Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31980L0232

Padomes Direktīva (1980. gada 15. janvāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu fasētu produktu pieļaujamo nominālā daudzuma un nominālās ietilpības diapazonu

OV L 51, 25.2.1980., 1./7. lpp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 101 - 107
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 3 - 9
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 3 - 9
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 217 - 223
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 217 - 223
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 14 - 20
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 14 - 20
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 14 - 20
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 14 - 20
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 14 - 20
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 14 - 20
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 14 - 20
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 14 - 20
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 14 - 20
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 94 - 100
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 94 - 100

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 10/04/2009; Atcelts ar 32007L0045 . Jaunākā konsolidētā versija: 29/06/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/232/oj

31980L0232Oficiālais Vēstnesis L 051 , 25/02/1980 Lpp. 0001 - 0007
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 2 Lpp. 0217
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 9 Lpp. 0101
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 2 Lpp. 0217
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 11 Lpp. 0003
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 11 Lpp. 0003


Padomes Direktīva

(1980. gada 15. janvāris)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu fasētu produktu pieļaujamo nominālā daudzuma un nominālās ietilpības diapazonu

(80/232/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā Padomes Direktīva 76/211/EEK (1976. gada 20. janvāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu fasētu produktu pildīšanu pēc svara vai tilpuma [4] nosaka pieļaujamās negatīvās kļūdas šo fasējumu sastāvā, kā arī atzīmes un kontroles metodes, kas attiecināmas uz šādiem fasējumiem, lai tie varētu būt apgrozībā visā Kopienā;

tā kā minētā direktīva tomēr neatceļ visus fasētu produktu tirdzniecības ierobežojumus, kas rodas tiesību aktu atšķirību dēļ par šādu produktu metroloģiskām īpašībām; tā kā jo īpaši dalībvalstīs ir atšķirīgi noteikumi par šādu produktu tilpumu un svaru; tā kā šādi noteikumi jātuvina;

tā kā lai tirgus būtu caurskatāmāks, attiecīgam produktam, cik iespējams, jāsamazina to daudzuma vērtību skaits, kas savas līdzības dēļ var klientam radīt neskaidrības;

tā kā šie samazinājumi attiecas gan uz fasētu produktu iepakojumiem, gan uz produktiem, kurus pārdod pēc svara vai tilpuma;

tā kā 16. pants Padomes Direktīvā 71/316/EEK (1971. gada 26. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kopīgiem noteikumiem, ko piemēro metroloģiskās kontroles mērinstrumentiem un metodēm [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Pievienošanās aktu [6], nosaka, ka uz prasību saskaņošanu par konkrētu produktu laišanu tirgū, jo īpaši, attiecībā uz konkrētu fasētu daudzumu noteikšanu, var attiekties atsevišķas direktīvas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šo direktīvu piemēro attiecībā uz produktiem, kas fasēti saskaņā ar Direktīvas 76/211/EEK 1. un 2. pantu un kas turklāt minēti pielikumos; tā neattiecas uz fasētiem produktiem, kas paredzēti tikai profesionālai lietošanai.

2. pants

Šīs direktīvas 1. pantā minētos produktus iedala trīs grupās:

a) produkti, kurus pārdod pēc svara vai tilpuma, izņemot b) un c) apakšpunktā minētos produktus.

I pielikums nosaka katra šī produkta fasējuma satura nominālā daudzuma diapazonu;

b) produkti, kurus pārdod pēc svara vai tilpuma un liek II pielikumā uzskaitītajos cietajos iepakojumos, izņemot I pielikumā uzskaitītos produktus.

II pielikums nosaka šādu produktu iepakojumu ietilpības diapazonu;

c) produkti, kas iepakoti aerosola formā.

III pielikums nosaka šādu produktu šķidrās fāzes tilpumu un metāla taras gadījumā – iepakojuma ietilpību.

3. pants

Uz fasējuma vienmēr jābūt norādītam produkta satura nominālajam svaram vai tilpumam saskaņā ar Direktīvas 76/211/EEK prasībām.

