EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31977L0539

Padomes Direktīva (1977. gada 28. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturiem

OV L 220, 29.8.1977., 72./82. lpp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 211 - 221
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 007 Lpp. 224 - 234
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 007 Lpp. 224 - 234
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 007 Lpp. 212 - 222
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 007 Lpp. 212 - 222
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 212 - 222
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 212 - 222
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 212 - 222
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 212 - 222
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 212 - 222
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 212 - 222
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 212 - 222
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 212 - 222
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 212 - 222
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 219 - 230
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 219 - 230
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 052 Lpp. 19 - 29

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Atcelts ar 32009R0661 . Jaunākā konsolidētā versija: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/539/oj

31977L0539Oficiālais Vēstnesis L 220 , 29/08/1977 Lpp. 0072 - 0082
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 7 Lpp. 0212
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 6 Lpp. 0211
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 7 Lpp. 0212
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 7 Lpp. 0224
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 7 Lpp. 0224


Padomes Direktīva

(1977. gada 28. jūnijs)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturiem

(77/539/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā tehniskās prasības, kas, ievērojot dalībvalstu tiesību aktus, attiecas uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem, inter alia attiecas arī uz atpakaļgaitas lukturiem;

tā kā šīs prasības dažādās dalībvalstīs atšķiras; tā kā tādēļ visās dalībvalstīs papildus esošajiem noteikumiem vai to vietā jāpieņem tādas pašas prasības, jo īpaši lai uz visu tipu transportlīdzekļiem var attiecināt EEK tipa apstiprināšanas procedūru, kas noteikta ar Padomes Direktīvu 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [3];

tā kā Direktīvā 76/756/EEK [4] Padome ir noteikusi kopīgās prasības, kas attiecas uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm;

tā kā saskaņota atpakaļgaitas lukturu detaļas tipa apstiprinājuma procedūra dalībvalstīm dod iespēju pārbaudīt atbilstību kopīgajām uzbūves un testēšanas prasībām un informēt pārējās dalībvalstis par rezultātiem, nosūtot detaļas tipa apstiprinājuma sertifikāta eksemplāru, ko aizpilda par katru atpakaļgaitas luktura tipu; tā kā visus atpakaļgaitas lukturus, kas izgatavoti atbilstīgi apstiprinātajam tipam, marķējot ar EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi, tiek novērsta jebkāda vajadzība šos atpakaļgaitas lukturus tehniski pārbaudīt pārējās dalībvalstīs;

tā kā ir vēlams ņemt vērā tehniskās prasības, kas pieņemtas ar ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumiem Nr. 23 ("Vienoti noteikumi, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturu apstiprināšanu") [5], kuras ir iekļautas pielikumā 1958. gada 20. marta nolīgumam, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un daļu vienotu apstiprināšanas nosacījumu pieņemšanu un apstiprinājumu savstarpēju atzīšanu;

tā kā to valsts tiesību aktu tuvināšana, kas attiecas uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ietver to testu savstarpēju atzīšanu dalībvalstīs, kuri tajās izdarīti, pamatojoties uz kopīgajām prasībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Jebkura dalībvalsts piešķir EEK detaļas tipa apstiprinājumu jebkura tipa atpakaļgaitas lukturim, kas atbilst uzbūves un testēšanas prasībām, kuras noteiktas 0., II, III un IV pielikumā.

2. Dalībvalsts, kas piešķīrusi EEK detaļas tipa apstiprinājumu, tiktāl, ciktāl vajadzīgs un ja vajadzīgs, sadarbojoties ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai pārbaudītu ražoto paraugu atbilstību apstiprinātajam tipam. Šo pārbaudi izdara tikai izlases veidā.

2. pants

Dalībvalstis par katru atpakaļgaitas luktura tipu, ko tās apstiprina, ievērojot 1. pantu, izgatavotājam vai tā pilnvarotam pārstāvim izdod EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi, kura atbilst paraugam, kas ir iekļauts II pielikumā.

Dalībvalstis veic visus attiecīgos pasākumus, lai novērstu tādu zīmju lietošanu, pēc kurām atpakaļgaitas lukturus, kuru tips ir apstiprināts, ievērojot 1. pantu, var sajaukt ar citām ierīcēm.

3. pants

1. Neviena dalībvalsts nedrīkst aizliegt laist tirgū atpakaļgaitas lukturus, atsaucoties uz to uzbūvi vai darbības veidu, ja uz tiem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme.

