EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31986L0362

Padomes Direktīva (1986. gada 24. jūlijs) par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās

OV L 221, 7.8.1986., 37./42. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 021 Lpp. 220 - 225
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 021 Lpp. 220 - 225
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 74 - 79
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 74 - 79
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 74 - 79
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 74 - 79
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 74 - 79
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 74 - 79
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 74 - 79
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 74 - 79
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 74 - 79
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 005 Lpp. 195 - 200
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 005 Lpp. 195 - 200

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Atcelts ar 32005R0396 . Jaunākā konsolidētā versija: 14/03/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/362/oj

31986L0362Oficiālais Vēstnesis L 221 , 07/08/1986 Lpp. 0037 - 0042
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 21 Lpp. 0220
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 21 Lpp. 0220


Padomes Direktīva

(1986. gada 24. jūlijs)

par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās

(86/362/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 43. un 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā graudu ražošanai Kopienā ir ļoti svarīga nozīme;

tā kā iegūto daudzumu pastāvīgi ietekmē kaitīgi organismi un nezāles;

tā kā ir absolūti būtiski aizsargāt augus un augu produktus pret šiem organismiem, ne tikai lai novērstu ražas samazināšanos vai novākto produktu bojājumus, bet arī palielinātu ražību lauksaimniecībā;

tā kā viena no vissvarīgākajām metodēm augu un augu produktu aizsardzībā no šo kaitīgo organismu ietekmes ir ķīmisko pesticīdu izmantošana;

tā kā šiem pesticīdiem tomēr nav tikai labvēlīga ietekme uz augkopību, jo tie galvenokārt ir toksiskas vielas vai preparāti ar bīstamu blakusiedarbību;

tā kā lielam skaitam šo pesticīdu un to metabolītu vai sadalīšanās produktu var būt kaitīga ietekme uz augu produktu patērētājiem;

tā kā šie pesticīdi un piesārņotāji, kas var būt kopā ar tiem, var būt bīstami videi;

tā kā, lai likvidētu šīs briesmas, vairākas dalībvalstis jau ir noteikušas noteiktu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu labībā un uz tās;

tā kā atšķirības, kas pastāv starp dalībvalstu atļautajiem pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamiem daudzumiem, var radīt tirdzniecības ierobežojumus un tādējādi kavēt preču brīvu apriti Kopienā;

tā kā šī iemesla dēļ sākuma posmā būtu jānosaka maksimāli pieļaujamais daudzums dažām darbīgām vielām, kas ir jāievēro, šos produktus laižot apgrozībā;

tā kā bez tam maksimāli pieļaujamā daudzuma ievērošana nodrošinās labības brīvu apriti un patērētāju veselība būs pienācīgi aizsargāta;

tā kā vienlaicīgi dalībvalstīm būtu jādod iespēja atļaut uzraudzīt pesticīdu atliekvielu daudzumu savā teritorijā ražotajā un patērētajā labībā, izmantojot uzraudzības sistēmu un ar to saistītos pasākumus tā, lai nodrošinātu aizsardzību, kas ir līdzvērtīga pasākumiem, kas izriet no noteiktajiem daudzumiem;

tā kā īpašos gadījumos, jo īpaši gaistošu šķidrumu vai fumigantu gadījumā, dalībvalstīm būtu jādod tiesības atļaut augstāku maksimālo pieļaujamo daudzumu nekā noteiktais labībai, kas nav paredzēta tūlītējam patēriņam, ar noteikumu, ka tiek izdarītas pienācīgas pārbaudes, lai nodrošinātu, ka šie produkti nenonāk gala patērētāja rīcībā, kamēr atliekvielu saturs tajā pārsniedz maksimāli pieļauto daudzumu;

tā kā šī direktīva nav jāpiemēro produktiem, kas paredzēti eksportam uz trešām valstīm, lai ražotu tādus produktus, kas nav pārtikas produkti vai sēklas materiāls;

tā kā dalībvalstīm būt jāatļauj īslaicīgi samazināt noteiktos daudzumus, ja tie negaidīti izrādās bīstami cilvēku vai dzīvnieku veselībai;

tā kā tādā gadījumā ir lietderīgi izveidot ciešu sadarbību starp dalībvalstīm un Komisiju Augu veselības pastāvīgajā komitejā;

tā kā, lai garantētu šīs direktīvas prasību izpildi, ja minētos produktus laiž apgrozībā, dalībvalstīm ir jānodrošina piemēroti kontroles pasākumi;

