EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31986L0297

Padomes Direktīva (1986. gada 26. maijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru jūgvārpstām un to aizsardzību

OV L 186, 8.7.1986., 19./25. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 180 - 186
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 180 - 186
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 152 - 158
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 152 - 158
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 152 - 158
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 152 - 158
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 152 - 158
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 152 - 158
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 152 - 158
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 152 - 158
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 152 - 158
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 007 Lpp. 145 - 151
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 007 Lpp. 145 - 151
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 43 - 49

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2015; Atcelts ar 32013R0167 . Jaunākā konsolidētā versija: 29/10/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/297/oj

31986L0297

Padomes Direktīva (1986. gada 26. maijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru jūgvārpstām un to aizsardzību

Oficiālais Vēstnesis L 186 , 08/07/1986 Lpp. 0019 - 0025
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 15 Lpp. 0180
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 15 Lpp. 0180
CS.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 152 - 158
ET.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 152 - 158
HU.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 152 - 158
LT.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 152 - 158
LV.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 152 - 158
MT.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 152 - 158
PL.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 152 - 158
SK.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 152 - 158
SL.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 152 - 158


Padomes Direktīva

(1986. gada 26. maijs)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru jūgvārpstām un to aizsardzību

(86/297/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā tehniskās prasības, kurām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem jāatbilst saskaņā ar valstu tiesību aktiem, attiecas inter ali, uz jūgvārpstām un to aizsardzību;

tā kā šīs prasības atšķiras dažādās dalībvalstīs; tā kā tādēļ ir nepieciešams, lai visas dalībvalstis pieņemtu prasības vai nu papildinot tajās pastāvošos noteikumus, vai aizstājot tos, jo īpaši lai radītu iespēju attiecībā uz katru traktora tipu piemērot EEK tipa apstiprinājuma procedūru, uz ko attiecas Padomes 1974. gada 4. marta Direktīva 74/150/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Spānijas un Portugāles Pievienošanās aktu;

tā kā Padomes 1978. gada 29. jūnija Rezolūcija par Eiropas Kopienas Darba drošības un veselības rīcības programmu [5] paredz negadījumu novēršanas principu piemērošanu, modelējot un radot mašīnas un to daļas, ieskaitot lauksaimniecības sektoru; tā kā noteikumi attiecībā uz jūgvārpstām un to aizsardzību atbilst drošības faktoriem;

tā kā valstu tiesību aktu tuvināšana attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem paredz, ka dalībvalstis savstarpēji atzīst pārbaudes, kas tiek veiktas katrā no tām, pamatojoties uz kopējām prasībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. "Lauksaimniecības un mežsaimniecības traktors" nozīmē jebkuru mehānisko transportlīdzekli ar riteņiem vai kāpurķēdēm, kuram ir vismaz divas asis, kura galvenā funkcija saistīta ar tā vilkšanas spēku un kurš ir speciāli konstruēts, lai vilktu, stumtu, pārvadātu vai darbinātu dažādus darbarīkus, mehānismus vai piekabes, kas paredzētas izmantošanai lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā. Tas var būt aprīkots, lai pārvadātu kravas vai pasažierus.

2. Šī direktīva attiecas vienīgi uz tādiem 1. punktā definētajiem traktoriem, kuri aprīkoti ar pneimatiskajām riepām un kuriem ir vismaz divas asis un maksimālais projektētais ātrums no 6 līdz 30 km/h.

2. pants

Neviena dalībvalsts nedrīkst atteikties piešķirt EEK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu attiecībā uz traktoru, vai atteikt vai aizliegt tā pārdošanu, reģistrēšanu, nodošanu ekspluatācijā vai izmantošanu to jūgvārpstu un to aizsardzības dēļ, ja tās atbilst prasībām, kas paredzētas I pielikumā.

3. pants

Šī direktīva neietekmē dalībvalsts tiesības, ievērojot Līgumu, noteikt prasības, kādas tās uzskata par vajadzīgām, lai nodrošinātu, ka darbinieki ir aizsargāti, izmantojot attiecīgos traktorus, ja vien tas nenozīmē to, ka jūgvārpsta un tās aizsardzība tiek modificēta veidā, kas nav paredzēts šai direktīvā.

