EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31978L0548

Padomes Direktīva (1978. gada 12. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pasažieru salona apsildīšanas ierīcēm

OV L 168, 26.6.1978., 40./44. lpp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 007 Lpp. 125 - 129
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 190 - 194
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 190 - 194
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 140 - 144
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 140 - 144
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 92 - 96
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 92 - 96
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 92 - 96
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 92 - 96
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 92 - 96
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 92 - 96
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 92 - 96
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 92 - 96
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 92 - 96

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 08/05/2004; Atcelts un aizstāts ar 32001L0056

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/548/oj

31978L0548Oficiālais Vēstnesis L 168 , 26/06/1978 Lpp. 0040 - 0044
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 8 Lpp. 0140
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 7 Lpp. 0125
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 8 Lpp. 0140
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 8 Lpp. 0190
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 8 Lpp. 0190


Padomes Direktīva

(1978. gada 12. jūnijs)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pasažieru salona apsildīšanas ierīcēm

(78/548/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā tehniskās prasības, kam mehāniskiem transportlīdzekļiem jāatbilst atbilstoši valsts tiesību aktiem, interalia, attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu pasažieru salona apsildīšanas ierīcēm;

tā kā šīs prasības dažādās dalībvalstīs atšķiras; tā kā tādēļ visās dalībvalstīs papildus spēkā esošajiem noteikumiem vai to vietā jāpieņem vienādas prasības, lai attiecībā uz visu veidu transportlīdzekļiem jo īpaši varētu ieviest EEK tipa apstiprinājuma procedūru, kas noteikta ar Padomes Direktīvu 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 78/547/EEK [4];

tā kā dalībvalstu tiesību aktu tuvināšana attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem ir saistīta ar katras dalībvalsts izdarīto pārbaužu savstarpēju atzīšanu, pamatojoties uz kopīgām prasībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šajā direktīvā "transportlīdzeklis" ir jebkurš M1 kategorijas mehāniskais transportlīdzeklis (kā definēts Direktīvas 70/156/EEK I pielikumā), ko paredzēts izmantot uz ceļiem, kam ir vismaz četri riteņi un kam maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 25 km/h.

2. pants

Neviena dalībvalsts nevar atteikt transportlīdzekļa EEK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu pasažieru salona apsildīšanas ierīces dēļ, ja tā atbilst I pielikumā noteiktajām prasībām.

3. pants

Neviena dalībvalsts nevar atteikt vai aizliegt neviena transportlīdzekļa pārdošanu, reģistrāciju, nodošanu ekspluatācijā vai lietošanu pasažieru salona apsildīšanas ierīces dēļ, ja tā atbilst I pielikumā noteiktajām prasībām.

4. pants

Visus grozījumus, kas vajadzīgi, lai pielikumu noteikumus pielāgotu tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. pantā noteikto procedūru.

Šo procedūru piemēro arī tad, ja šajā direktīvā ievieš noteikumus par apsildīšanas palīgierīcēm, ko paredzēts pastāvīgi ierīkot transportlīdzeklī.

5. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā noteikumi, kas vajadzīgi, lai 18 mēnešu laikā pēc šīs direktīvas paziņošanas izpildītu šīs direktīvas prasības, un tās par to tūlīt informē Komisiju.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai to tiesību aktu svarīgākie noteikumi, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva, tiktu paziņoti Komisijai.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1978. gada 12. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

K. Olesen

[1] OV C 118, 16.5.1977., 29. lpp.

[2] OV C 114, 11.5.1977., 6. lpp.

[3] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

[4] OV L 168, 26.6.1978., 39. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

1. DEFINĪCIJA

Šajā direktīvā "transportlīdzekļa pasažieru salona apsildīšanas ierīce" ir jebkura ierīce, kas var paaugstināt temperatūru telpā, kura paredzēta transportlīdzeklī esošām personām, un kas tādēļ izmanto motora siltumu.

2. PRASĪBAS

2.1. Visiem transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar pasažieru salona apsildīšanas ierīci.

2.2. Transportlīdzekļiem, aprīkotiem ar pasažieru salona apsildīšanas ierīci, kas izmanto siltumu no izplūdes gāzēm vai no motora dzesējošā gaisa, šai ierīcei jābūt projektētai tā, lai:

2.2.1. sakarsētajā gaisā, kas ieplūst pasažieru salonā, nav vairāk izplūdes gāzu kā apkārtējā gaisā pie gaisa ieplūdes vietas transportlīdzekļa ārpusē;

2.2.2. transportlīdzekļa parastas ekspluatācijas apstākļos uz ceļa transportlīdzeklī esošās personas nevar saskarties ne ar vienu ierīces daļu, kas var radīt apdegumus. Šo nosacījumu uzskata par izpildītu, ja daļas nesasniedz temperatūru 80 °C;

2.2.3. karstais gaiss, kas ieplūst pasažieru salonā, nevar sasniegt temperatūru, no kuras transportlīdzeklī esošās personas varētu gūt apdegumus. Šo nosacījumu uzskata par izpildītu, ja starpība starp pasažieru salonā ieplūstošā gaisa temperatūru un apkārtējo temperatūru nepārsniedz 110 °C.

