EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31988L0599

Padomes Direktīva (1988. gada 23. novembris) par standarta pārbaudes procedūrām, lai īstenotu Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 par dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz autotransportu un Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā

OV L 325, 29.11.1988., 55./57. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 135 - 137
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 135 - 137
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 273 - 275
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 273 - 275
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 273 - 275
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 273 - 275
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 273 - 275
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 273 - 275
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 273 - 275
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 273 - 275
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 273 - 275
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 27 - 29
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 27 - 29

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 30/04/2006; Atcelts ar 32006L0022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/599/oj

31988L0599Oficiālais Vēstnesis L 325 , 29/11/1988 Lpp. 0055 - 0057
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 5 Sējums 4 Lpp. 0135
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 5 Sējums 4 Lpp. 0135


Padomes Direktīva

(1988. gada 23. novembris)

par standarta pārbaudes procedūrām, lai īstenotu Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 par dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz autotransportu un Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā

(88/599/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 75. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

ņemot vērā Padomes 1985. gada 20. decembra sanāksmē pieņemto Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūciju par sociālo regulu labāku piemērošanu autotransportam [4],

tā kā Regula (EEK) Nr. 3820/85 [5] un Regula (EEK) Nr. 3821/85 [6] ir svarīga, lai izveidotu iekšzemes transporta pakalpojumu iekšējo tirgu;

tā kā, lai sociālās regulas pienācīgi piemērotu autotransportam, jāievieš vienādotas un iedarbīgas dalībvalstu pārbaudes;

tā kā jāievieš minimālās prasības, pēc kurām pārbaudīt, kā tiek ievēroti attiecīgie noteikumi, nolūkā samazināt un novērst pārkāpumus;

tā kā Portugāles Republikā autotransporta pārbaudīšanas procedūras ieviestas tikai nesen un tāpēc tai jāļauj atlikt šīs direktīvas piemērošanu uz vēlāku laiku;

tā kā, lai visā Kopienā pārbaudes būtu efektīvas, ir jābūt informācijas apmaiņai un savstarpējai sadarbībai attiecībā uz regulu īstenošanu dalībvalstīs;

tā kā informācijas apmaiņa ir obligāta, un tai jānotiek regulāri;

tā kā sociālo regulu vienāda piemērošana autotransporta jomā vajadzīga, lai novērstu transporta uzņēmumu konkurences izkropļojumus un veicinātu drošību uz ceļiem, kā arī sociālo attīstību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Pārbaudes

Šīs direktīvas mērķis ir noteikt minimālus nosacījumus, kā pārbaudīt, vai pareizi un vienādi tiek piemērota Regula (EEK) Nr. 3820/85 un Regula (EEK) Nr. 3821/85.

2. pants

Kontroles sistēmas

1. Dalībvalstis ievieš sistēmu atbilstošām un regulārām pārbaudēm gan uz ceļiem, gan uzņēmumu telpās, katru gadu plaši pārbaudot raksturīgas grupas, kurās pārstāvēti autovadītāji, uzņēmumi un transportlīdzekļi visās transporta kategorijās, uz kurām attiecas Regula (EEK) Nr. 3820/85 un Regula (EEK) Nr. 3821/85.

2. Katra dalībvalsts organizē pārbaudes tā, lai:

- katru gadu tiktu aptverts vismaz 1 % dienu, ko strādā to transportlīdzekļu vadītāji, uz kuriem attiecas Regula (EEK) Nr. 3820/85 un Regula (EEK) Nr. 3821/85,

- ne mazāk kā 15 % no pārbaudāmo darbadienu kopējā skaita tiktu pārbaudīti uz ceļiem un ne mazāk kā 25 % — uzņēmumu telpās.

3. Informāciju par to, cik autovadītāju pārbauda uz ceļiem, cik pārbaudes veic uzņēmumu telpās, cik darbadienas pārbauda un cik pārkāpumus reģistrē, pievieno citai informācijai, ko iesniedz Komisijai saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3820/85 16. panta 2. punktu.

3. pants

Pārbaudes uz ceļiem

1. Pārbaudes uz ceļiem rīko dažādās vietās dažādos laikos, aptverot pietiekami plašu ceļu tīkla daļu tā, lai no pārbaudēm būtu grūti izvairīties.

2. Pārbaudēs uz ceļiem:

- noskaidro braukšanas ilgumu diennaktī, pārtraukumus un diennakts atpūtas laiku, kā arī — gadījumos, kad skaidri saskatāmi pārkāpumi — pārbauda iepriekšējo dienu datu reģistrācijas diagrammas, kuras autovadītājiem jāuzrāda atbilstīgi Regulas (EEK) Nr. 3821/85 15. panta 7. punktam,

- vajadzības gadījumā — noskaidro pēdējo nedēļas atpūtas laiku,

- pārbauda, vai pienācīgi darbojas reģistrēšanas iekārtas (konstatē ierīču un/vai diagrammu iespējamu nepareizu lietojumu) un — vajadzības gadījumā — pārbauda arī to, vai vadītājs var uzrādīt dokumentus, kas minēti Regulas (EEK) Nr. 3820/85 14. panta 5. punktā.

