EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31982L0883

Padomes Direktīva (1982. gada 3. decembris) par procedūrām tādas vides uzraudzībai un kontrolei, kuru ietekmē titāna dioksīda ražošanas atkritumi

OV L 378, 31.12.1982., 1./14. lpp. (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 004 Lpp. 3 - 16
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 15 Sējums 004 Lpp. 3 - 16
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 004 Lpp. 42 - 55
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 004 Lpp. 42 - 55
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 367 - 380
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 367 - 380
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 367 - 380
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 367 - 380
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 367 - 380
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 367 - 380
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 367 - 380
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 367 - 380
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 367 - 380
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 79 - 92
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 79 - 92
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 057 Lpp. 11 - 24

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 06/01/2014; Atcelts ar 32010L0075

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/883/oj

31982L0883Oficiālais Vēstnesis L 378 , 31/12/1982 Lpp. 0001 - 0014
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 4 Lpp. 0042
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 4 Lpp. 0003
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 4 Lpp. 0042
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 15 Sējums 4 Lpp. 0003


Padomes Direktīva

(1982. gada 3. decembris)

par procedūrām tādas vides uzraudzībai un kontrolei, kuru ietekmē titāna dioksīda ražošanas atkritumi

(82/883/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100. un 235. pantu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 78/176/EEK (1978. gada 20. februāris) par titāna dioksīda ražošanas atkritumiem [1] un jo īpaši tās 7. panta 3. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [2],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [3],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [4],

tā kā neatkarīgi no titāna dioksīda ražošanas atkritumu apstrādes metodes un apjoma šādu atkritumu izvadīšana, nogremdēšana, glabāšana vai izgāšana uz zemes vai arī ievadīšana zemē ir jāveic kopā ar tādas vides uzraudzības un kontroles pasākumiem, kuru ietekmē fiziski, ķīmiski, bioloģiski un ekoloģiski;

tā kā nolūkā kontrolēt šīs vides kvalitāti pēc iespējas bieži vajadzētu ņemt paraugus, lai veiktu mērījumus attiecībā uz pielikumos norādītajiem parametriem; tā kā, ņemot vērā iegūtos rezultātus, šādu paraugu ņemšanas darbību skaitu varētu samazināt; tā kā, lai nodrošinātu kontroles efektivitāti, paraugus vajadzētu ņemt, ja vien iespējams, arī zonās, ko uzskata par tādām, ko neietekmē minēto veidu izvadīšana;

tā kā saistībā ar dalībvalstu veiktajām analīzēm vajadzētu noteikt kopējas mērījumu standartmetodes, lai noteiktu attiecīgo parametru vērtības, kas nosaka ietekmētās vides fiziskās, ķīmiskās, bioloģiskās un ekoloģiskās īpašības;

tā kā, lai uzraudzītu un kontrolētu ietekmēto vidi, papildus šajā direktīvā paredzētajiem parametriem dalībvalstis jebkurā laikā var noteikt vēl citus parametrus;

tā kā ir jāprecizē tā informācija par uzraudzības un kontroles metodēm, kuru dalībvalstis paziņo Komisijai; tā kā Komisija ar dalībvalstu iepriekšēju piekrišanu publicē konsolidētu pārskatu par šo informāciju;

tā kā dažos dabas apstākļos var izrādīties grūti veikt uzraudzību un kontroli un tāpēc ir jāparedz atkāpes no šīs direktīvas atsevišķos gadījumos;

tā kā zinātnes un tehnikas sasniegumu dēļ var rasties vajadzība ātri pielāgot dažus no pielikumā paredzētajiem noteikumiem; tā kā, lai atvieglotu vajadzīgo pasākumu īstenošanu, būtu jānosaka procedūra, kā starp dalībvalstīm un Komisiju veidot ciešu sadarbību Komitejā pielāgošanai zinātnes un tehnikas sasniegumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šajā direktīvā saskaņā ar Direktīvas 78/176/EEK 7. panta 3. punktu noteiktas procedūras, kā, ņemot vērā fiziskos, ķīmiskos, bioloģiskos un ekoloģiskos aspektus, uzraudzīt un kontrolēt ietekmi uz vidi, ko rada titāna dioksīda ražošanas atkritumu izvadīšana, nogremdēšana, glabāšana vai izgāšana uz zemes, kā arī ievadīšana zemē.

