EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01988L0661-20030605

Consolidated text: Council Directive of 19 December on the zootechnical standards applicable to breeding animals of the porcine species (88/661/EEC)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/661/2003-06-05

  The document is unavailable in your User interface language.

1988L0661 — BG — 05.06.2003 — 002.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 19 декември 1988 година

относно приложимите зоотехнически стандарти за разплодните свине

(88/661/ЕИО)

(ОВ L 382, 31.12.1988, p.36)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 806/2003 НА СЪВЕТА от 14 април 2003 година

  L 122

1

16.5.2003


Изменен с

 A1

Акт за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция

  C 241

21

29.8.1994
▼B

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 19 декември 1988 година

относно приложимите зоотехнически стандарти за разплодните свине

(88/661/ЕИО)СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 43,

като взе предвид предложението на Комисията ( 1 ),

като взе предвид становището на Европейския парламент ( 2 ),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет ( 3 ),

като има предвид, че отглеждането и производството на свине заема много важно място в селското стопанство на Общността; като има предвид, че тези дейности могат да представляват източник на доходи за част от населението, ангажирано в селското стопанство;

като има предвид, че следва да се насърчава производството на свине; като има предвид, че постигането на задоволителни резултати в тази област в голяма степен зависи от използването на чистопородни или хибридни разплодни животни;

като има предвид, че досега повечето държави-членки са се стремяли, като част от националните им политики на отглеждане, да насърчават производството на животни, които отговарят на специфични зоотехнически стандарти; като има предвид, че наличието на различия в прилагането на тези политики може да възпрепятства търговията в Общността;

като има предвид, че за да се премахнат тези различия, с което да се увеличи производителността в този отрасъл, трябва постепенно да се либерализира търговията в Общността с всички видове разплодни свине; като има предвид, че пълната либерализация на търговията предполага последващо допълнително хармонизиране, по-специално по отношение на одобрението за развъждане и на критериите за вписване в родословни книги или регистри;

като има предвид, че държавите-членки трябва да могат да изискват да се представят сертификати, изготвени в съответствие с процедура на Общността;

като има предвид, че следва да се предприемат мерки за прилагане; като има предвид, че за прилагането на такива мерки следва да се установи процедура на тясно сътрудничество между държавите-членки и Комисията в рамките на Постоянния комитет по зоотехника, създаден от Съвета с Решение 77/505/ЕИО ( 4 );

като има предвид, че до приемането на допълнителни решения на Общността държавите-членки могат да продължат да прилагат националните си разпоредби, които са в съответствие с общите правила, предвидени в Договора;

като има предвид, че трябва да се гарантира, че не могат да се внасят разплодни свине от трети страни при условия, които са по-благоприятни от прилаганите в рамките на Общността;

като има предвид, че с оглед на съществуващите специални условия в Испания и Португалия за тях следва да се предвиди допълнителен срок за изпълнение на настоящата директива,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:ГЛАВА I

Определения

Член 1

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)  чистопородна разплодна свиня: всяко животно от рода на свинете, чиито родители и прародители са вписани или регистрирани в родословна книга на една и съща порода, и самото то е вписано или регистрирано и отговаря на условията за вписване в такава родословна книга;

б)  хибридна разплодна свиня: всяко животно от рода на свинете, което отговаря на следните критерии:

1. произведено е чрез нарочна кръстоска:

 между чистопородни разплодни свине от различни породи или родословия,

 между животни, които сами са резултат от кръстоска между различни породи или родословия,

 или между чистопородни животни и животни, принадлежащи към една или друга от посочените по-горе категории;

2. трябва да е вписано в регистър;

в)  родословна книга: всяка книга, картотека или информационен носител:

 които се водят от сдружение на животновъди, което е официално одобрено от държавата-членка, в която се намира седалището на съответното сдружение, или от официална служба на въпросната държава-членка.

 Все пак държавите-членки могат да предвидят тази книга да се води и от развъдна организация, която е официално одобрена от държавата-членка, в която се намира седалището на съответната организация,

 в които се вписват или регистрират чистопородните разплодни свине от определена порода, като се посочват и техните прародители;

г)  регистър: всяка книга, картотека или информационен носител:

 които се водят от сдружение на животновъди, развъдна организация или частно предприятие, които са официално одобрени от държавата-членка, в която се намира седалището на съответното сдружение, организация или частно предприятие, или от официална служба на въпросната държава-членка,

 в които се вписват хибридните разплодни свине , като се посочват и техните прародители.ГЛАВА II

Правила за търговия в Общността с чистопородни разплодни свине

Член 2

1.  Държавите-членки не могат да забраняват, ограничават или възпрепятстват по зоотехнически причини:

 търговията в Общността с чистопородни разплодни свине или със сперма, яйцеклетки и ембриони от тях,

 създаването на родословни книги, при условие че те отговарят на условията по член 6,

 официалното одобряване на посочените в член 1, буква в) сдружения на животновъди или развъдни организации, които създават или водят родословни книги в съответствие с член 6.

