EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31976L0914

Padomes Direktīva (1976. gada 16. decembris) par dažu autotransporta līdzekļu vadītāju apmācības minimālo līmeni

OV L 357, 29.12.1976., 36./39. lpp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 05 Sējums 002 Lpp. 167 - 170
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 52 - 55
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 52 - 55
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 16 Sējums 001 Lpp. 27 - 30
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 16 Sējums 001 Lpp. 27 - 30
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 67 - 70
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 67 - 70
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 67 - 70
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 67 - 70
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 67 - 70
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 67 - 70
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 67 - 70
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 67 - 70
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 67 - 70
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 84 - 87
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 84 - 87

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 09/09/2009; Atcelts ar 32003L0059

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/914/oj

31976L0914Oficiālais Vēstnesis L 357 , 29/12/1976 Lpp. 0036 - 0039
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 16 Sējums 1 Lpp. 0027
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 05 Sējums 2 Lpp. 0167
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 16 Sējums 1 Lpp. 0027
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 2 Lpp. 0052
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 07 Sējums 2 Lpp. 0052


Padomes Direktīva

(1976. gada 16. decembris)

par dažu autotransporta līdzekļu vadītāju apmācības minimālo līmeni

(76/914/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 75. pantu,

ņemot vērā Padomes 1969. gada 25. marta Regulu (EEK) Nr. 543/69 par dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz autotransportu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 515/72 [2], un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta otro ievilkumu un 2. punkta c) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [3],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [4],

tā kā saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 543/69 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta otro ievilkumu tāda preču pārvadāšanai paredzēta transportlīdzekļa vadītājam, kura transportlīdzekļa atļautais maksimālais svars ir vairāk kā 7,5 tonnas un kuram piemērojama šī regula, ja vadītājs nav vecāks par 21 gadu, jābūt vienas dalībvalsts atzītam profesionālās kompetences sertifikātam, kas apliecina, ka viņš ir pabeidzis mācību kursu transportlīdzekļu vadītājiem kravu pārvadāšanai pa autoceļiem;

tā kā saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 543/69 5. panta 2. punktu tāda pasažieru pārvadāšanai paredzēta transportlīdzekļa vadītājam, kam piemērojama šī regula, jābūt vismaz 21 gadu vecam un jāatbilst vienam no nosacījumiem, kas paredzēts minētajā punktā;

tā kā viens no šiem nosacījumiem paredz, ka vadītājam jābūt vienas dalībvalsts atzītam profesionālās kompetences sertifikātam, kas apliecina, ka viņš ir pabeidzis mācību kursu transportlīdzekļu vadītājiem pasažieru pārvadāšanai pa autoceļiem;

tā kā, lai noteiktu šādas apmācības minimālo līmeni, jo īpaši jāņem vērā atšķirības apstākļos, kādos notiek kravu un pasažieru pārvadāšana pa autoceļiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Uzskata, ka jebkura persona, kurai ir attiecīgās valsts atbilstīgā autovadītāja apliecība un kura beigusi arodmācību kursu, kas ietver vismaz šīs direktīvas pielikumā uzskaitītos priekšmetus, ir apguvusi minimālo apmācības līmeni transportlīdzekļu vadītājiem kravu pārvadāšanai pa autoceļiem, kā minēts Regulas (EEK) Nr. 543/69 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrajā ievilkumā, vai transportlīdzekļu vadītājiem pasažieru pārvadāšanai pa autoceļiem, kā minēts tā paša panta 2. punkta c) apakšpunktā.

2. Arodmācību kursa, kas minēts 1. punktā, programmu un organizēšanu nosaka dalībvalsts. Šo arodmācību kursa beigšanu pierāda ar eksāmenu vai pārbaudi, ko veic dalībvalsts vai tās šim nolūkam izraudzītās iestādes, kuras darbojas tiešā valsts pārraudzībā.

3. Vadītājiem, kas veic iekšzemes pārvadājumus dalībvalsts teritorijā, un vadītājiem, kuri dalībvalstī reģistrētā transportlīdzeklī veic starptautiskus pārvadājumus, dalībvalsts var pieprasīt iziet plašāku apmācību, nekā paredzēts pielikumā. Tā var būt apmācība, kas dalībvalstī jau izveidota, vai arī apmācība, kuru dalībvalsts nolemj ieviest nākotnē.

2. pants

1. Regulas (EEK) Nr. 543/69 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrajā ievilkumā un 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētos profesionālās kompetences sertifikātus personām, kas atbilst šīs direktīvas 1. pantā noteiktajām prasībām, izsniedz valsts vai tās šim nolūkam izraudzītas iestādes, kuras darbojas tiešā valsts pārraudzībā.

2. Tiesības, kas saskaņā ar 1. punktā minētajiem noteikumiem iegūtas, pirms stājas spēkā attiecīgo valstu noteikumi, kuri pieņemti šīs direktīvas īstenošanai, paliek spēkā tāpat kā atbilstīgi šai direktīvai izsniegtie sertifikāti.

