EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31988L0321

Komisijas Direktīva (1988. gada 16. maijs), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/127/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļiem

OV L 147, 14.6.1988., 77./79. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 63 - 65
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 63 - 65
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 219 - 221
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 219 - 221
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 219 - 221
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 219 - 221
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 219 - 221
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 219 - 221
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 219 - 221
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 219 - 221
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 219 - 221
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 209 - 211
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 209 - 211

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 25/01/2010; Iesaist. atcelta ar 32003L0097

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/321/oj

31988L0321

Komisijas Direktīva (1988. gada 16. maijs), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/127/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļiem

Oficiālais Vēstnesis L 147 , 14/06/1988 Lpp. 0077 - 0079
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 17 Lpp. 0063
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 17 Lpp. 0063
CS.ES Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 219 - 221
ET.ES Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 219 - 221
HU.ES Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 219 - 221
LT.ES Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 219 - 221
LV.ES Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 219 - 221
MT.ES Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 219 - 221
PL.ES Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 219 - 221
SK.ES Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 219 - 221
SL.ES Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 219 - 221


Komisijas Direktīva

(1988. gada 16. maijs),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/127/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļiem

(88/321/EEK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 71/127/EEK (1971. gada 1. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļiem [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 86/562/EEK [2], un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā, ņemot vērā iegūto pieredzi un pašreizējos jaunākos sasniegumus, tagad ir iespējams noteikt stingrākas dažas prasības Direktīvā 71/127/EEK, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību;

tā kā esošās prasības N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru masa pārsniedz 7,5 tonnas, un N3 kategorijas transportlīdzekļiem, izņemot puspiekabju vilcējus, ir izrādījušās neatbilstīgas attiecībā uz transportlīdzekļa ārējo redzamības zonu sānos un aizmugurē; tā kā jāparedz tā dēvētā "platleņķa" tipa papildu atpakaļskata spoguļa uzstādīšana, lai novērstu šo trūkumu;

tā kā esošās prasības attiecībā uz N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru masa pārsniedz 7,5 tonnas, arī ir izrādījušās neatbilstīgas attiecībā uz redzamības zonu, kas atrodas pie vadītājam pretējā pusē esošā kabīnes sāna; tā kā jāparedz "tuvās redzamības" tipa atpakaļskata spoguļa uzstādīšana, lai novērstu šo trūkumu;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja to direktīvu pielāgošanai tehnikas attīstībai, kuras attiecas uz tehnisko šķēršļu atcelšanu tirdzniecībā mehānisko transportlīdzekļu nozarē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvas 71/127/EEK II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1. No 1989. gada 1. janvāra tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar atpakaļskata spoguļiem, dalībvalstis nedrīkst:

- atteikties piešķirt EEK tipa apstiprinājumu, izsniegt Direktīvas 70/156/EEK [3] 10. panta 1. punkta trešajā ievilkumā paredzēto dokumentu vai piešķirt valsts tipa apstiprinājumu transportlīdzekļa tipam,

- vai aizliegt transportlīdzekļa nodošanu ekspluatācijā,

ja attiecīgā tipa transportlīdzekļa vai transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļi atbilst šīs direktīvas prasībām.

2. No 1990. gada 1. oktobra dalībvalstis:

- vairs nedrīkst izsniegt Direktīvas 70/156/EEK 10. panta 1. punkta trešajā ievilkumā paredzēto dokumentu transportlīdzekļa tipam, kura atpakaļskata spoguļi neatbilst šīs direktīvas noteikumiem,

- var atteikt valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu transportlīdzekļa tipam, kura atpakaļskata spoguļi neatbilst šīs direktīvas noteikumiem,

- var aizliegt tādu transportlīdzekļu nodošanu ekspluatācijā, kuru atpakaļskata spoguļi neatbilst šīs direktīvas noteikumiem.

3. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā noteikumi, kas vajadzīgi, lai izpildītu šo direktīvu vēlākais līdz 1989. gada 1. janvārim. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1988. gada 16. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja vietnieks

Cockfield

[1] OV L 68, 22.3.1971., 1. lpp.

[2] OV L 327, 22.11.1986., 49. lpp.

