EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31979L0373

Padomes Direktīva (1979. gada 2. aprīlis) par barības maisījumu tirdzniecību

OV L 86, 6.4.1979., 30./37. lpp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 03 Sējums 025 Lpp. 33 - 40
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 75 - 82
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 75 - 82
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 205 - 212
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 205 - 212
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 50 - 57
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 50 - 57
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 50 - 57
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 50 - 57
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 50 - 57
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 50 - 57
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 50 - 57
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 50 - 57
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 50 - 57
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 77 - 84
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 77 - 84

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2010; Atcelts ar 32009R0767 . Jaunākā konsolidētā versija: 20/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/373/oj

31979L0373Oficiālais Vēstnesis L 086 , 06/04/1979 Lpp. 0030 - 0037
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 10 Lpp. 0205
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 03 Sējums 25 Lpp. 0033
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 10 Lpp. 0205
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 16 Lpp. 0075
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 03 Sējums 16 Lpp. 0075


Padomes Direktīva

(1979. gada 2. aprīlis)

par barības maisījumu tirdzniecību

(79/373/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, īpaši tā 43. un 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā lopkopība ieņem ļoti svarīgu vietu Eiropas Ekonomikas kopienas lauksaimniecībā; tā kā labi rezultāti lielā mērā ir atkarīgi no piemērotas, labas kvalitātes barības izmantošanas;

tā kā uz barību attiecināmie noteikumi ir svarīgi lauksaimnieciskās ražošanas veicināšanai, ņemot vērā barības maisījumu būtisko nozīmi;

tā kā, pieņemot barības maisījuma tirdzniecības noteikumus, būtu jānodrošina šīs barības labvēlīga ietekme uz lopkopību; tā kā barībai vienmēr jābūt pilnvērtīgai, nebojātai un ar labu pārdošanas kvalitāti; tā kā tā nedrīkst būt bīstama dzīvnieku vai cilvēku veselībai, kā arī tās tirdzniecībā nedrīkst izmantot maldinošu informāciju;

tā kā patērētājam jāsniedz precīza un būtiska informācija par viņa rīcībā esošo barību; tā kā tādēļ būtu vismaz jānorāda analītisko komponentu saturs, no kā tieši atkarīga barības kvalitāte;

tā kā, ņemot vērā dažās dalībvalstīs pastāvošo praksi, ir nepieciešams, ka valstu valdības līdz turpmāku noteikumu pieņemšanai uz laiku noteiktu pilnīgākas satura, to skaitā analītisko komponentu un citu sastāvdaļu norādes; tā kā šādas norādes jāveic tikai saskaņā ar šīs direktīvas nosacījumiem;

tā kā visiem barības ražotājiem būtu jānodrošina pircējam nepieciešamās informācijas atspoguļošana uz produktu etiķetēm; tā kā dalībvalstis patur tiesības atļaut ražotājiem sniegt sīkāku informāciju;

tā kā līdz Kopienas noteikumu pieņemšanai dalībvalstis, ja to likumi šīs direktīvas pieņemšanas brīdī jau ietver šos ierobežojumus, var turpināt prasīt, lai to teritorijā tirgoto barības maisījumu sastāvā būtu vai nebūtu iekļautas noteiktas sastāvdaļas;

tā kā līdz vienotu Kopienas metožu ieviešanai dalībvalstis nevarēs pieprasīt vai atļaut enerģētiskās vērtības norādīšanu, ja vien to līdz šīs direktīvas pieņemšanai neparedz vietējie noteikumi;

tā kā, lai nodrošinātu pienācīgu pircēju aizsardzību, barības maisījumi parasti būtu pārdodami slēgtos iepakojumos vai konteineros; tā kā tomēr šķiet nepieciešams īpašos, Kopienas noteiktos apstākļos pieļaut izņēmumus no šā noteikuma;

