EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31982L0471

Padomes Direktīva (1982. gada 30. jūnijs) par dažiem produktiem, ko izmanto dzīvnieku barībā

OV L 213, 21.7.1982., 8./14. lpp. (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 025 Lpp. 311 - 317
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 025 Lpp. 311 - 317
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 98 - 104
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 98 - 104
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 005 Lpp. 151 - 157
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 005 Lpp. 151 - 157
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 005 Lpp. 151 - 157
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 005 Lpp. 151 - 157
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 005 Lpp. 151 - 157
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 005 Lpp. 151 - 157
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 005 Lpp. 151 - 157
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 005 Lpp. 151 - 157
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 005 Lpp. 151 - 157
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 111 - 117
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 111 - 117

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2010; Atcelts ar 32009R0767

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/471/oj

31982L0471Oficiālais Vēstnesis L 213 , 21/07/1982 Lpp. 0008 - 0014
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 25 Lpp. 0311
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 03 Sējums 25 Lpp. 0311
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 15 Lpp. 0098
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 15 Lpp. 0098


Padomes Direktīva

(1982. gada 30. jūnijs)

par dažiem produktiem, ko izmanto dzīvnieku barībā

(82/471/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 43. un 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā lopu audzēšanai ir ļoti svarīga loma Kopienas lauksaimniecībā un apmierinoši rezultāti ir lielā mērā atkarīgi no piemērotas un labas kvalitātes barības;

tā kā noteikumi, kas attiecas uz barību, ir būtiski, lai palielinātu lauksaimniecības produktivitāti;

tā kā Kopienā barības proteīnu patēriņš pastāvīgi palielinās, palielinoties lopu audzēšanas aizvien augošajam pieprasījumam;

tā kā šim pieaugošajam pieprasījumam pēdējos gados ir pievienojies dažu proteīna barības vielu piegādes kritums pasaules tirgū;

tā kā šis trūkums ir bijis par iemeslu pētījumu veikšanai par aizvietotājproduktiem barības ražošanā, lai nodrošinātu piegāžu pieejamību;

tā kā dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu noteikumi attiecībā uz šiem produktiem, ciktāl tie pastāv, ir atšķirīgi jautājumā par to pamatprincipiem; tā kā izriet, ka tie tieši ietekmē kopēja tirgus izveidi un darbību, un tādēļ tie ir jāsaskaņo;

tā kā šos aizvietotājproduktus iegūst jaunos tehniskos procesos un tādēļ to tirdzniecību ir vēlams regulēt kā barību vai barības sastāvdaļas, norādot, kuri atsevišķie produkti katrai atbilstīgajai grupai tiks atļauti un ar kādiem lietošanas nosacījumiem;

tā kā pirms jauna produkta iekļaušanas kādā konkrētā grupā ir nepieciešams pārliecināties, ka tam ir atbilstīga uzturvērtība; ir jānosaka, ka, uzmanīgi izmantojot, šiem produktiem nav kaitīga ietekme uz cilvēku vai dzīvnieku veselību vai uz vidi un tie neapdraud lietotāju, vājinot dzīvnieku valsts produktu raksturīgās īpašības;

tā kā, lai nodrošinātu atbilstību pamatprincipiem, kas noteikti atļauju izsniegšanai, dalībvalstis oficiāli iesniedz dokumentāciju par produktiem, kas pieder pie konkrētām grupām; tā kā, lai veicinātu konkrēto vielu pārbaudi, šos dokumentus sagatavo saskaņā ar kopējām vadlīnijām, kas jānosaka Padomei ne vēlāk kā direktīvas piemērošanas dienā;

tā kā ir vēlams līdz Kopienas lēmuma pieņemšanai pagaidām atļaut dalībvalstīm pašām izsniegt attiecīgās valsts atļaujas produktiem, kuri pašlaik nav iekļauti direktīvas pielikumā, vai specifiskajiem produktiem, uz kuriem atsevišķos gadījumos attiecas citi nosacījumi; tā kā tomēr divu gadu laikā pēc šīs direktīvas paziņošanas jāpieņem Kopienas lēmums attiecībā uz produktiem, kas iegūti no Candida varietātes raugiem un audzēti uz n — alkāniem;

tā kā neproteīna slāpekļa maisījumiem sava netiešā proteīna nodrošinājuma dēļ ir jāattiecina šīs direktīvas noteikumi; tā kā, ievērojot to, attiecīgi ir vēlams grozīt pielikumus Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīvai 70/524/EEK [4], kas pagaidām regulē šīs grupas produktu izmantošanu;

