EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31987L0328

Padomes Direktīva (1987. gada 18. jūnijs) par tīršķirnes vaislas liellopu atzīšanu par derīgiem vairošanai

OV L 167, 26.6.1987., 54./55. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 023 Lpp. 208 - 209
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 023 Lpp. 208 - 209
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 240 - 241
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 240 - 241
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 240 - 241
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 240 - 241
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 240 - 241
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 240 - 241
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 240 - 241
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 240 - 241
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 240 - 241
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 80 - 81
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 80 - 81
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 028 Lpp. 67 - 68

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2018; Atcelts ar 32016R1012 . Jaunākā konsolidētā versija: 13/04/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/328/oj

31987L0328Oficiālais Vēstnesis L 167 , 26/06/1987 Lpp. 0054 - 0055
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 23 Lpp. 0208
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 23 Lpp. 0208


Padomes Direktīva

(1987. gada 18. jūnijs)

par tīršķirnes vaislas liellopu atzīšanu par derīgiem vairošanai

(87/328/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1977. gada 25. jūlija Direktīvu 77/504/EEK par tīršķirnes vaislas liellopiem [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 3768/85 [2], un jo īpaši tās 3. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā Direktīva 77/504/EEK paredz pakāpeniski liberalizēt Kopienas iekšējo tirgu ar tīršķirnes vaislas liellopiem; tā kā šim nolūkam nepieciešama papildu saskaņošana attiecībā uz šādu dzīvnieku un to spermas atzīšanu par derīgu vairošanai;

tā kā šajā ziņā ir jānovērš valsts noteikumos aizlieguma, ierobežojuma vai traucējuma radīšana Kopienas iekšējā tirgū attiecībā uz tīršķirnes vaislas liellopu un to spermas atzīšanu par derīgiem vairošanai vai nu dabīgā veidā vai mākslīgā apsēklošanā;

tā kā nedrīkst būt aizliegumi, ierobežojumi vai šķēršļi vairošanai attiecībā uz sievišķā dzimuma tīršķirnes liellopiem;

tā kā mākslīgā apsēklošana ir nozīmīgs tehnisks paņēmiens, lai palielinātu labāko vaislinieku izmantošanu un tādējādi uzlabotu liellopu sugas; tā kā, to darot, tomēr jānovērš jebkāda sugas pasliktināšana, sevišķi attiecībā uz vīrišķā dzimuma vaisliniekiem, kuriem pilnībā jāgarantē to ģenētiskā vērtība un iedzimtu defektu trūkums;

tā kā ir jānošķir atzīšana par derīgiem mākslīgai apsēklošanai tīršķirnes buļļiem un to spermai, kas izturējuši visus oficiālos testus, kādi to šķirnei noteikti dalībvalstī, no atzīšanas par derīgiem buļļiem un to spermai, kas atzīti tikai testēšanai;

tā kā ir derīgi izstrādāt kārtību jo īpaši to grūtību pārvarēšanai, kas var rasties testu rezultātu novērtēšanā;

tā kā vēlamā rezultāta sasniegšanu var garantēt noteikums, ka sperma jāiegūst oficiāli apstiprinātos mākslīgās apsēklošanas centros;

tā kā ir vēlams tīršķirnes buļļus un to spermu identificēt pēc asins grupas vai citām piemērotām metodēm;

tā kā ir derīgi izraudzīties noteiktas iestādes, kas sadarbosies, lai saskaņotu testēšanas metodes un rezultātu novērtēšanu;

tā kā ievērojot pašlaik Spānijā un Portugālē pastāvošos īpašos nosacījumus, šīs direktīvas ieviešanai jānodrošina papildu pagarinājums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka, neskarot veterinārās normas, neaizliedz, neierobežo vai netraucē tīršķirnes sievišķā dzimuma liellopus atzīt par derīgiem vairošanai un tīršķirnes vaislas buļļus atzīt par derīgiem aplecināšanai.

2. pants

1. Dalībvalsts nedrīkst aizliegt, ierobežot vai traucēt:

- atzīt par derīgiem oficiālai testēšanai tīršķirnes vaislas buļļus vai izmantot to spermu daudzumā, kāds vajadzīgs apstiprinātām organizācijām vai apvienībām, šo oficiālo testu veikšanai,

- tās teritorijā atzīt par derīgiem mākslīgajai apsēklošanai tīršķirnes vaislas buļļus vai izmantot to spermu, ja šie buļļi atzīti par derīgiem mākslīgajai apsēklošanai dalībvalstī, pamatojoties uz testiem, ko veic saskaņā ar Lēmumu 86/130/EEK [3].

2. Ja šo noteikumu īstenošana izraisa strīdus, sevišķi attiecībā uz testu rezultātu interpretāciju, uzņēmuma īpašniekiem ir tiesības pieprasīt eksperta atzinumu.

Pamatojoties uz eksperta atzinumu, pēc dalībvalsts lūguma var pieņemt pasākumus saskaņā ar Direktīvas 77/504/EEK 8. pantā noteikto kārtību.

3. Vispārīgus noteikumus 2. punkta izpildei pieņem saskaņā ar Direktīvas 77/504/EEK 8. pantā noteikto kārtību.

3. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka 2. pantā minēto tīršķirnes vaislas buļļu vai to spermas izmantošanu nosaka buļļu identifikācija, kas saistīta ar asinsgrupas analīzi vai jebkuru citu piemērotu metodi, kuru pieņem saskaņā ar Direktīvas 77/504/EEK 8. pantā noteikto kārtību.

4. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka 2. pantā minēto spermu Kopienas iekšējam tirgum savāc, apstrādā un uzglabā oficiāli apstiprinātos mākslīgās apsēklošanas centros.

5. pants

Pēc Komisijas priekšlikuma Padome ar kvalificētu vairākumu izraugās vienu vai vairākas iestādes, kuras atbild par sadarbību testēšanas metožu un rezultātu novērtēšanas saskaņošanā.

6. pants

Dalībvalstīs līdz 1989. gada 1. janvārim stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šo direktīvu. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Tomēr Spānijas Karalistei un Portugāles Republikai šīs direktīvas ieviešanai ir piešķirts trīs gadu papildus termiņš.

7. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1987. gada 18. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

P. De Keersmaeker

[1] OV L 206, 12.8.1977., 8. lpp.

[2] OV L 362, 31.12.1985., 8. lpp.

[3] OV L 101, 17.4.1986., 37. lpp.

--------------------------------------------------

Augša