Šīs direktīvas 2. panta b) un c) punktā minētajos gadījumos uz iepakojuma jānorāda arī tā nominālā ietilpība tā, lai nerastos neskaidrības par iepriekšminēto norādi, saskaņā ar II pielikuma un III pielikuma 1. punkta noteikumiem, vai, vajadzības gadījumā, atsauce uz pielikumos minētajiem EN standartiem.

4. pants

Ja komplekso iepakojumu veido divi vai vairāki atsevišķi fasējumi, I, II, III pielikumā uzskaitīto vērtību diapazons attiecas uz atsevišķajiem fasējumiem.

Ja fasējumu veido divi vai vairāki atsevišķi iesaiņojumi, kurus nav paredzēts pārdot katru atsevišķi, I, II, III pielikumā uzskaitīto vērtību diapazoni attiecas uz visu fasējumu.

5. pants

Dalībvalstis nedrīkst noraidīt, aizliegt vai ierobežot tādu fasējumu laišanu tirgū, kas atbilst šīs direktīvas prasībām, attiecībā uz I pielikumā un III pielikuma 2. punktā uzskaitīto fasējumu - pamatojoties uz to nominālo daudzumu, attiecībā uz II pielikumā uzskaitīto fasējumu - pamatojoties uz to iepakojumu nominālo ietilpību, vai vienu no šiem diviem iemesliem III pielikuma 1. punktā uzskaitīto produktu gadījumā.

6. pants

Līdz 1982. gada 1. janvārim dalībvalstis nedrīkst noraidīt, aizliegt vai ierobežot tādu fasējumu laišanu tirgū, kuri atbilst Direktīvas 76/211/EEK prasībām, ja iepakojuma satura nominālā daudzuma vai tā ietilpības vērtība nav minēta šajā direktīvā, un kuri tika ieviesti attiecīgo dalībvalstu tirgū direktīvas izziņošanas laikā.

Pirmā daļa neattiecas uz pasākumiem, ko veic Apvienotā Karaliste un Īrija, lai izteiktu diapazonu SI mērvienībās.

7. pants

Dalībvalstīs 24 mēnešos pēc izziņošanas stājas spēkā pasākumi, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, un tās par to tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstis nodrošina to, ka Komisijai tiek darīti zināmi galvenie savu tiesību akti, ko tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

8. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1980. gada 15. janvārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. Zamberletti

[1] OV C 193, 18.8.1976., 3. lpp.

[2] OV C 30, 7.2.1977., 34. lpp.

[3] OV C 114, 11.5.1977., 30. lpp.

[4] OV L 46, 21.2.1976., 1. lpp.

[5] OV L 202, 6.9.1971., 1. lpp.

[6] OV L 73, 27.3.1972., 4. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

FASĒJUMU SATURA NOMINĀLĀ DAUDZUMA DIAPAZONS

1. PĀRTIKAS PRODUKTI, KO PĀRDOD PĒC SVARA (daudzums izteikts g)

1.1. Sviests (kopējā muitas tarifa pozīcija Nr. 04.03), margarīns, emulģēti tauki vai tauki, kas nav dzīvnieku izcelsmes tauki, un augu tauki (pastas ar zemu tauku saturu)

125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 5000

1.2. Svaigi sieri, izņemot "petits suisses" un citus tāpat iepakotus sierus (kopējā muitas tarifa apakšpozīcijaex04.04 E I c))

62,5 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 5000

1.3. Galda un vārāmā sāls (kopējā muitas tarifa apakšpozīcija 25.01 A)

125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 5000

1.4. Smalkais cukurs, sarkanais vai brūnais cukurs, lielkristālu cukurs

125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000

1.5. Graudaugu izstrādājumi (izņemot zīdaiņu barību)

1.5.1. Maizes milti, putraimi, pārslas, auzu milti un milti, auzu pārslas (izņemot 1.5.4. punktā minētos produktus)

125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 [1] - 5000 - 10000

1.5.2. Makaronu izstrādājumi (kopējā muitas tarifa pozīcija Nr. 19.03)

125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 10000

1.5.3. Rīsi (kopējā muitas tarifa pozīcija Nr. 10.06)

125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 2500 - 5000

1.5.4. Lietošanai gatavi graudaugu produkti un graudu pārslas

250 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000

1.6. Žāvēti dārzeņi (kopējā muitas tarifa pozīcija Nr. 07.05) [2], žāvēti augļi (kopējā muitas tarifa pozīcijaNosvai apakšvirsraksti ex 08.01, 08.03 B, 08.04 B, 08.12)

