EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31986L0560

Padomes Trīspadsmitā direktīva (1986. gada 17. novembris) par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem – pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas kārtība nodokļiem pakļautajām personām, kas nav reģistrētas Kopienas teritorijā

OV L 326, 21.11.1986., 40./41. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 130 - 131
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 130 - 131
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 129 - 130
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 129 - 130
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 129 - 130
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 129 - 130
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 129 - 130
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 129 - 130
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 129 - 130
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 129 - 130
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 129 - 130
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 81 - 82
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 81 - 82
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 6 - 7

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/560/oj

31986L0560Oficiālais Vēstnesis L 326 , 21/11/1986 Lpp. 0040 - 0041
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 9 Sējums 1 Lpp. 0130
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 9 Sējums 1 Lpp. 0130


Padomes Trīspadsmitā direktīva

(1986. gada 17. novembris)

par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem – pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas kārtība nodokļiem pakļautajām personām, kas nav reģistrētas Kopienas teritorijā

(86/560/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 99. un 100. pantu,

ņemot vērā Padomes 1977. gada 17. maija Sesto direktīvu 77/388/EEK par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem – pievienotās vērtības nodokļu kopīgā sistēma (vienots pamats vērtējumam) [1], un jo īpaši tās 17. panta 4. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [2],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [3],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [4],

tā kā 8. pants Direktīvā 79/1072/EEK par pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanu nodokļiem pakļautajām personām, kas nav reģistrētas valsts teritorijā [5], nosaka, ka dalībvalstis var atteikt atmaksāšanu vai uzstādīt īpašus noteikumus, ja nodokļiem pakļautā persona nav reģistrēta Kopienas teritorijā;

tā kā ir jānodrošina harmoniska tirdzniecības attiecību attīstība starp Kopienu un trešajām valstīm, kas balstās uz Direktīvas 79/1072/EEK noteikumiem, ņemot vērā dažādās situācijas trešajās valstīs;

tā kā jānovērš zināmi izvairīšanās veidi no nodokļu maksāšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šajā direktīvā:

1. "Nodokļiem pakļauta persona, kas nav reģistrēta valsts teritorijā" ir persona Direktīvas 77/388/EEK 4. panta 1. punkta nozīmē, kam šīs direktīvas 3. panta 1. punktā minētajā laika posmā šajā valstī nav bijusi nedz saimnieciskas darbības vieta, nedz pastāvīgs uzņēmums, no kura notikusi darījumu kārtošana, nedz arī, ja neeksistē šāda saimnieciskas darbības vieta vai pastāvīgs uzņēmums, pastāvīga dzīvesvieta vai parasta uzturēšanās vieta, un kas tajā pašā laikā nav piegādājusi nekādas preces vai pakalpojumus, par kuriem var uzskatīt, ka tie ir piegādāti minētajā valstī, izņemot:

a) transporta pakalpojumus un palīgpakalpojumus šajā sakarā, kam piešķirts atbrīvojums saskaņā ar Direktīvas 77/388/EEK 14. panta 1. punkta i) apakšpunktu, 15. pantu vai 16. panta 1. punkta B, C un D daļu;

b) pakalpojumus, kas sniegti gadījumos, kad nodoklis jāmaksā tikai un vienīgi personai, kam tie sniegti, saskaņā ar Direktīvas 77/388/EEK 21. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

2. "Kopienas teritorija" ir to dalībvalstu teritorija, kurās tiek piemērota Direktīva 77/388/EEK.

2. pants

1. Nemazinot 3. un 4. panta nozīmi, katra dalībvalsts, ievērojot turpmāk minētos nosacījumus, jebkurai nodokļiem pakļautai personai, kas nav reģistrēta Kopienas teritorijā, var atmaksāt visus pievienotās vērtības nodokļus, kas maksāti par pakalpojumiem vai kustamu īpašumu, ko tai šīs valsts teritorijā piegādājušas citas nodokļiem pakļautas personas, vai arī kas maksāti par preču ievešanu valstī, ciktāl šīs preces un pakalpojumus lieto Direktīvas 77/388/EEK 17. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā minētajos darījumos, un 1. panta b) apakšpunktā minēto pakalpojumu sniegšanā.

