Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31977L0504

Padomes Direktīva (1977. gada 5. jūlijs) par liellopu sugu tīršķirnes vaisliniekiem

OV L 206, 12.8.1977., 8./10. lpp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 03 Sējums 019 Lpp. 58 - 60
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 24 - 26
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 24 - 26
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 009 Lpp. 49 - 51
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 009 Lpp. 49 - 51
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 153 - 155
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 153 - 155
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 153 - 155
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 153 - 155
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 153 - 155
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 153 - 155
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 153 - 155
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 153 - 155
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 153 - 155
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 002 Lpp. 229 - 231
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 002 Lpp. 229 - 231

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 01/01/2010; Atcelts ar 32009L0157

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/504/oj

31977L0504Oficiālais Vēstnesis L 206 , 12/08/1977 Lpp. 0008 - 0010
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 9 Lpp. 0049
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 03 Sējums 19 Lpp. 0058
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 9 Lpp. 0049
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 13 Lpp. 0024
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 03 Sējums 13 Lpp. 0024


Padomes Direktīva

(1977. gada 5. jūlijs)

par liellopu sugu tīršķirnes vaisliniekiem

(77/504/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 43. un 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā liellopu ražošana ieņem ļoti nozīmīgu vietu Kopienas lauksaimniecībā, un apmierinošus rezultātus lielā mērā nosaka tīršķirnes vaislinieku izmantošana;

tā kā vairums dalībvalstu līdz šim centušās daļā no to valsts audzēšanas stratēģijām sekmēt mājdzīvnieku ražošanā to šķirņu skaita ierobežošanu, kuras atbilst īpašiem zootehniskiem standartiem; tā kā šķirnes un standarti atšķiras dažādās dalībvalstīs; tā kā šīs atšķirības traucē Kopienas iekšējo tirdzniecību;

tā kā ja šīs atšķirības jālikvidē, tādējādi palielinot ražīgumu šajā lauksaimniecības nozarē, tad Kopienas iekšējā tirdzniecība attiecībā uz visiem tīršķirnes vaisliniekiem pakāpeniski jāliberalizē; tā kā pilnīga tirdzniecības liberalizācija prasa vēlāku papildu saskaņošanu, jo īpaši attiecībā uz apstiprināšanu vairošanai;

tā kā dalībvalstīm jābūt iespējai pieprasīt ģenealoģijas sertifikātus, kas sastādīti saskaņā ar Kopienā pastāvošo kārtību;

tā kā noteiktā tehniskā jomā būtu jāveic ieviešanas pasākumi; tā kā šādu pasākumu pieņemšanai būtu jāparedz procedūra ciešas sadarbības izveidei starp dalībvalstīm un Komisiju Zootehnikas pastāvīgajā komitejā; tā kā līdz šo ieviešanas pasākumu pieņemšanai jāpaliek nemainītiem noteikumiem, kuri šajā jomā ir spēkā pašlaik;

tā kā ir jānodrošina, ka liellopu sugu tīršķirnes vaislinieku imports no trešām valstīm nenorit pie mazāk stingriem nosacījumiem kā tie, ko piemēro Kopienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šajā direktīvā izmanto šādas definīcijas:

a) liellopu sugu tīršķirnes vaislinieks: ikviens liellops, kura vecāki un vecvecāki iegrāmatoti vai reģistrēti tās pašas šķirnes ciltsgrāmatā un kurš pats ir iegrāmatots vai reģistrēts un atbilstīgs ierakstīšanai šādā ciltsgrāmatā;

b) ciltsgrāmata: jebkurš žurnāls, reģistrs, kartotēka vai datu bāze,

- kuru uztur selekcionāru organizācija vai apvienība, kas oficiāli atzīta dalībvalstī, kurā selekcionāru organizācija vai apvienība izveidota, un

- kurā attiecīgās šķirnes liellopu sugu tīršķirnes vaislinieki ir iegrāmatoti vai reģistrēti kopā ar to priekštečiem.

2. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka zootehnisku iemeslu dēļ neaizliedz, neierobežo vai nekavē:

- Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopu sugu tīršķirnes vaisliniekiem,

- Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopu sugu tīršķirnes vaislinieku spermu un embrijiem,

- ciltsgrāmatu izveidošanu, ar noteikumu, ka tās atbilst 6. panta prasībām,

- atzīšanu selekcionāru organizācijām vai apvienībām, kuras uztur ciltsgrāmatas, saskaņā ar 6. pantu,

- Kopienas iekšējo tirdzniecību ar buļļiem, kurus izmanto mākslīgajai apsēklošanai, atbilstīgi 3. pantam.

3. pants

Padome pēc Komisijas priekšlikuma līdz 1980. gada 1. jūlijam pieņem Kopienas noteikumus, lai apstiprinātu vairošanai liellopu sugu tīršķirnes vaisliniekus.