tā kā ir jāizveido Kopienas metodes paraugu ņemšanai un analīzei, kas jālieto vismaz kā standartmetodes;

tā kā paraugu ņemšanas un analīzes metodes ir tehniski un zinātniski jautājumi, kas jārisina dalībvalstīm un Komisijai cieši sadarbojoties Augu veselības pastāvīgajā komitejā;

tā kā ir lietderīgi, ka dalībvalstis Komisijai sniedz ikgadēju ziņojumu par savu kontroles pasākumu rezultātiem, lai varētu savākt informāciju par pesticīdu daudzumu Kopienā kopumā;

tā kā Padomei būtu jāpārskata šī direktīva pirms 1991. gada 30. jūnija, lai panāktu vienotas Kopienas sistēmas izveidošanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šo direktīvu piemēro, neskarot Padomes 1973. gada 17. decembra Direktīvas 74/63/EEK par nevēlamu vielu un produktu maksimālo pieļaujamo daudzumu barībā [4] noteikumus, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar direktīvu 86/354/EEK [5] attiecībā uz labību, kas uzskaitīta I pielikumā, ciktāl šie produkti var saturēt II pielikumā uzskaitītos pesticīdus.

2. pants

1. Šajā direktīvā "pesticīdu atliekvielas" nozīmē II pielikumā uzskaitīto pesticīdu un to metabolītu atliekvielas un sadalīšanās vai ķīmisko reakciju produktus, kas ir 1. pantā minētajos produktos vai uz tiem.

2. Šajā direktīvā "laišana apgrozībā" nozīmē 1. pantā minēto produktu jebkuru tālāknodošanu par atlīdzību vai bez tās.

3. pants

1. Dalībvalstis nodrošina, lai 1. pantā minētie produkti, sākot no brīža, kad tos laiž apgrozībā, nebūtu bīstami cilvēku veselībai pesticīdu atliekvielu klātbūtnes dēļ.

2. Dalībvalstis nevar aizliegt vai aizkavēt savā teritorijā laist apgrozībā 1. pantā minētos produktus, pamatojoties uz to, ka šie produkti satur pesticīdu atliekvielas, ja šādu atliekvielu daudzums nepārsniedz maksimāli pieļaujamo daudzumu, kas noteikts II pielikumā.

4. pants

1. Dalībvalstis nosaka, ka 1. pantā minētie produkti, sākot no brīža, kad tie laisti apgrozībā, nedrīkst saturēt augstāku pesticīdu atliekvielu daudzumu par II pielikumā noteikto.

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, vismaz ņemot pārbaudes paraugus, to, ka netiek pārsniegts maksimāli pieļaujamais daudzums, kas noteikts saskaņā ar 1. punktu.

5. pants

1. Attiecībā uz 1. pantā minētajiem produktiem, kas nav importēti no trešām valstīm vai kas nav paredzēti citām dalībvalstīm, dalībvalstis var, atkāpjoties no 4. panta, turpināt piemērot savā teritorijā jau spēkā esošo pesticīdu atliekvielu uzraudzības sistēmu kopā ar citiem pasākumiem, lai nodrošinātu, ka tiek panākts rezultāts, kas ir līdzvērtīgs pesticīdu atliekvielu daudzumam, kas noteikts II pielikumā, un lai novērtētu kopējo uztura iedarbību uz savas valsts iedzīvotājiem saistībā ar minētajām atliekvielām, neatkarīgi no tā, kāds ir šo atliekvielu avots. Šādi pasākumi ietver šo pesticīdu atliekvielu regulāras reprezentatīvas pārbaudes tipiskā uzturā.

2. Dalībvalstis informē citas dalībvalstis un Komisiju par jebkādu 1. punkta piemērošanu.

6. pants

Dalībvalstis var atļaut, ka 1. pantā minētajos produktos un uz tiem II pielikuma B daļā uzskaitīto pesticīdu atliekvielas ir lielākos daudzumos, nekā noteikts II pielikuma B daļā ar noteikumu, ka minētie produkti nav paredzēti tūlītējam patēriņam un ka attiecīga kontroles sistēma nodrošina, lai tie nekļūtu pieejami gala lietotājam vai patērētājam, ja tos piegādā tieši pēdējiem, kamēr atliekvielas pārsniedz B daļā norādīto daudzumu. Dalībvalstis informē citas dalībvalstis un Komisiju par veiktajiem pasākumiem. Šos pasākumus piemēro visiem produktiem, uz ko tie attiecas, neatkarīgi no produktu izcelsmes.

