EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31984L0569

Padomes direktīva (1984. gada 27. novembris) par Direktīvā 78/660/EEK ECU izteikto summu pārskatīšanu

OV L 314, 4.12.1984., 28./28. lpp. (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 143 - 144
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 143 - 144
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 88 - 89
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 88 - 89
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 82 - 82
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 82 - 82
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 82 - 82
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 82 - 82
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 82 - 82
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 82 - 82
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 82 - 82
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 82 - 82
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 82 - 82
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 82 - 82
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 82 - 82
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 62 - 62

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 18/07/2013; Atcelts ar 32013L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/569/oj

31984L0569Oficiālais Vēstnesis L 314 , 04/12/1984 Lpp. 0028 - 0028
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 17 Sējums 1 Lpp. 0088
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 17 Sējums 1 Lpp. 0143
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 17 Sējums 1 Lpp. 0088
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 17 Sējums 1 Lpp. 0143


Padomes direktīva

(1984. gada 27. novembris)

par Direktīvā 78/660/EEK ECU izteikto summu pārskatīšanu

(84/569/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Ceturto direktīvu 78/660/EEK (1978. gada 25. jūlijs), kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem [1], jo īpaši tās 53. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā Regulā (EEK) Nr. 3180/78 [2], kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 2626/843 [3], ir noteikta jauna norēķinu vienība, sauktu par ECU;

tā kā Regula (EEK, Euratom) Nr. 3308/80 [4] nomainīja Eiropas norēķinu vienību ar ECU visos Kopienas tiesiskajos instrumentos, kas bija piemērojami laikā, kad tā stājās spēkā;

tā kā Direktīvas 78/660/EEK 11. un 27. pants, Direktīvas 83/349/EEK [5] 6. pants un Direktīvas 84/253/EEK [6] 20. un 21. pants nosaka kopējās bilances un neto apgrozījuma summu robežas ECU, kuru ietvaros dalībvalstis var atļaut atkāpes no šo direktīvu noteikumiem;

tā kā atbilstoši Direktīvas 78/660/EEK 53. panta 2. punktam Padomei ik pēc pieciem gadiem, rīkojoties saskaņā ar Komisijas priekšlikumu, jāpārbauda, un, ja nepieciešams, jāpārskata summas, kas minētajā direktīvā ir izteiktas ECU, ņemot vērā Kopienas ekonomiskās un monetārās attīstības tendences;

tā kā salīdzinot reāli, ECU nav saglabājis vērtību, kāda tam bija Direktīvas 78/660/EEK pieņemšanas laikā;

tā kā, ņemot vērā monetārās attīstības tendences saistībā ar ECU kopš tā laika, jāpārrēķina ekvivalenti nacionālajās valūtās dienā, kas noteikta Direktīvas 78/660/EEK 53. panta 2. punktā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 78/660/EEK groza šādi:

1. Direktīvas 11. pantā:

- pirmo ievilkumu "kopējā bilance: 1000000 ECU" aizstāj ar "kopējā bilance: 1550000 ECU";

- otro ievilkumu "neto apgrozījums: 2000000 ECU" aizstāj ar "neto apgrozījums: 3200000 ECU".

2. Direktīvas 27. pantā:

- pirmo ievilkumu "kopējā bilance: 4000000 ECU" aizstāj ar "kopējā bilance: 6200000 ECU";

- otro ievilkumu "neto apgrozījums: 8000000 ECU" aizstāj ar "neto apgrozījums: 12800000 ECU".

3. a) Direktīvas 53. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. Šajā direktīvā EUR atbilst Regulas (EEK) Nr. 3180/78(1) definīcijai, ņemot vērā ar Regulu (EEK) Nr. 2626/84(2) izdarītos grozījumus. Attiecīgās valsts valūtas ekvivalentu aprēķina, pamatojoties uz 1983. gada 5. jūlija kursu.";

b) zemsvītras piezīmi (

1

) aizstāj ar šādām zemsvītras piezīmēm:

"(1) OV L 379, 30.12.1978., 1. lpp.

(2) OV L 247, 16.9.1984., 1. lpp."

2. pants

Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1984. gada 27. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

P. Barry

[1] OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp.

[2] OV L 379, 30.12.1978., 1. lpp.

[3] OV L 247, 16.9.1984., 1. lpp.

[4] OV L 345, 20.12.1980., 1. lpp.

[5] OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp.

[6] OV L 126, 12.5.1984., 20. lpp.

--------------------------------------------------

Augša