tā kā dalībvalstīm ir jānodrošina, ka šīs direktīvas noteikumiem atbilstoši barības maisījumi Kopienā netiek pakļauti nekādiem tirdzniecības ierobežojumiem saistībā ar to marķējumu vai iepakojumu;

tā kā dalībvalstīm ir jānodrošina piemēroti kontroles pasākumi, lai nodrošinātu barības maisījumu tirdzniecības atbilstību pieņemtajiem noteikumiem;

tā kā, lai veicinātu paredzēto pasākumu īstenošanu, kā arī vajadzības gadījumā to grozījumus un papildinājumus, ir jāparedz procedūra, kas nodrošina ciešu dalībvalstu un Komisijas sadarbību Barības pastāvīgajā komitejā, kas izveidota ar lēmumu 70/372/EEK [4];

tā kā šī direktīva paredz izņēmumus vairākām valstīm; tā kā ir nepieciešams iekļaut nosacījumu teikumu par vairāku šādu izņēmumu pārskatīšanu noteiktā laika posmā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Šī direktīva attiecas uz Kopienā tirgotajiem barības maisījumiem.

2. Šo direktīva piemēro, neierobežojot noteikumus par:

a) vienkāršo barību;

b) barības piedevām;

c) nevēlamu vielu un produktu maksimāli pieļaujamā līmeņa noteikšanu barībā;

d) pieļaujamā pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu produktos, kas paredzēti cilvēku vai dzīvnieku uzturam;

e) lauksaimniecības produktu tirgus organizāciju.

2. pants

Šajā direktīvā izmantotas šādas definīcijas:

a) "barība": organiskas vai neorganiskas vielas, ko izmanto atsevišķi vai maisījumos, ar vai bez piedevām, lieto dzīvnieku orālai barošanai;

b) "barības maisījumi": organisku vai neorganisku vielu maisījumi ar vai bez piedevām, ko izmanto orālai dzīvnieku barošanai kā komplekso barību vai papildu barību;

c) "dienas deva": vidējais barības daudzums, ko aprēķina, ņemot vērā 12 % mitruma saturu, un kas dienā nepieciešams attiecīgās sugas, vecuma kategorijas un produktivitātes dzīvniekam, lai apmierinātu visas tā vajadzības;

d) "kompleksā barība": barības maisījumi, kas pēc sastāva atbilst attiecīgajai dienas devai;

e) "papildu barība": barības maisījumi, kuros ir augsts atsevišķu vielu saturs, bet kuri sava sastāva dēļ veido pietiekamu dienas devu tikai savienojumā ar citām barības vielām;

f) "minerālbarība": papildu barība, kas galvenokārt sastāv no minerālvielām un satur vismaz 40 % koppelnu;

g) "melasi saturoša barība": papildu barība, kas gatavota no melases un satur vismaz 14 % cukura saharozes veidā;

h) "dzīvnieki": to sugu dzīvnieki, ko cilvēki parasti tur un audzē vai izmanto uzturā;

i) "lolojumdzīvnieki": to sugu dzīvnieki, ko cilvēki parasti tur un audzē, taču nelieto uzturā, izņemot tās sugas, ko audzē kažokādu ieguvei.

3. pants

Dalībvalstis nosaka, ka barības maisījumus drīkst tirgot tikai tad, ja tie ir pilnvērtīgi, nebojāti un ar labu pārdošanas kvalitāti. Tās arī nosaka, ka barības maisījumi nedrīkst būt bīstami dzīvnieku vai cilvēku veselībai un to tirdzniecībā nedrīkst izmantot maldinošu informāciju.

4. pants

1. Dalībvalstis nosaka, ka barības maisījumus drīkst tirgot tikai slēgtā iepakojumā vai konteineros. Tās arī nosaka, ka iepakojumam vai konteineram jābūt noslēgtām tā, lai tā atvēršanas laikā tiktu bojāts zīmogs un to nevarētu izmantot atkārtoti.

