EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31981L0333

Komisijas Direktīva (1981. gada 13. aprīlis), ar kuru groza Direktīvu 79/490/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām

OV L 131, 18.5.1981., 4./5. lpp. (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 177 - 178
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 177 - 178
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 116 - 117
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 116 - 117
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 130 - 131
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 130 - 131
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 130 - 131
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 130 - 131
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 130 - 131
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 130 - 131
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 130 - 131
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 130 - 131
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 130 - 131
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 186 - 187
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 186 - 187
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 72 - 73

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1981/333/oj

31981L0333Oficiālais Vēstnesis L 131 , 18/05/1981 Lpp. 0004 - 0005
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 11 Lpp. 0116
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 11 Lpp. 0177
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 11 Lpp. 0116
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 11 Lpp. 0177


Komisijas Direktīva

(1981. gada 13. aprīlis),

ar kuru groza Direktīvu 79/490/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām

(81/333/EEK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 80/1267/EEK [2], un jo īpaši tās 13. pantu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 70/221/EEK (1970. gada 20. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 79/490/EEK [4], un jo īpaši tās 3. pantu,

tā kā pieredze rāda, ka Direktīvas 79/490/EEK pielikuma II.5.2. punkta pašreizējais formulējums attiecībā uz M1, M2, M3, N1, O1 un O2 kategoriju transportlīdzekļu pakaļējo apakšā pabraukšanas aizsardzību ir diezgan neskaidrs attiecībā uz platumu, attiecībā uz kuru jāievēro prasība kā tāda; tā kā tas var radīt dažādu standartizācijas dienestu atšķirīgas prasības attiecībā uz M1 kategorijas transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem pretrunā Padomes Direktīvai 74/483/EEK [5] un arī tehniskus šķēršļus tirdzniecībā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 79/490/EEK groza šādi:

Pielikuma II.5.2. punkta tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

"II.5.2. Uzskata, ka visi M1, M2, M3, N1, O1 un O2 kategorijas transportlīdzekļi (kategorijas atbilstīgi starptautiskajai klasifikācijai ir noteiktas Padomes Direktīvas 70/156/EEK I pielikuma b) piezīmē) atbilst II.5.1. punkta nosacījumiem:

- ja tie atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti II.5.3. punktā, vai

- ja nenoslogota transportlīdzekļa pakaļējās daļas klīrenss nepārsniedz 55 cm pār platumu, kas katrā pusē nav īsāks par pakaļējo asi vairāk kā 10 cm (izņemot riepu izliekumu pie pašas zemes).

Ja ir vairākas pakaļējās asis, tad par atskaites platumu ņem platāko.

Šī prasība jāievēro vismaz kontūrā, kura attālums no transportlīdzekļa aizmugures nepārsniedz 45 cm."

2. pants

Līdz 1981. gada 1. oktobrim dalībvalstīs stājas spēkā noteikumi, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, un par tiem tās tūlīt informē Komisiju.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1981. gada 13. aprīlī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Karl-Heinz Narjes

[1] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

[2] OV L 375, 31.12.1980., 34. lpp.

[3] OV L 76, 6.4.1970., 23. lpp., un OV L 65, 15.3.1979., 42. lpp.

[4] OV L 128, 26.5.1979., 22. lpp.

[5] OV L 266, 2.10.1974., 4. lpp.

--------------------------------------------------

Augša