tā kā minēto produktu uzturvērtība un drošums lielā mērā ir atkarīgi no šo produktu sastāva īpašībām, lietošanas nosacījumiem un ražošanas procesiem; tādēļ ir būtiski īpašos gadījumos nodrošināt marķēšanu, lai aizsargātu lietotāju pret krāpšanu un veicinātu viņam pieejamo produktu optimālu izmantošanu;

tā kā nav lietderīgi piemērot Kopienas noteikumus minētajiem produktiem vai barībai, kura šos produktus satur, ja tie ir paredzēti eksportam uz trešām valstīm, jo lielākoties šīm valstīm ir pašām savi noteikumi;

tā kā, lai nodrošinātu šīs direktīvas prasību ievērošanu, kad šos produktus vai barību, kas šos produktus satur, laiž tirgū, dalībvalstīm ir jāparedz piemēroti kontroles pasākumi;

tā kā uz šiem produktiem vai uz šos produktus saturošo barību, kas atbilst šim prasībām, ir jāattiecina tikai šajā direktīvā paredzētie tirdzniecības ierobežojumi;

tā kā ir svarīga piemērota Kopienas procedūra, lai pieņemtu pielikuma noteikumus un vadlīnijas par dokumentācijas iesniegšanu attiecībā uz konkrētiem produktiem un lai vajadzības gadījumā noteiktu kritērijus šo produktu sastāvam un tīrībai, kā arī šo produktu fizikālķīmiskās un bioloģiskās īpašības, ņemot vērā zinātnes un tehnikas atziņu attīstību;

tā kā, lai sniegtu visas vajadzīgās garantijas, pieņemtajā Kopienas procedūrā atsevišķos gadījumos jāparedz pielikuma grozījums par obligātu konsultāciju ar Komisijas izveidoto Dzīvnieku ēdināšanas zinātnisko komiteju un Pārtikas zinātnisko komiteju;

tā kā, ja ir apdraudēta cilvēku vai dzīvnieku veselība, dalībvalstīm būtu jāsaglabā pilnvaras uz laiku apturēt šo produktu lietošanas atļauju vai grozīt jebkādus ar to saistītus noteikumus;

tā kā, lai dalībvalstis šīs pilnvaras neizmantotu ļaunprātīgi, par iespējamajiem pielikuma grozījumiem, pamatojoties uz apliecinošiem dokumentiem, būtu jālemj ar Kopienas procedūru ārkārtas gadījumiem;

tā kā, lai atvieglotu šīs direktīvas īstenošanu, jāpiemēro procedūra par ciešu sadarbību starp dalībvalstīm un Komisiju Barības pastāvīgajā komitejā, kas izveidota ar Lēmumu 70/372/EEK [5],

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Šī direktīva attiecas uz produktiem, kas ir tieši vai netieši proteīna avoti un ir iegūti ar konkrētu tehnoloģisko procesu, un ir laisti apgrozībā Kopienā kā barība vai ir barības sastāvā.

2. Šī direktīva neskar Kopienas noteikumus par:

a) barības piedevām;

b) maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu nevēlamām vielām un produktiem barībā;

c) maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu pesticīdu atliekām cilvēku un dzīvnieku uzturam paredzētos produktos un uz tiem;

d) vienkāršas barības un barības maisījumu realizāciju;

e) patogēniem mikroorganismiem barībā.

2. pants

Šajā direktīvā piemēro Padomes Direktīvas 70/524/EEK 2. panta definīcijas.

3. pants

1. Dalībvalstis nosaka, ka barību, kas pieder pie kādas no produktu grupām, kuras uzskaitītas pielikumā, vai kas satur šādus produktus, var realizēt tikai tad, ja:

a) attiecīgais produkts ir minēts pielikumā;

b) visi tajā paredzētie nosacījumi ir ievēroti.

2. Eksperimentāliem vai zinātniskiem nolūkiem dalībvalstis var paredzēt atkāpes no 1. punkta noteikumiem, ja ir veikta atbilstoša oficiāla pārbaude.