2. Tomēr dalībvalsts drīkst aizliegt tirgū laist tādus atpakaļgaitas lukturus, uz kuriem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme, bet kuri konsekventi neatbilst apstiprinātajam tipam.

Attiecīgā dalībvalsts tūlīt informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par veiktajiem pasākumiem, pamatojot savu lēmumu.

4. pants

Visu dalībvalstu kompetentās iestādes viena mēneša laikā nosūta pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm to detaļas tipa apstiprinājuma sertifikātu eksemplāru, kuru paraugs ir iekļauts I pielikumā un kuras aizpilda par katru atpakaļgaitas lukturu tipu, kas apstiprināts vai kam atteikts apstiprinājums.

5. pants

1. Ja dalībvalsts, kas piešķīrusi EEK detaļas tipa apstiprinājumu, konstatē, ka vairāki atpakaļgaitas lukturi, uz kuriem ir viena un tā pati EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme, neatbilst tipam, ko tā apstiprinājusi, tad tā veic pasākumus, kuri vajadzīgi, lai nodrošinātu ražoto paraugu atbilstību apstiprinātajam tipam. Minētās dalībvalsts kompetentās iestādes informē pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes par veiktajiem pasākumiem, kas konsekventas neatbilstības gadījumā var iekļaut EEK detaļas tipa apstiprinājuma anulēšanu. Minētās iestādes veic tos pašus pasākumus, ja citas dalībvalsts kompetentās iestādes tās informējušas par šādu neatbilstību.

2. Dalībvalstu kompetentās iestādes viena mēneša laikā informē cita citu par visiem EEK detaļas tipa apstiprinājuma anulēšanas gadījumiem un par šāda pasākuma iemesliem.

6. pants

Visus lēmumus, kas pieņemti, ievērojot noteikumus, kuri pieņemti šīs direktīvas īstenošanai, un ar ko atsaka vai anulē atpakaļgaitas lukturu EEK detaļas tipa apstiprinājumu vai aizliedz to laišanu tirgū vai lietošanu, sīki pamato. Šādus lēmumus dara zināmus attiecīgajai pusei, to vienlaikus informējot par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ko tā var izmantot saskaņā ar dalībvalstīs spēkā esošajiem tiesību aktiem, un šo tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanas termiņiem.

7. pants

Dalībvalsts nedrīkst atteikt transportlīdzekļa EEK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu, atsaucoties uz tā atpakaļgaitas lukturiem, ja uz tiem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme un tie ir uzstādīti saskaņā ar Direktīvas 76/756/EEK prasībām.

8. pants

Dalībvalsts nedrīkst atteikties vai aizliegt laist tirgū, reģistrēt, nodot ekspluatācijā vai lietot kādu transportlīdzekli, atsaucoties uz tā atpakaļgaitas lukturiem, ja uz tiem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme un tie ir uzstādīti saskaņā ar Direktīvas 76/756/EEK prasībām.

9. pants

Šajā direktīvā "transportlīdzeklis" ir jebkurš mehāniskais transportlīdzeklis, kas paredzēts lietošanai uz ceļa, ar virsbūvi vai bez tās, vismaz ar četriem riteņiem un maksimālo projektēto ātrumu, kurš ir lielāks par 25 km/h, un tā piekabes, izņemot transportlīdzekļus, kas pārvietojas pa sliedēm, lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktorus un mašīnas, kā arī transportlīdzekļus, kuri iesaistīti sabiedrisko darbu veikšanā.

10. pants

Jebkurus grozījumus, kas vajadzīgi, lai pielikumu prasības pielāgotu tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. pantā noteikto procedūru.

11. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības 18 mēnešos pēc tās paziņošanas, un par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

12. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1977. gada 28. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

W. Rodgers

[1] OV C 118, 16.5.1977., 29. lpp.

[2] OV C 114, 11.5.1977., 3. lpp.

[3] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

[4] OV L 262, 27.9.1976., 1. lpp.

[5] Eiropas Ekonomikas komisijas dokuments E/ECE/324/E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add 22, 20.8.1971.

