Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31979L1070

Padomes Direktīva (1979. gada 6. decembris), ar ko groza Direktīvu 77/799/EEK par dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpēju palīdzību tiešo nodokļu jomā

OV L 331, 27.12.1979., 8./9. lpp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 109 - 110
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 114 - 115
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 114 - 115
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 82 - 83
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 82 - 83
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 77 - 78
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 77 - 78
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 77 - 78
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 77 - 78
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 77 - 78
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 77 - 78
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 77 - 78
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 77 - 78
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 77 - 78
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 32 - 33
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 32 - 33

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 01/01/2013; Iesaist. atcelta ar 32011L0016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/1070/oj

31979L1070Oficiālais Vēstnesis L 331 , 27/12/1979 Lpp. 0008 - 0009
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 9 Sējums 1 Lpp. 0082
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 09 Sējums 1 Lpp. 0109
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 9 Sējums 1 Lpp. 0082
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 1 Lpp. 0114
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 09 Sējums 1 Lpp. 0114


Padomes Direktīva

(1979. gada 6. decembris),

ar ko groza Direktīvu 77/799/EEK par dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpēju palīdzību tiešo nodokļu jomā

(79/1070/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 99. un 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un to nemaksāšana izraisa zaudējumus budžetā, kā arī taisnīgas nodokļu uzlikšanas principa pārkāpumus, un apdraud veselīgu konkurenci; tā kā tāpēc tas nelabvēlīgi ietekmē kopējā tirgus pareizu darbību;

tā kā, lai efektīvāk cīnītos pret šo praksi, saskaņā ar kopējiem principiem un noteikumiem jāstiprina sadarbība starp nodokļu iestādēm Kopienā;

tā kā 1977. gada 19. decembrī Padome pieņēma Direktīvu 77/799/EEK par dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpēju palīdzību tiešo nodokļu jomā [3]; tā kā tāda savstarpēja palīdzība būtu jāattiecina arī uz netiešo nodokļu jomu, lai nodrošinātu to pareizu novērtēšanu un iekasēšanu;

tā kā savstarpējas palīdzības paplašināšana ir jo īpaši steidzama un svarīga attiecībā uz pievienotās vērtības nodokli gan tādēļ, ka tas ir vispārējs patēriņa nodoklis, gan tādēļ, ka tas ir Kopienas pašu resursu sistēmas nozīmīga daļa;

tā kā Direktīvas 77/799/EEK noteikumi ar nelieliem grozījumiem un papildinājumiem ir piemēroti arī attiecībā uz pievienotās vērtības nodokli; tā kā tādēļ ir tikai jāpaplašina minētās direktīvas darbības joma,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 77/799/EEK groza šādi.

1. Virsrakstu aizstāj ar šādu virsrakstu:"Padomes 1977. gada 19. decembra Direktīva par dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpēju palīdzību tiešo nodokļu un pievienotās vērtības nodokļa jomā".

2. Direktīvas 1. pantā ir šādi grozījumi.

a) Šādi groza 1. punktu.

"1. Saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem dalībvalstu kompetentās iestādes apmainās ar jebkuru informāciju, kas tām var būt noderīga, lai pareizi novērtētu ienākuma nodokli, kapitāla nodokli, kā arī pievienotās vērtības nodokli."

b) Attiecībā uz Apvienoto Karalisti 5. punktu aizstāj ar šādu punktu.

"Apvienotajā Karalistē:

- Muitas un akcīzes komisāri[The Commissioners of Customs and Excise] vai pilnvarots pārstāvis attiecībā uz informāciju vienīgi pievienotās vērtības nodokļa sakarā,

- Iekšzemes ieņēmuma komisāri [the Commissioners of Inland Revenu] vai pārstāvis, kas pilnvarots attiecībā uz citādu informāciju."

2. pants

Dalībvalstīs līdz 1981. gada 1. janvārim stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1979. gada 6. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

L. Preti

[1] OV C 182, 31.7.1978., 46. lpp.

[2] OV C 283, 27.11.1978., 28. lpp.

[3] OV L 336, 27.12.1977., 15. lpp.

--------------------------------------------------

Augša