EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31988L0298

Padomes direktīva (1988. gada 16. maijs), ar ko groza II pielikumu Direktīvai 76/895/EEK un 86/362/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu attiecīgi augļos un dārzeņos un uz tiem, un labībā un uz tās

OV L 126, 20.5.1988., 53./54. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 026 Lpp. 180 - 182
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 026 Lpp. 180 - 182
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 008 Lpp. 46 - 47
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 008 Lpp. 46 - 47
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 008 Lpp. 46 - 47
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 008 Lpp. 46 - 47
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 008 Lpp. 46 - 47
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 008 Lpp. 46 - 47
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 008 Lpp. 46 - 47
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 008 Lpp. 46 - 47
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 008 Lpp. 46 - 47
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 224 - 225
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 224 - 225

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/298/oj

31988L0298Oficiālais Vēstnesis L 126 , 20/05/1988 Lpp. 0053 - 0054
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 26 Lpp. 0180
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 26 Lpp. 0180


Padomes direktīva

(1988. gada 16. maijs),

ar ko groza II pielikumu Direktīvai 76/895/EEK un 86/362/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu attiecīgi augļos un dārzeņos un uz tiem, un labībā un uz tās

(88/298/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 23. novembra Direktīvu 76/895/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu 3768/85 [2], un jo īpaši tās 5. pantu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/362/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās [3], un jo īpaši tās 11. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā, ievērojot zinātnes un tehnikas attīstību un prasības veselības un lauksaimniecības jomā, ir nepieciešams grozīt noteikumus, jo īpaši maksimāli pieļaujamos daudzumus, kas iekļauti Direktīvas 76/895/EEK II pielikumā attiecībā uz kaptafolu, kaptānu, hlorfenvinfosu, dodīnu, fenitrotionu, folpetu, formotionu un malationu;

tā kā to pašu iemeslu dēļ vēlams atjaunināt Direktīvu 76/895/EEK, pievienojot noteikumus attiecībā uz turpmākiem pesticīdiem, kuru atliekas var parādīties augļos un dārzeņos un uz tiem, proti, etionu, etilēna dibromīdu, mevinfosu, fozalonu un 2, 4, 5 — T, un atjaunināt Direktīvu 86/362/EEK, pievienojot noteikumus attiecībā uz turpmāku pesticīdu, kura atliekas var parādīties labībā, proti, kaptafolu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvas 76/895/EEK II pielikumu groza šādi:

1. Zemāk minēto pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamos daudzumus, kas norādīti tabulā, aizstāj ar šādiem:

Zināmais nosaukums | Maksimāli pieļaujamie daudzumi mg/kg (ppm) |

kaptafols | 0,05: | |

kaptāns | summa | 3: | sēkleņi, ogas un sīkaugļi, vīnogas, tomāti |

folpets | 2: | pupas un pupiņas, platlapu endīvijas, endīvijas, puravi, kauleņi, dārza salāti, zirņi |

| | 0,1: | citi produkti |

hlorfenvinfoss (E — un Z –izomēru summa) | 1: | citrusaugļi |

0,5: | sīpoli, bumbuļu un sakņu dārzeņi, smaržīgās selerijas un pētersīļi |

0,05: | sēnes, citi augļi |

0,1: | citi dārzeņi |

dodīns | 1: | sēkleņi un kauleņi |

0,2: | citi produkti |

fenitrotions | 2: | citrusaugļi |

0,5: | citi produkti |

formotions | 0,2: | citrusaugļi |

0,1: | citi produkti |

malations (tostarp malaoksons) | 2: | citrusaugļi |

3: | dārzeņi, izņemot sakņu dārzeņus |

0,5: | citi produkti |

2. Tabulā iekļauj šādu pesticīdu atliekas, kā arī attiecīgos sīkos datus:

Pesticīdu atliekas | Maksimāli pieļaujamie daudzumi mg/kg (ppm) |

Zināmais nosaukums | Ķīmiskā formula | | |

etions | O,O,O',O' – tetraetil S, S' – metilēna di (ditiofosfāts) | 2 | : citrusaugļi |

0,5 | : sēkleņi, kauleņi un vīnogas |

0,1 | : citi produkti |

etilēna dibromīds | 1,2 – dibrometāns | 0,01 | |

mevinfoss | 2 – metoksi – karbonil – 1 – metil – vinil dimetilfosfāts (cis – un trans – izomēru summa) | 0,2: | sēkleņi, citrusaugļi un aprikozes |

0,5: | citi kauleņi, lapu dārzeņi |

0,1: | citi produkti |

fozalons | S – (6 – hlor – 2 – oksobenzo – oksazolīn – 3 – yl) metila OO – dietilditiofosfāts | 1: | citrusaugļi un zemenes |

2: | sēkleņi un persiki |

0,1: | sakņu dārzeņi un olīvas |

1: | citi produkti |

2,4,5 – T | (2,4,5 – tri – hlorfenoksi) – etiķskābe | 0,05 | |

2. pants

Direktīvas 86/362/EEK II pielikuma A daļai pievieno šādu tabulu:

Pesticīdu atliekas | Maksimāli pieļaujamie daudzumi mg/kg (ppm) |

19. kaptafols | 0,05 |

3. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības:

- ne vēlāk kā 1988. gada 1. jūlijā attiecībā uz kaptafolu, kaptānu un folpetu,

- ne vēlāk kā 1989. gada 1. janvārī attiecībā uz citiem pesticīdiem.

Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1988. gada 16. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

I. Kiechle

[1] OV L 340, 9.12.1976., 26. lpp.

[2] OV L 362, 31.12.1985., 8. lpp.

[3] OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp.

--------------------------------------------------

Augša