4. pants

Visus grozījumus, kas vajadzīgi, lai I pielikuma prasības un II pielikumā parādītā EEK tipa apstiprinājuma sertifikāta pielikuma parauga prasības pielāgotu tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Direktīvas 74/150/EEK 13. pantā.

5. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai 18 mēnešu laikā kopš šīs direktīvas pieņemšanas izpildītu tās prasības. Dalībvalstis nekavējoties informē par to Komisiju. Tomēr I pielikuma 5.2. punkta prasības nepiemēro līdz 1995. gada 1. oktobrim.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka Komisijai dara zināmus tos būtiskākos valstu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1986. gada 26. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. Braks

[1] OV C 164, 23.6.1983., 5. lpp.

[2] OV C 307, 14.11.1983., 104. lpp.

[3] OV C 341, 19.12.1983., 2. lpp.

[4] OV L 84, 28.3.1974., 10. lpp.

[5] OV C 165, 11.7.1978., 3. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

DEFINĪCIJA UN MĒRĶIS, PIETEIKUMS EEK TIPA APSTIPRINĀJUMAM, EEK TIPA APSTIPRINĀJUMS, JŪGVĀRPSTU TIPI UN KONSTRUKCIJA, KĀ ARĪ NOVIETOŠANAS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ JŪGVĀRPSTĀM UN TO AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM

1. DEFINĪCIJA UN MĒRĶIS

1.1. "Jūgvārpsta" (JV) nozīmē traktora dzenvārpstas izvirzīto daļu, kas pārnes griezes momentu uz agregātu.

1.2. Šīs direktīvas noteikumi attiecas vienīgi uz tām 1.1. punktā definētajām jūgvārpstām, kuras atrodas traktora aizmugurē. Tomēr 5.2. punkts attiecas vienīgi uz traktoriem, kuru minimālais fiksētais vai regulējamais attālumu starp riteņiem vienai no asīm nav mazāks par 1150 mm.

2. EEK TIPA APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

2.1. Pieteikums traktora tipa apstiprinājumam attiecībā uz jūgvārpstu un tās aizsardzību jāiesniedz traktora ražotājam vai tā pilnvarotam pārstāvim.

2.2. Tam jāpievieno to traktora daļu rasējumi trijos eksemplāros ar atbilstīgu un pietiekami lielu mērogu, uz kurām attiecas šī direktīva.

2.3. Tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par tipa apstiprinājuma testu veikšanu, jāiesniedz tā traktora paraugs, kura tips iesniegts apstiprinājumam, vai tā traktora daļa(-s), kuru(-as) uzskata par būtisku(-ām) šīs direktīvas pieprasīto testu veikšanai.

3. EEK TIPA APSTIPRINĀJUMS

3.1. EEK tipa apstiprinājuma sertifikātam par katru piešķirto vai atteikto apstiprinājumu jāpievieno sertifikāts, kurš atbilst II pielikumā parādītajam paraugam.

4. JŪGVĀRPSTU VEIDI

4.1. Jūgvārpstu parametriem jāatbilst vienam no tipiem, kas aprakstīti 1. tabulā:

1. TABULA

JV tipu parametri

Tips | Nominālais diametrs (mm) | Gropju skaits | Nominālais jūgvārpstas rotācijas ātrums apgriezienos minūtē [1] |

| |

1 | 35 | 6 | taisnas gropes | 540 un/vai 1000 |

2 | 35 | 21 | Nespirālveida robi |

3 | 45 | 20 |

4.2. Jābūt iespējai ar piemērotiem līdzekļiem saglabāt jūgvārpstas rotācijas ātrumu.

4.3. Ja pastāv vairāk nekā viena attiecība starp motora ātrumu un jūgvārpstas rotācijas ātrumu, jebkādai proporcijas izmaiņai jābūt pamanāmai. Turklāt jāveic īpaši modelēšanas mērījumi, lai nodrošinātu, ka nenotiek neparedzēta attiecības maiņa – jo īpaši mainot to uz lielāku rotācijas ātrumu. Šai drošības ierīcei jādarbojas vienmēr, kad darbojas jūgvārpsta.

