EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31979L0117

Padomes Direktīva (1978. gada 21. decembris), ar ko aizliedz laist tirgū un izmantot augu aizsardzības līdzekļus, kuru sastāvā ir konkrētas aktīvās vielas

OV L 33, 8.2.1979., 36./40. lpp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 03 Sējums 024 Lpp. 46 - 50
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 126 - 130
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 126 - 130
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 168 - 172
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 168 - 172
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 33 - 37
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 33 - 37
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 33 - 37
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 33 - 37
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 33 - 37
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 33 - 37
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 33 - 37
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 33 - 37
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 33 - 37
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 63 - 67
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 63 - 67

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 13/06/2011; Atcelts ar 32009R1107 . Jaunākā konsolidētā versija: 20/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/117/oj

31979L0117Oficiālais Vēstnesis L 033 , 08/02/1979 Lpp. 0036 - 0040
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 10 Lpp. 0168
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 03 Sējums 24 Lpp. 0046
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 10 Lpp. 0168
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 15 Lpp. 0126
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 03 Sējums 15 Lpp. 0126


Padomes Direktīva

(1978. gada 21. decembris),

ar ko aizliedz laist tirgū un izmantot augu aizsardzības līdzekļus, kuru sastāvā ir konkrētas aktīvās vielas

(79/117/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā augkopībai ir ļoti nozīmīga vieta Eiropas Ekonomikas kopienā;

tā kā augkopības ražu nepārtraukti ietekmē kaitīgi organismi un nezāles; tā kā ir ļoti būtiski aizsargāt augus pret šiem riska faktoriem, lai nebūtu ražas zudumu un lai tie būtu pieejami tirgū;

tā kā viena no nozīmīgākajām augu un augu produktu aizsardzības un lauksaimniecības ražīguma paaugstināšanas metodēm ir augu aizsardzības līdzekļu izmantošana;

tā kā kopumā šo augu aizsardzības līdzekļu ietekme uz augkopību nevar būt pilnīgi labvēlīga; tā kā to izmantošana ietver riska faktorus cilvēkiem un videi, jo galvenokārt tās ir toksiskas vielas vai preparāti ar bīstamu iedarbību;

tā kā dažu augu aizsardzības līdzekļu gadījumā riska faktori ir tik būtiski, ka šo līdzekļu turpmāka izmantošana nav pilnīgi vai daļēji pieļaujama;

tā kā dalībvalstis tādēļ ne tikai kontrolēja augu aizsardzības līdzekļu realizāciju, bet arī ieviesa ierobežojumus vai aizliegumus attiecībā uz noteiktu augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu un arī realizāciju;

tā kā šie noteikumi dažādās dalībvalstīs atšķiras un tādēļ rodas šķēršļi, kas tieši ietekmē kopējā tirgus ieviešanu un darbību;

tā kā no šādiem šķēršļiem tomēr būtu vēlams izvairīties, saskaņojot attiecīgus noteikumus, kas dalībvalstīs noteikti ar normatīvajiem un administratīvajiem aktiem;

tā kā tādēļ, liekas, ir pamats ieviest aizliegumus attiecībā uz visiem augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur aktīvās vielas, kuras, pienācīgi lietojot pat tikai paredzētajam mērķim, izraisa vai var izraisīt kaitīgu iedarbību uz cilvēku vai dzīvnieku veselību vai īpaši nelabvēlīgu ietekmi uz vidi;

tā kā dažiem augu aizsardzības līdzekļiem tomēr var pieļaut izņēmumus attiecībā uz izmantošanu attiecīgajā valstī, kur ekoloģisku apsvērumu dēļ pastāv īpaša vajadzība un kur riska faktori ir mazāki nekā citu iepriekš atļauto izmantošanas veidu gadījumā;

tā kā pat šie izņēmumi būtu jāizslēdz, tiklīdz ir pieejamas mazāk bīstamas apstrādes metodes;

tā kā, no otras puses, ir nepieciešams piešķirt dalībvalstu iestādēm ierobežotas tiesības uz laiku apturēt izmantošanas aizliegumu, ja rodas neparedzēti draudi augkopībai, kurus nevar apturēt ar citiem līdzekļiem;