4. pants

1. Neskarot 3. panta 1. punktu, kamēr tiek pieņemts lēmums saskaņā ar 6. pantu, dalībvalstis var saglabāt spēkā:

a) atļaujas, kas to teritorijā piešķirtas pirms šīs direktīvas piemērošanas dienas, par produktiem, kuri nav uzskaitīti atbilstoši produktu grupām, kas norādītas pielikumā, izņemot produktus, kas iegūti no Candida šķirnes raugiem un audzēti uz n — alkāniem;

b) atļaujas, kas to teritorijās piešķirtas pirms šīs direktīvas izziņošanas, par, no vienas puses, produktiem, kuri iegūti no Candida šķirnes raugiem un audzēti uz n — alkāniem, un, no otras puses, produktiem, kuri uzskaitīti pielikuma 1.2.1. punktā un atbilst prasībām, kas atšķiras no šajā pielikumā noteiktajām.

2. Dalībvalstis nosūta pārējām dalībvalstīm un Komisijai to produktu sarakstu, kuri saskaņā ar 1. punktu atļauti šo valstu teritorijās.

5. pants

1. Neskarot marķēšanas noteikumus, kas piemērojami vienkāršai barībai un barības maisījumiem, dalībvalstis nosaka, ka produktus, kas uzskaitīti pielikumā, nedrīkst realizēt kā barību vai iestrādāt barībā, ja vien visas ziņas, kas noteiktas pielikumā, nenorāda uz iepakojuma vai trauka, vai uz etiķetes, kas tai pievienota.

2. Dalībvalstis nosaka, ka vielām, ko realizē nefasētā veidā, 1. punktā minētās ziņas norāda pavaddokumentā.

6. pants

1. Grozījumus, kas zinātnes un tehnikas atziņu attīstības rezultātā jāveic pielikumā, pieņem saskaņā ar procedūru, kura noteikta 13. pantā. Attiecībā uz produktiem, kas minēti pielikuma 1.1. un 1.2. punktā, Komisija apspriežas ar Dzīvnieku ēdināšanas zinātnisko komiteju un Pārtikas zinātnisko komiteju.

Tomēr par produktiem, kas iegūti no Candida šķirnes raugiem un audzēti uz n — alkāniem, un kas minēti 4. panta 1. punktā, lēmumu pieņem saskaņā ar 13. pantā noteikto procedūru divu gadu laikā pēc šīs direktīvas izziņošanas un pēc apspriešanās ar Dzīvnieku ēdināšanas zinātnisko komiteju un Pārtikas zinātnisko komiteju.

2. Grozot pielikumu, ievēro šādus principus:

A. Produktu neiekļauj pielikumā, ja vien:

a) tam nav uzturvērtības dzīvniekiem, jo tas satur slāpekli vai proteīnu;

b) uzmanīgi lietojot, tam nav kaitīgas ietekmes uz cilvēku vai dzīvnieku veselību vai vidi un tas neapdraud patērētāju, mainot dzīvnieku valsts produktu raksturīgās īpašības;

c) barībā tas ir kontrolējams.

B. Produktu svītro no pielikuma, ja kāds no A. punktā minētajiem nosacījumiem nav ievērots.

3. Kritērijus, kas ļauj definēt šajā direktīvā iekļautos produktus, jo īpaši sastāva un tīrības kritērijus, kā arī fizikālķīmiskās un bioloģiskās īpašības var noteikt, ievērojot zinātnes un tehnikas atziņas un saskaņā ar 13. pantā noteikto procedūru.

7. pants

1. Lai nodrošinātu, ka pielikuma 1.1. un 1.2. punktā minētie produkti atbilst principiem, kas noteikti 6. panta 2. punktā, dalībvalstis nodrošina, ka dokumentāciju, kura sagatavota saskaņā ar 2. punktu turpmāk tekstā, oficiāli nosūta dalībvalstīm, Komisijai un, ja ir prasīta apspriešanās, Komisijas izveidoto zinātnisko komiteju locekļiem.

2. Pēc Komisijas priekšlikuma Padome pieņem vadlīnijas, kas jāievēro, sagatavojot 1. punktā minēto dokumentāciju, lai šīs vadlīnijas varētu piemērot vēlākais šīs direktīvas piemērošanas datumā.

Grozījumus, kas zinātnes vai tehnikas atziņu rezultātā turpmāk izdarāmi vadlīnijās, pieņem saskaņā ar procedūru, kura noteikta 13. pantā.

3. Dalībvalstis, Komisija un citi 1. punktā minētās dokumentācijas saņēmēji nodrošina, ka gadījumā, kad to ar pietiekamu pamatojumu lūdz pieteikuma iesniedzējs, minēto informāciju, kuras atklāšana var nelabvēlīgi ietekmēt rūpnieciskās vai komerciālās īpašumtiesības, saglabā noslēpumā.