3. pants

1. Pēc apspriešanās ar Komisiju dalībvalstīs pieņem pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības divu gadu laikā pēc tās paziņošanas.

2. Katra dalībvalsts iesniedz Komisijai sertifikātu vai līdzvērtīgu dokumentu paraugus, kurus tā pieņem nolūkā īstenot 2. panta 1. punktu. Komisija nekavējoties nosūta šo informāciju pārējām dalībvalstīm.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1976. gada 16. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

Th. E. Westerterp

[1] OV L 77, 29.3.1969., 49. lpp.

[2] OV L 67, 20.3.1972., 11. lpp.

[3] OV C 46, 9.5.1972., 8. lpp.

[4] OV C 88, 6.9.1971., 14. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

MINIMĀLĀ APMĀCĪBA, KAS VAJADZĪGA, LAI PIEŠĶIRTU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES SERTIFIKĀTU REGULAS (EEK) Nr. 543/69 5. PANTA 1. PUNKTA b) APAKŠPUNKTA VAI 2. PUNKTA c) APAKŠPUNKTA NOZĪMĒ

Apmācība, kas noslēdzas ar profesionālās kompetences sertifikāta piešķiršanu, ietver vismaz šādus priekšmetus, ja vien tie nav jau iekļauti apmācībā autovadītāja apliecības saņemšanai.

1. Zināšanas par transportlīdzekļa uzbūvi un galvenajām sastāvdaļām.

1.1. Zināšanas par šādu sistēmu uzbūvi un darbību:

- iekšdedzes motori,

- eļļošanas un dzesēšanas sistēmas,

- degvielas sistēma,

- elektriskā sistēma,

- aizdedzes sistēma,

- transmisijas sistēma (sajūgs, pārnesumkārba utt.).

1.2. Vispārējas zināšanas par eļļošanu un aizsardzību pret sasalšanu.

1.3. Zināšanas par drošības pasākumiem riteņu noņemšanā un maiņā.

1.4. Zināšanas par riepu uzbūvi, montāžu, pareizu lietošanu un aprūpi.

1.5. Zināšanas par bremžu piederumu tipiem, darbību, galvenajām detaļām, pievienošanu, lietošanu un ikdienas aprūpi, kā arī zināšanas par sakabes sistēmām.

1.6. Zināšanas par kļūmju iemeslu noteikšanas metodēm.

1.7. Zināšanas, kā novērst sīkas kļūmes, lietojot pareizus piederumus.

1.8. Vispārējas zināšanas par transportlīdzekļu profilaktisko apkopi un nepieciešamajiem kārtējiem remontiem.

2. Vispārējas zināšanas par transporta un administratīvām procedūrām.

2.1. Pietiekamas ģeogrāfijas zināšanas un vispārējas spējas, lai varētu lietot ceļu kartes un to rādītājus.

2.2. Ekonomiska transportlīdzekļu lietošana.

2.3. Zināšanas par veicamajiem pasākumiem pēc avārijas vai līdzīga gadījuma (piemēram, ugunsgrēka) saistībā ar transportlīdzekļa apdrošināšanu.

2.4. Zināšanas par attiecīgās valsts tiesību aktiem, kas piemērojami attiecīgajam transporta tipam - kravu vai pasažieru transportam.

Kravu transportlīdzekļu vadītājiem:

2.5. Pamatzināšanas par vadītāja atbildību attiecībā uz kravas saņemšanu, pārvadāšanu un piegādi saskaņā ar vienošanās noteikumiem.

2.6. Zināšanas par transportlīdzekļa un pārvadājuma dokumentiem, kas nepieciešami iekšzemes un starptautiskiem kravu pārvadājumiem.

2.7. Zināšanas par kravu iekraušanas un izkraušanas paņēmieniem un iekraušanas un izkraušanas iekārtu lietošanu.

2.8. Pamatzināšanas par drošības pasākumiem, rīkojoties ar bīstamām kravām un tās pārvadājot.

Pasažieru transportlīdzekļu vadītājiem:

2.9. Zināšanas par vadītāja atbildību attiecībā uz pasažieru pārvadāšanu.

2.10. Zināšanas par transportlīdzekļa un pasažieru dokumentiem, kas nepieciešami iekšzemes un starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem.

3. Pieredze kravu vai pasažieru transportlīdzekļu vadīšanā.

3.1. Kravu transportlīdzekļu vadītājiem:

Praktiskā pieredze tādu transportlīdzekļu vadīšanā un manevrēšanā, kas pārsniedz 7,5 tonnas, kā arī sakabes ierīces lietošanā.

3.2. Pasažieru transportlīdzekļu vadītājiem:

Praktiskā pieredze autobusu vadīšanā un manevrēšanā.

--------------------------------------------------

Augša