Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31984L0568

Padomes Direktīva (1984. gada 27. novembris) par dalībvalstu valsts vārdā vai ar tās atbalstu darbojošos eksporta kredītu apdrošināšanas organizāciju vai šādu organizāciju vietā darbojošos valsts struktūrvienību savstarpējām saistībām attiecībā uz kopīgām garantijām tāda līguma gadījumā, kurā iesaistīti viens vai vairāki apakšuzņēmēji vienā vai vairākās Eiropas Kopienu dalībvalstīs

OV L 314, 4.12.1984., 24./27. lpp. (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 11 Sējums 021 Lpp. 96 - 99
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 11 Sējums 021 Lpp. 96 - 99
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 11 Sējums 011 Lpp. 162 - 165
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 11 Sējums 011 Lpp. 162 - 165
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 11 Sējums 015 Lpp. 183 - 186
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 11 Sējums 015 Lpp. 183 - 186
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 11 Sējums 015 Lpp. 183 - 186
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 11 Sējums 015 Lpp. 183 - 186
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 11 Sējums 015 Lpp. 183 - 186
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 11 Sējums 015 Lpp. 183 - 186
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 11 Sējums 015 Lpp. 183 - 186
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 11 Sējums 015 Lpp. 183 - 186
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 11 Sējums 015 Lpp. 183 - 186
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 11 Sējums 004 Lpp. 94 - 97
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 11 Sējums 004 Lpp. 94 - 97
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 11 Sējums 113 Lpp. 12 - 15

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/568/oj

31984L0568Oficiālais Vēstnesis L 314 , 04/12/1984 Lpp. 0024 - 0027
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 11 Sējums 11 Lpp. 0162
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 11 Sējums 21 Lpp. 0096
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 11 Sējums 11 Lpp. 0162
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 11 Sējums 21 Lpp. 0096


Padomes Direktīva

(1984. gada 27. novembris)

par dalībvalstu valsts vārdā vai ar tās atbalstu darbojošos eksporta kredītu apdrošināšanas organizāciju vai šādu organizāciju vietā darbojošos valsts struktūrvienību savstarpējām saistībām attiecībā uz kopīgām garantijām tāda līguma gadījumā, kurā iesaistīti viens vai vairāki apakšuzņēmēji vienā vai vairākās Eiropas Kopienu dalībvalstīs

(84/568/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 100. un 113. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā eksporta apdrošināšana un finansēšana ietekmē starptautiskās tirdzniecības plūsmas un tādējādi ir efektīvs tirdzniecības politikas instruments;

tā kā dalībvalstu tautsaimniecību pieaugošā savstarpējā atkarība rada tendenci tādu eksporta darījumu pieaugumam, kas veikti, sadarbojoties vairākiem uzņēmumiem dažādās dalībvalstīs;

tā kā šāda sadarbība ir būtisks vai pat noteicošais faktors Kopienas eksportpreču konkurētspējai trešo valstu tirgos;

tā kā tādējādi šāda sadarbība būtu jāveicina jo īpaši apakšuzņēmēju līgumu jomā;

tā kā atšķirības starp dalībvalstīs patreiz spēkā esošajām eksporta garantiju un finansēšanas sistēmām var radīt sarežģījumus šādu eksporta darījumu īstenošanā;

tā kā kopapdrošināšana ir tāda veida sadarbība starp dažādiem dalībvalstu kredītu apdrošinātājiem, kas nodrošina iespēju attiecīgo valstu uzņēmumiem sadarboties eksporta darījumos;

tā kā tādējādi ir svarīgi izveidot un paplašināt šāda veida sekmīgo sadarbību starp kredītu apdrošinātājiem;

tā kā visbeidzot dalībvalstīs spēkā esošās garantiju un finansēšanas sistēmas tieši ietekmē kopējā tirgus darbību, un tādējādi būtu lietderīgi piemērot šāda veida sadarbību arī Kopienas iekšējās tirdzniecības jomā, tā kā šīs direktīvas ieviešana tomēr neietver nekādu grozījumu veikšanu dalībvalstu tiesību aktos, un tādēļ konsultācijas ar Eiropas Parlamentu nav obligātas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU:

1. pants

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to valsts vārdā vai ar tās atbalstu darbojošās eksporta kredītu apdrošināšanas organizācijas vai šādu organizāciju vietā darbojošās valsts struktūrvienības ievēro šeit klātpievienotā līguma parauga noteikumus attiecībā uz savām savstarpējām saistībām, ja tiek nolemts kopīgi ar citas dalībvalsts organizāciju vai valsts struktūrvienību piešķirt garantijas attiecībā uz līgumu ar vienu vai vairākiem apakšuzņēmējiem kādā vienā vai vairākās dalībvalstīs.

