EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31987L0250

Komisijas Direktīva (1987. gada 15. aprīlis) par spirta tilpumkoncentrācijas norādi, marķējot alkoholiskos dzērienus pārdošanai galapatērētājam

OV L 113, 30.4.1987., 57./58. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 275 - 276

Cits(-i) īpašais(-ie) izdevums(-i) (FI, SV, CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 12/12/2014; Atcelts ar 32011R1169

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/250/oj

31987L0250

Komisijas Direktīva (1987. gada 15. aprīlis) par spirta tilpumkoncentrācijas norādi, marķējot alkoholiskos dzērienus pārdošanai galapatērētājam

Oficiālais Vēstnesis L 113 , 30/04/1987 Lpp. 0057 - 0058
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 7 Lpp. 0220
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 7 Lpp. 0220
CS.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 275 - 276
ET.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 275 - 276
HU.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 275 - 276
LT.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 275 - 276
LV.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 275 - 276
MT.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 275 - 276
PL.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 275 - 276
SK.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 275 - 276
SL.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 275 - 276


Komisijas Direktīva

(1987. gada 15. aprīlis)

par spirta tilpumkoncentrācijas norādi, marķējot alkoholiskos dzērienus pārdošanai galapatērētājam

(87/250/EEK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 79/112/EEK (1978. gada 18. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz galapatērētājam pārdodamu pārtikas produktu marķēšanu, noformējumu un reklāmu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 86/197/EEK [2], un jo īpaši tās 10.a panta otro daļu,

tā kā Direktīvas 79/112/EEK 3. pants nosaka, ka marķējot dzērienus, kuru spirta tilpumkoncentrācija ir lielāka kā 1,2 %, obligāti jānorāda spirta tilpumkoncentrācija;

tā kā jāievieš noteikumi, kādā veidā jāveic šādas norādes;

tā kā attiecībā uz produktiem, kas klasificēti kopējā muitas tarifa pozīcijās Nr. 22.04 un 22.05, šādi noteikumi ir izklāstīti īpašos tiem piemērojamos Kopienas noteikumos;

tā kā šī direktīva attiecas uz visiem pārējiem dzērieniem, kuru spirta tilpumkoncentrācija ir lielāka kā 1,2 %;

tā kā Padomes Direktīva 76/766/EEK (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz spirta tabulām [3], paredz Kopienas normas spirta tilpumkoncentrācijas definēšanai, noteikšanai un norādei;

tā kā tādēļ šajā direktīvā jāparedz noteikumi, ar kuriem jāpapildina minētās normas;

tā kā, lai noteiktu pielaides, attiecīgi jāņem vērā attiecīgo dzērienu dažādais raksturs, attiecīgā dažādības pakāpe un tehniskās grūtības, lai nodrošinātu, ka uzrādītā spirta koncentrācija atbilst faktiskajai;

tā kā, lai varētu pareizi piemērot Direktīvu 79/112/EEK un šo direktīvu, savlaicīgi jāpieņem viena vai vairākas Kopienas analīzes metodes spirta tilpumkoncentrācijas noteikšanai;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi atbilst Pārtikas produktu pastāvīgās komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šī direktīva attiecas uz faktiskās spirta tilpumkoncentrācijas norādēm to dzērienu marķēšanā, kuru spirta tilpumkoncentrācija ir lielāka kā 1,2 %, izņemot tos, kas minēti kopējā muitas tarifa pozīcijās Nr. 22.04 un 22.05.

2. pants

1. Spirta koncentrāciju jānosaka 20 oC temperatūrā.

2. Spirta koncentrācijas skaitli jānorāda ne vairāk kā līdz vienai zīmei aiz komata. Pēc skaitļa jāuzrāda simbols "tilp. %" un pirms tā var norādīt vārdu "spirts" vai abreviatūru "alc.".

3. pants

1. Pozitīvās un negatīvās pielaides normas robežās attiecībā uz spirta tilpumkoncentrāciju, izteiktas absolūtos skaitļos, ir šādas:

a) dzērieniem, kas nav turpmāk minēti:

0,3 tilp.%;

b) alum, kura spirta koncentrācija nepārsniedz 5,5 tilp. %; dzērieniem, kuri klasificēti kopējā muitas tarifa pozīcijā 22.07 B II un kuri ražoti no vīnogām:

0,5 tilp.%;

b) alum, kura spirta koncentrācija pārsniedz 5,5 tilp. %; dzērieniem, kuri klasificēti kopējā muitas tarifa pozīcijā 22.07 B I un kuri ražoti no vīnogām; sidriem, bumbieru vīniem, dzirkstošiem, pusdzirkstošiem vai nedzirkstošiem augļu vīniem un līdzīgiem dzērieniem, kuri ražoti no augļiem, izņemot vīnogas; dzērieni ar raudzētu medus bāzi:

1 tilp.%;

d) dzērieniem, kas satur macerētus augļus vai augu daļas:

1,5 tilp.%.

2. Pielaides, kas minētas 1. punktā, piemērojamas, neņemot vērā pielaides, kas izriet no spirta koncentrācijas noteikšanai pielietotās metodes.

4. pants

1. Dalībvalstis, ja vajadzīgs, groza savus tiesību aktus, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, un tūlīt informē par to Komisiju; šādi grozītus tiesību aktus piemēro tādā veidā, lai:

- vēlākais 1988. gada 1. maijā atļautu tādu produktu tirdzniecību, kas atbilst šīs direktīvas prasībām,

- no 1989. gada 1. maija aizliegtu tādu produktu tirdzniecību, kas neatbilst šīs direktīvas prasībām.

2. Tomēr tādu dzērienu tirdzniecība, kas neatbilst šīs direktīvas prasībām un kas marķēti pirms 1. punkta otrajā ievilkumā minētā datuma, ir atļauta, kamēr krājumi ir beigušies.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1987. gada 15. aprīlī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Cockfield

[1] OV L 33, 8.2.1979., 1. lpp.

[2] OV L 144, 29.5.1986., 38. lpp.

[3] OV L 262, 27.9.1976., 149. lpp.

--------------------------------------------------

Augša