EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31977L0389

Padomes Direktīva (1977. gada 17. maijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīcēm

OV L 145, 13.6.1977., 41./42. lpp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 50 - 51
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 007 Lpp. 56 - 57
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 007 Lpp. 56 - 57
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 007 Lpp. 44 - 45
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 007 Lpp. 44 - 45
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 49 - 50
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 49 - 50
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 49 - 50
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 49 - 50
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 49 - 50
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 49 - 50
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 49 - 50
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 49 - 50
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 49 - 50
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 145 - 146
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 145 - 146
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 009 Lpp. 9 - 10

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Atcelts ar 32009R0661 . Jaunākā konsolidētā versija: 31/10/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/389/oj

31977L0389Oficiālais Vēstnesis L 145 , 13/06/1977 Lpp. 0041 - 0042
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 7 Lpp. 0044
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 6 Lpp. 0050
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 7 Lpp. 0044
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 7 Lpp. 0056
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 7 Lpp. 0056


Padomes Direktīva

(1977. gada 17. maijs)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīcēm

(77/389/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā tehniskās prasības, kurām mehāniskajiem transportlīdzekļiem jāatbilst saskaņā ar valsts tiesību aktiem, attiecas, interalia, uz to jūgierīcēm;

tā kā šīs prasības dažādās dalībvalstīs atšķiras; tā kā tādēļ visās dalībvalstīs papildus esošajiem noteikumiem vai to vietā jāpieņem vienādas prasības, lai dotu iespēju attiecībā uz visu veidu transportlīdzekļiem piemērot, jo īpaši EEK tipa apstiprināšanas procedūru, kas noteikta ar Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu [3];

tā kā dalībvalstu tu tuvināšana, kas attiecas uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ir saistīta ar dalībvalstīs veikto pārbaužu savstarpēju atzīšanu, pamatojoties uz kopējām prasībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šajā direktīvā "transportlīdzeklis" ir jebkurš mehāniskais transportlīdzeklis, kas paredzēts lietošanai uz ceļiem, ar virsbūvi vai bez tās, ar vismaz četriem riteņiem un maksimālo projektēto ātrumu, kas lielāks nekā 25 km/h, izņemot transportlīdzekļus, kas pārvietojas pa sliežu ceļiem, lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktorus un mehānismus un transportlīdzekļus, kas iesaistīti sabiedrisko darbu veikšana.

2. pants

Neviena dalībvalsts nevar atteikt piešķirt transportlīdzekļu EEK tipa apstiprināšanu vai valsts tipa apstiprināšanu tā jūgierīču dēļ, ja šīs jūgierīces atbilst pielikumā izklāstītajām prasībām.

3. pants

Neviena dalībvalsts nevar atteikt vai aizliegt transportlīdzekļa pārdošanu, reģistrāciju, nodošanu ekspluatācijā vai lietošanu, pamatojoties uz tā jūgierīcēm, ja tās atbilst šīs direktīvas pielikumā noteiktajām prasībām.

4. pants

Jebkurus grozījumus, kas vajadzīgi, lai šā pielikuma prasības pielāgotu tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. pantā paredzēto procedūru.

5. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā noteikumi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības 18 mēnešos pēc tās paziņošanas, un tās tūlīt par to informē Komisiju.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka tās pieņemtos tiesību aktus jomā, uz ko attiecas šī direktīva, dara zināmus Komisijai.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1977. gada 17. maijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Silkin

[1] OV C 76, 7.4.1975., 37. lpp.

[2] OV C 248, 29.10.1975., 24. lpp.

[3] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

JŪGIERĪCES

1. Skaits

1.1. Visiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem priekšā jābūt aprīkotam ar īpašu jūgierīci, pie kuras var piestiprināt buksēšanas stieni vai trosi vilkšanai.

1.2. M1 kategorijas transportlīdzekļi, kā definēts Direktīvas 70/156/EEK I pielikumā, izņemot transportlīdzekļus, kas nav piemēroti vilkšanai, jāaprīko arī ar jūgierīci aizmugurē.

2. Stabilitāte

2.1. Katrai transportlīdzekļa jūgierīcei jāiztur statiskais vilces un spiedes spēks, kas ir vismaz puse no transportlīdzekļa atļautā kopējā svara, tikai bez tam piemērotās velkamās slodzes.

--------------------------------------------------

Augša