Rūpnieciskais vai komerciālais noslēpums neattiecas uz:

- produkta nosaukumiem un sastāvu, kā arī uz visu informāciju par substrātu un mikroorganismu,

- produkta fizikālķīmiskajām un bioloģiskajām īpašībām,

- farmokoloģisko, toksikoloģisko un ekotoksiko datu interpretāciju,

- analīzes metodēm produkta kontrolei barībā.

8. pants

1. Ja, balstoties uz sīki izstrādātu pamatojumu saistībā ar jauniem datiem vai esošo datu jaunu izvērtējumu, kas kļūst zināms līdz attiecīgo noteikumu pieņemšanai, dalībvalstis konstatē, ka kāds no pielikumā uzskaitītajiem produktiem vai tā pielietojums ar jebkādiem nosacījumiem, kas ir paredzēti, apdraud cilvēku vai dzīvnieku veselību pat tad, ja atbilst šīs direktīvas nosacījumiem, dalībvalstis var uz laiku atcelt vai ierobežot šo noteikumu piemērošanu savā teritorijā. Tās nekavējoties informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par to, sniedzot sava lēmuma pamatojumu.

2. Cik drīz vien iespējams Komisija izskata dalībvalsts sniegto pamatojumu un apspriežas ar dalībvalsti Barības pastāvīgajā komitejā, kā arī nekavējoties sniedz savu atzinumu un atbilstoši rīkojas.

3. Ja Komisija uzskata, ka, lai atrisinātu 1. punktā minētās grūtības un aizsargātu cilvēku vai dzīvnieku veselību, vajadzīgi šīs direktīvas grozījumi, tā uzsāk 14. pantā minēto procedūru, lai pieņemtu šādus grozījumus; šādā gadījumā dalībvalstis, kas pieņem aizsardzības pasākumus, var tos saglabāt līdz tam, kamēr grozījumi stājas spēkā.

9. pants

Ņemot vērā tirdzniecību starp dalībvalstīm, 5. pantā minētās ziņas sniedz vismaz vienā no galamērķa valsts oficiālajām valodām.

10. pants

Dalībvalstis nodrošina, lai, ciktāl tas attiecas uz pielikumā uzskaitīto produktu klātbūtni un marķēšanu, uz barību, kas atbilst šīs direktīvas noteikumiem, attiecina tikai šajā direktīvā ietvertos tirdzniecības ierobežojumus.

11. pants

Dalībvalstis nodrošina, lai uz dzīvnieku izcelsmes produktiem šīs direktīvas piemērošanas rezultātā neattiektos nekādi citi tirdzniecības ierobežojumi.

12. pants

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka barības atbilstība šīs direktīvas prasībām tiek oficiāli kontrolēta, vismaz ar paraugu ņemšanu realizācijas laikā.

13. pants

1. Ja jāievēro šajā pantā noteiktā procedūra, jautājumus paziņo dzīvnieku Barības pastāvīgajai komitejai (šeit turpmāk "Komiteja") tās priekšsēdētājs vai nu pēc savas iniciatīvas, vai pēc dalībvalsts pārstāvja lūguma.

2. Komisijas pārstāvis iesniedz Komitejai veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz savu atzinumu par šo projektu termiņā, ko tās priekšsēdētājs nosaka atbilstoši jautājuma steidzamībai. Tā lemj ar 45 balsu vairākumu, dalībvalstu balsis vērtē tā, kā noteikts Līguma 148. panta 2. punktā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. a) Komisija pieņem ierosinātos pasākumus, ja tie ir saskaņā ar Komitejas atzinumu;

b) ja ierosinātie pasākumi nav saskaņā ar Komitejas atzinumu vai ja atzinums nav sniegts, Komisija nekavējoties iesniedz Padomei priekšlikumu par pasākumiem, kas jāpieņem. Padome lemj ar kvalificētu vairākumu;

c) ja Padome nav pieņēmusi lēmumu trīs mēnešu laikā pēc jautājuma iesniegšanas, ierosinātos pasākumus pieņem Komisija, izņemot gadījumu, ja Padome ir nobalsojusi pret tiem ar vienkāršu vairākumu.

14. pants

1. Ja jāievēro šajā pantā aprakstītā procedūra, jautājumu Komitejai iesniedz tās priekšsēdētājs vai nu pēc savas iniciatīvas, vai pēc dalībvalsts pārstāvja lūguma.