--------------------------------------------------

PIELIKUMU SARAKSTS

0. PIELIKUMS: | Definīcijas, vispārīgas specifikācijas, izstarotās gaismas intensitāte, testēšanas procedūra, izstarotās gaismas krāsa, ražojumu atbilstība |

I PIELIKUMS: | EEK detaļas tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs |

II PIELIKUMS: | EEK detaļas tipa apstiprināšanas un marķēšanas prasības |

III PIELIKUMS: | Fotometriskie mērījumi |

IV PIELIKUMS: | Izstarotās gaismas krāsa, trihromatiskās koordinātas |

--------------------------------------------------

0. PIELIKUMS

DEFINĪCIJAS, VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS, IZSTAROTĀS GAISMAS INTENSITĀTE, TESTĒŠANAS PROCEDŪRA, IZSTAROTĀS GAISMAS KRĀSA, RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

1. DEFINĪCIJAS.

1.1. "Atpakaļgaitas lukturis" ir lukturis, ko lieto, lai apgaismotu ceļu transportlīdzekļa aizmugurē un lai brīdinātu citus satiksmes dalībniekus, ka transportlīdzeklis brauc atpakaļgaitā vai gatavojas to darīt.

1.2. "Atskaites ass" ir gaismas signāla raksturīgā ass, ko izgatavotājs nosaka par atskaites virzienu (H = 0°, V = 0°) fotometriskajos mērījumos un uzstādot lukturi transportlīdzeklim.

1.3. "Atskaites punkts" ir punkts, kurā atskaites ass krustojas ar ārējo gaismu izstarojošo virsmu. To norāda luktura izgatavotājs.

1.4. "Atpakaļgaitas luktura tips" ir atpakaļgaitas lukturi, kas neatšķiras pēc tādām būtiskām pazīmēm kā:

1.4.1. Tirdzniecības nosaukums vai preču zīme;

1.4.2. Optiskās sistēmas raksturlielumi;

1.4.3. To sastāvdaļu esamība, kas ar atstarošanu, refrakciju vai absorbciju var izmainīt optiskos efektus;

1.4.4. Kvēlspuldzes tips.

(2.) (3.) (4.) 5. VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS.

5.1. Katram no paraugiem, kas minēti II pielikuma 1.2.3. punktā, jāatbilst specifikācijām, kuras ir iekļautas turpmākajās iedaļās.

5.2. Atpakaļgaitas lukturiem jābūt projektētiem un uzbūvētiem tā, lai normālas lietošanas apstākļos neatkarīgi no jebkuras vibrācijas, kas uz tiem var iedarboties, šādi lietojot, tie turpina darboties apmierinoši, un to raksturlielumi, kuri noteikti šajā direktīvā, neizmainās.

6. IZSTAROTĀS GAISMAS STIPRUMS.

6.1. Gaismai, ko izstaro katrs no diviem paraugiem, kuri minēti II pielikuma 1.2.3. punktā, jāatbilst vismaz minimālajam stiprumam, un tā nedrīkst pārsniegt maksimālo stiprumu, kas norādīts turpmāk un ko mēra attiecībā pret atskaites asi tajos virzienos, kuri norādīti turpmāk (izsaka grādos no atskaites ass).

6.2. Stiprumam pa atskaites asi jābūt vismaz 80 cd.

6.3. Izstarotās gaismas stiprums visos virzienos, kur lukturi var novērot, nedrīkst pārsniegt:

- 300 cd horizontālajos virzienos un virzienos virs horizontālās plaknes,

- 600 cd virzienos zem horizontālās plaknes.

6.4. Visos pārējos mērīšanas virzienos, kas norādīti III pielikumā, gaismas stiprumam jāatbilst vismaz minimumam, kurš norādīts minētajā pielikumā.

7. TESTĒŠANAS PROCEDŪRA.

Visus mērījumus izdara ar atpakaļgaitas lukturim ieteicamā tipa bezkrāsainu standarta kvēlspuldzi, kas noregulēta tā, lai radītu šā tipa spuldzei paredzēto parasto gaismas plūsmu.

8. IZSTAROTĀS GAISMAS KRĀSA.

Izstarotās gaismas krāsai jābūt baltai. Šaubu gadījumā krāsu var pārbaudīt pēc baltās gaismas krāsas definīcijas, kas ir iekļauta IV pielikumā.

9. RAŽOJUMU ATBILSTĪBA.

Visiem atpakaļgaitas lukturiem, uz kuriem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme, jāatbilst apstiprinātajam tipam un fotometriskajiem nosacījumiem, kas norādīti 6. un 8. punktā. Tomēr izlases veidā no sērijveida ražojumiem izraudzītam atpakaļgaitas lukturim prasības, kas attiecas uz izstarotās gaismas minimālo stiprumu (mēra ar standarta kvēlspuldzi, kas minēta 7. punktā), visos attiecīgajos virzienos var ierobežot līdz 80 % no minimālās vērtības, kura norādīta 6. punktā

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

EEK DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTA PARAUGS

(Maksimālais formāts: A4 (210 × 297 mm))

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

EEK DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀŠANAS UN MARĶĒŠANAS PRASĪBAS

1. EEK DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS.

1.1. Pieteikumu EEK detaļas tipa apstiprinājumam iesniedz tirdzniecības nosaukuma vai preču zīmes īpašnieks vai tā pilnvarots pārstāvis.