2. Izņēmumus no 1. punkta principa, kas jāapstiprina Kopienas līmenī, uzskaita saskaņā ar 13. pantā noteikto procedūru ar nosacījumu, ka nodrošināta attiecīgā barības maisījuma identitāte un kvalitāte.

5. pants

1. Dalībvalstis nosaka, ka barības maisījumus drīkst tirgot tikai tad, ja uz iepakojuma, konteinera vai tiem pievienotas etiķetes skaidri saredzami, salasāmi un neizdzēšami ir norādītas turpmāk minētās ziņas, par kurām atbild ražotājs, iepakotājs, importētājs, pārdevējs vai izplatītājs, kas reģistrēts Kopienā:

a) apraksts "barības maisījums";

b) dzīvnieku suga vai kategorija, kam paredzēts barības maisījums;

c) mērķis, kādam paredzēts barības maisījums;

d) lietošanas norādījumi, ja tie nav skaidri no b) vai c) apakšpunktā minētajām ziņām;

e) norādes, kas uzskaitītas pielikuma 5. nodaļā;

f) par šajā punktā minētajām ziņām atbildīgās personas vārds vai firmas nosaukums un adrese, vai arī juridiskā adrese;

g) tīrsvars; šķidriem produktiem – neto tilpums vai tīrsvars.

Ja barības maisījumā ietilpst ne vairāk nekā trīs sastāvdaļas, tad nav jāuzrāda ziņas, kas minētas b) apakšpunktā un attiecīgā gadījumā arī c) un d) apakšpunktā, ja izmantotās sastāvdaļas ir skaidri norādītas aprakstā.

2. Dalībvalstis nosaka, ka barības maisījumam, ko tirgo cisternās vai tamlīdzīgos transporta līdzekļos, vai saskaņā ar 4. panta 2. punktu, līdzi jābūt pavaddokumentam, kurā ir 1. punktā uzskaitītās ziņas. Maziem barības daudzumiem, kas paredzēti tiešajam patērētājam, šīs ziņas var darīt zināmas pircējam ar attiecīgu paziņojumu.

3. Dalībvalstis var noteikt, ka 1. punkta b) līdz e) un g) apakšpunktā uzskaitītās ziņas drīkst norādīt tikai pavaddokumentā.

4. Dalībvalstis var prasīt, lai tiktu minētas visas vai tikai dažas no šādām ziņām:

a) atbilstošos gadījumos barības maisījuma tips apraksta "barības maisījums" vietā;

b) sastāvdaļas;

c) pielikuma 3., 4. un 6. nodaļās minētās norādes;

d) ražošanas datums;

e) (sākotnējais) iepakojuma tīrsvars 1. punkta g) apakšpunktā minētā tīrsvara vietā;

f) piena pulvera saturs mazuļu barībā un labības saturs barības maisījumā; šajā gadījumā 5. panta 7. punktā minētās ziņas par citām sastāvdaļām nav vajadzīgas.

5. Dalībvalstis nosaka, ka uz iepakojuma, tvertnes, etiķetes vai pavaddokumenta (kopā ar 1. punktā uzskaitītajām ziņām) drīkst norādīt tikai šādas ziņas:

a) tās personas identifikācijas zīme vai firmas nosaukums, kas atbildīga par šajā punktā minētajām ziņām;

b) partijas numurs;

c) produkta uzglabāšanas beigu datums;

d) ražotājvalsts;

e) produkta cena;

f) lietošanas norādījumi gadījumos, kad to nenosaka 1. punkts;

g) pielikuma 7. punktā uzskaitītās norādes.

6. Dalībvalstis var noteikt, ka uz iepakojuma, konteinera, etiķetes vai pavaddokumenta (kopā ar 1. punktā uzskaitītajām ziņām) drīkst norādīt arī tikai šādas ziņas:

a) ražotāja vārdu vai firmas nosaukumu un adresi, vai juridisko adresi, ja ražotājs nav atbildīgs par ziņām uz etiķetēm;

b) produkta tirdzniecības nosaukumu;

c) sastāvdaļas;

d) ja nepieciešams, ziņas, kas attiecas uz 14. panta a) punkta noteikumiem;

e) ražošanas datumu;

f) pielikuma 8. punktā uzskaitītās norādes.

