EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31988L0413

Komisijas Direktīva (1988. gada 22. jūnijs), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 79/622/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (statiska testēšana)

OV L 200, 26.7.1988., 32./33. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 106 - 107
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 106 - 107
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 258 - 259
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 258 - 259
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 258 - 259
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 258 - 259
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 258 - 259
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 258 - 259
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 258 - 259
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 258 - 259
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 258 - 259
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 249 - 250
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 249 - 250

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2009; Iesaist. atcelta ar 32009L0075

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/413/oj

31988L0413Oficiālais Vēstnesis L 200 , 26/07/1988 Lpp. 0032 - 0033
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 17 Lpp. 0106
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 17 Lpp. 0106


Komisijas Direktīva

(1988. gada 22. jūnijs),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 79/622/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (statiska testēšana)

(88/413/EEK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1974. gada 4. marta Direktīvu 74/150/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 88/297/EEK [2], un jo īpaši tās 11. pantu,

tā kā, ņemot vērā iegūto pieredzi, tagad ir iespējams precizēt un papildināt dažus noteikumus Padomes Direktīvā 79/622/EEK [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 87/354/EEK [4];

tā kā šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniedz Komiteja tādu direktīvu pielāgošanai tehnikas attīstībai, kuras attiecas uz tehnisko šķēršļu novēršanu tirdzniecībā lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru nozarē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 79/622/EEK III un IV pielikumu ar šo groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1. No 1988. gada 1. oktobra neviena dalībvalsts nedrīkst:

- atteikties piešķirt EEK tipa apstiprinājumu kādam traktora tipam, izsniegt dokumentu, kas minēts Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā, vai piešķirt valsts tipa apstiprinājumu, vai

- aizliegt laist ekspluatācijā traktorus,

ja apgāšanās aizsargkonstrukcijas attiecīgā tipa traktoram vai traktoriem atbilst šīs direktīvas noteikumiem.

2. No 1989. gada 1. oktobra dalībvalstis:

- neizdod Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā minēto dokumentu attiecībā uz tādu traktoru tipu, kuru apgāšanās aizsargkonstrukcija neatbilst šīs direktīvas noteikumiem,

- var atteikties piešķirt valsts tipa apstiprinājumu attiecībā uz tādu traktoru tipu, kuru apgāšanās aizsargkonstrukcija neatbilst šīs direktīvas noteikumiem.

3. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā noteikumi, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 1988. gada 30. septembrim. Tās par to tūlīt informē Komisiju.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1988. gada 22. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja vietnieks

Cockfield

[1] OV L 84, 28.3.1974., 10. lpp.

[2] OV L 126, 20.5.1988., 52. lpp.

[3] OV L 179, 17.7.1979., 1. lpp.

[4] OV L 192, 11.7.1987., 43. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Direktīvas 79/622/EEK III pielikuma 1.4. un 1.4.1. iedaļas formulējumu aizstāj ar šo:

"1.4. Pārslodzes tests (skat. IV pielikuma 4.a, 4.b un 4.c attēlu).

1.4.1. Pārslodzes tests jāveic, ja spēks samazinās vairāk nekā par 3 % pēdējos 5 % iegūto noviržu, ja konstrukcija absorbē vajadzīgo enerģiju (skat. 4.b attēlu)".

Direktīvas 79/622/EEK IV pielikuma 4.c attēla 1.2. zemsvītras piezīmes formulējumu aizstāj ar šo: "ja bF’ ir mazāks nekā 0,97 F’, jāveic pārslodzes tests.".

--------------------------------------------------

Augša