7. pants

Katru gadu līdz 1. augustam dalībvalstis ziņo Komisijai par iepriekšējā gada oficiālo pārbaužu rezultātiem, uzraudzību un citiem pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 4. pantu un, ja vajadzīgs, saskaņā ar 5. pantu.

8. pants

1. Paraugu ņemšanas un analīzes metodes, kas vajadzīgas pārbaužu veikšanai, uzraudzībai un citiem pasākumiem, kas paredzēti 4. pantā un, ja vajadzīgs, 5. pantā, paredz saskaņā ar kārtību, kas noteikta 12. pantā. Kopienas analīžu metožu pastāvēšana, ko izmanto strīdīgos gadījumos, nekavē dalībvalstis izmantot citas zinātniski pamatotas metodes, kas spēj dot salīdzināmus rezultātus.

2. Dalībvalstis informē citas dalībvalstis un Komisiju par citām metodēm, ko izmanto, ievērojot 1. punktu.

9. pants

1. Ja dalībvalstis uzskata, ka maksimālais II pielikumā noteiktais daudzums apdraud cilvēku veselību, un tādēļ ir nekavējoties jārīkojas, šī dalībvalsts var uz laiku pazemināt daudzumu savā teritorijā. Tādā gadījumā tā tūlīt informē citas dalībvalstis un Komisiju par pasākumiem, pievienojot paziņojumu par pasākumu iemesliem.

2. Ja rodas 1. punktā paredzētā situācija, tad saskaņā ar 13. pantā noteikto kārtību lemj, vai būtu jāmaina II pielikumā norādītais daudzums. Līdz tam brīdim, kad Padome vai Komisija izlemj saskaņā ar minēto kārtību, dalībvalsts var turpināt pasākumus, ko tā ir ieviesusi.

10. pants

Neskarot 9. pantu, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma pieņem II pielikumā noteiktā maksimāli pieļaujamā daudzuma grozījumus atbilstīgi zinātniskajām un tehniskajām atziņām.

11. pants

Padome ar vienprātīgu balsojumu pēc Komisijas priekšlikuma direktīvu veidā pieņem jaunu produktu sarakstu vai jaunu pesticīdu atliekvielu sarakstu 1. pantā minētajos produktos vai uz tiem un šo atliekvielu maksimāli pieļaujamos.

12. pants

1. Ja jārīkojas saskaņā ar šajā pantā izklāstīto kārtību, tad priekšsēdētājs jautājumu nodod Augu veselības pastāvīgajai komitejai, turpmāk tekstā — "Komitejai", pēc priekšsēdētāja ierosmes vai pēc dalībvalsts lūguma.

2. Komitejā dalībvalstu balsis vērtē, kā paredzēts Līguma 148. panta 2. punktā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. Komisijas pārstāvis iesniedz veicamo pasākumu projektu. Komisija par šiem pasākumiem sniedz atzinumu termiņā, ko nosaka priekšsēdētājs, ņemot vērā izskatāmā jautājuma steidzamību. Atzinumu sniedz ar 54 balsu vairākumu.

4. Ja pasākumi ir saskaņā ar Komitejas atzinumu, Komisija tos pieņem un tūlīt īsteno. Ja pasākumi nesaskan ar Komitejas atzinumu vai ja atzinums nav sniegts, Komisija tūlīt iesniedz Padomei priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem. Padome pieņem pasākumus ar kvalificētu balsu vairākumu.

Ja trijos mēnešos pēc datuma, kad jautājums nodots Padomei, tā nav paredzējusi nekādus pasākumus, Komisija pieņem ierosinātos pasākumus, ja vien Padome ar vienkāršu vairākumu nav nobalsojusi pret minētajiem pasākumiem.

13. pants

1. Ja jārīkojas saskaņā ar šajā pantā izklāstīto kārtību, tad Komitejas priekšsēdētājs pēc savas ierosmes vai pēc dalībvalsts lūguma tūlīt nodod jautājumu Komitejai.

2. Komisijā dalībvalstu balsis vērtē, kā paredzēts Līguma 148. panta 2. punktā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. Komisijas pārstāvis iesniedz veicamo pasākumu projektu. Komisija divu dienu laikā sniedz atzinumu par šiem pasākumiem. Atzinumus pieņem ar 54 balsu vairākumu.