7. Ja uzrāda ziņas par sastāvdaļām, tad uzskaita visas esošās sastāvdaļas vai nu norādot katras sastāvdaļas daudzumu, vai arī sarindojot tās dilstošā secībā pēc to daudzuma barības maisījumā. Dalībvalstis drīkst noteikt vienu vai otru apraksta formu, bet ne abas kopā. Ja nav veikti pasākumi saskaņā ar 10. panta b) punktu, tad dalībvalstis drīkst sagrupēt sastāvdaļas kategorijās vai saglabāt esošās kategorijas un ļaut ziņas par sastāvdaļām aizvietot ar ziņām par kategorijām.

8. Jebkuru citu informāciju, kas parādās uz iepakojuma, konteineriem, etiķetēm un pavaddokumentiem, sniedz atsevišķi no ziņām, kas minētas 1. – 7. punktā.

6. pants

Dalībvalstis nosaka, ka pielikuma 1., 2., 9.1. un 9.2. punktā dotie nosacījumi attiecas uz barības maisījumu tirdzniecību.

7. pants

Dalībvalstis drīkst noteikt, ka pielikuma 3., 4. un 9.3. punktā noteiktā procedūra attiecas uz barības maisījumu tirdzniecību. Dalībvalstis arī drīkst noteikt attiecīgas pielaides gadījumos, kas minēti pielikuma 9.3. punktā, kā arī analītiskajiem komponentiem, kas atšķiras no tur minētajiem.

8. pants

Ja dalībvalstu likumi to paredz, šīs direktīvas pieņemšanas laikā tās ir pilnvarotas ierobežot tirdzniecību ar barības maisījumiem, kas nav:

- ražota no noteiktām sastāvdaļām vai

- nesatur noteiktas sastāvdaļas.

9. pants

Dalībvalstis nodrošina, lai uz barības maisījumiem saistībā ar šajā direktīvā ietvertajiem noteikumiem neattiecinātu tirdzniecības ierobežojumus, kas nav paredzēti šajā direktīvā.

10. pants

Saskaņā ar 13. pantā noteikto procedūru un ņemot vērā zinātnes un tehnikas atziņas:

a) pieņem vajadzīgos grozījumus pielikumā;

b) saskaņā ar 5. panta 4. un 6. punktu var noteikt kategorijas sastāvdaļu grupēšanai norādēs;

c) var noteikt barības maisījumu enerģētiskās vērtības aprēķinu metodes.

11. pants

Dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības vajadzībām no 5. panta 1. līdz 7. punktam minētās ziņas raksta vismaz vienā no saņēmējvalsts valsts vai oficiālajām valodām.

12. pants

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos oficiālās kontroles pasākumus tirdzniecības procesā, vismaz paraugu ņemšanu, lai nodrošinātu atbilstību šīs direktīvas prasībām.

13. pants

1. Gadījumos, kad jāievēro šajā pantā noteiktā procedūra, jautājumu bez kavēšanās Barības pastāvīgajā komitejā (tālāk tekstā "Komiteja") iesniedz tās vadītājs vai nu pēc savas iniciatīvas, vai arī pēc dalībvalsts lūguma.

2. Dalībvalstu balsis Komitejā skaita, kā noteikts Līguma 148. panta 2. punktā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. Komisijas pārstāvis iesniedz pieņemšanai paredzēto pasākumu projektu. Komiteja sniedz savu atzinumu par šiem pasākumiem laikā, ko var noteikt tās vadītājs, pamatojoties uz izskatīšanai iesniegtā jautājuma steidzamību. Lai varētu sniegt atzinumu, tam jāsaņem vismaz 41 balss.

