EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31988L0661

Padomes direktīva (1988. gada 19. decembris) par zootehniskajiem standartiem, kas piemērojami tīršķirnes vaislas cūkām

OV L 382, 31.12.1988., 36./38. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 028 Lpp. 96 - 98
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 028 Lpp. 96 - 98
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 008 Lpp. 172 - 174
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 008 Lpp. 172 - 174
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 008 Lpp. 172 - 174
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 008 Lpp. 172 - 174
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 008 Lpp. 172 - 174
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 008 Lpp. 172 - 174
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 008 Lpp. 172 - 174
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 008 Lpp. 172 - 174
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 008 Lpp. 172 - 174
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 39 - 41
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 39 - 41
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 3 - 5

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2018; Atcelts ar 32016R1012 . Jaunākā konsolidētā versija: 03/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/661/oj

31988L0661Oficiālais Vēstnesis L 382 , 31/12/1988 Lpp. 0036 - 0038
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 28 Lpp. 0096
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 28 Lpp. 0096


Padomes direktīva

(1988. gada 19. decembris)

par zootehniskajiem standartiem, kas piemērojami tīršķirnes vaislas cūkām

(88/661/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā cūku audzēšanai un ražošanai ir ļoti liela nozīme Kopienas lauksaimniecībā; tā kā tas var būt ienākumu avots daļai lauksaimniecībā nodarbināto;

tā kā būtu jāveicina cūku ražošana; tā kā apmierinošus rezultātus lielā mērā nosaka tīršķirnes vaislinieku vai vaislinieku hibrīdu izmantošana;

tā kā vairums dalībvalstu kā daļu no valsts audzēšanas stratēģijas līdz šim centušās sekmēt mājlopu turēšanā atbilstību īpašiem zootehniskiem standartiem; tā kā pastāvošās atšķirības šo stratēģiju īstenošanā var traucēt Kopienas iekšējo tirdzniecību;

tā kā, ja šīs atšķirības jālikvidē, tādējādi palielinot ražīgumu šajā lauksaimniecības nozarē, tad pakāpeniski jāliberalizē Kopienas iekšējā tirdzniecība ar visām vaislas cūkām; tā kā pilnīga tirdzniecības liberalizācija pieņem kā priekšnoteikumu vēlāku papildu saskaņošanu, sevišķi attiecībā uz atzīšanu par derīgu vairošanai un kritērijiem reģistrēšanai ciltsgrāmatās vai reģistros;

tā kā dalībvalstīm jāspēj pieprasīt ģenealoģijas sertifikātus, kas sastādīti saskaņā ar Kopienā pastāvošo kārtību;

tā kā būtu jāveic ieviešanas pasākumi; tā kā šādu pasākumu pieņemšanai būtu jāparedz kārtība ciešas sadarbības izveidei starp dalībvalstīm un Komisiju Zootehnikas pastāvīgajā komitejā, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 77/505/EEK [4];

tā kā līdz turpmākiem Kopienas lēmumiem dalībvalstis var turpināt piemērot savus valsts noteikumus saskaņā ar Līgumā izklāstītajiem vispārīgajiem noteikumiem;

tā kā ir jānodrošina, ka vaislas cūkas nevar importēt no trešām valstīm, kurās ir mazāk stingri nosacījumi par tiem, ko piemēro Kopienā;

tā kā, ievērojot pašlaik Spānijā un Portugālē pastāvošos īpašos nosacījumus, jāparedz noteikums par šīs direktīvas īstenošanas termiņa pagarināšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

I NODAĻA

Definīcijas

1. pants

Šajā direktīvā izmanto šādas definīcijas:

a) tīršķirnes vaislas cūka: ikviena cūka, kuras vecāki un vecvecāki iegrāmatoti vai reģistrēti tās pašas šķirnes ciltsgrāmatā, un kura pati ir iegrāmatota vai reģistrēta un atbilstīga ierakstīšanai šādā ciltsgrāmatā;

b) vaislas cūku hibrīds: ikviena cūka, kas atbilst šādiem kritērijiem:

1) ir radīta iepriekš nodomātā krustošanā (krosbrīdingā):

- starp dažādu šķirņu vai līniju tīršķirnes vaislas cūkām,

- starp dzīvniekiem, kas paši ir dažādu šķirņu vai līniju krustojums,

- vai starp tīršķirnes dzīvniekiem un dzīvniekiem no vienas vai otras iepriekšminētās kategorijas;

2) ir obligāti reģistrēta;

c) ciltsgrāmata: jebkurš žurnāls, kartotēka vai datu bāze:

