EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31984L0386

Padomes Desmitā direktīva (1984. gada 31. jūlijs) par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem, kas groza Direktīvu 77/388/EEK par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu kustama materiāla īpašuma izīrēšanai

OV L 208, 3.8.1984., 58./58. lpp. (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 170 - 170
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 170 - 170
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 122 - 122
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 122 - 122
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 121 - 121
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 121 - 121
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 121 - 121
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 121 - 121
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 121 - 121
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 121 - 121
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 121 - 121
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 121 - 121
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 121 - 121

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2006; Atcelts ar 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/386/oj

31984L0386Oficiālais Vēstnesis L 208 , 03/08/1984 Lpp. 0058 - 0058
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 9 Sējums 1 Lpp. 0122
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 1 Lpp. 0170
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 9 Sējums 1 Lpp. 0122
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 09 Sējums 1 Lpp. 0170


Padomes Desmitā direktīva

(1984. gada 31. jūlijs)

par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem, kas groza Direktīvu 77/388/EEK par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu kustama materiāla īpašuma izīrēšanai

(84/386/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 99. un 100. pantu,

ņemot vērā Padomes 1977. gada 17. maija Sesto direktīvu par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem — pievienotās vērtības nodokļu kopīgo sistēmu kā vienotu pamatu vērtējumam [1],

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [2],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [3],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [4],

tā kā:

(1) Saskaņā ar iepriekšminētās direktīvas 4. panta 2. punktu kustama materiāla īpašuma izīrēšana var būt saimnieciska darbība, uz kuru attiecas pievienotās vērtības nodoklis.

(2) Iepriekšminētās direktīvas 9. panta 1. punkta attiecināšana uz kustama materiāla īpašuma izīrēšanu var radīt būtiskus konkurences traucējumus, ja iznomātājs un nomnieks ir reģistrēti dažādās dalībvalstīs un šajās valstīs ir atšķirīgas nodokļu likmes.

(3) Tāpēc jānoteic, ka vieta, kur sniedz pakalpojumu, ir vieta, kur klients reģistrējis savu uzņēmējdarbību vai viņam nodibināts uzņēmums, kuram pakalpojumu sniedz, vai, ja tādas nav, vieta, kur ir viņa pastāvīgā adrese vai pastāvīgā dzīvesvieta.

(4) Tomēr attiecībā uz visa veida transporta līdzekļu izīrēšanu kontroles nolūkos 9. panta 1. punktu stingri piemēro, vietu, kur piegādātājs reģistrējis savu uzņēmumu, uzskatot par šādu pakalpojumu sniegšanas vietu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīva 77/388/EEK ir grozīta šādi:

1) 9. panta 2. punkta d) apakšpunktu svītro;

2) 9. panta 2. punkta e) apakšpunktu papildina ar šādu ievilkumu:

"— "kustama materiālā īpašuma izīrēšana, izņemot visa veida transportu";"

3) 9. panta 3. punktā, "un kustama materiālā īpašuma izīrēšana" aizstāj ar "un visa veida transporta izīrēšana".

2. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā vajadzīgie pasākumi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 1985. gada 1. jūlijam.

2. Dalībvalstis informē Komisiju par pasākumiem, ko tās nosaka, lai piemērotu šo direktīvu. Komisija par to informē pārējās dalībvalstis.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1984. gada 31. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. O'Keeffe

[1] OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp.

[2] OV C 116, 9.5.1979., 4. lpp.

[3] OV C 4, 7.1.1980., 63. lpp.

[4] OV C 297, 28.11.1979., 16. lpp.

--------------------------------------------------

Augša