4. Komisija pieņem pasākumus un nekavējoties tos īsteno, ja tie saskan ar Komitejas atzinumu. Ja tie nesaskan ar Komitejas atzinumu vai arī ja Komiteja nav sniegusi atzinumu, tad Komisija tūlīt iesniedz Padomei priekšlikumus par veicamajiem pasākumiem. Padome apstiprina pasākumus ar kvalificētu balsu vairākumu.

5. Ja Padome triju mēnešu laikā pēc priekšlikuma saņemšanas nav apstiprinājusi nekādus pasākumus, tad Komisija pieņem ierosinātos pasākumus un tūlīt tos īsteno, izņemot gadījumus, kad Padome ir ar vienkāršu balsu vairākumu balsojusi pret šādiem pasākumiem.

14. pants

Šī direktīva neietekmē dalībvalstu tiesības:

a) ieteikt barības maisījumu tipus, kas atbilst noteiktām analītiskām īpašībām;

b) nepiemērot šīs direktīvas noteikumus barības maisījumiem, ja vismaz attiecīgs marķējums rāda, ka tas paredzēts eksportam uz trešām valstīm;

c) nepiemērot šīs direktīvas noteikumus barības maisījumiem, ja īpašs etiķešu marķējums rāda, ka tā paredzēta zinātniskiem vai eksperimentāliem mērķiem turētiem dzīvniekiem.

15. pants

Ne vēlāk kā trīs gadus pēc šīs direktīvas izsludināšanas Komisija, pamatojoties uz gūto pieredzi, nosūta Padomei priekšlikumus par grozījumiem, kas izdarāmi direktīvā, lai nodrošinātu barības maisījumu brīvu apriti un likvidētu atsevišķas nesaskaņas, īpaši attiecībā uz sastāvdaļu izmantošanu un marķēšanu. Padome par šiem priekšlikumiem lemj ne vēlāk kā piecus gadus pēc direktīvas izsludināšanas.

16. pants

Dalībvalstīs 1981. gada 1. janvārī stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, un par to tās tūlīt informē Komisiju.

17. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1979. gada 2. aprīlī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. François- Poncet

[1] OV C 34, 14.4.1971., 8. lpp.

[2] OV C 10, 5.2.1972., 35. lpp.

[3] OV C 4, 20.1.1972., 3. lpp.

[4] OV L 170, 3.8.1970., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

1. Norādītie vai norādāmie līmeņi attiecas uz pašu barības maisījumu svaru, ja nav norādīts citādi.

2. Mitruma saturs nepārsniedz 7 % mazuļu barībā un citos barības maisījumos, kuros piena produktu saturs pārsniedz 40 %.

3. Mitruma saturs nepārsniedz:

—minerālbarībā, kas nesatur organiskas vielas: | 5,0 %, |

—minerālbarībā, kas satur organiskas vielas: | 10,0 %, |

—visos citos barības maisījumos, izņemot: | |

—veselus graudus, | |

—melasi saturošu barību, | |

—pussausu, mitru vai šķidru barības maisījumu, ievērojot to, ka šis mitruma saturs var tikt pārsniegts, lietojot konservantus, un ja ir norādīts mitruma saturs un barības lietošanas termiņš: | 14,0 %. |

4. Dalībvalstis, neskarot 3. panta prasības, var noteikt, ka sālsskābē nešķīstošu pelnvielu saturs nedrīkst pārsniegt 3,3 % no sausnas, ja barības maisījums ir ražots galvenokārt no rīsu blakusproduktiem, un 2,2 % no sausnas citos gadījumos.

Šo līmeni drīkst pārsniegt:

- barības maisījumam, kas satur pieļaujamās minerālu saistvielas,

- minerālbarības maisījumam,

- barības maisījumam, kas satur vairāk kā 50 % cukurbiešu graizījumu vai masas, nosakot,

ka līmenis tiek norādīts procentos no barības kā tādas, ja tas pārsniedz 3,3 % no sausnas.

