EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31986L0424

Komisijas Pirmā Direktīva (1986. gada 15. jūlijs) par pārtikas kazeīnu un kazeinātu paraugu noņemšanas metodēm ķīmiskai analīzei

OV L 243, 28.8.1986., 29./33. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 256 - 260
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 256 - 260
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 215 - 219
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 215 - 219
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 215 - 219
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 215 - 219
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 215 - 219
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 215 - 219
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 215 - 219
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 215 - 219
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 215 - 219
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 007 Lpp. 208 - 212
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 007 Lpp. 208 - 212
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 028 Lpp. 81 - 85

In force [lv]

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/424/oj

31986L0424

Komisijas Pirmā Direktīva (1986. gada 15. jūlijs) par pārtikas kazeīnu un kazeinātu paraugu noņemšanas metodēm ķīmiskai analīzei

Oficiālais Vēstnesis L 243 , 28/08/1986 Lpp. 0029 - 0033
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 15 Lpp. 0256
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 15 Lpp. 0256
CS.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 215 - 219
ET.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 215 - 219
HU.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 215 - 219
LT.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 215 - 219
LV.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 215 - 219
MT.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 215 - 219
PL.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 215 - 219
SK.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 215 - 219
SL.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 215 - 219


Komisijas Pirmā Direktīva

(1986. gada 15. jūlijs)

par pārtikas kazeīnu un kazeinātu paraugu noņemšanas metodēm ķīmiskai analīzei

(86/424/EEK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomiskās kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1983. gada 25. jūlija Direktīvu 83/417/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz atsevišķām piena olbaltumvielām (kazeīniem un kazeinātiem), kas paredzēti cilvēku uzturam [1] un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā saskaņā ar Direktīvas 83/417/EEK 9. pantu kazeīnu un kazeinātu paraugi jānoņem, izmantojot Kopienas procedūras;

tā kā ir vēlams pieņemt paraugu noņemšanas metožu ķīmiskai analīzei sākuma sērijas, attiecībā uz kurām pētījumi ir pabeigti;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi atbilst Pārtikas produktu pastāvīgās komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Paraugu noņemšanas prasības, kas minētas Direktīvas 83/417/EEK 9. panta b) punktā, galvenos vilcienos izklāstītas šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 1988. gada 15. janvārim [2]. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1986. gada 15. jūlijā

Komisijas vārdā -

priekšsēdētāja vietnieks

Cockfield

[1] OV L 237, 26.8.1983., 25. lpp.

[2] Datums atbilst 18 mēnešiem pēc šīs direktīvas pieņemšanas.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

ATSEVIŠĶU PĀRTIKAS KAZEĪNU UN KAZEINĀTU, KAS PAREDZĒTI CILVĒKU UZTURAM, PARAUGU NOŅEMŠANAS METODES ATTIECĪBĀ UZ ĶĪMISKĀS ANALĪZES KONTROLI

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Administratīvi norādījumi

1.1. Personāls

Paraugu noņemšanu izpilda pilnvarota kvalificēta persona kā noteikts dalībvalsts nolikumos.

1.2. Paraugu apzīmogošana un marķēšana

Katru paraugu oficiālai izmantošanai apzīmogo noņemšanas vietā un identificē pēc dalībvalsts nolikumiem.

1.3. Paralēlie paraugi

Analīzei vienlaicīgi sagatavo vismaz divus ekvivalentus paraugus. Saskaņā ar precizējamo Kopienas tiesību aktu izņēmuma atrunu, procedūra un noņemamo paraugu skaits ir atkarīgi no katras konkrētas valsts atbilstīgiem tiesību aktiem.

Pēc paraugu noņemšanas, tos nosūta uz laboratoriju cik ātri vien iespējams.

1.4. Ziņojums

Paraugiem pievieno ziņojumu, ko ievieš atbilstīgi dalībvalsts normatīvajiem aktiem.

