EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31985L0073

Padomes direktīva (1985. gada 29. janvāris) par svaigas gaļas un mājputnu gaļas veselības pārbaudes un kontroles finansējumu

OV L 32, 5.2.1985., 14./15. lpp. (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 152 - 153
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 152 - 153
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 104 - 105
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 104 - 105
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 161 - 162
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 161 - 162
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 161 - 162
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 161 - 162
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 161 - 162
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 161 - 162
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 161 - 162
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 161 - 162
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 161 - 162
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 005 Lpp. 12 - 13
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 005 Lpp. 12 - 13

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2007; Atcelts ar 32004R0882

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/73/oj

31985L0073Oficiālais Vēstnesis L 032 , 05/02/1985 Lpp. 0014 - 0015
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 18 Lpp. 0104
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 33 Lpp. 0152
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 18 Lpp. 0104
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 03 Sējums 33 Lpp. 0152


Padomes direktīva

(1985. gada 29. janvāris)

par svaigas gaļas un mājputnu gaļas veselības pārbaudes un kontroles finansējumu

(85/73/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā vienotu patērētāja veselības aizsardzības garantiju ieviešanas nolūkā Direktīva Nr. 64/433/EEK [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu Nr. 83/90/EEK [5], paredz ieviest veselības pārbaudes un kontroles svaigai gaļai, kas var nonākt Kopienas iekšējā tirgū;

tā kā, lai aizsargātu cilvēku un dzīvnieku veselību Kopienā, Direktīva Nr. 72/462/EEK [6], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 83/91/EEK [7], paredz, veselības kontroles, ko dalībvalstu kompetentās iestādes veic, ievedot svaigu gaļu, un pārbaudes, ko veic dalībvalstu un Komisijas veterinārijas eksperti eksportētājās trešās valstīs;

tā kā Direktīva Nr. 64/433/EEK attiecas tikai uz svaigu gaļu, kas var nonākt Kopienas iekšējā tirdzniecībā; tā kā tomēr dalībvalstu iestādes ir ieviesušas valsts pārbaudes, kas attiecas tikai uz vietējam tirgum paredzētu svaigu gaļu;

tā kā Padomes Direktīva Nr. 71/118/EEK [8], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu Nr. 84/642/EEK [9], paredz svaigas mājputnu gaļas veselības pārbaudes un kontroles;

tā kā šīs veselības pārbaudes un kontroles ir saistītas ar tādu nodevu iekasēšanu, kuras patreiz dažādās dalībvalstīs finansē atšķirīgi; tā kā šīs atšķirības var ietekmēt konkurences nosacījumus starp ražošanas līnijām, kuras lielākoties ir saistītas ar tirgu kopīgo organizāciju;

tā kā, lai uzlabotu šo situāciju, būtu jāizstrādā saskaņoti noteikumi par minētās veselības pārbaudes un kontroles finansējumu;

tā kā, ņemot vērā valsts pārvaldības un finansējuma noteikumus un administratīvās procedūras, Grieķijai būtu jādod divi papildu gadi, lai tā var piemērot mehānismu, kas vajadzīgs nodevu iekasēšanai saistībā ar pārbaudēm un kontroli,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. No 1986. gada 1. janvāra dalībvalstis nodrošina:

- nodevu iekasēšanu, ja 2. punktā minētos dzīvniekus kauj par izmaksām, kas rodas sakarā ar veselības pārbaudēm un kontroli,

- vienādu attieksmi saskaņā ar Direktīvas Nr. 71/118/EEK 15. pantu un Direktīvā Nr. 72/462/EEK noteikto izmaksu segšanu, paredzot nodevu par abās direktīvās minēto gaļu, ko ieved no trešām valstīm,

- aizliegumu jebkādai tiešai vai netiešai nodevu kompensācijai.

2. Šajā direktīvā "dzīvnieki" ir šādu sugu mājdzīvnieki: liellopi (tajā skaitā bifeļi), cūkas, aitas un kazas, mājas nepārnadži un vistas, tītari, pērļu vistiņas, pīles un zosis.

2. pants

1. Pēc Komisijas priekšlikuma Padome ar kvalificētu balsu vairākumu līdz 1986. gada 1. janvārim pieņem lēmumu par 1. panta 1. punkta pirmajos divos ievilkumos minēto nodevu standarta līmeni vai līmeņiem un sīki izstrādātajiem šīs direktīvas ieviešanas noteikumiem un principiem, kā arī iespējamiem izņēmumiem. Tomēr par gaļu, ko ieved no kautuvēm, kuras nav apstiprinātas saskaņā ar Direktīvu Nr. 64/433/EEK, iekasējamo nodevu līmeņus nenosaka, izņemot gadījumu, kad Padome līdz minētajam dienai pieņem šādas gaļas inspekcijas noteikumus.

2. Dalībvalstīm ir tiesības iekasēt nodevas, kas pārsniedz 1. punktā minēto līmeni vai līmeņus, ja kopējā nodevas summa katrai dalībvalstij ir mazāka par inspekciju izmaksu reālo summu vai vienāda ar to.

3. pants

Līdz 1990. gada 1. janvārim Komisija par iegūto pieredzi iesniedz ziņojumu, kuram pievieno priekšlikumus par iespējamiem iepriekšminēto pantu grozījumiem.

4. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 1986. gada 1. janvārim nodrošinātu atbilstību šai direktīvai. Par to dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju.

Tomēr Grieķijai dod divus papildu gadus atbilstības nodrošināšanai.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1985. gada 29. janvārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Andreotti

[1] OV C 168, 28.6.1984., 4. lpp.,OV C 97, 29.4.1981., 12. lpp. un OV C 162, 22.6.1984., 10. lpp.

[2] OV C 87, 5.4.1982., 116. lpp. un 1985. gada 17. janvāra lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV C 307, 19.11.1984., 1. lppun 1984. gada 12. decembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[4] OV C 121, 29.7.1964., 2012./64. lpp.

[5] OV L 59, 5.3.1983., 10. lpp.

[6] OV L 302, 31.12.1972., 28. lpp.

[7] OV L 59, 5.3.1983., 34. lpp.

[8] OV L 55, 8.3.1971., 23. lpp.

[9] OV L 339, 27.12.1984., 26. lpp.

--------------------------------------------------

Augša