5. Norādes saskaņā ar 5. panta 1. punktu:

5.1. Barības maisījuma analītisko komponentu saturs, izņemot veselu graudu maisījumus, barības maisījumus, kas uzskaitīti 5.2. un 5.3. punktā, kā arī barības maisījumus lolojumdzīvniekiem, izņemot suņus un kaķus:

- kopproteīns,

- koptauki,

- kokšķiedras,

- koppelni.

5.2. Minerālbarības sastāva analītiskie komponenti:

- koppelni,

- kalcijs,

- fosfors,

- nātrijs.

5.3. Melasi saturošās barības sastāva analītiskie komponenti:

- kokšķiedras,

- kopējais cukura saturs saharozes veidā.

6. Norādes saskaņā ar 5. panta 4. punktu:

6.1. Sastāva analītiskie komponenti un barības maisījumu kritēriji, izņemot tīru graudu maisījumus, barības maisījumus, kas uzskaitīti 6.2., 6.3. un 6.4. punktā, kā arī barības maisījumus lolojumdzīvniekiem, izņemot 6.4. punktā minētos:

—šķīstošais proteīns, |

—mitruma saturs, |

—ciete, |

—kopējais cukura saturs saharozes veidā, |

—kalcijs, |

—magnēzijs, |

—nātrijs, |

—fosfors, |

—cistīns, | tikai cūkām, mājputniem un atgremotājdzīvniekiem, |

—lizīns, | |

—metionīns, | |

—enerģētiskā vērtība, ko aprēķina saskaņā ar oficiāli apstiprinātu metodi. |

6.2. Minerālbarības sastāva analītiskie komponenti:

- kopproteīns,

- šķīstošais proteīns,

- koptauki,

- kokšķiedras,

- magnēzijs,

- mitruma saturs,

- lizīns (tikai cūkām).

6.3. Melasi saturošās barības sastāva analītiskie komponenti:

- kopproteīns,

- šķīstošais proteīns,

- koptauki,

- koppelni,

- mitruma saturs.

6.4. Suņu un kaķu barības sastāva analītiskie komponenti:

- mitruma saturs.

7. Norādes saskaņā ar 5. panta 5. punktu:

7.1. Suņu un kaķu barības maisījumu analītisko komponentu saturs:

- kalcijs,

- nātrijs,

- fosfors,

- mitruma saturs.

7.2. Analītiskie komponenti lolojumdzīvnieku barības maisījumu sastāvā, izņemot suņu un kaķu barību:

- mitruma saturs,

- kopproteīns,

- koptauki,

- kokšķiedras,

- koppelni,

- kalcijs,

- nātrijs,

- fosfors.

8. Norādes saskaņā ar 5. panta 6. punktu:

8.1. Sastāva analītiskie komponenti un barības maisījumu kritēriji, izņemot barības maisījumus lolojumdzīvniekiem un 8.2. punktā minētos barības maisījumus:

—mitruma saturs, |

—ciete, |

—kopējais cukurs saturs saharozes veidā, |

—šķīstošais proteīns, |

—kalcijs, |

—magnēzijs, |

—nātrijs, |

—fosfors, |

—cistīns, | tikai cūkām, mājputniem un atgremotājdzīvniekiem, |

—lizīns, | |

—metionīns, | |

—enerģētiskā vērtība, ko aprēķina pēc oficiāli pieņemtas metodes. |

8.2. Analītiskie komponenti minerālbarības sastāvā:

- kopproteīns,

- šķīstošais proteīns,

- koptauki,

- kokšķiedras,

- magnēzijs.