2. pants

Šajā direktīvā:

- "ietekmēta vide" ir ūdens, zemes virsma un apakšzemes slāņi, kā arī gaiss, kur izvada, nogremdē, glabā, izgāž vai ievada titāna dioksīda ražošanas atkritumus,

- "paraugu ņemšanas vieta" ir vieta, kur tiek ņemti paraugi.

3. pants

1. Parametri, kas nosakāmi, veicot 1. pantā minēto uzraudzību un kontroli, ir norādīti pielikumos.

2. Ja parametrs pielikumos ir norādīts ailē "jānosaka obligāti", tad paraugu ņemšana un analīze ir jāveic, ņemot vērā norādītos vides komponentus.

3. Ja parametrs pielikumos ir norādīts ailē "jānosaka pēc izvēles", tad dalībvalstīs, ja tās uzskata par vajadzīgu, tiek veikta paraugu ņemšana un analīze, ņemot vērā norādītos vides komponentus.

4. pants

1. Dalībvalstis uzrauga un kontrolē ietekmēto vidi, kā arī tai blakus esošās zonas, ko uzskata par neietekmētām, īpašu uzmanību pievēršot vietējiem vides faktoriem un apglabāšanai, proti, vai tā ir periodiska vai pastāvīga.

2. Izņemot gadījumus, kad pielikumos paredzēts citādi, dalībvalstis katrā atsevišķā gadījumā precīzi nosaka objektus, kur jāņem paraugi, attālumu līdz šīm vietām no tuvākās piesārņojošo vielu apglabāšanas vietas, kā arī dziļumu vai augstumu, no kāda jāņem paraugi.

Secīgi ņemot paraugus, paraugi jāņem vienā un tajā pašā vietā un dziļumā, kā arī tādos pašos apstākļos, piemēram, plūdmaiņu ūdeņu paraugi jāņem vienā un tajā pašā laikā paisuma laikā, kad plūdmaiņu koeficients ir viens un tas pats.

3. Lai kontrolētu un uzraudzītu ietekmēto vidi, dalībvalstis nosaka paraugu ņemšanas un analīzes biežumu attiecībā uz katru pielikumos uzskaitīto parametru.

Attiecībā uz parametriem, kuri jānosaka obligāti, paraugu ņemšanas un analīžu biežums nedrīkst būt mazāks par minimālo biežumu, kas norādīts pielikumos. Tomēr, ja cik iespējams ir noskaidrota atkritumu īpašības, pārveidošanās un to radītās sekas ar noteikumu, ka vides kvalitātei netiek nodarīts būtisks kaitējums, dalībvalstis var paredzēt, ka paraugus ņem retāk, nekā noteikts iepriekš. Ja pēc tam konstatē būtisku kaitējumu vides kvalitātei, ko radījuši atkritumi vai kādas pārmaiņas apglabāšanas darbībās, dalībvalstis atkal ņem paraugus un analīzes ne retāk, kā paredzēts pielikumos. Ja kāda dalībvalsts uzskata par vajadzīgu vai vēlamu, tā var nošķirt dažādus parametrus, šo daļu piemērojot attiecībā uz parametriem, saistībā ar kuriem nav reģistrēts būtisks kaitējums vides kvalitātei.

4. Lai kontrolētu un pārbaudītu attiecīgas blakus esošas zonas, ko uzskata par neietekmētām, to, cik bieži jānosaka paraugu ņemšanas un analīžu biežums, izvērtē dalībvalstis. Ja kāda dalībvalsts konstatē, ka nav iespējams identificēt šādu blakus esošu zonu, tā par šo faktu informē Komisiju.

5. pants

1. Mērījumu standartmetodes, ko izmanto, lai noteiktu parametru vērtības, ir norādītas pielikumos. Laboratorijām, kas izmanto citas metodes, ir jānodrošina, ka iegūtie rezultāti ir salīdzināmi.

2. Tvertnēm, ko izmanto paraugu pārvietošanai, reaģentiem, un metodēm, ko izmanto, lai saglabātu kādu parauga daļu viena vai vairāku parametru analīzēm, paraugu pārvadāšanai un glabāšanai, kā arī to sagatavošanai analīzēm ir jābūt tādai, lai būtiski neietekmētu analīžu rezultātus.

6. pants

Lai uzraudzītu un kontrolētu ietekmētu vidi, dalībvalstis var jebkurā laikā noteikt citus parametrus papildus tiem, kas noteikti šajā direktīvā.