2. Paraugu noņemšanas iekārta

2.1. Specifikācijas

Visas paraugu noņemšanas iekārtas izgatavo no piemērota atbilstīgas izturības materiāla, kas paraugā neizraisa izmaiņas, kuras var ietekmēt jebkādus sekojošu pētījumu rezultātus, un nav par iemeslu nekādām izmaiņām paraugos to noņemšanas laikā. Iesaka izmantot nerūsējošu tēraudu.

Visas virsmas ir gludas un bez plaisām, un visus stūrus noapaļo. Paraugu noņemšanas iekārta atbilst prasībām, kas izklāstītas attiecībā uz katru produktu, no kura ņem paraugu.

3. Paraugu noņemšanas trauki

3.1. Specifikācijas

Parauga trauki un to noslēdzēji ir tādas uzbūves un izgatavoti no tāda materiāla, kas paraugu attiecīgi pasargā un neizraisa paraugā izmaiņas, kas varētu ietekmēt jebkādus sekojošu analīžu vai pētījumu rezultātus. Atbilstīgie materiāli ir stikls, daži metāli un dažas plastmasas. Labāki ir gaismu necaurlaidīgi trauki. Piepildītus gaismu necaurlaidīgus vai caurspīdīgus traukus uzglabā tumšā vietā.

Traukiem un to noslēdzējiem jābūt tīriem un sausiem. Trauka formai un tilpumam jāatbilst prasībām, kas izklāstītas attiecībā uz produktu, kam noņem paraugu.

Var izmantot piemēroti noslēdzamus vienreizējas lietošanas plastmasas traukus, traukus, kas izgatavoti no plastmasas un laminātiem, ieskaitot alumīnija foliju vai piemērotus plastmasas maisiņus.

Traukiem, kas nav plastmasas maisiņi, jābūt droši noslēdzamiem vai nu ar piemērota aizbāžņa vai aizgriežama korķa palīdzību, kas izgatavots no metāla vai plastmasas un vajadzības gadījumā apgādāts ar gaisu necaurlaidīgu plastmasas starpplātni. Jebkuram izmantotajam aizbāznim vai starpplātnei jābūt nešķīstošam, neabsorbējošam un taukus necaurlaidīgam, kā arī tas nedrīkst ietekmēt paraugu smaržu, garšu, īpašības vai sastāvu.

Aizbāžņi jāpārklāj vai jāizgatavo no neabsorbējošiem materiāliem bez smaržas.

4. Paraugu noņemšana tehnika

Parauga trauks pēc parauga noņemšanas nekavējoties jānoslēdz.

5. Paraugu uzglabāšana

Dažādus kazeīnu un kazeinātu paraugus rekomendē uzglabāt temperatūrās, kas nepārsniedz 25 °C.

6. Paraugu transportēšana

Paraugus testēšanas laboratorijā nogādā cik ātri vien iespējams (vislabāk 24 stundu laikā pēc parauga noņemšanas).

Nogādes laikā jāievēro piesardzība, lai pasargātu no svešām smaržām, tiešiem saules stariem un augstākām temperatūrām par 25 °C.

II METODE - PARAUGU NOŅEMŠANA NO PĀRTIKAS KAZEĪNIEM UN KAZEINĀTIEM

1. Piemērošanas mērķis un joma

Šī metode apraksta ķīmiskās analīzes paraugu noņemšanu no:

- skābiem pārtikas kazeīniem,

- renneta pārtikas kazeīniem,

- pārtikas kazeinātiem.

2. Iekārta

Skatīt Vispārīgo noteikumu 2. iedaļu.

2.1. Urbji

Pietiekama garuma, lai sasniegtu produkta trauka dibenu. Ir piemēroti urbji, kas atbilst šīs direktīvas III daļā sniegtajam aprakstam.

2.2. Karote, lāpstiņa vai smeļamais kauss

Plati.

2.3. Parauga trauki

Skatīt Vispārīgo noteikumu 3. iedaļu.