3. Pārbaudes uz ceļiem attiecina uz visiem transportlīdzekļiem un vadītājiem neatkarīgi no tā, vai viņi ir attiecīgās valsts iedzīvotāji vai ne.

4. Lai atvieglotu pilnvaroto inspektoru uzdevumu, tiem izsniedz:

- sarakstu ar galvenajiem aspektiem, kas jāpārbauda,

- aktuālu un ar autotransporta operācijām saistītu izteicienu apkopojumu vairākās valodās. Šādu apkopojumu dalībvalstis saņem no Komisijas.

5. Ja uz ceļa pārbaudot autovadītāju, kas vada kādā citā dalībvalstī reģistrētu transportlīdzekli, rodas aizdomas par iespējamiem pārkāpumiem, kurus pārbaudes laikā nav iespējams apstiprināt vajadzīgo datu trūkuma dēļ, tad attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes nolūkā noskaidrot situāciju viena otrai palīdz. Gadījumos, kad minētajā nolūkā kompetentā dalībvalsts veic pārbaudi uzņēmuma telpās, par tādas pārbaudes secinājumiem ziņo otrai iesaistītajai dalībvalstij.

4. pants

Pārbaudes uzņēmumu telpās

1. Šīs direktīvas 2. panta 1. punktā minētās pārbaudes telpās plāno, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi attiecībā uz dažādu kategoriju transportlīdzekļiem.

Tāpat pārbaudes veic arī tādu uzņēmumu telpās, kuru transportlīdzekļus pārbaudot uz ceļiem atklāts, ka nopietni pārkāpta Regula (EEK) Nr. 3820/85 un Regula (EEK) Nr. 3821/85.

2. Veicot pārbaudes uzņēmumu telpās, papildus aspektiem, ko pārbauda uz ceļiem, pārbauda vēl arī šādus aspektus:

- nedēļas atpūtas laikposmi, un braukšanas laikposmi starp tādām atpūtām,

- braukšanas stundu ierobežojumi divu nedēļu posmā,

- kompensācijas par saīsinātu diennakts vai nedēļas atpūtas laiku,

- diagrammu lietošana un/vai autovadītāja darbalaika organizēšana.

3. Piemērojot šo pantu, pārbaudes, ko veic kompetento iestāžu telpās, pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem, ko pēc kompetento iestāžu lūguma iesnieguši uzņēmumi, pielīdzina uzņēmumu telpās veiktām pārbaudēm.

5. pants

Saskaņotas un koordinētas pārbaudes

1. Dalībvalstis vismaz divreiz gadā veic saskaņotas operācijas ar mērķi uz ceļiem pārbaudīt autovadītājus un transportlīdzekļus, uz kuriem attiecas Regula (EEK) Nr. 3820/85 un Regula (EEK) Nr. 3821/85.

2. Ja iespējams, minētās operācijas savas valsts teritorijā vienlaikus veic divu vai vairāku dalībvalstu attiecīgās iestādes.

6. pants

Informācijas apmaiņa

1. Ar informāciju, kas abpusēji pieejama saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3820/85 17. panta 3. punktu un Regulas (EEK) Nr. 3821/85 19. panta 3. punktu, apmainās reizi 12 mēnešos, sākot no dienas, kurā pagājuši seši mēneši no šīs direktīvas paziņošanas [7], kā arī pēc kādas dalībvalsts īpaša lūguma konkrētos gadījumos.

2. Informācijas apmaiņai dalībvalstu kompetentās iestādes izmanto standarta ziņojuma formu, ko, vienojoties ar dalībvalstīm, izstrādā Komisija.

7. pants

1. Dalībvalstīs, izņemot Portugāles Republiku, stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 1989. gada 1. janvārim izpildītu šīs direktīvas prasības.

Portugāles Republikā minētie normatīvie un administratīvie akti stājas spēkā vēlākais 1990. gada 1. janvārī.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus normatīvos un administratīvos aktus, kas saistīti ar šīs direktīvas piemērošanu.

8. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1988. gada 23. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

Th. Pangalos

[1] OV C 116, 3.5.1988., 17. lpp.

[2] Atzinums sniegts 1988. gada 17. novembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV C 208, 8.8.1988., 26. lpp.

[4] OV C 348, 31.12.1985., 1. lpp.

[5] OV L 370, 31.12.1985., 1. lpp.

[6] OV L 370, 31.12.1985., 8. lpp.

[7] Šī direktīva tikusi paziņota dalībvalstīm 1988. gada 24. novembrī.

--------------------------------------------------

Augša