7. pants

1. Ziņojumā, kas saskaņā ar Direktīvas 78/176/EEK 14. pantu dalībvalstīm jānosūta Komisijai, ir sīka informācija par uzraudzību un kontroli, ko veikušas atbilstīgi minētās direktīvas 7. panta 2. punktam nozīmētās struktūras. Šajā informācija par ietekmēto vidi iekļauj šādas ziņas:

- paraugu ņemšanas vietas aprakstu, tostarp tā pastāvīgās pazīmes, ko var kodēt, kā arī citu administratīvo un ģeogrāfisko informāciju. Šo informāciju sniedz tikai vienreiz – kad izraugās paraugu ņemšanas vietu,

- izmantoto paraugu ņemšanas metožu aprakstu,

- to parametru mērījumu rezultātus, kuri jānosaka obligāti, un, ja dalībvalstis uzskata par lietderīgu, arī to parametru mērījumu rezultātus, kurus nosaka pēc izvēles,

- izmantotās mērījumu un analīzes metodes, kā arī attiecīgos gadījumos to noteikšanas robeža, pareizība un precizitāte,

- saskaņā ar 4. panta 3. punktu pieņemtās izmaiņas paraugu ņemšanas un analīžu biežumā.

2. Pirmos datus, kas jāpaziņo saskaņā ar 1. punktu, apkopo trešajā gadā pēc šīs direktīvas paziņošanas.

3. Komisija, iepriekš saņēmusi attiecīgās dalībvalsts piekrišanu, publicē tai iesniegtās informācijas kopsavilkumu.

4. Komisija izvērtē ietekmētās vides uzraudzībai un kontrolei paredzētās procedūras efektivitāti un attiecīgos gadījumos ne vēlāk kā sešus gadus pēc šīs direktīvas paziņošanas iesniedz Padomei priekšlikumus šīs procedūras uzlabošanai un vajadzības gadījumā mērījumu metožu un paraugu ņemšanas metožu saskaņošanai, tostarp attiecībā uz mērījumu metožu noteikšanas robežu, pareizību, precizitāti un paraugu ņemšanas metodēm.

8. pants

Dalībvalstis var atkāpties no šīs direktīvas noteikumiem plūdu vai dabas katastrofu gadījumos vai arī ārkārtēju laika apstākļu dēļ.

9. pants

Grozījumus, kas vajadzīgi, lai pielāgotu pielikumu saturu zinātnes un tehnikas sasniegumiem attiecībā uz:

- parametriem, kuri uzskaitīti ailē "jānosaka obligāti",

- mērījumu standartmetodēm,

pieņem saskaņā ar 11. pantā paredzēto procedūru.

10. pants

1. Ar šo izveido Komiteju pielāgošanai tehnikas sasniegumiem (šeit turpmāk "Komiteja"), kuru veido dalībvalstu pārstāvji un kuras priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

2. Komiteja izstrādā savu reglamentu.

11. pants

1. Gadījumos, kad jāievēro šajā pantā noteiktā procedūra, priekšsēdētājs nodod jautājumu izskatīšanai Komitejai vai nu pēc savas ierosmes, vai pēc kādas dalībvalsts pārstāvja lūguma.

2. Komisijas pārstāvis iesniedz Komitejai veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz atzinumu par projektu termiņā, ko nosaka priekšsēdētājs, ņemot vērā jautājuma steidzamību. Atzinumus pieņem ar 45 balsu vairākumu, dalībvalstu balsis vērtē, kā paredzēts Līguma 148. panta 2. punktā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. a) Komisija pieņem paredzētos pasākumus, ja tie ir saskaņā ar Komitejas atzinumu;

b) ja paredzētie pasākumi nav saskaņā ar Komitejas atzinumu vai ja atzinums nav sniegts, Komisija priekšlikumus par veicamajiem pasākumiem tūlīt iesniedz Padomei. Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu;

c) ja Padome nav pieņēmusi lēmumu trīs mēnešu laikā pēc tam, kad tai iesniegti priekšlikumi, ierosinātos pasākumus pieņem Komisija.

12. pants

Direktīvas 78/176/EEK 8. panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

"c) ja kontroles rezultāti, kas dalībvalstīm jāveic attiecībā uz ietekmētu vidi, norāda, ka konkrētajam apgabalam nodarīts kaitējumu, vai"

.