4. Ja pasākumi ir saskaņā ar Komitejas atzinumu, Komisija tos pieņem un tūlīt ievieš. Ja tie nav saskaņā ar Komitejas atzinumu vai ja atzinums nav sniegts, Komisija tūlīt iesniedz Padomei priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem. Padome pieņem pasākumus ar kvalificētu balsu vairākumu.

Ja 15 dienas no datuma, kad par jautājumu ir ziņots Padomei, tā nav paredzējusi nekādus pasākumus, Komisija pieņem piedāvātos pasākumus, ja vien Padome ar vienkāršu balsu vairākumu nav minētos pasākumus noraidījusi.

14. pants

Šo direktīvu nepiemēro 1. pantā minētajiem produktiem, ja ar atbilstīgiem pierādījumiem var konstatēt vismaz, ka tie ir paredzēti:

a) eksportam uz trešām valstīm;

b) tādu produktu ražošanai, kas nav pārtikas produkti;

c) sēklai.

15. pants

Lai uzlabotu Kopienas sistēmu, ko šī direktīva paredz ieviest, Padome, pamatojoties uz Komisijas ziņojumu, kam, ja vajadzīgs, pievienoti attiecīgi priekšlikumi, pārskata šo direktīvu vēlākais līdz 1991. gada 30. jūnijam.

16. pants

Dalībvalstīs ne vēlāk kā 1988. gada 30. jūnijā stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstis paziņo Komisijai savu normatīvo aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, kuru regulē šī direktīva.

17. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1986. gada 24. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

A. Clark

[1] OV C 56, 6.3.1980., 14. lpp.

[2] OV C 28, 9.2.1981., 64. lpp.

[3] OV C 300, 18.11.1980., 29. lpp.

[4] OV L 38, 11.2.1974., 31. lpp.

[5] OV L 212, 2.8.1986., 27. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

KMT pozīcijas Nr. | Apraksts |

ex 10.01 | Kvieši |

10.02 | Rudzi |

10.03 | Mieži |

10.04 | Auzas |

ex 10.05 | Kukurūza |

ex 10.06 | Nelobīti rīsi |

ex 10.07 | Griķi, prosa, sorgo graudi, tritikāle un cita labība |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

A DAĻA

Pesticīdu atliekvielas | Maksimāli pieļaujamais daudzums mg/kg (ppm) |

| |

1.aldrīns | kā dieldrīns (HEOD) |

2.dieldrīns (HEOD) | 0,01 |

3.neorganiskais broms, izteikts Br jonos, kopā | 50 |

4.karbarils | 1 — rīsi0,5 — citi graudi |

5.hlordāns (cis- un trans-izomēru summa) | 0,02 |

6.DDT (DDT-, TDB- un DDE-izomēru summa, izteikta kā DDT) | 0,05 |

7.diazinons | 0,05 |

8.1,2-dibrometāns (etilendibromīds) | 0,01 |

9.dihlorvoss | 2 |

10.endosulfāns (alfa- un beta-izomēru un endosulfāna sulfāta summa, kas izteikta kā endosulfāns) | 0,2 — kukurūza0,1 — citi graudi |

11.endrīns | 0,01 |

12.heptahlors (heptahlora un heptahlora epoksīda summa, izteikta kā hepta- hlors) | 0,01 |

13.heksahlorbenzols (HCB) | 0,01 |

14.heksahlorcikloheksāns (HCH)

14.1.alfa-izomēra | summa | 0,02 |

14.2.beta-izomēra |

14.3.gamma-izomēra (lindāns) | 0,1 |

15.malations (malationa un malaoksona summa, izteikta kā malations) | 8 |

16.fosfamidons | 0,05 |

17.piretrīni (piretrīnu I un II, cinerīnu I un II, jasmolīnu I un II summa) | 3 |

18.trihlorfons | 0,1 |

Pesticīdu atliekvielas | Maksimāli pieļaujamais daudzums mg/kg (ppm) |

1.brommetāns (metilbromīds) | 0,1 |

2.oglekļa disulfīds | 0,1 |

3.oglekļa tetrahlorīds | 0,1 |

4.cianūdeņradis, cianīdi, izteikti kā cianūdeņradis | 15 |

5.fosforūdeņradis, fosfīdi, izteikti kā fosforūdeņradis | 0,1 |

--------------------------------------------------

Augša