9. Gadījumos, kad oficiālā pārbaudē atbilstoši 12. pantam tiek atklātas barības maisījumu novirzes no norādītā satura, saskaņā ar 3. pantu tiek atļautas šādas minimālās pielaides:

9.1. Gadījumos, kad konstatētais saturs ir mazāks nekā norādē norādītais:

9.1.0. Kopproteīns:

- 1,8 vienības uz 30 % norādītā satura vai mazāk,

- 6 % no norādītā satura, ja norādītais saturs ir zem 30 %, bet ne vairāk kā 15 %,

- 0,9 vienības uz mazāk nekā 15 % norādītā satura.

9.1.1. Šķīstošais proteīns:

- 2,5 vienības uz 25 % norādītā satura vai vairāk,

- 10 % no norādītā satura, ja norādītais saturs ir zem 25 %, bet ne mazāk kā 15 %,

- 1,5 vienības uz mazāk nekā 15 % norādīta satura.

9.1.2. Kopējais cukura daudzums:

- 2 vienības uz 20 % norādītā satura vai vairāk,

- 10 % no norādītā satura, ja norādītais saturs ir zem 20 %, bet ne mazāk kā 10 %,

- 1 vienība uz mazāk nekā 10 % norādītā satura.

9.1.3. Ciete:

- 2,5 vienības uz 25 % norādītā satura vai vairāk,

- 10 % no norādītā satura, ja norādītais saturs ir zem 25 %, bet ne mazāk kā 10 %,

- 1 vienība uz mazāk nekā 10 % norādītā satura.

9.1.4. Koptauki:

- 1,5 vienības uz 15 % norādītā satura vai vairāk,

- 10 % no norādītā satura, ja norādītais saturs ir zem 15 %, bet ne mazāk kā 8 %,

- 0,8 vienības uz mazāk nekā 8 % norādītā satura.

9.1.5. Kopējais fosfora, kalcija, magnēzija un nātrija saturs:

- 1,5 vienības uz 15 % norādītā satura vai vairāk,

- 10 % no norādītā satura, ja norādītais saturs ir zem 15 %, bet ne mazāk kā 1 %,

- 0,1 vienības uz mazāk nekā 1 % norādītā satura.

9.1.6. Metionīns, lizīns un cistīns:

- 15 % no norādītā satura.

9.2. Gadījumos, kad konstatētais saturs ir lielāks nekā norādītais saturs:

9.2.1. Mitruma saturs:

- 1 vienība uz 10 % norādītā satura vai vairāk,

- 10 % no norādītā satura, ja norādītais saturs ir zem 10 %, bet ne mazāk kā 2 %,

- 0,2 vienības uz mazāk nekā 2 % norādītā satura.

9.2.2. Koppelni:

- 1 vienība uz 10 % norādītā satura vai vairāk,

- 10 % no norādītā satura, ja norādītais saturs ir zem 10 %, bet ne mazāk kā 5 %,

- 0,5 vienības uz mazāk nekā 5 % norādītā satura.

9.2.3. Kokšķiedras:

- 1,2 vienības uz 8 % norādītā satura vai vairāk,

- 15 % no norādītā satura, ja norādītais saturs ir zem 8 %, bet ne mazāk kā 4 %,

- 0,6 vienības uz mazāk nekā 4 % norādītā satura.

9.2.4. Sālsskābē nešķīstošie koppelni:

- 10 % no norādītā satura, ja norādītais saturs ir 3 % vai vairāk,

- 0,3 vienības uz mazāk nekā 3 % norādītā satura.

9.3. Gadījumos, kad atšķirība ir pretēja attiecīgi 9.1. un 9.2. punktā minētajai, ir jāievēro sekojošais:

9.3.1. - kopproteīns, koptauki, kopcukuri, ciete: pielaides divreiz lielākas nekā šīm vielām pieļauts 9.1. punktā,

- fosfors, kalcijs, magnēzijs, nātrijs, koppelni, kokšķiedras: pielaides divreiz lielākas nekā šīm vielām pieļaujamās 9.1. un 9.2. punktā minētās.

--------------------------------------------------

Augša