EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31985L0572

Padomes Direktīva (1985. gada 19. decembris), ar ko nosaka sarakstu, kur uzskaitīti aizstājēji, kas izmantojami, lai pārbaudītu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem

OV L 372, 31.12.1985., 14./21. lpp. (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 019 Lpp. 41 - 48
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 019 Lpp. 41 - 48
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 3 - 10
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 3 - 10
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 75 - 82
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 75 - 82
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 75 - 81
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 75 - 82
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 75 - 82
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 75 - 82
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 75 - 82
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 75 - 82
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 75 - 82
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 007 Lpp. 72 - 79
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 007 Lpp. 72 - 79
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 028 Lpp. 33 - 40

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/572/oj

31985L0572

Padomes Direktīva (1985. gada 19. decembris), ar ko nosaka sarakstu, kur uzskaitīti aizstājēji, kas izmantojami, lai pārbaudītu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem

Oficiālais Vēstnesis L 372 , 31/12/1985 Lpp. 0014 - 0021
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 15 Lpp. 0003
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 19 Lpp. 0041
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 15 Lpp. 0003
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 19 Lpp. 0041
CS.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 75 - 82
ET.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 75 - 82
HU.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 75 - 82
LT.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 75 - 82
LV.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 75 - 81
MT.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 75 - 82
PL.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 75 - 82
SK.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 75 - 82
SL.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 75 - 82


Padomes Direktīva

(1985. gada 19. decembris),

ar ko nosaka sarakstu, kur uzskaitīti aizstājēji, kas izmantojami, lai pārbaudītu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem

(85/572/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 82/711/EEK (1982. gada 18. oktobris), ar ko nosaka pamatnoteikumus, kuri ir jāievēro, pārbaudot tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem [1], un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [2],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [3],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [4],

tā kā atbilstīgi Direktīvas 82/711/EEK 2. panta 3. punktam un minētās direktīvas I nodaļas 2. daļas pirmajam ievilkumam, ir jānorāda attiecīgie pārtikas produktu aizstājēji, kas izmantojami, lai veiktu migrācijas testus tiem plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kam paredzēts nonākt saskarē ar pārtikas produktiem;

tā kā vajadzības gadījumā ir jābūt iespējai izmantot citas migrācijas testu metodes nekā tās, kas paredzētas šajā direktīvā;

tā kā, izvēloties attiecīgos pārtikas produktu aizstājējus, jo īpaši jāņem vērā pārtikas produkta ķīmiskais sastāvs un tā fiziskās īpašības;

tā kā attiecībā uz dažiem taukus saturošiem pārtikas produktiem rezultāts, kas iegūts migrācijas testos ar pārtikas produktu aizstājējiem, ir augstāks nekā tas, kas iegūts migrācijas testos ar pašu pārtikas produktu, un tā kā tādēļ šo rezultātu ir jākoriģē, piemērojot attiecīgu "samazinājuma koeficientu", kas atbilst konkrētajai situācijai; tā kā dažos īpašos gadījumos, jo īpaši attiecībā uz materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtikas produktiem ar taukvielām uz virsmas, šīs direktīvas īstenošanai ir svarīgi, lai būtu attiecīgas analīzes metodes;

tā kā šīs direktīvas pielāgošana tehnikas attīstībai ir izpildes pasākums, kas principā būtu jāpieņem Komisijai, lai vienkāršotu un paātrinātu šo procedūru;

tā kā visos gadījumos, kad Padome piešķir Komisijai tiesības ieviest noteikumus attiecībā uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kam paredzēts nonākt saskarē ar pārtikas produktiem, ir jānosaka procedūra, ar ko nodibina ciešu sadarbību starp dalībvalstīm un Komisiju Pastāvīgajā pārtikas produktu komitejā, kas izveidota ar Lēmumu 69/414/EEK [5],

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ievērojot Direktīvas 82/711/EEK 2. panta 3. punktu, pārtikas produktu aizstājēji, kas izmantojami, lai pārbaudītu to plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju, kas paredzēti saskarei ar vienu pārtikas produktu vai vienu konkrētu pārtikas produktu grupu, kā arī to koncentrācija ir norādīta šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

Neatkarīgi no šīs direktīvas 1. panta, sarakstos, kur uzskaitītas vielas un materiāli, kuru izmantojums ir atļauts, vajadzības gadījumā var noteikt procedūras atsevišķu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrācijas pārbaudei, kas atšķiras no tām, kas ir šīs direktīvas pielikumā.

3. pants

Pielāgojumus, kas šīs direktīvas pielikumā veicami, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību, pieņem saskaņā ar Direktīvas 76/893/EEK [6] 10. pantā noteikto procedūru.

