EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31985L0001

Padomes Direktīva (1984. gada 18. decembris), ar ko groza Direktīvu 80/181/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mērvienībām

OV L 2, 3.1.1985., 11./12. lpp. (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 153 - 154
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 153 - 154
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 014 Lpp. 140 - 141
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 014 Lpp. 140 - 141
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 11 Sējums 056 Lpp. 3 - 4
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 11 Sējums 056 Lpp. 3 - 4
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 11 Sējums 056 Lpp. 3 - 4
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 11 Sējums 056 Lpp. 3 - 4
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 11 Sējums 056 Lpp. 3 - 4
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 11 Sējums 056 Lpp. 3 - 4
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 11 Sējums 056 Lpp. 3 - 4
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 11 Sējums 056 Lpp. 3 - 4
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 11 Sējums 056 Lpp. 3 - 4
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 007 Lpp. 3 - 4
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 007 Lpp. 3 - 4
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 057 Lpp. 25 - 26

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/1/oj

31985L0001

Padomes Direktīva (1984. gada 18. decembris), ar ko groza Direktīvu 80/181/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mērvienībām

Oficiālais Vēstnesis L 002 , 03/01/1985 Lpp. 0011 - 0012
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 14 Lpp. 0140
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 18 Lpp. 0153
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 14 Lpp. 0140
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 18 Lpp. 0153
Īpašais izdevums čehu valodā Nodaļa 11 Sējums 56 Lpp. 3 - 4
Īpašais izdevums igauņu valodā Nodaļa 11 Sējums 56 Lpp. 3 - 4
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 11 Sējums 56 Lpp. 3 - 4
Īpašais izdevums lietuviešu valodā Nodaļa 11 Sējums 56 Lpp. 3 - 4
Īpašais izdevums latviešu valodā Nodaļa 11 Sējums 56 Lpp. 3 - 4
Īpašais izdevums maltiešu valodā Nodaļa 11 Sējums 56 Lpp. 3 - 4
Īpašais izdevums poļu valodā Nodaļa 11 Sējums 56 Lpp. 3 - 4
Īpašais izdevums slovāku valodā Nodaļa 11 Sējums 56 Lpp. 3 - 4
Īpašais izdevums slovēņu valodā Nodaļa 11 Sējums 56 Lpp. 3 - 4


Padomes Direktīva

(1984. gada 18. decembris),

ar ko groza Direktīvu 80/181/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mērvienībām

(85/1/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā starptautiskā līmenī SI garuma mērvienību definīcijā grozījumi izdarīti 17. Ģenerālajā svaru un mēru konferencē (CGPM); tā kā šī jaunā definīcija jālieto Kopienas līmenī;

tā kā Pasaules veselības organizācijas 1981. gada 22. maija rekomendācija pieprasa, lai papildus kilopaskālam kā asinsspiediena un citu ķermeņa šķidrumu mērvienību lietotu dzīvsudraba staba milimetru; tā kā vēlams, lai Kopiena pieņemtu šādu risinājumu;

tā kā barns ir vispārēji lietojama mērvienība kodolreakciju efektīvā šķēluma mērīšanai; tā kā pieredze rāda, ka nav viegli aizstāt šo specifisko mērvienību ar SI mērvienību; tā kā tādēļ nepieciešama atļauja tās lietošanai atomenerģijas jomā;

tā kā tādēļ atbilstīgi jāgroza Direktīva 80/181/EEK4 [4],

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvas 80/181/EEK pielikumu groza šādi:

1. Pielikuma I nodaļas 1.1. punktā garuma mērvienības definīciju aizstāj ar šādu tekstu:

"Garuma mērvienība

Metrs ir gaismas veiktais ceļš vakuumā 1/299 792458 sekundēs.

(Septiņpadsmitā CGPM (1983. g.), 1. rezolūcija)."

2. Pielikuma I nodaļas 4. iedaļā:

a) tabulu papildina šādi:

"Lielums | Vienība |

Nosaukums | Apzīmējums | Vērtība |

Asinsspiediens un citu ķermeņa šķidrumu spiediens | dzīvsudraba staba milimetrs | mm Hg* | 1 mm Hg = 133,322 Pa |

Efektīvais šķēlums | barns | b | 1 b = 10-28 m2" |

b) piezīmi aizstāj ar šādu tekstu:

"1.3. punktā minētos priedēkļus un to apzīmējumus var lietot saistībā ar iepriekš minētajām mērvienībām un apzīmējumiem, izņemot dzīvsudraba staba milimetru un tā apzīmējumu. Tomēr skaitlis 102a tiek saukts par "hektāru"."

3. Pielikuma II nodaļā:

a) tabulā tiek svītrota mērvienība asinsspiediena mērīšanai;

b) piezīmi aizstāj ar šādu tekstu:

"I nodaļas 1.3. punktā minētos priedēkļus un to apzīmējumus var lietot saistībā ar iepriekš minētajām mērvienībām un apzīmējumiem, izņemot simbolu "g"."

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 1985. gada 1. jūlijam. Par to tās nekavējoties informē Komisiju.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1984. gada 18. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Bruton

[1] OV C 155, 14.6.1983., 10. lpp.

[2] OV C 242, 12.9.1983., 101. lpp.

[3] OV C 341, 19.12.1983., 1. lpp.

[4] OV L 39, 15.2.1980., 40. lpp.

--------------------------------------------------

Augša