125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 5000 - 7500 - 10000

1.7. Malta vai nemalta grauzdēta kafija, cigoriņi un kafijas aizstājēji

125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 10000

1.8. Saldēti produkti

1.8.1. Augļi, dārzeņi un iepriekš sagatavoti kartupeļi čipsiem

150 - 300 - 450 - 600 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500

1.8.2. Zivju filejas un porcijas, panētas vai nepanētas

100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 - 2000

1.8.3. Zivju pirkstiņi

150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 - 1500 - 1800

2. PĀRTIKAS PRODUKTI, KO PĀRDOD PĒC TILPUMA (daudzums izteikts ml)

2.1. Saldējums, vairāk nekā 250 ml

(izņemot saldējumu, kura tilpumu nenosaka iepakojuma forma)

300 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000

3. SAUSĀ KAĶU UN SUŅU BARĪBA [3] (daudzums izteikts g)

200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 5000 - 7500 - 10000

4. LIETOŠANAI GATAVAS KRĀSAS UN LAKAS (AR ŠĶĪDINĀTĀJU PIEDEVĀM VAI BEZ TĀM) (daudzums izteikts ml)

25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 2000 - 2500 - 4000 - 5000 - 10000

5. CIETAS VAI PULVERVEIDA LĪMES UN LĪMVIELAS (daudzums izteikts g)

25 - 50 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 2500 - 5000 - 8000 - 10000

6. TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI

(cietas vielas un pulverveida izstrādājumi (g), šķidrumi un pastas (ml))

tostarp, ādas un apavu kopšanas līdzekļi, koksnes un grīdas pārklājumi, krāsnis un metāli, tai skaitā, mašīnām, logi un spoguļi, tai skaitā, mašīnām (kopējā muitas tarifa pozīcija Nr. 34.05); traipu noņemšanas līdzekļi, cietes un krāsas mājsaimniecības lietošanai (kopējā muitas tarifa apakšpozīcija 38.12 A un 32.09 C), insekticīdi mājsaimniecības lietošanai (kopējā muitas tarifa pozīcija Nr. ex 38.11), katlakmens noņemšanas līdzekļi (kopējā muitas tarifa pozīcija Nr. 34.02), gaisa atsvaidzinātāji mājsaimniecības lietošanai (kopējā muitas tarifa apakšpozīcija 33.06 B), nefarmaceitiski dezinfekcijas līdzekļi

25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 5000 - 10000

7. KOSMĒTIKA: SKAISTUMKOPŠANAS UN VANNAS PREPARĀTI (kopējā muitas tarifa apakšpozīcijas 33.06 A un B)

(cietas vielas un pulverveida izstrādājumi (g), šķidrumi un pastas (ml))

7.1. Ādas kopšanas un mutes higiēnas līdzekļi

skūšanās krēmi, universāli krēmi un losjoni, roku krēmi un losjoni, aizsarglīdzekļi pret saules starojumu, mutes higiēnas līdzekļi (izņemot zobu pastu)

15 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1000

7.2. Zobu pasta

25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300

7.3. Matu kopšanas līdzekļi (izņemot matu krāsas) un vannas līdzekļi

lakas, šampūni, matu skalošanas un stiprināšanas līdzekļi, matu spīdums, matu krēms (izņemot 7.4. punktā minētos matu losjonus), "burbuļvanna" un citi putojoši līdzekļi vannai un dušai

25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1000 - 2000

7.4. Spirtu saturoši līdzekļi,

kuru sastāvā ir mazāk nekā 3 % dabiskās vai sintētiskās aromātiskās eļļas un mazāk nekā 70 % tīra etilspirta: aromātiskais ūdens, matu losjoni, pirmsskūšanās un pēcskūšanās losjoni

15 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1000

7.5. Dezodoranti un personīgās higiēnas līdzekļi

20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200

7.6. Higiēniskais pūderis ar talku

50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 500 - 1000

8. MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻI

8.1. Tualetes un saimniecības ziepes cietā veidā (g) (kopējā muitas tarifa pozīcija Nr. 34.01)

25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1000

8.2. Šķidrās ziepes (g) (kopējā muitas tarifa pozīcija Nr. 34.01)