4. pants

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais tad, kad tās pieņem pasākumus, lai īstenotu Direktīvu 82/711/EEK.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1985. gada 19. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. Fischbach

[1] OV L 297, 23.10.1982., 26. lpp.

[2] OV C 102, 14.4.1984., 4. lpp.

[3] OV C 175, 15.7.1985., 299. lpp.

[4] OV C 25, 28.1.1985., 6. lpp.

[5] OV L 291, 19.11.1969., 9. lpp.

[6] OV L 340, 9.12.1976., 19. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

PĀRTIKAS PRODUKTU AIZSTĀJĒJU SARAKSTS

1. Šī pielikuma tabulās, kur orientējoši uzskaitīti pārtikas produkti, pārtikas produktu aizstājēji, kas izmantojami migrācijas testos attiecībā uz konkrētu pārtikas produktu vai pārtikas produktu grupu, identificē ar šādiem burtiem:

A aizstājējs:

destilēts ūdens vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdens;

B aizstājējs:

3 % etiķskābe (masa/tilp.) ūdens šķīdumā;

C aizstājējs:

15 % etanols (etilspirts) (V/V) ūdens šķīdumā;

D aizstājējs:

rektificētā olīveļļa [1]; ja ar analīzes metodi saistītu tehnisku iemeslu dēļ ir nepieciešams izmantot atšķirīgus pārtikas aizstājējus, olīveļļa jāaizvieto ar sintētisko triglicerīdu maisījumu [2] vai ar saulespuķu eļļu [3] .

2. Katram pārtikas produktam vai katrai pārtikas produktu grupai ir jāizmanto tikai ar "X" atzīmēto(s) pārtikas produktu aizstājēju(s), katram aizstājējam ņemot attiecīgā materiāla un priekšmeta jaunu paraugu. Ja produkts ar "X" nav atzīmēts, tad migrācijas pārbaude attiecīgajai pozīcijai vai apakšpozīcijai nav nepieciešama.

3. Ja pēc "X" seko daļsvītra un cipars, migrācijas testu rezultātu ir jādala ar norādīto ciparu. Attiecībā uz atsevišķu taukus saturošu pārtikas produktu tipiem šo ciparu, tā saukto "samazinājuma koeficientu", tradicionāli izmanto, lai ņemtu vērā to, ka šādu pārtikas produktu aizstājēja ekstrahēšanas spēja ir lielāka.

4. Ja pēc "X" seko burts a iekavās, izmanto tikai vienu no diviem norādītajiem pārtikas aizstājējiem:

- ja pārtikas produkta pH līmenis ir augstāks par 4,5, tad izmanto A aizstājēju,

- ja pārtikas produkta pH līmenis ir 4,5 vai zemāk, tad izmanto B aizstājēju.

5. Ja pārtikas produkts ir norādīts gan īpašajā, gan vispārējā pozīcijā, izmanto tikai īpašajā pozīcijā norādīto(s) pārtikas produktu aizstājēju(s).

TABULA

Atsauces numurs | Pārtikas produktu apraksts | Izmantojamie pārtikas produktu aizstājēji |

A | B | C | D |

01

Dzērieni

01.01 | Bezalkoholiskie dzērieni vai alkoholiskie dzērieni ar spirta tilpumkoncentrāciju zemāku par 5 %: | | | | |

| Ūdeņi, sidri, vienkāršas vai koncentrētas augļu un dārzeņu sulas, nenorūdzis vīnogu vīns, augļu nektāri, limonādes un gāzēti atspirdzinoši dzērieni, sīrupi, dzērieni ar rūgtu garšu, uzlējumi, kafija, tēja, šķidra šokolāde, alus un citi | X (a) | X (a) | | |

01.02 | Alkoholiskie dzērieni ar spirta tilpumkoncentrāciju 5 % un augstāk: | | | | |

| Dzērieni, kas iekļauti pozīcijā 01.01, bet ar spirta tilpumkoncentrāciju 5 % un augstāk | | | | |

| Vīni, degvīns un liķieri | | X [4] | X [5] | |

01.03 | Dažādi: nedenaturēts etilspirts | | X [4] | X [5] | |

02

Labība, labības produkti, mīklas izstrādājumi, cepumi, kūkas un citi maizes un konditorejas izstrādājumi

02.01 | Cietes | | | | |

02.02 | Nepārstrādāta labība, uzpūsti graudi un graudu pārslas (tostarp grauzdēta kukurūza, popkorns, kukurūzas pārslas un līdzīgi produkti) | | | | |

