EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31980L0590

Komisijas Direktīva 80/590/EEK (1980. gada 9. jūnijs), ar kuru nosaka simbolu, ko var pievienot materiāliem un priekšmetiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem

OV L 151, 19.6.1980., 21./22. lpp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 125 - 126
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 24 - 25
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 24 - 25
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 203 - 204
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 203 - 204
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 32 - 33
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 32 - 33
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 32 - 33
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 32 - 33
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 32 - 33
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 32 - 33
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 32 - 33
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 32 - 33
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 32 - 33

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 02/12/2004; Atcelts ar 32004R1935

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/590/oj

31980L0590Oficiālais Vēstnesis L 151 , 19/06/1980 Lpp. 0021 - 0022
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 10 Lpp. 0203
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 9 Lpp. 0125
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 10 Lpp. 0203
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 11 Lpp. 0024
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 11 Lpp. 0024


Komisijas Direktīva 80/590/EEK

(1980. gada 9. jūnijs),

ar kuru nosaka simbolu, ko var pievienot materiāliem un priekšmetiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 23. novembra Direktīvu 76/893/EEK par dalībvalstu to tiesību aktu tuvināšanu, kuri attiecas uz materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem [1], un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta a) apakšpunkta pēdējo ievilkumu,

tā kā Direktīvas 76/893/EEK 7. panta 1. punkta a) apakšpunkta pēdējā ievilkumā ir paredzēts noteikt simbolu, ko materiāliem un izstrādājumiem var pievienot precizējuma "lietošanai pārtikā" vietā vai īpašas norādes vietā par to, kā lietojami šādi materiāli un izstrādājumi;

tā kā šādam simbolam jābūt viegli saprotamam; tā kā bez tam to jāspēj atveidot uz materiāliem un izstrādājumiem vai uz citiem nesējiem ar iespējami labvēlīgiem tehniskajiem nosacījumiem;

tā kā šīs regulas pielikumā atveidotais simbols atbilst šiem kritērijiem;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 76/893/EEK 7. panta 1. punkta a) apakšpunkta pēdējā ievilkumā minētais simbols ir tas simbols, kas atveidots šīs regulas pielikumā.

2. pants

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai atļautu lietot 1. pantā minēto simbolu no 1981. gada 1. janvāra.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1980. gada 9. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Étienne Davignon

[1] OV L 340, 9.12.1976., 19. lpp.

--------------------------------------------------

BILAGANHANGANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGE

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Augša