tā kā direktīvā neiekļauj augu aizsardzības līdzekļus pētnieciskiem un analītiskiem mērķiem;

tā kā turklāt nav adekvāti piemērot Kopienas noteikumus augu aizsardzības līdzekļiem, ko eksportē uz trešajām valstīm, jo šajās valstīs parasti pastāv savi noteikumi;

tā kā šīs direktīvas īstenošana un tās pielikuma pielāgošana jaunākajām zinātnes un tehnikas atziņām prasa ciešu sadarbību starp Komisiju un dalībvalstīm; tā kā Pastāvīgās augu veselības komitejas un Pesticīdu zinātniskās komitejas procedūra pašlaik, ierobežotā laikā, dod tam pietiekamu pamatu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šī direktīva attiecas uz aizliegumu laist tirgū un izmantot augu aizsardzības līdzekļus, kuru sastāvā ir noteiktas aktīvās vielas.

2. pants

Šajā direktīvā izmanto šādas definīcijas:

1. Augu aizsardzības līdzekļi

Aktīvās vielas un preparāti, kas satur vienu vai vairākas aktīvās vielas, kas domātas:

1.1. lai iznīcinātu organismus, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, vai lai aizsargātu augus no šādiem organismiem, ciktāl šādas vielas vai preparāti nav definēti šādos noteikumos;

1.2. lai ietekmētu augu dzīvības procesus, bet ne kā barības vielas;

1.3. lai aizsargātu augu produktus, ciktāl uz šādām vielām vai preparātiem neattiecas Padomes vai Komisijas īpaši noteikumi par konservantiem;

1.4. lai iznīcinātu nevēlamus augus;

1.5. lai iznīcinātu augu daļas vai novērstu augu nevēlamu augšanu.

2. Vielas

Ķīmiski elementi un to savienojumi, dabiski vai ražoti.

3. Preparāti

Maisījumi vai šķīdumi, kas sastāv no divām vai vairākām vielām vai mikroorganismiem, vai vīrusiem, ko izmanto kā augu aizsardzības līdzekļus.

4. Aktīvās vielas

Vielas, mikroorganismi un vīrusi, kam piemīt vispārēja vai specifiska iedarbība:

4.1. uz kaitīgiem organismiem vai

4.2. uz augiem, augu daļām vai augu produktiem.

5. Augi

Dzīvie augi un dzīvās augu daļas, ieskaitot svaigus augļus un sēklas.

6. Augu produkti

Produkti neapstrādātā veidā vai pēc vienkāršas apstrādes, piemēram, malšanas, žāvēšanas vai presēšanas, bet neiekļaujot pašus augus, kā definēts 5. punktā.

7. Kaitīgie organismi

Dzīvnieku vai augu izcelsmes kaitēkļi, kas apdraud augus un augu produktus, vai vīrusi, mikoplazmas vai citi patogēni.

8. Dzīvnieki

Tādu sugu dzīvnieki, ko cilvēki parasti baro, tur vai lieto pārtikā.

9. Laišana tirgū

Jebkura īpašuma nodošana, par samaksu vai bez maksas.

10. Vide

Cilvēku saistība ar ūdeni, gaisu, zemi un visām bioloģiskām formām.

3. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka augu aizsardzības līdzekļi, kas satur vienu vai vairākas aktīvas vielas, kuras uzskaitītas pielikumā, netiek laisti tirgū vai izmantoti.

Pirmo daļu nepiemēro augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur niecīgus piemaisījumus, ja tādi radušies ražošanas procesā un kaitīgi neietekmē cilvēkus, dzīvniekus vai vidi.

4. pants

1. Atkāpjoties no 3. panta, dalībvalstis drīkst pielikuma otrajā ailē noteiktajos gadījumos uz laiku atļaut laist tirgū vai izmantot to teritorijā augu aizsardzības līdzekļus, kas satur noteiktas aktīvas vielas, kas uzskaitītas pielikuma pirmajā ailē.