13. pants

Ja saskaņā ar Direktīvas 78/176/EEK 4. panta 1. punktu vairāk nekā vienas dalībvalsts kompetentajām iestādēm būtu jādod iepriekšēja atļauja, lai varētu iznīcināt atkritumus, attiecīgās dalībvalstis savstarpēji apspriežas par kontroles programmas saturu un īstenošanu.

14. pants

1. Divos gados pēc šīs direktīvas paziņošanas dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

15. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1982. gada 3. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

Ch. Christensen

[1] OV L 54, 25.2.1978., 19. lpp.

[2] OV C 356, 31.12.1980., 32. lpp. un OV C 187, 22.7.1982., 10. lpp.

[3] OV C 149, 14.6.1982., 101. lpp.

[4] OV C 230, 10.9.1981., 5. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

ATKRITUMU APGLABĀŠANAS METODE: IZVADĪŠANA GAISĀ

Komponenti | Parametri, kas jānosaka | Minimālais paraugu ņemšanas un analīžu biežums gadā | Komentāri |

obligāti | pēc izvēles |

Gaiss | Sēra dioksīds (SO2) Hlors | Putekļi | Nepārtraukti | 1.Reģionā, kur veic uzraudzību, izmantojot esošo uzraudzības tīklu ar vismaz vienu staciju, kas ir ražošanas objekta tuvumā un kas dod raksturīgos nolasījumus par objekta radīto piesārņojumu |

| | | 12 | 2.Reģionā, kur nav uzraudzības tīkla.Mēra izvadīto gāzu kopapjomu, ko emitē ražošanas objekts. Ja attiecīgajam objektam ir vairāki izvadīšanas avoti, var veikt secīgus mērījumus.Sēra dioksīda mērījumu standartmetode ir noteikta III pielikumā Padomes Direktīvai 80/779/EEK (1980. gada 15. jūlijs) par gaisa kvalitātes robežvērtībām un sēra dioksīda un suspendēto daļiņu orientējošām vērtībām (OV L 229, 30.8.1980., 30. lpp.) |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

ATKRITUMU APGLABĀŠANAS METODE: IZVADĪŠANA VAI NOGREMDĒŠANA SĀLSŪDEŅOS

(upju grīvas, piekrastes ūdeņi, atklāta jūra)

Komponenti | Parametri, kas jānosaka | Minimālais paraugu ņemšanas un analīžu biežums gadā | Mērījumu standartmetode |

obligāti | pēc izvēles |

Ūdens kolonna Nefiltrēts jūras ūdens | Temperatūra (ºC) | | 3 | Termometrija. Mērījums jāveic uz vietas paraugu ņemšanas laikā |

Sāļums (‰) | | 3 | Konduktometrija |

pH (pH vienības) | | 3 | Elektrometrija. Mērījums jāveic uz vietas paraugu ņemšanas laikā |

Izšķīdušais O2 (mg/izšķīdušā O2/l) | | 3 | Vinklera metodeelektroķīmiskā metode |

Duļķainība (mg cieto piemaisījumu/l) vai suspendētā viela (mg/l) | | 3 | Duļķainība: nefelometrija Suspendētajai vielai: gravimetrija svēršana pēc filtrācijas ar membrānfiltru, kura poru izmērs ir 0,45 μm, un žāvēšana 105 ºC temperatūrāsvēršana pēc centrifugēšanas (minimālais laiks 5 minūtes, vidējais paātrinājums no 2800 līdz 3200 g) un žāvēšana 105 ºC temperatūrā |

Fe (izšķīdis un suspensijā) (mg/l) | | 3 | Pēc tam, kad paraugs attiecīgi sagatavots, veic noteikšanu atomu absorbcijas spektrofotometrijā vai molekulārās absorbcijas spektrofotometrijā |

| Cr, kopējais Cd, kopējais Hg (mg/l) | 3 | atomu absorbcijas spektrofotometrijamolekulārās absorbcijas spektrofotometrija |