2. Komisijas pārstāvis iesniedz Komitejai pieņemamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz savu atzinumu par projektu divu dienu laikā. Tā lemj ar 45 balsu vairākumu, dalībvalstu balsis vērtē, kā noteikts Līguma 148. panta 2. punktā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. a) Komisija pieņem ierosinātos pasākumus, ja tie ir saskaņā ar Komitejas atzinumu;

b) ja ierosinātie pasākumi nav saskaņā ar Komitejas atzinumu vai atzinums nav sniegts, Komisija nekavējoties iesniedz Padomei priekšlikumu par pieņemamajiem pasākumiem. Padome lemj ar kvalificētu vairākumu;

c) ja Padome nav pieņēmusi lēmumu 15 dienu laikā no dienas, kad tai iesniegts jautājums, ierosinātos pasākumus pieņem Komisija, izņemot gadījumu, ja Padome ar vienkāršu vairākumu ir nobalsojusi pret tiem.

15. pants

Svītro visas atsauces uz neproteīna slāpekļa maisījumiem Direktīvas 70/524/EEK I pielikuma K daļā un II pielikuma D.b daļā.

16. pants

Šo direktīvu neattiecina uz barību, kura, kā pierādīts vismaz ar attiecīgu informāciju, ir paredzēta eksportam uz trešām valstīm.

17. pants

Divu gadu laikā pēc šīs direktīvas izziņošanas dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās par to tūlīt informē Komisiju.

18. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1982. gada 30. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

Ph. Maystadt

[1] OV C 197, 18.8.1977., 3. lpp.

[2] OV C 63, 13.3.1978., 53. lpp.

[3] OV C 84, 8.4.1978., 4. lpp.

[4] OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.

[5] OV L 170, 3.8.1970., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Produktu grupas nosaukums | Produkta nosaukums | Produkta ķīmiskais apzīmējums vai mikroorganisma identitāte | Barotne (apraksts, ja barotne ir) | Produkta sastāva raksturojums | Dzīvnieku suga | Īpaši noteikumi |

1.Proteīni, kas iegūti no šādām mikroorganismu sugām

1.1.Baktērijas | | | | | | |

1.2.Raugi | Visi raugi | Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergiensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis | Melase, spirta rūpnīcu atliekas, labība un produkti, kas satur cieti, augļu sulu, sūkalas, pienskābi, hidrolizētas augu šķiedras | — | Visas dzīvnieku sugas | |

1.2.1.Raugi, ko audzē uz dzīvnieku vai augu izcelsmes substrātiem | —iegūti no mikroorganismiem un substrātiem, kas attiecīgi uzskaitīti 3. un 4. ailē | |

| —kuru šūnas ir nonāvētas | | | | | |

1.2.2.Raugi, kas audzēti uz substrātiem, kuri nav norādīti 1.2.1. punktā | | | | | | |

1.3.Aļģes | — | — | | | | |

1.4.Zemākās sēnes | | | | | | |

2.Slāpekli saturoši savienojumi, kas nav proteīni, un līdzīgi šādu grupu produkti

2.1.Urīnviela un tās atvasinājumi | 2.1.1.Urīnviela | CO(NH2)2 | — | Minimālā tīrība 98 % | Atgremotāji no atgremošanas sākuma | Paziņojums uz barības maisījuma etiķetes vai iepakojuma: produkta nosaukums, attiecīgā gadījumā ar barības maisījuma esošo daudzumu, ja pastāv oficiālas analīzes metodes,produkta nosaukums, attiecīgā gadījumā ar barības maisījuma esošo daudzumu, ja pastāv oficiālas analīzes metodes,produkta nosaukums, attiecīgā gadījuma ar barības maisíjuma esošo daudzumu, ja pastāv oficiālas analīzes metodes, |

| 2.1.2.Biurets | C2H5O2N3 | — | |

| 2.1.3.Urīnvielas fosfāts | CO(NH2)2H3PO4 | — | |

| 2.1.4.Diureīdizobutāns | (CH3)2-CH-CH(NHCONH2)2 | — | |

2.2.Aminoskābes un līdzīgi produkti | 2.2.1.D, L-metionīns | CH3S(CH2)2-CH(NH2)-COOH | — | Minimālā tīrība 98 % | Visas dzīvnieku sugas | — |

| 2.2.2.L-lizīns | NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH | — | — |

| 2.2.3.L-lizīna hidrohlorīds | NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH. HCL | — | — |

| 2.2.4.D, L-metionīna hidroksianalogs | (CH3-S(CH2)2-(CH(OH)-COO)2Ca | — | — |

--------------------------------------------------

Augša