Līdz šādi noteikumi stājas spēkā, uz liellopu sugu tīršķirnes vaislinieku apstiprināšanu vairošanai un buļļu apstiprināšanu izmantošanai mākslīgajā apsēklošanā, tāpat kā spermas un embriju izmantošanu attiecas atsevišķu valstu likumi, ar nosacījumu, ka šis likums nevar būt ierobežojošāks par to, ko piemēro liellopu sugu tīršķirnes vaisliniekiem, spermai un embrijiem galamērķa dalībvalstī.

4. pants

Dalībvalstī oficiāli atzītas selekcionāru organizācijas vai apvienības nedrīkst iebilst pret citu dalībvalstu liellopu sugu tīršķirnes vaislinieku ierakstīšanu savās ciltsgrāmatās, ja tie atbilst prasībām, kas noteiktas saskaņā ar 6. pantu.

5. pants

Dalībvalstis var pieprasīt, lai Kopienas iekšējā tirdzniecībā liellopu sugu tīršķirnes vaisliniekiem un šo dzīvnieku spermai vai embrijiem būtu pievienoti ģenealoģijas sertifikāti, kas atbilst paraugam, kurš sastādīts saskaņā ar 8. pantā izklāstīto procedūru, jo īpaši attiecībā uz zootehnisko sniegumu.

6. pants

1. Saskaņā ar 8. pantā izklāstīto procedūru nosaka:

- snieguma kontroles metodes un metodes liellopu ģenētiskās vērtības novērtēšanai,

- kritērijus, kas reglamentē selekcionāru organizāciju vai apvienību atzīšanas,

- kritērijus, kas reglamentē ciltsgrāmatu izveidi,

- kritērijus, kas reglamentē reģistrēšanu ciltsgrāmatā,

- sīkas ziņas, kas jānorāda ģenealoģijas sertifikātā.

2. Līdz stājas spēkā 1. punkta pirmajā, otrajā un trešajā ievilkumā paredzētie noteikumi:

a) citas dalībvalstis atzīst katrā dalībvalstī veiktās 1. punkta pirmajā ievilkumā minētās oficiālās pārbaudes un pašlaik pastāvošās ciltsgrāmatas;

b) selekcionāru organizācijas vai apvienību atzīšanu turpina reglamentēt katrā dalībvalstī pašreiz spēkā esošie noteikumi;

c) jaunas ciltsgrāmatas turpina ieviest saskaņā ar katrā dalībvalstī pašreiz spēkā esošiem noteikumiem.

7. pants

Līdz attiecīgā jomā ievieš Kopienas noteikumus, liellopu sugu tīršķirnes vaislinieku importam no trešām valstīm piemērotie nosacījumi nedrīkst būt labvēlīgāki par tiem, kas reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību.

Dalībvalstis neatļauj liellopu sugu tīršķirnes vaislinieku importu no trešām valstīm, ja tiem nav pievienots ģenealoģijas sertifikāts, kas apliecina, ka tie ir iegrāmatoti vai reģistrēti ciltsgrāmatā eksportētājā trešā valstī. Jāparedz apliecinājums, ka dzīvnieki ir vai nu iegrāmatoti vai reģistrēti un atbilstīgi ierakstīšanai ciltsgrāmatā Kopienā.

8. pants

1. Gadījumos, kad jāievēro šajā pantā paredzētā procedūra, Komitejas priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc dalībvalsts lūguma tūlīt nodod jautājumus izskatīšanai ar Padomes Lēmumu 77/505/EEK izveidotajā Pastāvīgajā zootehnikas komitejā (turpmāk saukta "Komiteja").

2. Dalībvalstu balsis Komitejā vērtē saskaņā ar Līguma 148. panta 2. punktu. Priekšsēdētājs nebalso.

3. Komisijas pārstāvis iesniedz pieņemamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz savu atzinumu par šiem pasākumiem laikā, ko priekšsēdētājs nosaka atkarībā no jautājuma steidzamības. Atzinumus pieņem ar 41 balss vairākumu.

4. Komisija pieņem paredzētos pasākumus un tūlīt tos piemēro, ja tie saskan ar Komitejas atzinumu. Ja paredzētie pasākumi nesaskan ar Komitejas atzinumu vai nekāds atzinums nav sniegts, Komisija nevilcinādamās iesniedz Padomei priekšlikumu par ierosinātajiem pasākumiem. Padome pieņem paredzētos pasākumus ar kvalificētu balsu vairākumu.

Ja Padome triju mēnešu laikā dienās pēc priekšlikuma iesniegšanas nav pieņēmusi pasākumus, Komisija pieņem plānotos pasākumus un tūlīt tos piemēro, ja vien Padome nav lēmusi pret tiem ar vienkāršu balsu vairākumu.

9. pants

Dalībvalstīs līdz 1979. gada 1. janvārim stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šo direktīvu, un tās par to tūlīt informē Komisiju.

10. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1977. gada 25. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

H. Simonet

[1] OV C 76, 3.7.1974., 52. lpp.

[2] OV C 116, 30.9.1974., 33. lpp.

--------------------------------------------------

Augša