02.03 | Labības milti un rupja maluma milti | | | | |

02.04 | Makaroni, spageti un līdzīgi produkti | | | | |

02.05 | Sausi mīklas izstrādājumi, cepumi, kūkas un citi maizes un konditorejas izstrādājumi: | | | | |

| A.Ar taukvielām uz virsmas | | | | X/5 |

| B.Citi | | | | |

02.06 | Svaigi mīklas izstrādājumi, kūkas un citi maizes un konditorejas izstrādājumi: | | | | |

| A.Ar taukvielām uz virsmas | | | | X/5 |

| B.Citi | X | | | |

03

Šokolāde, cukurs, un šokolādes un cukura produktiKonditorejas izstrādājumi

03.01 | Šokolāde, produkti šokolādes glazūrā, šokolādes aizstājēji un produkti šokolādes aizstājēja glazūrā | | | | X/5 |

03.02 | Konditorejas izstrādājumi: | | | | |

| A.Cietā veidā: | | | | |

| I.Ar taukvielām uz virsmas | | | | X/5 |

| II.Citi | | | | |

| B.Pastveida: | | | | |

| I.Ar taukvielām uz virsmas | | | | X/3 |

| II.Mitri | X | | | |

03.03 | Cukurs un cukura izstrādājumi: | | | | |

| A.Cietā veidā: | | | | |

| B.Medus un tam līdzīgi produkti | X | | | |

| C.Melase un cukura sīrupi | X | | | |

04

Augļi, dārzeņi un produkti no tiem

04.01 | Veseli augļi, svaigi vai dzesināti | | | | |

04.02 | Pārstrādāti augļi: | | | | |

| A.Žāvēti vai kaltēti augļi, veseli vai miltu veidā, vai pulverī | | | | |

| B.Augļi gabalos, biezenī vai pastveidīgā masā | X (a) | X (a) | | |

| C.Augļu konservi (ievārījumi, džemi un līdzīgi produkti – veseli augļi, augļi gabalos vai miltu veidā, vai pulverī, konservēti šķidrumā): | | | | |

| I.Ūdenī | X (a) | X (a) | | |

| II.Eļļā | X (a) | X (a) | | X |

| III.Alkoholā (≥ 5 tilp. %) | | X [4] | X | |

04.03 | Rieksti (zemesrieksti, ēdamie kastaņi, mandeles, lazdu rieksti, valrieksti, priežu rieksti un citi): | | | | |

| A.Izlobīti, žāvēti | | | | |

| B.Izlobīti un grauzdēti | | | | X/5 [6] |

| C.Pastveidīga vai krēmveidīga masa | X | | | X/3 [6] |

04.04 | Veseli dārzeņi, svaigi vai dzesināti | | | | |

04.05 | Pārstrādāti dārzeņi: | | | | |

| A.Žāvēti vai kaltēti dārzeņi, veseli vai miltu veidā, vai pulverī | | | | |

| B.Dārzeņi, sagriezti, biezenī | X (a) | X (a) | | |

| C.Konservēti dārzeņi: | | | | |

| I.Ūdenī | X (a) | X (a) | | |

| II.Eļļā | X (a) | X (a) | | X |

| III.Alkoholā (5 tilp. %) | | X [4] | X | |

05

Tauki un eļļas

05.01 | Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas, dabīgas vai apstrādātas (tostarp kakao sviests, kausēti cūku tauki, atkārtoti cietināts sviests) | | | | X |

05.02 | Margarīns, sviests, un citi tauki un eļļas no ūdens emulsijām eļļā | | | | X/2 |

06

Dzīvnieku produkti un olas

06.01 | Zivis: | | | | |

| A.Svaigas, dzesinātas, sālītas, kūpinātas | X | | | X/3 [6] |

| B.Pastveidīga masa | X | | | X/3 [6] |

06.02 | Vēžveidīgie un mīkstmieši (tostarp austeres, ēdamgliemenes un gliemeži), kas dabīgi nav aizsargāti ar gliemežvāku | X | | | |

06.03 | Visu zooloģisko sugu gaļa (tostarp mājputni un medījumi): | | | | |

| A.Svaiga, dzesināta, sālīta, kūpināta | X | | | X/4 |

| B.Pastveidīga vai krēmveidīga masa | X | | | X/4 |

06.04 | Pārstrādāti gaļas produkti (šķiņķis, desas, speķis un citi) | X | | | X/4 |

06.05 | Gaļas un zivs konservi un puskonservi: | | | | |

| A.Ūdenī | X (a) | X (a) | | |

| B.Eļļā | X (a) | X (a) | | X |

06.06 | Olas bez čaumalas: | | | | |

| A.Pulverī vai kaltētas | | | | |

| B.Citas | X | | | |

06.07 | Olu dzeltenumi: | | | | |

| A.Šķidri | X | | | |

| B.Pulverī vai saldēti | | | | |

06.08 | Kaltēts olas baltums | | | | |

07

Piena produkti

07.01 | Piens: | | | | |

| A.Pilnpiens | X | | | |

| B.Iebiezināts piens | X | | | |

| C.Vājpiens vai daļēji nokrejots piens | X | | | |

| D.Sausais piens | | | | |

07.02 | Raudzēts piens, kā jogurts, paniņas un tiem līdzīgi izstrādājumi ar augļiem un augļu produktiem | | X | | |