Ti (mg/l) | V, Mn, Ni, Zn (mg/l) | 3 | Atomu absorbcijas spektrofotometrija |

| Cu, Pb (mg/l) | 3 | atomu absorbcijas spektrofotometrijapolarogrāfija |

Jūras ūdens, kas filtrēts ar membrānfiltru, kura poru izmērs ir 0,45 μm | Izšķīdis Fe (mg/l) | | 3 | Noteikšana atomu absorbcijas spektrofotometrijā vai molekulārās absorbcijas spektrofotometrijā |

| Cr, Cd, Hg (mg/l) | 3 | atomu absorbcijas spektrofotometrijapolarogrāfija |

| Ti, V, Mn, Ni, Zn (mg/l) | 3 | Atomu absorbcijas spektrofotometrija |

| Cu, Pb (mg/l) | 3 | atomu absorbcijas spektrofotometrijapolarogrāfija |

Suspendētās daļiņas, kas paliek membrānfiltrā, kura poru izmērs ir 0,45 μm | Kopējais Fe (mg/l) | Cr, Cd, Hg (mg/l) | 3 | atomu absorbcijas spektrofotometrijapolarogrāfija |

| Ti, V, Mn, Ni, Zn (mg/l) | 3 | Atomu absorbcijas spektrofotometrija |

| Cu, Pb (mg/l) | 3 | atomu absorbcijas spektrofotometrijapolarogrāfija |

Dzelzs oksīdu hidrāti un hidroksīdi (mg Fe/l) | | 3 | Paraugu ekstrakcija ar skābi attiecīgos apstākļos: mērīšana atomu absorbcijas spektrofotometrijā vai molekulārās absorbcijas spektrofotometrijā. Visiem paraugiem no viena un tā paša objekta izmanto vienu un to pašu metodi ekstrakcijai ar skābi |

Nogulsnes Nogulšņu virskārtā pēc iespējas tuvu virsmai | Kopējais Ti, Fe (mg/kg sausās masas) | V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb (mg/kg sausās masas) | 1 | Metodes ir identiskas ūdens kolonnās izmantotajām. Pēc tam, kad paraugs attiecīgi sagatavots (mitrā vai sausā mineralizācija un attīrīšana). Metālu daudzumi jāmēra katrai daļiņu lieluma kategorijai atsevišķi |

Dzelzs oksīdu hidrāti un hidroksīdi (mg Fe/kg) | | 1 | Metodes ir identiskas ūdens kolonnās izmantotajām |

Dzīvie organismi Sugas, kas raksturīgas objektā: bentiskās zivis un bezmugurkaulnieki vai citas attiecīgas sugas | Ti, Cr, Fe, Ni, Zn, Pb (mg/kg mitrā un sausā svara) | V, Mn, Cu, Cd, Hg (mg/kg mitrā un sausā svara) | 1 | Atomu absorbcijas spektrofotometrija pēc sasmalcinātas audu masas kompleksā parauga attiecīgas sagatavošanas (mitrā vai sausā mineralizācija un attīrīšana) metālu daudzums zivīs jāmēra muskulī vai citos piemērotos audos; paraugā jābūt vismaz 10 īpatņiemmetālu daudzums gliemjos un vēžveidīgajos jāmēra audu masā. Paraugā jābūt vismaz 50 īpatņiem |

Bentiskā fauna | Daudzveidība un relatīvā izplatība | | 1 | Raksturīgo sugu klasifikācija pēc kvalitātes un kvantitātes, norādot katras sugas īpatņu skaitu, blīvumu, dominanci |

Planktona fauna | | Daudzveidība un relatīvā izplatība | 1 | Raksturīgo sugu klasifikācija pēc kvalitātes un kvantitātes, norādot katras sugas īpatņu skaitu, blīvumu, dominanci |

Flora | | Daudzveidība un relatīvā izplatība | 1 | Raksturīgo sugu klasifikācija pēc kvalitātes un kvantitātes, norādot katras sugas īpatņu skaitu, blīvumu, dominanci |

Atsevišķas zivis | Patoloģiski anatomiski bojājumi zivīm | | 1 | Ķīmiskai analīzei ņemtu raksturīgo paraugu vizuāla pārbaude |

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

ATKRITUMU APGLABĀŠANAS METODE: IZVADĪŠANA VIRSZEMES SALDŪDEŅOS

Komponenti | Parametri, kas jānosaka | Minimālais paraugu ņemšanas un analīžu biežums gadā | Mērījumu standartmetode |

obligāti | pēc izvēles |

Ūdens kolonna Nefiltrēts saldūdens | Temperatūra (ºC) | | 3 | Termometrija. Mērījums jāveic uz vietas paraugu ņemšanas laikā |

