Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31988L0220

Padomes direktīva (1988. gada 22. marts), ar ko attiecībā uz dažu PVKIU ieguldījumu politiku groza Direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvu ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU)

OV L 100, 19.4.1988., 31./32. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 06 Sējums 002 Lpp. 173 - 174
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 06 Sējums 002 Lpp. 173 - 174
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 196 - 197
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 196 - 197
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 196 - 197
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 196 - 197
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 196 - 197
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 196 - 197
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 196 - 197
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 196 - 197
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 196 - 197
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 195 - 196
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 195 - 196

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 01/07/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/220/oj

31988L0220Oficiālais Vēstnesis L 100 , 19/04/1988 Lpp. 0031 - 0032
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 6 Sējums 2 Lpp. 0173
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 6 Sējums 2 Lpp. 0173


Padomes direktīva

(1988. gada 22. marts),

ar ko attiecībā uz dažu PVKIU ieguldījumu politiku groza Direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvu ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU)

(88/220/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 57. panta 2. punkta trešo teikumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

sadarbībā ar Eiropas Parlamentu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā Direktīvas 85/611/EEK [4] 22. panta 1. un 2. punkts ierobežo PVKIU iespējas ieguldīt aktīvus viena emitenta pārvedamos vērtspapīros līdz 5 %, ko vajadzības gadījumā drīkst paaugstināt līdz 10 %;

tā kā šis ierobežojums rada īpašas problēmas PVKIU, kas darbojas Dānijā, gadījumos, kad tie vēlas ieguldīt savu aktīvu ievērojamu daļu vietējā obligāciju tirgū, jo šajā tirgū dominē hipotekārās obligācijas, un ir ļoti maz iestāžu, kas emitē šādas obligācijas;

tā kā uz šīm hipotekārajām obligācijām Dānijā attiecas īpaši noteikumi un uzraudzība, kas paredzēta to turētāju aizsardzībai, un saskaņā ar Dānijas tiesību aktiem tās tiek uzskatītas par līdzvērtīgām valsts emitētām vai garantētām obligācijām;

tā kā attiecībā uz obligācijām, ko emitē un garantē dalībvalsts, Direktīvas 85/611/EEK 22. panta 3. punkts paredz atkāpi no šā panta 1. un 2. punkta un ļauj PVKIU šādās obligācijās ieguldīt līdz 35 % savu aktīvu;

tā kā līdzīga atkāpe, tikai mazākā apmērā, ir pamatota attiecībā uz privātā sektora obligācijām, kuras saskaņā ar tām piemērojamiem īpašiem noteikumiem, pat bez valsts garantijas piedāvā ieguldītājam īpašas garantijas; tā kā tāpēc šādu atkāpi vajag attiecināt uz visām šādām obligācijām, kas atbilst kopīgi noteiktiem kritērijiem, atstājot dalībvalstu ziņā to obligāciju sarakstu izveidošanu, kam tās nodomājušas vajadzības gadījumā piešķirt šo atkāpi, un piemērot pārējo dalībvalstu informēšanas procedūru, kas paredzēta Direktīvas 85/611/EEK 20. pantā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

"4. Dalībvalstis var paaugstināt 1. punktā noteikto maksimumu līdz 25 % attiecībā uz dažām obligācijām, ja tās emitējusi kredītiestāde, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un uz kuru saskaņā ar tiesību aktiem attiecas īpaša valsts uzraudzība, kas paredzēta obligāciju turētāju aizsardzībai. Jo īpaši summas, kas iegūtas no šādu obligāciju emisijas, saskaņā ar tiesību aktiem jāiegulda aktīvos, kas visu obligāciju derīguma laiku nodrošina saistības sakarā ar šīm obligācijām un kas emitenta neveiksmes gadījumā, pirmkārt, izmantojami, lai kompensētu kapitālu un izmaksātu procentus, kas ir uzkrājušies.

Ja PVKIU iegulda vairāk nekā 5 % savu aktīvu pirmajā daļā minētajās obligācijās, ko emitē viens emitents, šo ieguldījumu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 80 % no PVKIU aktīvu vērtības.

Kā noteikts 20. panta 1. punktā, dalībvalstis sūta Komisijai iepriekšminēto obligāciju kategoriju sarakstu kopā ar emitentu kategorijām, kam saskaņā ar šā punkta pirmajā daļā minētajiem tiesību aktiem un uzraudzības pasākumiem ir atļauts emitēt obligācijas, kuras atbilst iepriekš noteiktajiem kritērijiem. Šiem sarakstiem pievieno paziņojumu, kurā norāda piedāvāto garantiju statusu. Piemēro 20. panta 2. punktā noteikto procedūru.

5. Piemērojot 2. punktā minēto 40 % ierobežojumu, neņem vērā pārvedamos vērtspapīrus, kas minēti 3. un 4. punktā.

Ierobežojumus, kas paredzēti 1., 2., 3. un 4. punktā, nedrīkst apvienot, un tādējādi kopsumma ieguldījumiem, kas saskaņā ar 1., 2., 3. un 4. punktu veikti vienas iestādes emitētos pārvedamos vērtspapīros, nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 35 % no PVKIU aktīviem."

2. pants

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu šās direktīvas prasības ne vēlāk kā Direktīvā 85/611/EEK norādītajā termiņā. Par tiem tās tūlīt informē Komisiju.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1988. gada 22. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. Bangemann

[1] OV C 155, 21.6.1986., 4. lpp.

[2] Atzinums, kas publicēts OV C 125, 11.5.1987., 162. lpp., un 1988. gada 10. februāra lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV C 333, 29.12.1986., 10. lpp.

[4] OV L 375, 31.12.1985., 3. lpp.

--------------------------------------------------

Augša