2. Klātpievienotie noteikumi neliedz iespēju 1. punktā minētajām organizācijām vai struktūrvienībām pieņemt papildus noteikumus, kas neiespaido klātpievienoto noteikumu piemērojamību, tos piemērojot jebkurā konkrētā darījumā.

2. pants

Divus gadus pēc šīs direktīvas ieviešanas Komisija iesniedz ziņojumu par pieredzi, kas gūta no klātpievienoto noteikumu piemērošanas.

Komisija var jebkurā laikā iesniegt priekšlikumus par šo noteikumu grozīšanu.

3. pants

Sešu mēnešu laikā pēc šīs direktīvas izziņošanas [1] dalībvalstis iesniedz apspriešanai pasākumu, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu pielikuma noteikumu ievērošanu.

Tās paziņo Komisijai par šiem pasākumiem.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1984. gada 27. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

P. Barry

[1] Šī direktīva tika izziņota dalībvalstīm 1984. gada 3. decembrī.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

LĪGUMA PARAUGS

1. punkts

Piemērošanas joma

Šī līguma priekšmets ir reglamentēt Eiropas Ekonomikas kopienas eksporta kredītu apdrošinātāju savstarpējās saistības gadījumos, kad:

- uzņēmums (turpmāk saukts "ģenerāluzņēmējs") noslēdz apakšuzņēmēju līgumus ar kādu vienu vai vairākiem uzņēmumiem (turpmāk sauktiem "apakšuzņēmēji") no kādas vienas vai vairākām Eiropas Ekonomikas kopienas dalībvalstīm par tāda eksportēšanas līguma nodošanu, kas ir vienīgi ģenerāluzņēmēja rīcībā un kuru tas ir noslēdzis ar uzņēmumu (turpmāk sauktu "pircējs"), kas atrodas:

- valstī ārpus Eiropas Ekonomikas kopienas,

- vai citā Eiropas Ekonomikas kopienas dalībvalstī, kur neatrodas ģenerāluzņēmējs un apakšuzņēmējs(-i),

- ģenerāluzņēmējs ir uzņēmies nodot apakšuzņēmējam(-iem) tam (tiem) pienākošos daļu no summām, kuras pircējs ir samaksājis ģenerāluzņēmējam un nokārt jebkuras formalitātes, kā var būt vajadzīgs, lai nodotu attiecīgo pircēja veiktās samaksas daļu, kas pienākas apakšuzņēmējam(-iem),

- starp apakšuzņēmēju(-iem) un pircēju nav tiesisku saišu,

- ģenerāluzņēmēja kredītu apdrošinātājs (turpmāk saukts "vadošais apdrošinātājs") un apakšuzņēmēja(-u) kredītu apdrošinātājs(-i) (turpmāk saukts(-i) "kopapdrošinātājs(-i)") ir gatavi garantēt saskaņā ar savu polišu vispārējiem noteikumiem savā valstī veikto darījuma daļu pret riskiem, kurus tie nosaka katrā atsevišķajā līgumā.

Līgumu, kuru iepriekšminētie eksporta kredītu apdrošinātāji noslēdz katrā konkrētajā gadījumā attiecībā uz kopēju garantiju piešķiršanu ģenerāluzņēmējam un kādam vienam vai vairākiem apakšuzņēmējiem, regulē zemāk izklāstītie punkti.

2. punkts

Vadošā apdrošinātāja saistības

Vadošais apdrošinātājs, vienpersoniski uzņemoties riska vadību, t.sk. par apakšuzņēmējam nodoto elementu, apņemas:

a) dot garantiju ģenerāluzņēmējam tikai attiecībā uz viņa daļu līgumā pret riskiem, kurus viņš ir noteicis katrā atsevišķajā līgumā;

b) nepieņemt nekādus grozījumus nevienā līguma izpildes noteikumā (apjoms, nodošana, samaksa u.tml.) vai līgumā starp ģenerāluzņēmēju un apakšuzņēmēju(-iem) par attiecīgā līguma izpildi, ja vien citādi nav saskaņots ar kopapdrošinātāju(-iem);