- kuru uztur vai nu selekcionāru apvienība, kas oficiāli atzīta dalībvalstī, kurā šī apvienība izveidota, vai attiecīgās dalībvalsts oficiāls dienests,

tomēr dalībvalsts var arī paredzēt, ka to uztur audzētāju organizācija, kas oficiāli atzīta dalībvalstī, kurā šī organizācija izveidota,

- kurā attiecīgās šķirnes tīršķirnes vaislas cūkas ir iegrāmatotas vai reģistrētas kopā ar to priekštečiem;

d) reģistrs: jebkurš žurnāls, kartotēka vai datu bāze:

- kuru uztur vai nu selekcionāru apvienība, audzētāju organizācija vai privāts uzņēmums, kas oficiāli atzīts dalībvalstī, kurā šī apvienība, organizācija vai uzņēmums izveidots, vai attiecīgās dalībvalsts oficiāls dienests,

- kurā vaislas cūku hibrīdi ir reģistrēti kopā ar to priekštečiem.

II NODAĻA

Noteikumi, kas reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar tīršķirnes vaislas cūkām

2. pants

1. Dalībvalstis nedrīkst zootehnisku iemeslu dēļ aizliegt, ierobežot vai kavēt:

- Kopienas iekšējo tirdzniecību ar tīršķirnes vaislas cūkām vai to spermu, olšūnām un embrijiem,

- ciltsgrāmatu izveidošanu, ar noteikumu, ka tās atbilst 6. panta prasībām,

- oficiālu apstiprinājumu 1. panta c) punktā minētām selekcionāru apvienībām vai audzētāju organizācijām, kuras uztur ciltsgrāmatas, saskaņā ar 6. pantu.

2. Tomēr līdz 3., 5. un 6. pantā minēto attiecīgo Kopienas lēmumu stāšanās spēkā dalībvalstis var turpināt piemērot savu valstu noteikumus, kas atbilst Līguma vispārīgajiem noteikumiem.

3. pants

Padome ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma līdz 1990. gada 31. decembrim pieņem Kopienas noteikumus tīršķirnes vaislas cūku atzīšanai par derīgām vairošanai.

4. pants

1. Dalībvalstī oficiāli apstiprinātas 1. panta c) punktā minētās selekcionāru apvienības, audzētāju organizācijas un/vai attiecīgās dalībvalsts oficiālais dienests nedrīkst iebilst pret citu dalībvalstu tīršķirnes vaislas cūku ierakstīšanu savās ciltsgrāmatās, ja tās apmierina prasības, kas noteiktas saskaņā ar 6. pantu.

2. Tomēr dalībvalstis var pieprasīt vai pieļaut no citas dalībvalsts sūtītas noteiktas tīršķirnes vaislas cūkas ar īpatnējām pazīmēm, kas atšķir tās no tādas pašas šķirnes populācijas galamērķa dalībvalstī, iegrāmatojumu atbilstošās šķirnes ciltsgrāmatas atsevišķā nodaļā.

5. pants

Dalībvalstis var pieprasīt tīršķirnes vaislas cūkām un šo dzīvnieku spermai, olšūnām un embrijiem to tirdzniecības laikā pievienot sertifikātus, kas sastādīti saskaņā ar 6. pantu.

6. pants

1. Saskaņā ar 11. pantā izklāstīto kārtību nosaka:

- pārraudzības metodes sniegumam un ģenētiskās vērtības novērtējumam tīršķirnes vaislas cūkām,

- kritērijus, kas reglamentē ciltsgrāmatu izveidi,

- kritērijus, kas reglamentē reģistrēšanu ciltsgrāmatā,

- kritērijus, kas reglamentē apstiprināšanu un uzraudzību 1. panta c) punktā minētajām selekcionāru apvienībām un/vai audzētāju organizācijām, kas izveido vai uztur ciltsgrāmatas,

- 5. pantā minēto sertifikātu.

2. Līdz stājas spēkā 1. punktā paredzētie noteikumi, 1. punkta pirmajā ievilkumā minēto pārraudzību, ko oficiāli veic katrā dalībvalstī, un ciltsgrāmatas jāatzīst citām dalībvalstīm.