2.  Въпреки това, до влизането в сила на съответните решения на Общността, посочени в членове 3, 5 и 6, държавите-членки могат да продължат да прилагат националните си разпоредби, които съответстват на общите правила на Договора.

Член 3

Не по-късно от 31 декември 1990 г. Съветът приема с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, разпоредби на Общността за одобрението за развъждане на чистопородни разплодни свине.

Член 4

1.  Посочените в член 1, буква в) сдружения на животновъди и/или развъдни организации, които са официално одобрени от държава-членка, или официалната служба на държава-членка не могат да се противопоставят на вписването в техните родословни книги на чистопородни разплодни свине от други държави-членки, при условие че те отговарят на определените изисквания в съответствие с член 6.

2.  Въпреки това държавите-членки могат да изискват или да допускат определени чистопородни разплодни свине , които се изпращат от друга държава-членка и притежават специфични характеристики, които ги отличават от популацията на същата порода в държавата-членка на местоназначение, да се вписват в отделен раздел на родословната книга за породата, към която принадлежат.

Член 5

Държавите-членки могат да изискват при предлагането на пазара на чистопородни разплодни свине и на сперма, яйцеклетки и ембриони от такива животни, същите да се придружават от сертификати, изготвени в съответствие с член 6.

Член 6

1.  В съответствие с предвидената в член 11 процедура се определя следното:

 методите за контрол на продуктивността и за оценка на генетичната стойност на чистопородните разплодни свине,

 критериите за създаване на родословни книги,

 критериите за вписване в родословни книги,

 критериите за одобрение и контрол на посочените в член 1, буква в) сдружения на животновъди и/или развъдни организации, които създават или водят родословни книги,

 посоченият в член 5 сертификат.

2.  До влизането в сила на предвидените в параграф 1 разпоредби посочените в параграф 1, първо тире официално извършвани във всяка държава-членка проверки, както и родословните книги, се признават от останалите държави-членки.ГЛАВА III

Правила за търговия в Общността с хибридни разплодни свине

Член 7

1.  Държавите-членки не могат да забраняват, ограничават или възпрепятстват позоотехнически причини:

 търговията в Общността с хибридни разплодни свине или със сперма, яйцеклетки и ембриони от тях,

 създаването на регистри, при условие че те отговарят на условията по член 10,

 официалното одобряване на посочените в член 1, буква г) сдружения на животновъди и/или развъдни организации, и/или частни предприятия, които създават или водят регистри в съответствие с член 10.

2.  Въпреки това, до влизането в сила на съответните решения на Общността, посочени в член 8, 9 и 10, държавите-членки могат да продължат да прилагат националните си разпоредби, които съответстват на общите правила на Договора.

Член 8

Не по-късно от 31 декември 1990 г. Съветът приема с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, разпоредби на Общността за одобрението за развъждане на хибридни разплодни свине.

Член 9

Държавите-членки могат да изискват при предлагането на пазара на хибридни разплодни свине и на сперма, яйцеклетки и ембриони от такива животни, същите да се придружават от сертификати, изготвени в съответствие с член 10.

Член 10

1.  В съответствие с предвидената в член 11 процедура се определя следното:

 методите за контрол на продуктивността и за оценка на генетичната стойност на хибридните разплодни свине,

 критериите за създаване на регистри,

 критериите за вписване в регистри,

 критериите за одобрение и контрол на посочените в член 1, буква г) сдружения на животновъди и развъдни организации, и/или частни предприятия, които създават или водят регистри,

 посоченият в член 9 сертификат.

2.  До влизането в сила на предвидените в параграф 1 разпоредби, посочените в параграф 1, първо тире официално извършвани във всяка държава-членка проверки, както и регистрите, се признават от останалите държави-членки.ГЛАВА IV

Общи разпоредби

▼M1

Член 11

1.  Комисията се подпомага от Постоянния комитет по зоотехника, учреден с Решение 77/505/ЕИО.

2.  Когато се прави позоваване на настоящия член, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО ( 5 ).

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.  Комитетът приема свой процедурен правилник.

▼B

Член 12

До въвеждането в действие на правила на Общността по въпроса, приложимите зоотехнически условия за внос на чистопородни и хибридни разплодни свине от трети страни не трябва да бъдат по-благоприятни от тези, които регулират търговията в Общността.

Член 13

Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 1 януари 1991 г. Те незабавно информират за това Комисията.

Въпреки това Кралство Испания и Португалската република разполагат с допълнителен срок от две години, в който да се съобразят с настоящата директива, освен ако Съветът не вземе решение с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, за удължаване на срока на тази дерогация.

Член 14

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.( 1 ) ОВ С 44, 21.2.1980 г., стр. 12.

( 2 ) ОВ С 147, 16.6.1980 г., стр. 34.

( 3 ) ОВ С 182, 21.7.1980 г., стр. 5.

( 4 ) ОВ L 206, 12.8.1977 г., стр. 11.

( 5 ) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

Top