Vadītspēja 20 ºC temperatūrā (μS cm–1) | | 3 | Elektrometriski mērījumi |

pH (pH vienības) | | 3 | Elektrometrija. Mērījums jāveic uz vietas paraugu ņemšanas laikā |

Izšķīdušais O2 (mg/izšķīdušā O2/l) | | 3 | Vinklera metodeelektroķīmiskā metode |

Duļķainība (mg daļiņu/l) vai suspendētā viela (mg/l) | | 3 | Duļķainība: nefelometrija Suspendētajai vielai: gravimetrija svēršana pēc filtrācijas ar membrānfiltru, kura poru izmērs ir 0,45 μm, un žāvēšana 105 ºC temperatūrāsvēršana pēc centrifugēšanas (minimālais laiks – piecas minūtes un vidējais paātrinājums – no 2800 līdz 3200 g) un žāvēšana 105 ºC temperatūrā |

Nefiltrēts saldūdens | Fe (izšķīdis un suspensijā) (mg/l) | | 3 | Pēc tam, kad attiecīgi sagatavots paraugs, veic noteikšanu atomu absorbcijas spektrofotometrijā vai molekulārās absorbcijas spektrofotometrijā |

| Cr, kopējais Cd, kopējais Hg (mg/l) | 3 | atomu absorbcijas spektrofotometrijapolarogrāfija |

Ti (mg/l) | V, Mn, Ni, Zn (mg/l) | 3 | Atomu absorbcijas spektrofotometrija |

| Cu, Pb (mg/l) | 3 | atomu absorbcijas spektrofotometrijapolarogrāfija |

Saldūdens, kas filtrēts ar membrānfiltru, kura poru izmērs ir 0,45 μm | Izšķīdis Fe (mg/l) | | 3 | Mērīšana atomu absorbcijas spektrofotometrijā vai molekulārās absorbcijas spektrofotometrijā |

| Cr, Cd, Hg (mg/l) | 3 | atomu absorbcijas spektrofotometrijapolarogrāfija |

| Ti, V, Mn, Ni, Zn (mg/l) | 3 | Atomu absorbcijas spektrofotometrija |

| Cu, Pb (mg/l) | 3 | atomu absorbcijas spektrofotometrijapolarogrāfija |

Suspendētās daļiņas, kas paliek membrānfiltrā, kura poru izmērs ir 0,45 μm | Fe (mg/l) | Cr, Cd, Hg (mg/l) | 3 | atomu absorbcijas spektrofotometrijapolarogrāfija |

| Ti, V, Mn, Ni, Zn (mg/l) | 3 | Atomu absorbcijas spektrofotometrija |

| Cu, Pb (mg/l) | 3 | atomu absorbcijas spektrofotometrijapolarogrāfija |

Dzelzs oksīdu hidrāti un hidroksīdi (mg Fe/l) | | 3 | Paraugu ekstrakcija ar skābi attiecīgos apstākļos: mērīšana atomu absorbcijas spektrofotometrijā vai molekulārās absorbcijas spektrofotometrijā. Viena un tā pati metode ekstrakcijai ar skābi jāizmanto visiem paraugiem no viena un tā paša objekta |

Nogulsnes Nogulšņu virskārtā pēc iespējas tuvu virsmai | Ti, Fe (mg/kg sausās masas) | V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb (mg/kg sausās masas) | 1 | Metodes ir identiskas ūdens kolonnās izmantotajām. Pēc tam, kad attiecīgi sagatavots paraugs (mitrā vai sausā mineralizācija un attīrīšana). Metālu daudzumu mēra katrai daļiņu lieluma kategorijai atsevišķi |

Dzelzs oksīdu hidrāti un hidroksīdi (mg Fe/kg) | | 1 | Metodes ir identiskas ūdens kolonnās izmantotajām |

Dzīvie organismi Sugas, kas raksturīgas objektā | Ti, Cr, Fe, Ni, Zn, Pb (mg/kg mitrā un sausā svara) | V, Mn, Cu, Cd, Hg (mg/kg mitrā un sausā svara) | 1 | Atomu absorbcijas spektrofotometrija pēc sasmalcinātas audu masas kompleksā parauga attiecīgas sagatavošanas (mitrā vai sausā mineralizācija un attīrīšana) metālu daudzums zivīs jāmēra muskulī vai citos piemērotos audos; paraugā jābūt vismaz 10 īpatņiemmetālu daudzums gliemjos un vēžveidīgajos jāmēra audu masā. Paraugā jābūt vismaz 50 īpatņiem |