III NODAĻA

Noteikumi, kas reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar vaislas cūku hibrīdiem

7. pants

1. Dalībvalstis nedrīkst zootehnisku iemeslu dēļ aizliegt, ierobežot vai kavēt:

- Kopienas iekšējo tirdzniecību ar vaislas cūku hibrīdiem vai tādu dzīvnieku spermu, olšūnām un embrijiem,

- reģistru izveidošanu, ar noteikumu, ka tie atbilst 10. panta prasībām,

- oficiāli atzīt 1. panta d) punktā minētās selekcionāru apvienības un/vai audzētāju organizācijas, un/vai privātus uzņēmumus, kuri uztur reģistrus, saskaņā ar 10. pantu.

2. Tomēr līdz 8., 9. un 10. pantā minēto attiecīgo Kopienas lēmumu stāšanās spēkā dalībvalstis var turpināt piemērot savu valstu noteikumus, kas atbilst Līguma vispārīgajiem noteikumiem.

8. pants

Padome ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma ne vēlāk kā 1990. gada 31. decembrī pieņem Kopienas noteikumus vaislas cūku hibrīdu atzīšanai par derīgiem vairošanai.

9. pants

Dalībvalstis var pieprasīt vaislas cūku hibrīdiem un šo dzīvnieku spermai, olšūnām un embrijiem to tirdzniecības laikā pievienot sertifikātus, kas sastādīti saskaņā ar 10. pantu.

10. pants

1. Saskaņā ar 11. pantā izklāstīto kārtību nosaka:

- pārraudzības metodes sniegumam un ģenētiskās vērtības novērtēšanai vaislas cūku hibrīdiem,

- kritērijus, kas reglamentē reģistru izveidi,

- kritērijus, kas reglamentē reģistrēšanu reģistros,

- kritērijus, kas reglamentē apstiprināšanu un uzraudzību 1. panta d) punktā minētām selekcionāru apvienībām un/vai audzētāju organizācijām, un/vai privātiem uzņēmumiem, kas izveido vai uztur reģistrus,

- 9. pantā minēto sertifikātu.

2. Līdz stājas spēkā 1. punktā norādītie noteikumi, 1. punkta pirmajā ievilkumā minētā pārraudzība, ko oficiāli veic katrā dalībvalstī, un reģistri jāatzīst citām dalībvalstīm.

IV NODAĻA

Vispārīgie noteikumi

11. pants

1. Gadījumos, kad jāievēro šajā pantā paredzētā procedūra, Komitejas priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc dalībvalsts lūguma tūlīt nodod jautājumus izskatīšanai ar Padomes Lēmumu 77/505/EEK izveidotajā Zootehnikas pastāvīgajā komitejā (turpmāk saukta "Komiteja").

2. Dalībvalstu balsis Komitejā vērtē saskaņā ar Līguma 148. panta 2. punktu. Priekšsēdētājs nebalso.

3. Komisijas pārstāvis iesniedz pieņemamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz savu atzinumu par šiem pasākumiem laikā, ko priekšsēdētājs nosaka atkarībā no jautājuma steidzamības. Atzinumus sniedz ar 54 balsu vairākumu.

4. Komisija pieņem paredzētos pasākumus un tūlīt tos piemēro, ja tie saskan ar Komitejas atzinumu.

Ja paredzētie pasākumi nesaskan ar Komitejas atzinumu vai nekāds atzinums nav sniegts, Komisija nevilcinādamās iesniedz Padomei priekšlikumu par pieņemamajiem pasākumiem.

Padome pieņem paredzētos pasākumus ar kvalificētu balsu vairākumu. Ja Padome triju mēnešu laikā pēc priekšlikuma iesniegšanas dienas nav pieņēmusi pasākumus, Komisija pieņem plānotos pasākumus un tūlīt tos piemēro.

12. pants

Līdz Kopienas noteikumu ieviešanai attiecīgajā jomā, zootehniskie nosacījumi, ko piemēro tīršķirnes vaislas cūku un vaislas cūku hibrīdu importam no trešām valstīm, nedrīkst būt labvēlīgāki par tiem, kas reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību.

13. pants

Dalībvalstīs līdz 1991. gada 1. janvārim stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šo direktīvu. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Tomēr Spānijas Karaliste un Portugāles Republika turpmākos divus gadus nepiemēro šo direktīvu, izņemot gadījumus, kad Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu nolemj paplašināt šo izņēmuma statusu.

14. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1988. gada 19. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

Y. Pottakis

[1] OV C 44, 21.2.1980., 12. lpp.

[2] OV C 147, 16.6.1980., 3. lpp.

[3] OV C 182, 21.7.1980., 5. lpp.

[4] OV L 206, 12.8.1977., 11. lpp.

--------------------------------------------------

Augša