EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31976L0895

Padomes Direktīva (1976. gada 23. novembris) par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem

OV L 340, 9.12.1976., 26./31. lpp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 179 - 184
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 84 - 89
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 84 - 89
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 206 - 211
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 206 - 211
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 61 - 66
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 61 - 66
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 61 - 66
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 61 - 66
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 61 - 66
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 61 - 66
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 61 - 66
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 61 - 66
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 61 - 66
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 002 Lpp. 169 - 174
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 002 Lpp. 169 - 174
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 8 - 13

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Atcelts ar 32005R0396 . Jaunākā konsolidētā versija: 08/10/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/895/oj

31976L0895Oficiālais Vēstnesis L 340 , 09/12/1976 Lpp. 0026 - 0031
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 7 Lpp. 0206
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 03 Sējums 16 Lpp. 0179
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 7 Lpp. 0206
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 11 Lpp. 0084
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 03 Sējums 11 Lpp. 0084


Padomes Direktīva

(1976. gada 23. novembris)

par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem

(76/895/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ievērojot Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un īpaši tā 43. un 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā graudu ražošanai ir svarīga nozīme Eiropas Ekonomikas kopienā;

tā kā šīs ražošanas iznākumu pastāvīgi ietekmē kaitīgi augu un dzīvnieku izcelsmes organismi un arī vīrusi;

tā kā ir ārkārtīgi svarīgi aizsargāt augus pret šiem organismiem, ne vien lai novērstu ražas samazinājumu, bet arī lai palielinātu zemkopības ražību;

tā kā viena no vissvarīgākajām metodēm augu un augu produktu aizsardzībā pret šiem kaitīgajiem organismiem ir ķīmisko pesticīdu izmantošana;

tā kā šo pesticīdu ietekme uz augu ražošanu tomēr nav tikai labvēlīga, jo tie vispār ir toksiskas vielas un preparāti ar bīstamu blakusiedarbību;

tā kā lielam skaitam šo pesticīdu un to metabolītu vai sadalīšanās produktu var būt kaitīga ietekme uz augu izcelsmes produktu patērētājiem;

tā kā šos pesticīdus nebūtu jālieto apstākļos, kas varētu radīt draudus cilvēku un dzīvnieku dzīvei;

tā kā noteiktās dalībvalstīs pastāv dažādas metodes, lai no šiem draudiem izvairītos, un tā kā dažas no šīm dalībvalstīm ir noteikušas atšķirīgu maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlikuma saturu apstrādātos augos un augu produktos vai uz tiem, kas jāievēro, šos produktus laižot apgrozībā;

tā kā atšķirības, kas pastāv starp dalībvalstīm attiecībā uz maksimāli atļauto pesticīdu atlieku daudzumu, var veicināt ierobežojumus tirdzniecībā un tā kavēt brīvu preču kustību Kopienā un tā kā šī iemesla dēļ būtu jānosaka maksimāli pieļaujamais daudzums, ko var piemērot dalībvalstīs;

tā kā, nosakot šo daudzumu, ir jāsaskaņo augu ražošanas prasības un cilvēku un dzīvnieku veselības aizsardzības vajadzības;

tā kā sākumā būtu jānosaka dažu pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamais daudzums augļos un dārzeņos un uz tiem, ņemot vērā to, ka augļi un dārzeņi galvenokārt ir paredzēti cilvēku patēriņam, kā arī dažkārt dzīvnieku barībai, un tā kā šim maksimāli pieļaujamajam daudzumam jābūt iespējami mazākam;

tā kā Kopienā būtu jānodrošina brīva apgrozība produktiem, kuros noteiktu pesticīdu atlieku daudzums ir zemāks vai vienāds ar maksimāli pieļaujamo daudzumu, kas noteikts II pielikumā, un tā kā tomēr dalībvalstīm savā teritorijā būtu jādod iespēja atļaut laist apgrozībā produktus, kuru pesticīdu saturs ir lielāks par minēto maksimāli pieļaujamo daudzumu, vai nu nosakot tiem maksimāli pieļaujamo daudzumu, vai arī atsakoties to noteikt, darot to bez diskriminēšanas un tajos gadījumos, kad tās uzskata par attaisnojamu;

tā kā šīs direktīvas noteikumi nav jāpiemēro augļiem un dārzeņiem, kas paredzēti eksportam uz trešajām valstīm;

tā kā maksimāli pieļaujamais daudzums, kas noteikts II pielikumā, tomēr negaidot var izrādīties bīstams cilvēku vai dzīvnieku veselībai, un tā kā dalībvalstīm tādēļ būtu jāatļauj šajā gadījumā uz laiku šo daudzumu samazināt;

tā kā šajā gadījumā ir lietderīgi izveidot ciešu sadarbību starp dalībvalstīm un Komisiju Pastāvīgajā augu aizsardzības komitejā;