2.3. Šā pielikuma 2.2.1. punktā noteiktās prasības uzskata par izpildītām attiecībā uz apsildīšanas ierīcēm, kas ietver siltummaini, pa kura primāro kontūru plūst izplūdes gāzes vai piesārņots gaiss, ja vien ir izpildīti šādi nosacījumi:

2.3.1. siltummaiņa primārā kontūra sienām jābūt drošām pret noplūdi neatkarīgi no spiediena līdz 2 bāriem (ieskaitot);

2.3.2. siltummaiņa primārā kontūra sienās nedrīkst būt nekādu noņemamu sastāvdaļu;

2.3.3. izplūdes gāzu siltummaiņa sienas daļai, pie kuras notiek siltuma apmaiņa, jābūt vismaz 2 mm biezai, ja tā izgatavota no neleģēta tērauda;

2.3.3.1. ja lieto citus materiālus (tostarp kompozītmateriālus vai materiālus ar pārklājumu), sienas biezumam jābūt tādam, lai nodrošinātu tādu pašu siltummaiņa lietošanas laiku, kā 2.3.3. punktā minētajā gadījumā;

2.3.3.2. ja siltummaiņa daļa, kur notiek siltuma apmaiņa, ir emaljēta, sienai, uz kuras ir emalja, jābūt vismaz 1 mm biezai. Šim pārklājumam jābūt izturīgam un drošam pret noplūdi, un tas nedrīkst būt porains;

2.3.4. caurulei, pa kuru plūst izplūdes gāzes, vajadzīga vismaz 30 mm gara korozijas testa zona; šai zonai jāatrodas tieši zem siltummaiņa. Tai jāpaliek neaizsegtai un jābūt viegli pieejamai:

2.3.4.1. šīs zonas siena nedrīkst būt biezāka par to izplūdes gāzu cauruļu sienu, kuras atrodas siltummaiņa iekšienē, un šīs zonas materiāliem un virsmas īpašībām jābūt salīdzināmām ar minēto cauruļu materiāliem un virsmas īpašībām;

2.3.4.2. ja siltummainis ir apvienots ar transportlīdzekļa izplūdes klusinātāju, klusinātāja ārējā siena jāuzskata par zonu, kas atbilst 2.3.4.1. punktam un uz kuras jāveidojas korozijai.

2.4. Attiecībā uz apsildīšanas ierīcēm, kurās sildīšanai izmanto motora dzesējošo gaisu, 2.2.1. punkta nosacījumus uzskata par izpildītiem, ja ir izpildītas šādas prasības:

2.4.1. jebkuru dzesējošo gaisu, kas nonāk saskarē tikai ar motora virsmu, izņemot noņemamās daļas, var izmantot bez siltummaiņa kā sildošo gaisu; savienojumiem starp šā gaisa dzesēšanas kontūra sienām un virsmām, ko lieto siltuma apmaiņai, jābūt hermētiskiem un eļļas necaurlaidīgiem. Šīs prasības uzskata par izpildītām, ja, piemēram:

2.4.1.1. aizsargapvalks ap katru aizdedzes sveci aiztur jebkādu gāzu noplūdi no sildošā gaisa kontūra;

2.4.1.2. savienojums starp cilindra galvu un izplūdes kolektoru atrodas ārpus sildošā gaisa kontūra;

2.4.1.3. ir dubulta aizsardzība pret noplūdi starp cilindra galvu un cilindru, kā arī pret jebkādām noplūdēm no pirmā savienojuma, kas atrodas ārpus sildošā gaisa kontūra,

vai

aizsardzība pret noplūdi starp cilindra galvu un cilindru darbojas arī tad, ja cilindra galvas uzgriežņus auksti pievelk ar vienu trešdaļu no nominālā griezes momenta, ko noteicis ražotājs,

vai

cilindra un cilindra galvas savienojuma vieta atrodas ārpus sildošā gaisa kontūra.

3. EEK TIPA APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1. Transportlīdzekļa ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim jāiesniedz pieteikums transportlīdzekļa tipa EEK tipa apstiprinājumam attiecībā uz pasažieru salona apsildīšanas ierīci.

3.2. Tam jāpievieno šādi dokumenti trijos eksemplāros un šādi dati:

3.2.1. par apsildīšanas ierīcēm, kas izmanto siltumu no motora dzesēšanas šķidruma:

- īss transportlīdzekļa tipa apraksts attiecībā uz pasažieru salona apsildīšanas ierīci; jānorāda motora tips un apsildīšanas ierīce;

3.2.2. par apsildīšanas ierīcēm, kas izmanto siltumu no izplūdes gāzēm vai motora dzesējošā gaisa:

- sīks transportlīdzekļa tipa apraksts attiecībā uz pasažieru salona apsildīšanas ierīci; jānorāda motora tips;

- apsildīšanas ierīces rasējums, kurā redzams tās novietojums transportlīdzeklī.

3.3. Attiecībā uz 2.3. punktā definēto apsildīšanas ierīci tehniskais dienests var prasīt šā tipa ierīcē lietotā siltummaiņa paraugu un/vai jebkuru dokumentu, kas apliecina, ka siltummainis atbilst 2.3. punkta prasībām.

3.4. Attiecībā uz 2.3. un 2.4. punktā definēto apsildīšanas ierīci jāiesniedz apstiprināmā transportlīdzekļa tipa prototips tehniskajam dienestam, kas atbild par tipa apstiprināšanas testa veikšanu.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

PARAUGS

(Maksimālais izmērs: A4 (210 × 297 mm)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Augša