4.4. Jānodrošina līdzekļi, ar kuru palīdzību izvēlētais jūgvārpstas ātrums vienmēr tiek skaidri norādīts.

5. KONSTRUKCIJAS UN NOVIETOŠANAS PRASĪBAS

5.1. Aizmugurējās jūgvārpstas rotācijas virziens

Pulksteņa virzienā, kad jūgvārpsta tiek vērota traktora braukšanas virzienā.

5.2. Klīrensa zona ap jūgvārpstu

Jūgvārpstas klīrensa zonai jāatbilst rasējumiem 1. zīmējumā un izmēriem 2. tabulā.

+++++ TIFF +++++

2. TABULA

Klīrensa zonas izmēri

Tips | A min. | B maks. | C maks. | F min. | G min. | I min. | R Sfēriski maks. | Α min. |

1 | 76 | 80 | 60 | 120 | 240 | 280 | 76 | 55° |

2 |

3 | 89 | 100 | 65 | 145 | 290 | 295 | 89 | 51° |

5.3. Jūgvārpstas aizsardzība

5.3.1. Aizsardzība

5.3.1.1. Jūgvārpstai jābūt aizsargātai ar aizsargu, kas piestiprināts pie traktora un sedz jūgvārpstu vismaz no augšas un divām pusēm, kā parādīts 2. zīmējumā, vai ar citiem līdzekļiem, kas nodrošina līdzīgas pakāpes aizsardzību, piemēram, novietojot jūgvārpstu padziļinājumā, kas ir traktora sastāvdaļa vai kas ir izveidots ar kādu atsevišķu detaļu (vilkšanas sakabes āķis, sakabes pārsegs utt.).

5.3.1.2. Aizsarga izmēri atkarībā no jūgvārpstas tipa norādīti 3. tabulā.

5.3.1.3. Ar traktoru kopā jāpiegādā arī papildu nerotējoša aizsardzības ierīce, kas pilnībā nosedz jūgvārpstu, lai pasargātu jūgvārpstu, kad to nelieto.

5.3.2. Aizsargu īpašības

5.3.2.1. Aizsargam jābūt izveidotam tā, lai netraucētu (vai veicinātu) traktora lietošanu un tehnisko apkopi.

Jābūt iespējai veikt tehnisko apkopi, nenoņemot aizsargu.

5.3.2.2. Izmantotajiem materiāliem jāiztur slikti laika apstākļi, tiem jāsaglabā savas mehāniskās īpašības aukstā laikā, un tiem jābūt pietiekami robustiem.

5.3.2.3. Aizsargam nedrīkst būt nekādu asumu vai asu malu; tajā nedrīkst būt caurumu, kuru diametrs vai kvadrātveida vai taisnstūrveida cauruma mala ir lielāka par 8 mm un kuri nav vajadzīgi kardāna dzenvārpstas aizsardzības ierīču ķēdes piestiprināšanai, un tam jābūt spējīgam izturēt 120 daN svaru, ja vien tas nav veidots tā, ka to nevar izmantot par pakāpienu.

+++++ TIFF +++++

3. TABULA

Jūgvārpstas aizsarga izmēri

Tips | Aizsarga izmēri [2] (mm) |

a | b ± 5 | c ± 5 | d ± 5 |

1 | 70 | 125 | 85 | 285 |

2 | 70 | 125 | 85 | 285 |

3 | 80 | 150 | 100 | 300 |

[1] Izņemot jūgvārpstu, kuras rotācijas ātrums saistīts ar traktora pārvietošanās ātrumu.

[2] Ja traktoriem ir divas aizmugurējās jūgvārpstas, izmērus b un/vai d var pielāgot, lai saglabātu atbilstīgi klīrensa zonu starp vārpstām un aizsargiem.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

PARAUGS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Augša