2. Dalībvalstis var padarīt 1. punktā minēto atmaksāšanu atkarīgu no līdzvērtīgu priekšrocību piešķiršanas trešajās valstīs apgrozījuma nodokļa jomā.

3. Dalībvalstis var pieprasīt nodokļu pārstāvja norīkošanu.

3. pants

1. Atmaksāšana, kas minēta 2. panta 1. punktā, notiek pēc nodokļiem pakļautās personas iesnieguma. Dalībvalstis nosaka to iesniegšanas kārtību, ieskaitot laika ierobežojumus šai darbībai, iesniegumos aptveramo laika periodu, kompetento iestādi iesniegumu saņemšanai un summu minimumu, par kurām var iesniegt iesniegumu. Tās nosaka arī atmaksāšanas kārtību, to skaitā laika ierobežojumus šai darbībai. Tās uzliek iesniedzējam pienākumus, kas nepieciešami, lai noteiktu, vai iesniegums ir pamatots, un lai novērstu krāpšanu, jo īpaši pienākumu sagādāt pierādījumus, ka persona ir iesaistīta saimnieciskā darbībā saskaņā ar Direktīvas 77/388/EEK 4. panta 1. punktu. Iesniedzējam ar rakstisku paziņojumu jāapliecina, ka minētajā laika periodā šī persona nav veikusi nekādus darījumus, kas neatbilst šīs direktīvas 1. panta 1. punkta nosacījumiem.

2. Atmaksāšana nevar notikt ar labvēlīgākiem noteikumiem nekā attiecībā uz nodokļiem pakļautām personām, kas reģistrētas Kopienas teritorijā.

4. pants

1. Saskaņā ar šo direktīvu atbilstību prasībām atmaksājumu saņemšanai nosaka atbilstoši Direktīvas 77/388/EEK 17. pantam, kā to piemēro atmaksātājā dalībvalstī.

2. Dalībvalstis tomēr var paredzēt zināmus izņēmumus izmaksām vai pakļaut atmaksāšanu papildu nosacījumiem.

3. Šo direktīvu nepiemēro preču piegādei, kam saskaņā ar Direktīvas 77/388/EEK 15. panta 2. punktu ir vai var būt piešķirts atbrīvojums.

5. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības ne vēlāk kā līdz 1988. gada 1. janvārim. Šo direktīvu piemēro tikai atmaksāšanas iesniegumiem, kas attiecas uz samaksāto pievienotās vērtības nodokli par fakturētu preču vai pakalpojumu iegādi, vai arī par importu, kas veikts šajā datumā vai pēc tam.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai galvenos savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz ko attiecas šī direktīva, un informē Komisiju par 2. panta 2. punktā piešķirtās izvēles izmantošanu. Komisija par to informē pārējās dalībvalstis.

6. pants

Trīs gadu laikā pēc 5. pantā minētā datuma Komisija, apspriedusies ar dalībvalstīm, Padomei un Eiropas Parlamentam iesniedz ziņojumu par šīs direktīvas, jo īpaši tās 2. panta 2. punkta, piemērošanu.

7. pants

No šīs direktīvas ieviešanas datuma, kā arī visos 5. pantā minētajos gadījumos, Direktīvas 77/388/EEK 17. panta 4. punkta pēdējais teikums un Direktīvas 79/1072/EEK 8. pants dalībvalstīs vairs nav spēkā.

8. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1986. gada 17. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

N. Lawson

[1] OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp.

[2] OV C 223, 27.8.1982., 5. lpp. un OV C 196, 23.7.1983., 6. lpp.

[3] OV C 161, 20.6.1983., 111. lpp.

[4] OV C 176, 4.7.1983., 22. lpp.

[5] OV L 331, 27.12.1979., 11. lpp.

--------------------------------------------------

Augša