2. Dalībvalstis informē citas dalībvalstis un Komisiju par visiem gadījumiem, kad ir piemērots 1. punkts, un, ja Komisija pieprasa, sniedz sīku pārskatu, cik daudz katra aktīvā viela ir lietota.

5. pants

Direktīva neattiecas uz augu aizsardzības līdzekļiem, kas paredzēti:

a) pētnieciskiem vai analītiskiem mērķiem;

b) eksportam uz trešajām valstīm.

6. pants

1. Pēc Komisijas konsultēšanās ar Pesticīdu zinātnisko komiteju, kas izveidota saskaņā ar Lēmumu 78/436/EEK [4], un saskaņā ar 8. pantā noteikto procedūru pieņem šo:

a) visus grozījumus A grupā (dzīvsudraba savienojumi) un B grupā (stabilie hlororganiskie savienojumi) attiecībā uz vielām pielikuma 1. ailē;

b) visus pielikuma 2. ailē nepieciešamos grozījumus. Ja jāatceļ kāds grozījums, nav nepieciešama iepriekšēja konsultēšanās ar zinātnisko komiteju, ja visas dalībvalstis informējušas Komisiju, ka tās nedomā vai vairs nedomā ilgāk izmantot šo grozījumu. Šo informāciju var iesniegt Pastāvīgajai augu veselības komitejai, kas izveidota saskaņā ar Lēmumu 76/894/EEK [5].

2. 1. punkts ir spēkā piecus gadus no 1981. gada 1. janvāra.

Padome, rīkojoties vienbalsīgi attiecībā uz Komisijas priekšlikumu, var nolemt pagarināt 1. punkta derīguma laiku vai atcelt jebkurus ierobežojumus attiecībā uz tā piemērošanu.

3. Visus pielikuma grozījumus, kas nav noteikti 1. punktā, Padome pieņem pēc Komisijas priekšlikuma.

4. Komisija vismaz reizi divos gados pārbauda, vai un kādā mērā būtu jāgroza pielikuma otrā aile.

5. Visi grozījumi pielikumā jāveic saskaņā ar jaunākajām zinātnes un tehnikas atziņām.

6. Aktīvu vielu iekļauj pielikumā, ja pienācīgi lietojot pat tikai paredzētajam mērķim, tā izraisa vai var izraisīt:

a) kaitīgu ietekmi uz cilvēku vai dzīvnieku veselību;

b) īpaši nelabvēlīgu ietekmi uz vidi.

7. pants

1. Ja neparedzamu draudu dēļ, kas apdraud augu ražošanu un ko nevar apkarot ar citiem līdzekļiem, dalībvalstī ir nepieciešams lietot augu aizsardzības līdzekli, kas satur vienu vai vairākas pielikumā uzskaitītās aktīvās vielas, attiecīgā dalībvalsts var atļaut laist tirgū un izmantot šādu līdzekli laika posmā līdz 120 dienām. Dalībvalsts par šādu rīcību nekavējoties informē citas dalībvalstis un Komisiju.

2. Saskaņā ar 8. pantā noteikto procedūru, tas ir jādara nekavējoties, ja atkarībā no apstākļiem dalībvalsts rīcība attiecībā uz 1. punktu var tikt turpināta vai atkārtota.

8. pants

1. Ja jāievēro šajā pantā noteiktā procedūra, priekšsēdētājs nekavējoties pēc savas iniciatīvas vai pēc dalībvalsts pieprasījuma iesniedz jautājumus izskatīšanai Pastāvīgajā augu veselības komitejā, turpmāk "Komiteja".

2. Dalībvalstu balsis Komitejā vērtē, kā noteikts Līguma 148. panta 2. punktā. Priekšsēdētājs balsošanā nepiedalās.

3. Komisijas pārstāvis iesniedz Komitejai veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz savu atzinumu par projektu termiņā, ko priekšsēdētājs nosaka atkarībā no jautājuma steidzamības. Atzinumus pieņem ar 41 balss vairākumu.

