EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31980L0511

Komisijas Direktīva (1980. gada 2. maijs), kas noteiktos gadījumos atļauj barības maisījumu tirdzniecību nenoslēgtā iepakojumā vai konteineros

OV L 126, 21.5.1980., 14./14. lpp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 03 Sējums 028 Lpp. 171 - 172
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 19 - 19
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 19 - 19
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 012 Lpp. 35 - 35
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 012 Lpp. 35 - 35
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 192 - 192
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 192 - 192
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 192 - 192
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 192 - 192
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 192 - 192
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 192 - 192
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 192 - 192
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 192 - 192
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 192 - 192
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 196 - 196
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 196 - 196

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2010; Atcelts ar 32009R0767 . Jaunākā konsolidētā versija: 01/07/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/511/oj

31980L0511Oficiālais Vēstnesis L 126 , 21/05/1980 Lpp. 0014 - 0014
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 12 Lpp. 0035
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 03 Sējums 28 Lpp. 0171
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 12 Lpp. 0035
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 18 Lpp. 0019
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 03 Sējums 18 Lpp. 0019


Komisijas Direktīva

(1980. gada 2. maijs),

kas noteiktos gadījumos atļauj barības maisījumu tirdzniecību nenoslēgtā iepakojumā vai konteineros

(80/511/EEK)

EIROPAS KOPIENAS KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1979. gada 21. aprīļa Direktīvu 79/373/EEK par barības maisījumu tirdzniecību [1], un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā saskaņā ar minētās direktīvas nosacījumiem barības maisījumi parasti ir tirgojami slēgtā iepakojumā vai konteineros; tā kā Kopienas līmenī tomēr dažkārt var tikt pieļautas atkāpes no šī noteikuma;

tā kā pašreiz spēkā esošie dalībvalstu likumi pieļauj dažas atkāpes no pienākuma tirgot barības maisījumus slēgtā iepakojumā vai konteineros; tā kā, lai veicinātu Direktīvas 73/373/EEK nosacījumu ieviešanu Kopienas līmenī, jānodrošina no praktiskā un ekonomiskā viedokļa attaisnojamas atkāpes;

tā kā jānodrošina barības maisījumu identitātes un kvalitātes atbilstība spēkā esošajiem noteikumiem par etiķetēm, ir nepieciešams nošķirt gadījumus, kad, atkāpjoties no esošajiem nosacījumiem, barības maisījumus drīkst tirgot neiesaiņotā veidā vai nenoslēgtos konteineros, no gadījumiem, kad to var tirgot vai nu neiesaiņotā veidā, vai arī nenoslēgtā iepakojumā vai konteineros;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi atbilst Barības pastāvīgās komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Dalībvalstis nosaka, ka barības maisījumus drīkst tirgot neiesaiņotā veidā, kā arī nenoslēgtā iepakojumā vai konteineros šādos gadījumos:

a) piegādes barības maisījumu ražotāju starpā;

b) piegādes no barības maisījumu ražotājiem iepakošanas uzņēmumiem;

c) barības maisījumi, kas iegūti, sajaucot graudus vai veselus augļus;

d) barība blokos vai laizāmā sāls;

e) mazi barības maisījumu daudzumi, kas svarā nepārsniedz 50 kilogramus, paredzēti tieši patērētājam un ņemti tieši no iepakojuma vai tvertnes, kas pirms atvēršanas atbilduši Direktīvas Nr. 79/373/EEK 4. panta 1. punktam.

2. Dalībvalstis nosaka, ka barības maisījumus drīkst tirgot neiesaiņotā veidā, kā arī nenoslēgtos konteineros, bet ne nenoslēgtā iepakojumā šādos gadījumos:

a) barības maisījumi, ko piegādā tieši no ražotāja patērētājam;

b) melasi saturoša barība, kurā neietilpst vairāk par trim sastāvdaļām;

c) granulētā dzīvnieku barība.

2. pants

Dalībvalstis ievieš nepieciešamos normatīvos un administratīvos aktus, lai no 1981. gada 1. janvāra nodrošinātu to atbilstību šai direktīvai, un par to tās tūlīt informē Komisiju.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1980. gada 2. maijā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Finn Gundelach

[1] OV L 86, 6.4.1979., 30. lpp.

--------------------------------------------------

Augša