EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 31987L0357

Direktiva Sveta z dne 25. junija 1987 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z izdelki, ki zaradi zavajajočega videza ogrožajo zdravje ali varnost potrošnikov

UL L 192, 11.7.1987, str. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
finska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 007 str. 244 - 245
švedska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 007 str. 244 - 245
posebna izdaja v češčini: poglavje 13 zvezek 008 str. 283 - 284
posebna izdaja v estonščini: poglavje 13 zvezek 008 str. 283 - 284
posebna izdaja v latvijščini: poglavje 13 zvezek 008 str. 283 - 284
posebna izdaja v litovščini: poglavje 13 zvezek 008 str. 283 - 284
posebna izdaja v madžarščini poglavje 13 zvezek 008 str. 283 - 284
posebna izdaja v malteščini: poglavje 13 zvezek 008 str. 283 - 284
posebna izdaja v poljščini: poglavje 13 zvezek 008 str. 283 - 284
posebna izdaja v slovaščini: poglavje 13 zvezek 008 str. 283 - 284
posebna izdaja v slovenščini: poglavje 13 zvezek 008 str. 283 - 284
posebna izdaja v bolgarščini: poglavje 13 zvezek 007 str. 246 - 247
posebna izdaja v romunščini: poglavje 13 zvezek 007 str. 246 - 247
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 13 zvezek 061 str. 22 - 23

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/357/oj

31987L0357

Direktiva Sveta z dne 25. junija 1987 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z izdelki, ki zaradi zavajajočega videza ogrožajo zdravje ali varnost potrošnikov

Uradni list L 192 , 11/07/1987 str. 0049 - 0050
finska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 7 str. 0244
švedska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 7 str. 0244
CS.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 283
ET.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 283
HU.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 283
LT.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 283
LV.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 283
MT.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 283
PL.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 283
SK.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 283
SL.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 283


Direktiva Sveta

z dne 25. junija 1987

o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z izdelki, ki zaradi zavajajočega videza ogrožajo zdravje ali varnost potrošnikov

(87/357/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti člena 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker v več državah članicah veljajo zakoni ali drugi predpisi o določenih izdelkih, ki zaradi zavajajočega videza ogrožajo varnost ali zdravje potrošnikov; ker se ti predpisi razlikujejo po vsebini, obsegu in področju uporabe; ker se ti predpisi v nekaterih državah članicah nanašajo zlasti na vse izdelke, ki so podobni živilom, pa to niso, medtem ko se v drugih državah članicah nanašajo na izdelke, ki se utegnejo zamenjati za živila, zlasti za slaščice;

ker tako stanje ustvarja znatne ovire za prosti pretok blaga in neenake konkurenčne pogoje znotraj Skupnosti brez zagotovitve učinkovitega varstva potrošnikov, zlasti otrok;

ker je treba te ovire za vzpostavitev in delovanje skupnega trga odpraviti ter potrošnikom zagotoviti ustrezno varstvo v skladu z Resolucijama Sveta z dne 14. aprila 1975 in 19. maja 1981 o prvem [3] in drugem [4] programu Evropske gospodarske skupnosti v zvezi s politiko varstva in obveščanja potrošnikov ter Resolucijo Sveta z dne 23. junija 1986 o novi spodbudi politike varstva potrošnikov [5];

ker mora biti za zdravje in varnost potrošnikov v različnih državah članicah zagotovljena enakovredna raven varstva;

ker je zato treba prepovedati trženje, uvoz ter proizvodnjo in izvoz izdelkov, ki lahko ogrožajo zdravje ali varnost potrošnikov, ker se utegnejo zamenjati za živila;

ker je treba določiti, da pristojni organi držav članic opravljajo nadzor;

ker je treba po načelih iz resolucij Sveta o varstvu potrošnikov nevarne izdelke umakniti s trga;

ker je treba za zagotovitev enotne uporabe načel te direktive v Skupnosti predvideti možnost za razpravo in pregled ukrepov, ki so jih posamezne države članice sprejele, da bi prepovedale prodajo takih izdelkov ali umik le-teh s trga; ker se tak pregled in razprava lahko odvijata v okviru svetovalnega odbora, ustanovljenega z Odločbo 84/133/EGS [6];

ker bi morali glede na morebitne potrebe po razširitvi področja uporabe, ki bi zajemalo tudi nevarne imitacije živil, ter po ocenjevanju in pregledovanju postopkov, ki jih določa ta direktiva, predvideti, da se Svet dve leti po začetku uporabe te direktive in na podlagi poročila Komisije o pridobljenih izkušnjah odloči o morebitni prilagoditvi določb te direktive,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Ta direktiva se uporablja za izdelke, opredeljene v odstavku 2, ki zaradi zavajajočega videza ogrožajo zdravje ali varnost potrošnikov.

2. Izdelki iz odstavka 1 so izdelki, ki imajo, čeprav niso živila, tako obliko, vonj, barvo, izgled, embalažo, etiketiranje, prostornino ali velikost, da jih potrošniki, zlasti otroci, utegnejo zamenjati za živila in jih zato dajati v usta, sesati ali zaužiti, kar bi bilo lahko nevarno in bi lahko povzročilo na primer zadušitev, zastrupitev ali predrtje oziroma zaprtje prebavnega trakta.

Člen 2

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za prepoved trženja, uvoza ter proizvodnje ali izvoza izdelkov iz te direktive.

Člen 3

Države članice zlasti zagotovijo pregledovanje izdelkov na trgu, s čimer preverijo, da se ne da v promet noben izdelek, zajet v tej direktivi, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da njihovi pristojni organi umaknejo oziroma zahtevajo, da se umaknejo iz prometa kateri koli izdelki iz te direktive.

Člen 4

1. Če država članica sprejme poseben ukrep po členih 2 in 3, o tem obvesti Komisijo. Država članica posreduje opis izdelka in razloge za svojo odločitev.

Če podatke o izdelku zahteva že Odločba 84/133/EGS, nadaljnje obvestilo po tej direktivi ni potrebno.

Komisija podatke čimprej posreduje drugim državam članicam.

2. Komisija ali država članica lahko zaprosi odbor, ustanovljen z Odločbo 84/133/EGS, da sodeluje pri izmenjavi mnenj o vprašanjih v zvezi z uporabo te direktive.

Člen 5

Dve leti po datumu iz člena 6 se Svet na podlagi poročila Komisije o pridobljenih izkušnjah, opremljenega z ustreznimi predlogi, odloči o morebitni prilagoditvi te direktive, zlasti zaradi razširitve njenega področja uporabe še na druge nevarne imitacije, ki niso imitacije živil, in o morebitni spremembi postopkov iz člena 4.

Člen 6

1. Države članice sprejmejo vse ukrepe, potrebne za uskladitev s to direktivo, najkasneje do 26. junija 1989. O tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice sporočijo Komisiji besedila vseh določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 7

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 25. junija 1987

Za Svet

Predsednik

H. De Croo

[1] UL C 156, 15.6.1987.

[2] UL C 150, 9.6.1987, str. 1.

[3] UL C 92, 25.4.1975, str. 1.

[4] UL C 133, 3.6.1981, str. 1.

[5] UL C 167, 5.7.1986, str. 1.

[6] UL L 70, 13.3.1984, str. 16.

--------------------------------------------------

Na vrh