125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 5000 - 10000

8.3. Ziepes pārsliņu, skaidiņu u.c. veidos (g) (kopējā muitas tarifa pozīcija Nr. 34.01)

250 - 500 - 750 - 1000 - 3000 - 5000 - 10000

8.4. Šķidri mazgāšanas, tīrīšanas, ķīmiski tīrīšanas līdzekļi un palīgizstrādājumi (kopējā muitas tarifa pozīcija Nr. 34.02), kā arī hipohlorīta preparāti (izņemot 6. punktā minētos izstrādājumus) (daudzums izteikts ml)

125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1250 [4] - 1500 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 7000 - 10000

8.5. Ķīmisks mazgāšanas pulveris (g)

250 - 500 - 750 - 1000 - 10000

8.6. Pulverveida iepriekšējas mazgāšanas un mērcēšanas līdzekļi (g)

250 - 500 - 1000 - 2000 - 5000 - 10000

9. ŠĶĪDINĀTĀJI (ml)

Kā tie paredzēti Padomes Direktīvā 73/173/EEK (1973. gada 4. jūnijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu preparātu (šķīdinātāju) klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu [5]

25 - 50 - 75 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2500 - 5000 - 10000

10. SMĒREĻĻAS (ml)

125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000 - 10000

[1] Neattiecas uz auzu miltiem un auzu pārslām.

[2] Izņemot kartupeļus un dehidrētus dārzeņus.

[3] Izstrādājumi, kuru mitruma sastāvs ir mazāks par 14 %.

[4] Tikai hipohlorītiem.

[5] OV L 189, 11.7.1973., 7. lpp.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

IEPAKOJUMA PIEĻAUJAMĀS IETILPĪBAS DIAPAZONS

EN 23,1 standarta 2. izdevums (1978. gada maijā) un EN 76 standarta 1. izdevums (1978. gada decembrī) ir piemērojams, izņemot gadījumus, kad tajā noteiktie izstrādājumi un ietilpības diapazoni atšķiras no šajā pielikumā uzskaitītajiem.

1. KONSERVĒTI UN DAĻĒJI KONSERVĒTI PRODUKTI KONSERVU KĀRBĀS UN STIKLA TRAUKOS: DĀRZEŅU PRODUKTI (AUGĻI, DĀRZEŅI, TOMĀTI, KARTUPEĻI, IZŅEMOT SPARĢEĻUS, ZUPAS, AUGĻU VAI DĀRZEŅU SULAS UN AUGĻU NEKTĀRUS) LIETOŠANAI UZTURĀ

1.1. Konservu kārbas un stikla trauki (ietilpība izteikta ml)

106 - 156 - 212 [1] - 228 [2] - 314 - 370 - 425 [3] - 446 [4] - 580 - 720 - 850 - 1062 - 1700 - 2650 - 3100 - 4250 - 10200

1.1.1. Papildsaraksts glāzēm:

53 [5] - 125 [6] - 250 [7]

1.2. Pieļaujamās ietilpības saraksts speciāliem produktiem: (ietilpība izteikta ml)

- trifeles: 26 - 53 - 71 - 106 - 212 - 425 - 720 - 850

- tomāti:

koncentrāti: 71 - 142 - 212 - 370 - 425 - 720 - 850 - 3100 - 4250

mizoti vai nemizoti: 236 - 370 - 425 - 720 - 850 - 2650 - 3100

- kokteiļi, augļi sīrupā: 106 - 156 - 212 [8] - 228 [9] - 236 - 314 - 370 - 425 [10] - 446 [11] - 580 - 720 - 850 - 1062 - 1700 - 2650 - 3100 - 4250 - 10200

2. MITRA MĀJDZĪVNIEKU BARĪBA KAĶIEM UN SUŅIEM (ietilpība izteikta ml)

212 [12] - 228 [13] - 314 - 425 [14] - 446 [15] - 850 - 1062 - 1700 - 2650

3. PULVERVEIDA MAZGĀŠANAS UN TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI

Fasējumu ietilpība ir šāda:

Paciņas Nr. | Tilpums (ml) |

E 0.5 | 375 |

E 1 | 750 |

E 2 | 1500 |

E 3 | 2250 |

E 5 | 3750 |

E 10 | 7700 |

E 15 | 11450 |

E 20 | 15200 |

E 25 | 18950 |

E 30 | 22700 |

Cilindrveida trauka Nr. | |

E 5 | 3950 |

E 10 | 7700 |

E 15 | 11450 |

E 20 | 15200 |

E 25 | 18950 |

E 30 | 22700 |

[1] Ietilpība tiks atkārtoti pārbaudīta ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs direktīvas pieņemšanas datuma.

[2] Ietilpība tiks atkārtoti pārbaudīta ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs direktīvas pieņemšanas datuma.

[3] Ietilpība tiks atkārtoti pārbaudīta ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs direktīvas pieņemšanas datuma.

[4] Ietilpība tiks atkārtoti pārbaudīta ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs direktīvas pieņemšanas datuma.

[5] Pieļaujamais tilpums 10 gadus ilgam periodam no direktīvas pieņemšanas datuma.

[6] Pieļaujamais tilpums 10 gadus ilgam periodam no direktīvas pieņemšanas datuma.

[7] Pieļaujamais tilpums 10 gadus ilgam periodam no direktīvas pieņemšanas datuma.

[8] Ietilpība tiks atkārtoti pārbaudīta ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs direktīvas pieņemšanas datuma.

[9] Ietilpība tiks atkārtoti pārbaudīta ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs direktīvas pieņemšanas datuma.

[10] Ietilpība tiks atkārtoti pārbaudīta ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs direktīvas pieņemšanas datuma.

[11] Ietilpība tiks atkārtoti pārbaudīta ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs direktīvas pieņemšanas datuma.

[12] Ietilpība tiks atkārtoti pārbaudīta ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs direktīvas pieņemšanas datuma.

[13] Ietilpība tiks atkārtoti pārbaudīta ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs direktīvas pieņemšanas datuma.

[14] Ietilpība tiks atkārtoti pārbaudīta ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs direktīvas pieņemšanas datuma.

[15] Ietilpība tiks atkārtoti pārbaudīta ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs direktīvas pieņemšanas datuma.

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

AEROSOLA BALONOS PĀRDODAMO PRODUKTU TILPUMA DIAPAZONS, IZŅEMOT PRODUKTUS, KO NEPAREDZ I PIELIKUMA 7.4. PUNKTS, UN MEDIKAMENTUS

Atkāpjoties no 8. panta 1. punkta e) apakšpunkta Padomes Direktīvā 75/324/EEK (1975. gada 20. maijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem [1], uz aerosola balonos pārdodamo produktu iepakojuma, kas atbilst šīs direktīvas prasībām, nav jānorāda satura nominālais svars.

1. PRODUKTI, KO PĀRDOD METĀLA TRAUKOS

Šķidrās fāzes tilpums (ml) | Trauka ietilpība (ml): |

Produkti, kuru propelents ir šķidrā gāze | a)Produkti, kuru propelenti ir tikai saspiestas gāzesb)Produkti, kuru propelents ir tikai slāpekļa oksīds vai oglekļa dioksīds vai šo abu vielu maisījums, ja produkta Buneona koeficients ir 1,2 vai mazāks |

25 | 40 | 47 |

50 | 75 | 89 |

75 | 110 | 140 |

100 | 140 | 175 |

125 | 175 | 210 |

150 | 210 | 270 |

200 | 270 | 335 |

250 | 335 | 405 |

300 | 405 | 520 |

400 | 520 | 650 |

500 | 650 | 800 |

600 | 800 | 1000 |

750 | 1000 | — |

2. PRODUKTI, KO PĀRDOD CAURSPĪDĪGOS VAI NECAURSPĪDĪGOS STIKLA VAI PLASTMASAS TRAUKOS (šķidrās fāzes tilpums (ml)):

25 - 50 - 75 - 100 - 125 – 150

[1] OV L 147, 9.6.1975., 40. lpp.

--------------------------------------------------

Augša