizstāj ar šādu:

"4.3.1. Virs taisnstūra novieto vienu vai vairākus simbolus 1., 1.a, 1.b, 2.a, 2.b vai 5. atkarībā no tā, vai ierīce iekļauta vienā vai vairākās kategorijās – 1., 1.a, 1.b, 2.a, 2.b vai 5. – kā norādīts 1.2.1. punktā."

Pielikuma 4.3.2. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu: "Bultu vērš uz ārpusi no transportlīdzekļa 1., 1.a, 1.b, 2.a un 2.b kategorijas ierīcēm un uz transportlīdzekļa priekšpusi 5. kategorijas ierīcēm (skat. 3. papildinājumā)."

Aiz 4.3.2. punkta pievieno šādu 4.3.3. punktu:

"4.3.3. Uz ierīcēm, kuras var izmantot kā vienu lukturi, tā arī divu lukturu apvienojumā, papildu burts "D" labā pusē no 4.3.1. punktā minētā simbola."

Pielikuma 4.6. punktu aizstāj ar šādu:

"4.6. Neatkarīga luktura EEK sastāvdaļas tipa apstiprinājuma zīmes paraugi ir norādīti 1. papildinājumā."

Pielikuma 4.7. punktu aizstāj ar šādu:

"4.7. Ja gaismas un signālierīces tipam, kas satur virzienrādītāju, kurš ir grupēts, apvienots vai savstarpēji apvienots ar citiem lukturiem, saskaņā ar 3.3. punktu ir piešķirts viens EEK sastāvdaļu tipa apstiprinājuma numurs, tad var uzlikt tikai vienu EEK sastāvdaļu tipa apstiprinājuma zīmi, kas sastāv no:

- taisnstūra, kurā ir burts "e", kam seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs vai burti, kura piešķīrusi tipa apstiprinājumu,

- EEK sastāvdaļas tipa apstiprinājuma numura un vajadzības gadījumā attiecīgās bultas."

Aiz 4.7. punkta pievieno šādus punktus:

"4.7.1. Šāda EEK sastāvdaļas tipa apstiprinājuma zīme var būt jebkurā vietā uz grupētiem, apvienotiem vai savstarpēji apvienotiem lukturiem, ja:

4.7.1.1. Tā ir redzama, kad lukturi ir uzstādīti;

4.7.1.2. Nevienu grupētu, apvienotu vai savstarpēji apvienotu lukturu sastāvdaļu, kas laiž cauri gaismu, nevar noņemt bez EEK sastāvdaļas tipa apstiprinājuma zīmes noņemšanas.

4.7.2. Katram lukturim, kas atbilst direktīvai, atbilstīgi kurai EEK sastāvdaļu tipa apstiprinājums ir piešķirts, identifikācijas simbols kopā ar diviem cipariem, kas norādīti 4.2. punkta pēdējā ievilkumā, un, ja vajadzīgs, papildu burts "D" jāuzliek:

4.7.2.1. Uz attiecīgās gaismas emisijas virsmas;

4.7.2.2. Vai grupā tā, lai katru grupētu, apvienotu vai savstarpēji apvienotu lukturi var skaidri identificēt."

Aiz 4.8. punkta pievieno šādu 4.9. punktu:

"4.9. EEK sastāvdaļas tipa apstiprinājuma zīmes paraugi lukturiem, ja tie ir grupēti, apvienoti vai savstarpēji apvienoti ar citiem lukturiem, ir norādīti 2. papildinājumā."

Papildinājumu aizstāj ar šādu 1., 2. un 3. papildinājumu: "

1. Papildinājums

EEK SASTĀVDAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA ZĪMES PARAUGI

+++++ TIFF +++++

Ierīce ar iepriekš attēloto EEK sastāvdaļas tipa apstiprinājuma zīmi ir 5. kategorijas virzienrādītājs, par kuru Vācijā (e 1) ir izdots EEK tipa apstiprinājums ar numuru 011471. Bulta parāda, kādā vietā ir jāuzmontē ierīce, kuru var uzmontēt tikai vienā transportlīdzekļa malā. Bulta ir vērsta uz transportlīdzekļa priekšu.