3. Procedūra

3.1. Vispārējs raksturojums

Jārūpējas, lai samazinātu atmosfēras mitruma nokļūšanu produkta trauka saturā analīzes paraugu noņemšanas laikā vai periodā pirms paraugu noņemšanas. Pēc paraugu noņemšanas, produkta trauku droši noslēdz.

3.2. Procedūra

3.2.1. Paraugu noņemšana

Paraugam ņem vismaz 200 gramus. Cauri produktam izlaiž tīru un sausu urbi, vajadzības gadījumā trauku turot slīpi vai noguldot uz sāniem. Spraugu vērš uz leju un urbj vienmērīgā ātrumā. Kad urbis sasniedz trauka dibenu, to pagriež par 180°, izvelk un saturu izber parauga traukā. Veic vienu vai vairākus urbumus, lai iegūtu vismaz 200 gramu paraugu. Pabeidzot paraugu noņemšanu, parauga trauku nekavējoties noslēdz. Šādā veidā paraugs jānoņem no vienas un tās pašas partijas.

3.2.2. Paraugu noņemšana no produktiem, kas iepakoti nelielos iesaiņojumos mazumtirdzniecībai

Paraugu var izveidot vesels un neatvērts iesaiņojums. Lai izveidotu vismaz 200 gramus lielu paraugu, ņem pēc iespējas vienu vai vairākus iesaiņojumus no vienas un tās pašas partijas.

Ja tas nav iespējams, raksturīga parauga izveidošanai izmanto citu metodi.

3.2.3. Parauga saglabāšana, uzglabāšana un transportēšana

Vispārīgo noteikumu 5. un 6. iedaļā.

III URBJI PARAUGU NOŅEMŠANAI NO NEIESAIŅOTIEM PĀRTIKAS KAZEĪNIEM UN KAZEINĀTIEM

1. Urbju veidi

A-veids : Garais (skatīt 1. zīm.);

B-veids : Īsais (skatīt 1. zīm.).

2. Materiāli

Lāpstiņa un kāts ir izgatavoti no slīpēta metāla, vēlams no nerūsējoša tērauda. Garā veida urbja rokturis labāk izgatavots no nerūsoša tērauda. Īsā veida urbjiem ir noņemams rokturis no koka vai plastmasas, lāpstiņa apgādāta ar asmeni uztveršanai.

3. Uzbūve

3.1. Veids, materiāls un apdare ir tāda, kas ļauj urbjus viegli tīrīt.

3.2. A-veida lāpstiņas izvirzītā mala ir pietiekami asa, lai ar to varētu skrāpēt.

3.3. Lāpstiņas gals ir pietiekami ass, lai atvieglotu paraugu noņemšanu.

4. Galvenie izmēri

Urbji atbilst tālāk tabulā parādītiem izmēriem, kas izteikti milimetros (pieļaujama 10 % pielaide):

(milimetros) |

| A-veids Garais | B-veids Īsais |

Lāpstiņas garums | 800 | 400 |

Metāla biezums lāpstiņai | 1 līdz 2 | 1 līdz 2 |

Lāpstiņas gala iekšējais diametrs | 18 | 32 |

Lāpstiņas roktura vai kāta iekšējais diametrs | 22 | 28 |

Spraugas gala platums | 4 | 20 |

Roktura vai kāta spraugas platums | 14 | 14 |

5. Piezīmes urbju izmantošanai

5.1. Blīvākos pulveros urbjus var ievadīt vertikāli. A-veida urbjus pilnīgi piepilda griežot un tad var izvilkt vertikāli.

B veida urbjus pilnīgi piepilda jau ievadot, bet ir jāizvelk ieslīpi, lai novērstu zudumus apakšgalā.

5.2. Irdenu pulveru gadījumā traukus noliec, urbjus ievada gandrīz horizontāli, ar spraugu uz leju, un izvelk ar spraugu uz augšu.

+++++ TIFF +++++

URBJI, KAS PIEMĒROTI PARAUGU NOŅEMŠANAI NO KAZEĪNIEM UN KAZEINĀTIEM

--------------------------------------------------

Augša