Bentiskā fauna | Daudzveidība un relatīvā izplatība | | 1 | Raksturīgo sugu klasifikācija pēc kvalitātes un kvantitātes, norādot katras sugas īpatņu skaitu, blīvumu, dominanci |

Planktona fauna | | Daudzveidība un relatīvā izplatība | 1 | Raksturīgo sugu klasifikācija pēc kvalitātes un kvantitātes, norādot katras sugas īpatņu skaitu, blīvumu, dominanci |

Flora | | Daudzveidība un relatīvā izplatība | 1 | Raksturīgo sugu klasifikācija pēc kvalitātes un kvantitātes, norādot katras sugas eksemplāru skaitu, blīvumu, dominanci |

Atsevišķas zivis | | Patoloģiski anatomiski bojājumi zivīm | 1 | Ķīmiskai analīzei ņemtu raksturīgo paraugu vizuāla pārbaude |

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

ATKRITUMU APGLABĀŠANAS METODE: GLABĀŠANA UN IZGĀŠANA UZ ZEMES

Komponenti | Parametri, kas jānosaka | Minimālais paraugu ņemšanas un analīžu biežums gadā | Mērījumu standartmetode |

obligāti | pēc izvēles |

1.Nefiltrēti virszemes ūdeņiobjekta tuvumā apgabalā, ko ietekmē glabāšana, un vietā ārpus šā apgabala2.Nefiltrēti gruntsūdeņiobjekta tuvumā, tostarp vajadzības gadījumā iztecēs | pH (pH vienības) | | 1 | Elektrometrija. Mērījumu jāveic uz vietas paraugu ņemšanas laikā |

SO4 (mg/l) | | 1 | gravimetrijakompleksometriskā titrācija ar EDTAmolekulārās absorbcijas spektrofotometrija |

Ti (mg/l) | V, Mn, Ni, Zn (mg/l) | 1 | Atomu absorbcijas spektrofotometrija |

Fe (mg/l) | Cr (mg/l) | 1 | atomu absorbcijas spektrofotometrijamolekulārās absorbcijas spektrofotometrija |

Ca (mg/l) | | 1 | atomu absorbcijas spektrofotometrijakompleksometriskā titrācija |

| Cu, Pb (mg/l) | 1 | atomu absorbcijas spektrofotometrijapolarogrāfija |

Cl (mg/l) | | 1 | Titrimetrija (Mora metode) |

Glabāšanas un izgāšanas objekta vide | Vizuāli pārbaudīt: topogrāfiju un objekta vadību,ietekmi uz zemes dzīlēm,objekta ekoloģiju | | 1 | Metodes izvēlas dalībvalstis |

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

ATKRITUMU APGLABĀŠANAS METODE: IEVADĪŠANA AUGSNĒ

Komponenti | Parametri, kas jānosaka | Minimālais paraugu ņemšanas un analīžu biežums gadā | Mērījumu standartmetode |

obligātie | pēc izvēles |

1.Nefiltrēti virszemes ūdeņiobjekta tuvumā zonā, ko ietekmē ievadīšana2.Nefiltrēti gruntsūdeņiobjekta tuvumā, tostarp iztecēs | pH (pH vienības) | | 1 | Elektrometrija. Mērījums jāveic paraugu ņemšanas laikā |

SO4 (mg/l) | | 1 | gravimetrijakompleksometriskā titrācija ar EDTAmolekulārās absorbcijas spektrofotometrija |

Ti (mg/l) | V, Mn, Ni, Zn (mg/l) | 1 | Atomu absorbcijas spektrofotometrija |

Fe (mg/l) | Cr (mg/l) | 1 | atomu absorbcijas spektrofotometrijamolekulārās absorbcijas spektrofotometrija |

Ca (mg/l) | | 1 | atomu absorbcijas spektrofotometrijakompleksometriskā titrācija |

| Cu, Pb (mg/l) | 1 | atomu absorbcijas spektrofotometrijapolarogrāfija |

Cl (mg/l) | | 1 | Titrimetrija (Mora metode) |

Vide Topogrāfija | Zemes virsmas stabilitāte | | 1 | Fotogrāfiska un topogrāfiska izpēte |

Ūdens caurlaidība Porainība | | 1 | Sūknēšanas testi Urbuma diagramma |

--------------------------------------------------

Augša