4. Komisija apstiprina un tūlīt ievieš paredzamos pasākumus, ja tie ir saskaņā ar Komitejas atzinumu. Ja paredzamie pasākumi nav saskaņā ar Komitejas atzinumu vai ja atzinums nav sniegts, Komisija nekavējoties iesniedz Padomei priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem. Padome pieņem pasākumus ar kvalificētu balsu vairākumu.

Ja Padome nav pieņēmusi pasākumus triju mēnešu laikā pēc priekšlikuma iesniegšanas, Komisija nekavējoties pieņem un īsteno ierosinātos pasākumus.

9. pants

Dalībvalstīs, vēlākais, līdz 1980. gada 1. janvārim stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīsdirektīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

10. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1978. gada 21. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

Otto Graf Lambsdorff

[1] OV C 200, 26.8.1976., 10. lpp.

[2] OV C 30, 7.2.1977., 38. lpp.

[3] OV C 114, 11.5.1977., 16. lpp.

[4] OV L 124, 12.5.1978., 16. lpp.

[5] OV L 340, 9.12.1976., 25. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

3. pantā minēto aktīvo vielu vai aktīvo vielu grupu nosaukumi | Gadījumi, kuros saskaņā ar 4. pantu ir atļauts tirgot un lietot |

A.Dzīvsudraba savienojumi

1.Dzīvsudraba oksīds | kā krāsviela pret augļu koku vēzi (rūsu) ābelēm pēc ražas novākšanas un līdz acošanai |

2.Dzīvsudraba hlorīds (kalomels) | a)rāceņiem pret Plasmodiophorab)sīpolu sēklām un augiem pret Sclerotiumc)dekoratīvajai un sporta laukumu velēnai pretSclerotinia un Fusarium |

3.Citi neorganiskie dzīvsudraba savienojumi | |

4.Dzīvsudraba alkilsavienojumi | a)puķu sīpolu un sēklas kartupeļu iemērkšanaib)bāzes un pirmsbāzes graudaugu sēklām, izņemot kukurūzu un cukurbiešu sēklas |

5.Dzīvsudraba alkilsavienojumi un arilsavienojumi | a)kā krāsviela pret augļu koku vēzi (rūsu) ābelēm pēc ražas novākšanas un līdz acošanaib)rudeņos, lai vajadzības gadījumā pēc neparedzēti mitras vasaras novērstu Nectria galligena (rūsu) Bremlija ābelēm Ziemeļīrijāc)puķu sīpolu un sēklas kartupeļu iemērkšanaid)graudaugu, biešu, linu un rapšu sēklu apstrādei |

B.Stabili hlororganiskie savienojumi

1.Aldrīns | a)augsnes apstrādei stādaudzētavās, zemeņu dobēs pirms izstādīšanas, dekoratīvo augu dobēs un vīnaudzētavās pret Otiorrhynchusb)kartupeļu apstrādei Īrijā un Apvienotajā Karalistē, kas audzēti ganību zemē, pret Agriotesc)narcišu apstrādei, kuras paliek divus vai trīs gadus augsnē, pret Merodon equestris, Eumerus strigatus un Eumerus tuberculatus |

2.Hlordāns | |

3.Dieldrīns | |

4.DDT | a)skujkoku stādiem iemērkšanai pret Hylobiusb)atsevišķu koku apstrādei pret mizgraužiem cīņā pretCeratocystis ulmic)cukurbiešu, kartupeļu un dekoratīvās vai sporta laukumu velēnas apstrādei pret Melolontha, Amphimallon, Phyllopertha, Cetonia un Sericad)cukurbiešu, kartupeļu, zemeņu, burkānu un dekoratīvo augu apstrādei pret Agrotis un Euxoae)graudaugu apstrādei pret Tipula |

5.Endrīns | a)kā akaracīds ciklamenu un zemeņu pavairošanas materiālamb)apstrādei pret Arvicola terrestris L. augļudārzos, kur nav subkultūru |

6.HCH, kas satur mazāk par 99,0 % gamma izomēra | |

7.Heptahlors | biešu sēklu apstrādei sagatavošanas posmā pret Atomaria linearis, Agriotes spec., Myriapoda un Collembola |

8.Heksahlorbenzols | |

--------------------------------------------------

Augša