EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31988L0410

Komisijas Direktīva (1988. gada 21. jūnijs), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/151/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem

OV L 200, 26.7.1988., 27./29. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 101 - 103
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 101 - 103
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 253 - 255
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 253 - 255
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 253 - 255
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 253 - 255
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 253 - 255
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 253 - 255
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 253 - 255
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 253 - 255
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 253 - 255
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 244 - 246
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 244 - 246

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/410/oj

31988L0410Oficiālais Vēstnesis L 200 , 26/07/1988 Lpp. 0027 - 0029
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 17 Lpp. 0101
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 17 Lpp. 0101


Komisijas Direktīva

(1988. gada 21. jūnijs),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/151/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem

(88/410/EEK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Kopienas Direktīvu 74/150/EEK (1974. gada 4. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 88/297/EEK [2], un jo īpaši tās 11. pantu,

tā kā, ņemot vērā gūto pieredzi, tagad iespējams precizēt un papildināt Padomes Direktīvu 74/151/EEK [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 82/890/EEK [4];

tā kā šajā direktīvā noteiktie pasākumi saskan ar viedokli, ko paudusi Komiteja to direktīvu pielāgošanai tehnikas attīstībai, kuras paredzētas tehnisko šķēršļu novēršanai attiecībā uz tirdzniecību lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru nozarē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 74/151/EEK III, IV un VI pielikumu groza atbilstīgi šīs direktīvas pielikumam.

2. pants

1. Kopš 1988. gada 1. oktobra neviena dalībvalsts nedrīkst:

- atteikties piešķirt EEK tipa apstiprinājumu traktora tipam, izsniegt Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā minēto dokumentu vai piešķirt valsts tipa apstiprinājumu, vai

- aizliegt traktoru laišanu ekspluatācijā,

ja šā tipa traktoru šķidrās degvielas tvertnes, balasta svars un pieļaujamie trokšņa līmeņi atbilst šīs direktīvas prasībām.

2. Kopš 1989. gada 1. oktobra dalībvalstis:

- vairs nedrīkst izsniegt Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā minēto dokumentu tādam traktoru tipam, kura šķidrās degvielas tvertnes, balasta svars un pieļaujamie trokšņa līmeņi neatbilst šīs direktīvas prasībām,

- var atteikties piešķirt valsts tipa apstiprinājumu tādam traktoru tipam, kura šķidrās degvielas tvertnes, balasta svars un pieļaujamie trokšņa līmeņi neatbilst šīs direktīvas prasībām.

3. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā noteikumi, kas vajadzīgi, lai ne vēlāk kā līdz 1988. gada 30. septembrim izpildītu šīs direktīvas prasības, un par to tās tūlīt paziņo Komisijai.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1988. gada 21. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja vietnieks

Cockfield

[1] OV L 84, 28.3.1974., 10. lpp.

[2] OV L 126, 20.5.1988., 52. lpp.

[3] OV L 84, 28.3.1974., 25. lpp.

[4] OV L 378, 31.12.1982., 45. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Direktīvas 74/151/EEK III pielikumu groza šādi:

1. punktā "1,3 bar" aizstāj ar "0,3 bar".

Direktīvas 74/151/EEK IV pielikumu groza šādi:

trešajā rindā svītro vārdu "metāla", kā arī komatu pirms tā.

Direktīvas 74/151/EEK VI pielikumu groza šādi:

— 1. un 2. attēlu aizstāj ar šādu 1. un 2. attēlu:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

1. attēls2. attēls

— 1.4.2. punktu groza šādi:

"1.4.2 Stāvošu traktoru trokšņa mērīšana (nav obligāta tipa apstiprināšanas procedūrai, bet jāreģistrē)".

--------------------------------------------------

Augša