+++++ TIFF +++++

Ierīce ar iepriekš attēloto EEK sastāvdaļas tipa apstiprinājuma zīmi ir 2.a kategorijas virzienrādītājs, par kuru Grieķijā (e EL) ir izdots EEK tipa apstiprinājums ar numuru 01390 un kuru var izmantot arī kā daļu divu lukturu apvienojumā (burts "D").

Bulta ir vērsta uz transportlīdzekļa ārpusi.

+++++ TIFF +++++

Ierīce ar iepriekš attēloto EEK sastāvdaļas tipa apstiprinājuma zīmi ir 1.a kategorijas virzienrādītājs (attālumā starp 20 mm un 40 mm no priekšējā luktura), par kuru Itālijā (e 3) ir izdots EEK tipa apstiprinājums ar numuru 012248.

Bulta ir vērsta uz transportlīdzekļa ārpusi.

2. papildinājums

Grupētu, apvienotu vai savstarpēji apvienotu lukturu vienkāršots marķējums, kad divi vai vairāki lukturi ir tā paša komplekta daļas

+++++ TIFF +++++

Piezīme:

Iepriekšminētajos paraugos vertikālās un horizontālās līnijas vispārīgi attēlo luktura formu un nav daļa no detaļas tipa apstiprinājuma zīmes. Trīs EEK sastāvdaļu apstiprinājuma zīmju paraugi (A, B un C) attēlo trīs iespējamos apgaismes ierīces marķējuma variantus, kad divi vai vairāki lukturi ir tā paša grupētu, apvienotu vai savstarpēji apvienotu lukturu komplekta daļas. Tie parāda, ka par attiecīgo ierīci Nīderlandē (e 4) ir izdots EEK tipa apstiprinājums ar numuru 3333 un tā sastāv no:

- I.a klases atstarotāja, kas apstiprināts kā EEK tips saskaņā ar Direktīvu 76/757/EEK;

- 2.a kategorijas aizmugures virzienrādītāja, kas apstiprināts kā EEK tips saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem;

- sarkana pakaļējā gabarītgaismas (stāvgaismas) luktura (R), kas apstiprināts kā EEK tips saskaņā ar Direktīvu 76/758/EEK;

- pakaļējā miglas luktura (F), kas apstiprināts kā EEK tips saskaņā ar Direktīvu 77/538/EEK;

- atpakaļgaitas luktura (AR), kas apstiprināts kā EEK tips saskaņā ar Direktīvu 77/539/EEK;

- stopsignāla (S1), kas apstiprināts kā EEK tips saskaņā ar Direktīvu 76/758/EEK.

3. papildinājums

EEK sastāvdaļas tipa apstiprinājuma zīmes bultas virziens atkarībā no ierīces kategorijas

+++++ TIFF +++++

"

Direktīvas IV pielikumu groza šādi.

Pielikuma 2.2. līdz 2.2.2. punktu aizstāj ar šādiem:

"2.2. Gaismas izplatīšanās laukā, kas diagrammas veidā ar koordinātēm attēlots 2. punktā, gaismai jāizplatās vienmērīgi, lai gaismas intensitāte katrā virzienā lauka daļā, kuru veido koordinātu tīkla līnijas, sasniegtu vismaz zemāko minimālo procentuālo vērtību, kas norādīta uz koordinātu tīkla līnijām, kuras apņem attiecīgo virzienu."

Direktīvas V pielikumu groza šādi:

"2854 K" aizstāj ar "2856 K".

Vācu, dāņu,… valodas tekstos Starptautiskās apgaismošanas komisijas (International Commission on Illumination) saīsinājums ir "CIE".

[3] Šīs papildu ierīces uzstādīšanas un ekspluatācijas nosacījumi paredzēti īpašos noteikumos.

[1] Leņķi, kas parādīti šajos attēlos, ir pareizi ierīcēm, kuras uzmontē transportlīdzekļa labajā pusē. Bulta ir vērsta uz transportlīdzekļa priekšu.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

VIRZIENRĀDĪTĀJU KATEGORIJAS: VIRZIENRĀDĪTĀJU KATEGORIJU GAISMAS IZPLATĪŠANAS TELPĀ MINIMĀLIE LEŅĶI [1]

Minimālie vertikālie leņķi virzienrādītāju gaismas izplatīšanai telpā vienmēr ir 15° virs un 15° zem horizonta.