07.03 | Saldais krējums un skābais krējums | X (a) | X (a) | | |

07.04 | Sieri: | | | | |

| A.Vesels siers ar mizu | | | | |

| B.Pārstrādāti sieri | X (a) | X (a) | | |

| C.Visi pārējie | X (a) | X (a) | | X/3 [6] |

07.05 | Siera ferments | | | | |

| A.Šķidrā vai viskozā veidā | X (a) | X (a) | | |

| B.Pulverī vai kaltēts | | | | |

08

Dažādi produkti

08.01 | Etiķis | | X | | |

08.02 | Cepti pārtikas produkti: | | | | |

| A.Kartupeļi frī, kartupeļu plāceņi un tiem līdzīgi | | | | X/5 |

| B.Dzīvnieku izcelsmes | | | | X/4 |

08.03 | Pārstrādes produkti zupām, buljoniem; zupas, buljoni šķidrā vai cietā veidā, vai pulverī (ekstrakti, koncentrāti); homogenizēti jaukti pārtikas produkti, gatavi ēdieni: | | | | |

| A.Pulverī vai kaltēti: | | | | |

| I.Ar taukvielām uz virsmas | | | | X/5 |

| II.Citi | | | | |

| B.Šķidrā vai pastas veidā: | | | | |

| I.Ar taukvielām uz virsmas | X (a) | X (a) | | X/3 |

| II.Citi | X (a) | X (a) | | |

08.04 | Raugi un mīklas izcēlāji/irdinātāji: | | | | |

| A.Pastveida | X (a) | X (a) | | |

| B.Kaltēti | | | | |

08.05 | Sāls | | | | |

08.06 | Mērces: | | | | |

| A.Bez taukvielām uz virsmas | X (a) | X (a) | | |

| B.Majonēze, no majonēzes darinātās mērces, mērces salātiem un citas eļļu emulsijas ūdenī | X (a) | X (a) | | X/3 |

| C.Eļļu un ūdeni saturošā mērce, kas veido divus atšķirīgus slāņus | X (a) | X (a) | | X |

08.07 | Sinepes (izņemot sinepju pulveri, kas iekļauts pozīcijā 08.17) | X (a) | X (a) | | X/3 [6] |

08.08 | Sviestmaizes, grauzdiņi, tosteri un tiem līdzīgi, kas satur jebkuru pārtikas produktu: | | | | |

| A.Ar taukvielām uz virsmas | | | | X/5 |

| B.Citi | | | | |

08.09 | Saldējums | X | | | |

08.10 | Sausā pārtika: | | | | |

| A.Ar taukvielām uz virsmas | | | | X/5 |

| B.Cita | | | | |

08.11 | Saldēta vai sasaldēta pārtika | | | | |

08.12 | Koncentrēti ekstrakti ar spirta tilpumkoncentrāciju 5 % un augstāk | | X [4] | X | |

08.13 | Kakao: | | | | |

| A.Kakao pulveris | | | | X/5 [6] |

| B.Kakao masa | | | | X/3 [6] |

08.14 | Kafija, arī grauzdēta, bez kofeīna vai šķīstoša, kafijas aizstājēji, granulās vai pulverī | | | | |

08.15 | Šķidri kafijas ekstrakti | X | | | |

08.16 | Aromātiskie garšaugi un citi lapu garšaugi: kumelītes, malva, mētras, tēja, liepziedi un citi | | | | |

08.17 | Garšvielas un garnējums dabīgajā veidā: kanēlis, ķiploka daiviņas, sinepju pulveris, pipari, vaniļa, safrāns un citi | | | | |

[1] Rektificētās olīveļļas īpašības

[2] Sintētisko triglicerīdu maisījuma sastāvsTaukskābju sadalījumsTīrībaTipiskais absorbcijas spektrs (slāņa biezums: d = 1 cm; bāze/standarts: ūdens 35 °C)Gaismas caurlaidība vismaz 10 % pie 310 nm (1 cm kivete, bāze/standarts: ūdens 35 °C)

[3] Saulespuķu eļļas īpašības

[4] Šo testu veic tikai gadījumos, ja pH līmenis ir 4,5 vai zemāks.

[5] Šo testu var veikt gadījumā, ja šķidrumi vai dzērieni ar spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 15 %, izmantojot līdzīgas koncentrācijas etilspirta ūdens šķīdumu.

[6] Ja attiecīgas pārbaudes veidā var pierādīt, ka plastmasa nenonāk "saskarē ar taukiem", var iztikt bez šā testa ar D aizstājēju.

--------------------------------------------------

Augša