c) nenoliegt atbildību saskaņā ar ģenerāluzņēmējam izsniegtās polises noteikumiem sakarā ar jebkuru pēdējā saistību neizpildi, par to nepaziņojot kopapdrošinātājam(-iem);

d) nepasludināt polisi par spēku zaudējušu, par to nepaziņojot kopapdrošinātājam(-iem);

e) paziņot kopapdrošinātājam(–iem) par jebkuru faktu, kas tam kļūst zināms un varētu izmainīt riska raksturu vai apjomu, vai radīt zaudējumus;

f) zaudējuma vai zaudējuma draudu gadījumā konsultēties ar kopapdrošinātāju(-iem) par veicamajiem pasākumiem lēmumi par zaudējumu apstiprināšanu pēc iespējas ir jāpieņem ar savstarpēju vienošanos, nosakot atlīdzības summu un samaksas metodi saskaņā ar katras konkrētās polises noteikumiem;

g) zaudējuma gadījumā veikt vajadzīgos pasākumus vai lūgt ģenerāluzņēmējam veikt vajadzīgos pasākumus, lai atgūtu nesamaksātās summas un atmaksātu kopapdrošinātājam tam pienākošos daļu no atgūtajām summām un nokārtot visas vajadzīgās formalitātes attiecīgas daļas nosūtīšanai. Vadošā apdrošinātāja sakarā ar atgūšanu veiktās izmaksas ir sadalāmas starp apdrošinātājiem proporcionāli to segtajai līguma daļai;

h) ģenerāluzņēmējam dotās garantijas anulēšanas gadījumā pielikt visas pūles, lai izpildītu šajā punktā noteiktās saistības.

3. punkts

Katra kopapdrošinātāja saistības

Katrs kopapdrošinātājs no savas puses apņemas:

a) dot garantiju savas valsts apakšuzņēmējam tikai attiecībā uz viņa daļu darījumā pret riskiem, kurus viņš ir noteicis katrā atsevišķajā līgumā;

b) nepieņemt nekādus grozījumus ģenerāluzņēmēja un apakšuzņēmēja starpā noslēgtajā līgumā par ar pircēju noslēgtā līguma izpildi, to nesaskaņojot ar vadošo apdrošinātāju;

c) nenoliegt atbildību saskaņā ar apakšuzņēmējam izsniegtās polises noteikumiem sakarā ar jebkuru pēdējā saistību neizpildi, par to nepaziņojot vadošajam apdrošinātājam;

d) nepasludināt polisi par spēku zaudējušu, par to nepaziņojot vadošajam apdrošinātājam;

e) paziņot vadošajam apdrošinātājam par jebkuru faktu, kas tam kļūst zināms un varētu izmainīt riska raksturu vai apjomu, vai radīt zaudējumus;

f) apakšuzņēmējam piešķirtās garantijas anulēšanas gadījumā pielikt visas pūles, lai ievērotu šajā punktā noteiktās saistības.

4. punkts

Apvienošana

Gadījumā, ja tiek panākta vienošanās par pircēja valsts parāda apvienošanu, vadošais apdrošinātājs un kopapdrošinātājs(–i) apspriežas par veidiem un līdzekļiem, kā atrisināt specifiskās problēmas, kādas rada vienošanās par apvienošanu.

5. punkts

Pircēja kredīta darījumi

Tie kredītu apdrošinātāji Kopienā, kuri piekrīt tam, ka to pircēja kredīta sistēmas ir pietiekami saderīgas, drīkst turklāt apņemties piešķirt vai segt viena pircēja kredītu visam līgumam, kuram pēc analoģijas ir piemērojami šī līguma noteikumi.

6. punkts

Šķīrējtiesa

Jebkurš no šī līguma izrietošs strīds, kuru nav iespējams atrisināt ar mierizlīgumu, ir iesniedzams šķīrējtiesai trīs šķīrējtiesnešu sastāvā. Katra ieinteresētā puse ieceļ vienu šķīrējtiesnesi. Trešo šķīrējtiesnesi ieceļ Eiropas Kopienu Tiesas priekšsēdētājs, viņš pilda šķīrējtiesas priekšsēdētāja pienākumus. Tiesvedību regulē Starptautiskās Tirdzniecības palātas Samierināšanas un šķīrējtiesas noteikumi.

--------------------------------------------------

Augša