Minimālie horizontālie leņķi gaismas izplatīšanai telpā:

1., 1.a un 1.b kategorija. Virzienrādītāji transportlīdzekļa priekšā.

+++++ TIFF +++++

2.a kategorija. Virzienrādītāji ar vienu intensitātes līmeni transportlīdzekļa aizmugurē.

2.b kategorija. Virzienrādītāji ar diviem intensitātes līmeņiem transportlīdzekļa aizmugurē.

+++++ TIFF +++++

5. kategorija. Dublējoši sānu virzienrādītāji transportlīdzekļiem, kas aprīkoti arī ar 1., 1.a vai 1.b un 2.a vai 2.b kategorijas virzienrādītājiem.

+++++ TIFF +++++

[1] Leņķi, kas parādīti šajos attēlos, ir pareizi ierīcēm, kuras uzmontē transportlīdzekļa labajā pusē. Bulta ir vērsta uz transportlīdzekļa priekšu.

--------------------------------------------------

1. Papildinājums

EEK SASTĀVDAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA ZĪMES PARAUGI

+++++ TIFF +++++

Ierīce ar iepriekš attēloto EEK sastāvdaļas tipa apstiprinājuma zīmi ir 5. kategorijas virzienrādītājs, par kuru Vācijā (e 1) ir izdots EEK tipa apstiprinājums ar numuru 011471. Bulta parāda, kādā vietā ir jāuzmontē ierīce, kuru var uzmontēt tikai vienā transportlīdzekļa malā. Bulta ir vērsta uz transportlīdzekļa priekšu.

+++++ TIFF +++++

Ierīce ar iepriekš attēloto EEK sastāvdaļas tipa apstiprinājuma zīmi ir 2.a kategorijas virzienrādītājs, par kuru Grieķijā (e EL) ir izdots EEK tipa apstiprinājums ar numuru 01390 un kuru var izmantot arī kā daļu divu lukturu apvienojumā (burts "D").

Bulta ir vērsta uz transportlīdzekļa ārpusi.

+++++ TIFF +++++

Ierīce ar iepriekš attēloto EEK sastāvdaļas tipa apstiprinājuma zīmi ir 1.a kategorijas virzienrādītājs (attālumā starp 20 mm un 40 mm no priekšējā luktura), par kuru Itālijā (e 3) ir izdots EEK tipa apstiprinājums ar numuru 012248.

Bulta ir vērsta uz transportlīdzekļa ārpusi.

--------------------------------------------------

2. papildinājums

Grupētu, apvienotu vai savstarpēji apvienotu lukturu vienkāršots marķējums, kad divi vai vairāki lukturi ir tā paša komplekta daļas

+++++ TIFF +++++

Piezīme:

Iepriekšminētajos paraugos vertikālās un horizontālās līnijas vispārīgi attēlo luktura formu un nav daļa no detaļas tipa apstiprinājuma zīmes. Trīs EEK sastāvdaļu apstiprinājuma zīmju paraugi (A, B un C) attēlo trīs iespējamos apgaismes ierīces marķējuma variantus, kad divi vai vairāki lukturi ir tā paša grupētu, apvienotu vai savstarpēji apvienotu lukturu komplekta daļas. Tie parāda, ka par attiecīgo ierīci Nīderlandē (e 4) ir izdots EEK tipa apstiprinājums ar numuru 3333 un tā sastāv no:

- I.a klases atstarotāja, kas apstiprināts kā EEK tips saskaņā ar Direktīvu 76/757/EEK;

- 2.a kategorijas aizmugures virzienrādītāja, kas apstiprināts kā EEK tips saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem;

- sarkana pakaļējā gabarītgaismas (stāvgaismas) luktura (R), kas apstiprināts kā EEK tips saskaņā ar Direktīvu 76/758/EEK;

- pakaļējā miglas luktura (F), kas apstiprināts kā EEK tips saskaņā ar Direktīvu 77/538/EEK;

- atpakaļgaitas luktura (AR), kas apstiprināts kā EEK tips saskaņā ar Direktīvu 77/539/EEK;

- stopsignāla (S1), kas apstiprināts kā EEK tips saskaņā ar Direktīvu 76/758/EEK.

--------------------------------------------------

3. papildinājums

EEK sastāvdaļas tipa apstiprinājuma zīmes bultas virziens atkarībā no ierīces kategorijas

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Augša