[3] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Šādi groza Direktīvas 71/127/EEK II pielikumu:

Tabulas otrās slejas 2.2.2. punkta otrajā rindā ir šādas izmaiņas – ar vārdkopu "M1, N1 un N2" aizstāj vārdkopu "M1 un N1".

Direktīvas 71/127/EEK III pielikumu groza šādi:

1.2.3.4.5.6.7. Pielikuma 2.1.1. punkts ir šāds:

"2.1.1. Redzamības zonas, kas paredzētas 5. punktā, nodrošina ar minimālu skaitu obligāto atpakaļskata spoguļu, kas norādīti turpmākajā tabulā:

Kategorija | Salona atpakaļskata spoguļi I klase | Ārējie atpakaļskata spoguļi |

Galvenie atpakaļskata spoguļi | Platleņķa atpakaļskata spoguļi IV klase | Tuvās redzamības atpakaļskata spoguļi V klase |

II klase | III klase |

M1 | 1 (tomēr skatīt 2.1.2. punktu) | — (tomēr skatīt 2.1.2.3. punktu) | 1 pretējā pusē satiksmes plūsmas virzienam (tomēr skatīt 2.2.1. punktu) | — | — |

M2 | — | 2 1 kreisajā pusē un 1 labajā pusē) | — | — (tomēr skatīt 2.2.4. punktu) | — (tomēr skatīt 2.2.2. un 3.7. punktu) |

M3 | — | 2 (1 kreisajā pusē un 1 labajā pusē) | — | — (tomēr skatīt 2.2.4. punktu) | — (tomēr skatīt 2.2.2. un 3.7. punktu) |

N1 | 1 (tomēr skatīt 2.1.2. punktu) | — (tomēr skatīt 2.1.2.3. punktu) | 1 pretējā pusē satiksmes plūsmas virzienam (tomēr skatīt 2.2.1. punktu) | — (tomēr skatīt 2.2.4. punktu) | — |

N2 ≤ 7,5 tonnas | — (tomēr skatīt 2.2.3. punktu) | 2 (1 kreisajā pusē un 1 labajā pusē) | — (tomēr skatīt 2.1.3. punktu) | _ (tomēr skatīt 2.1.4. punktu) | — (tomēr skatīt 2.2.2. un 3.7. punktu) |

N2 > 7,5 tonnas | — (tomēr skatīt 2.2.3. punktu) | 2 (1 kreisajā pusē un 1 labajā pusē) | — (tomēr skatīt 2.1.3. punktu) | 1 | — (tomēr skatīt 3.7. punktu) |

N3 | — (tomēr skatīt 2.2.3. punktu) | 2 (1 kreisajā pusē un 1 labajā pusē) | — (tomēr skatīt 2.1.3. punktu) | 1 | 1 (tomēr skatīt 3.7. punktu)" |

Šādas izmaiņas ir 2.1.3. punkta pirmajā rindā:Ar vārdkopu

"N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļu"

aizstāj vārdkopu

"N3 kategorijas transportlīdzekļu"

.

Aiz 2.1.3. punkta pievieno šādu jaunu 2.1.4. punktu:

"2.1.4. IV klases atpakaļskata spogulis ir obligāts visiem N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru maksimālā masa nepārsniedz 7,5 tonnas, ja tajā pašā pusē uzstādītais obligātais II klases atpakaļskata spogulis nav izliekts."

Šādas izmaiņas ir 2.2.2. punktā:

"2.2.2. V klases ārējais atpakaļskata spogulis ir pieņemams N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru maksimālā masa nepārsniedz 7,5 tonnas, un M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļiem."

Šādas izmaiņas ir 2.2.4. punktā:

"2.2.4. IV klases ārējais atpakaļskata spogulis ir pieņemams N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru maksimālā masa nepārsniedz 7,5 tonnas, un M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļiem."

Šādas izmaiņas ir 5.5.1. punkta otrajā rindā:Ar vārdkopu

"(transportlīdzekļiem ar stūri kreisajā pusē)"

aizstāj vārdkopu

"(transportlīdzekļiem ar stūri labajā pusē)"

.

Šādas izmaiņas ir 5.5.1. punkta trešajā rindā:Ar vārdkopu

"(transportlīdzekļiem ar stūri labajā pusē)"

aizstāj vārdkopu

"(transportlīdzekļiem ar stūri kreisajā pusē)"

.

--------------------------------------------------

Augša