1.2. Katra atpakaļgaitas luktura tipa apstiprinājuma pieteikumam pievieno:

1.2.1. Īsu tehnisko aprakstu, kurā īpaši norāda ieteicamās kvēlspuldzes(-džu) tipu(-s), kam jāatbilst Starptautiskās apgaismes komisijas (ICI) specifikācijām;

1.2.2. Rasējumus (trīs eksemplārus), kuri ir izstrādāti pietiekami sīki, lai pēc tiem var identificēt atpakaļgaitas luktura tipu, un kuros ir redzams atpakaļgaitas luktura ģeometriskais stāvoklis, kad tas ir uzstādīts transportlīdzeklim, novērošanas ass, kas testos jāpieņem par atskaites asi (horizontālais leņķis H = 0°, vertikālais leņķis V = 0°), un punkts, kurš minētajos testos jāpieņem par atskaites punktu;

1.2.3. Divus paraugus.

2. MARĶĒJUMI.

2.1. Uz atpakaļgaitas luktura tipa paraugiem, ko iesniedz EEK detaļas tipa apstiprināšanai, jābūt:

2.1.1. Pieteikuma iesniedzēja tirdzniecības nosaukumam vai preču zīmei, kam jābūt skaidri salasāmai un neizdzēšamai;

2.1.2. Skaidri salasāmam un neizdzēšamam marķējumam, kurā norādīts ieteicamās(-o) kvēlspuldzes(-džu) tips(-i);

2.1.3. Vajadzības gadījumā horizontāli marķētam vārdam "TOP" uz gaismas izkliedētāja pašas augšējās daļas, lai novērstu jebkuru kļūdu, atpakaļgaitas lukturi uzstādot transportlīdzeklim;

2.1.4. Vietai, kas ir pietiekama EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmei, ieskaitot papildu simbolus, kuri noteikti 4. punktā; šo vietu norāda rasējumos, kas minēti 1.2.2. punktā.

3. EEK DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMS.

3.1. Ja abi paraugi, ko iesniedz saskaņā ar 1. punktu, atbilst 0., II, III un IV pielikuma prasībām, tad piešķir EEK detaļas tipa apstiprinājumu un detaļas tipa apstiprinājuma numuru.

3.2. Šo numuru nepiešķir nevienam citam atpakaļgaitas lukturu tipam.

3.3. Ja EEK detaļas tipa apstiprinājumu pieprasa apgaismes ierīces un gaismas signālierīces tipam, kurā ietilpst atpakaļgaitas lukturis un citi lukturi, tad vienotā EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi var izdot ar noteikumu, ka atpakaļgaitas lukturis atbilst šīs direktīvas prasībām un ka visi pārējie lukturi, kuri ir tās apgaismes ierīces un gaismas signālierīces daļa, kam lūdz piešķirt EEK detaļas tipa apstiprinājumu, atbilst tās atsevišķās direktīvas prasībām, kura uz to attiecas.

4. ZĪMES.

4.1. Uz visiem atpakaļgaitas lukturiem, kas atbilst saskaņā ar šo direktīvu apstiprinātam tipam, jābūt EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmei.

4.2. Šī zīme sastāv no taisnstūra, kurā ir mazais burts "e", aiz kura norādīts tās dalībvalsts atšķirības zīme, kura piešķīrusi detaļas tipa apstiprinājumu:

1 Vācijai,

2 Francijai,

3 Itālijai,

4 Nīderlandei,

6 Beļģijai,

11 Apvienotajai Karalistei,

13 Luksemburgai,

18 Dānijai,

IRL Īrijai.

Tajā jāiekļauj arī EEK detaļas tipa apstiprinājuma numurs, kas atbilst tās EEK detaļas tipa apstiprinājuma sertifikāta numuram, kura izdota attiecīgajam atpakaļgaitas luktura tipam.

4.3. EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi papildina ar papildu simbolu "AR".

4.4. EEK detaļas tipa apstiprinājuma numurs jānovieto jebkurā izdevīgā vietā tā taisnstūra tuvumā, kurā ir burts "e".

4.5. Luktura gaismas izkliedētājs vai viens no gaismas izkliedētājiem jāmarķē ar EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi un papildu simbolu tā, lai zīme ir neizdzēšama un skaidri salasāma pat tad, kad atpakaļgaitas lukturis ir uzstādīts transportlīdzeklim.

4.6. EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes un tā iepriekšminētā papildu simbola, kurā ir apvienoti burti "A" un "R", paraugs ir iekļauts papildinājumā.

4.7. Ja attiecībā uz kāda tipa apgaismes ierīci un gaismas signālierīci, kas ietver atpakaļgaitas lukturi un citus lukturus, saskaņā ar 3.3. punktu izdod vienotu EEK detaļas tipa apstiprinājuma numuru, tad var izmantot tikai vienu EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi, kura sastāv no:

- taisnstūra, kurā ir mazais burts "e", aiz kura norādīts tās dalībvalsts atšķirības zīme, kura piešķīrusi EEK detaļas tipa apstiprinājumu,

- EEK detaļas tipa apstiprinājuma numura,

- papildu simboliem, kas vajadzīgi saskaņā ar dažādām direktīvām, saskaņā ar kurām piešķirts EEK detaļas tipa apstiprinājums.

4.8. Šīs zīmes dažādās sastāvdaļas nedrīkst būt mazākas par lielāko no minimālajiem izmēriem, kas atsevišķām zīmēm norādīti direktīvās, saskaņā ar kurām ir piešķirts EEK detaļas tipa apstiprinājums.

--------------------------------------------------

Papildinājums

EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes paraugs

+++++ TIFF +++++

Ierīce, uz kuras ir attēlā redzamā EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme, ir atpakaļgaitas lukturis, kuram Vācijā ir piešķirts EEK tipa apstiprinājums (e 1) ar 1271. numuru.

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

FOTOMETRISKIE MĒRĪJUMI

1. MĒRĪŠANAS PAŅĒMIENI.

1.1. Fotometriskajos mērījumos, attiecīgi maskējot, jānovērš nejauši atstarojumi.

1.2. Ja mērījumu rezultāti ir apšaubāmi, tad mērījumus izdara tā, lai tie atbilst šādām prasībām:

1.2.1. Mērīšanas attālums ir tāds, ka ir piemērojams attāluma apgrieztā kvadrāta likums;

1.2.2. Mēriekārta ir tāda, ka uztvērēja leņķa apertūra, skatoties no luktura atskaites punkta, ir no 10' līdz 1°;

1.2.3. Prasība, kas attiecas uz intensitāti noteiktā novērošanas virzienā, ir izpildīta, ja šī prasība ir izpildīta virzienā, kurš nav novirzīts no novērošanas virziena vairāk par 15'.

2. MĒRĪŠANAS PUNKTI, KAS IZTEIKTI LEŅĶA GRĀDOS, AR ATSKAITES ASI UN IZSTAROTĀS GAISMAS MINIMĀLĀS INTENSITĀTES VĒRTĪBĀM.

+++++ TIFF +++++

2.1. Virziens H = 0° un V = 0° atbilst atskaites asij (kam tad, kad lukturis ir uzstādīts transportlīdzeklim, jābūt horizontāli, paralēli transportlīdzekļa gareniskajai vidusplaknei un vērstai vajadzīgajā redzamības virzienā). Tā iet caur atskaites punktu. Tabulā iekļautās vērtības atbilst minimālajai intensitātei, kas izteikta cd, dažādajos mērīšanas virzienos.

2.2. Ja, apskatot lukturi, izrādās, ka pastāv būtiskas gaismas intensitātes atšķirības vietējā mērogā, tad pārbauda, vai starp diviem mērījumu virzieniem, kas minēti iepriekš, mērītā gaismas intensitāte nav mazāka par 50 % no minimālās intensitātes šajos divos noteiktajos mērīšanas virzienos.

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

IZSTAROTĀS GAISMAS KRĀSA

TRIHROMATISKĀS KOORDINĀTAS

BALTĀ: | robeža zilās virzienā: | x ≥ 0,310 |

robeža dzeltenās virzienā: | x ≤ 0,500 |

robeža zaļās virzienā: | y ≤ 0,150 + 0,640 x |

robeža zaļās virzienā: | y ≤ 0,440 |

robeža purpursarkanās virzienā: | y ≥ 0,050 + 0,750 x |

robeža sarkanās virzienā: | y ≥ 0,382 |

Lai pārbaudītu šos kolorimetriskos raksturlielumus, izmanto gaismas avotu, kura krāsas temperatūra ir 2854 K un kurš atbilst Starptautiskās apgaismes komisijas (ICI) A apgaismes ierīcei.

--------------------------------------------------

Augša