tā kā, ja dalībvalstis nosaka satura maksimāli pieļaujamo daudzumu produktiem, ko tirgo savā teritorijā, tām būtu jāpārliecinās, ka šo daudzumu ievēro, veicot oficiālas pārbaudes, kas vismaz sastāv no paraugu ņemšanas;

tā kā šajā gadījumā oficiālās pārbaudes būtu jāveic, izmantojot Kopienas paraugu ņemšanas metodes un Kopienas analīžu metodes;

tā kā paraugu ņemšanas un analīžu metožu noteikšana ir tehnisks un zinātnisks ieviešanas pasākums un tā kā, lai atvieglotu to pieņemšanu, būtu jāizstrādā noteikumi par šiem paraugiem un analīzēm, izmantojot kārtību, kas nodibina ciešu sadarbību starp dalībvalstīm un Komisiju Pastāvīgajā augu aizsardzības komitejā;

tā kā ar paātrinātu procedūru būtu jāatvieglo jebkāda grozījumu izdarīšana pielikumos, ņemot vērā galvenokārt to tehnisko iedabu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šī direktīva attiecas uz produktiem, kas paredzēti cilvēku vai izņēmuma gadījumos dzīvnieku patēriņam un kas ir uzskaitīti I pielikumā atbilstīgi kopējā muitas tarifa pozīcijām, un kuros vai uz kuriem ir II pielikumā uzskaitīto pesticīdu atliekas.

2. pants

1. Šajā direktīvā "pesticīdu atliekas" ir II pielikumā uzskaitīto pesticīdu atlieku, kā arī to toksisko sadalīšanās produktu vai metabolītu pēdas, kas ir I pielikumā minētajos produktos vai uz tiem.

2. Šajā direktīvā "laišana apgrozībā" ir ikviena I pielikumā minēto produktu tālāknodošana par samaksu vai bez maksas pēc tam, kad raža ir novākta.

3. pants

1. Dalībvalstis nevar aizliegt vai kavēt laist tirgū savā teritorijā I pielikumā minētos produktus, pamatojoties uz to, ka tie satur pesticīdu atliekas, ja šo atlieku daudzums nepārsniedz maksimāli pieļaujamo daudzumu, kas noteikts II pielikumā.

2. Dalībvalstis, ja tās uzskata par pamatotu, var atļaut savā teritorijā laist apgrozībā I pielikumā minētos produktus, kas satur pesticīdu atliekas, kuras ir lielākas par II pielikumā noteiktajiem.

3. Dalībvalstis informē citas dalībvalstis un Komisiju par ikvienu 1. un 2. punkta īstenošanu.

4. pants

1. Ja dalībvalsts uzskata, ka II pielikumā noteiktais maksimāli pieļaujamais daudzums var apdraudēt cilvēku vai dzīvnieku (kuri nav kaitīgi organismi) veselību, tad šī dalībvalsts var pagaidām samazināt šo daudzumu savā teritorijā. Šajā gadījumā tā tūlīt paziņo citām dalībvalstīm un Komisijai par veiktajiem pasākumiem un informē par to iemesliem.

2. Saskaņā ar 8. pantā noteikto kārtību, nolemj, vai II pielikumā noteiktais maksimāli pieļaujamais daudzums ir jāgroza. Līdz tam, kad Padome vai Komisija pieņem lēmumu saskaņā ar iepriekš minēto kārtību, dalībvalsts var turpināt pasākumus, ko tā ir ieviesusi.

5. pants

Neierobežojot 4. pantu, Padome, rīkojoties pēc Komisijas priekšlikuma, pieņem grozījumus, kas jāizdara pielikumos. Izdarot šādus grozījumus, ņem vērā tehnikas un zinātnes progresu, kā arī veselības aizsardzības un zemkopības prasības.

6. pants

1. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai, pēc nejaušas izvēles izdarot pārbaudes, nodrošinātu atbilstību maksimāli pieļaujamajam daudzumam, kas noteikts saskaņā ar šo direktīvu.

2. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka, ja 1. pantā minētiem produktiem izdara šī panta 1. punktā minētās pārbaudes, tad lai paraugu ņemšanu un kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi, ko veic pesticīdu atlieku identificēšanai un to daudzuma noteikšanai, veiktu saskaņā ar procesiem un metodēm, kas noteiktas saskaņā ar 7. pantā paredzēto kārtību.

7. pants

1. Ja jārīkojas saskaņā ar šajā pantā noteikto kārtību, tad par jautājumu Pastāvīgajai augu veselības komitejai, kas izveidota ar Lēmumu 76/894/EEK [3], (šeit turpmāk – "Komiteja"), tūlīt ziņo tās priekšsēdētājs pēc savas ierosmes vai pēc dalībvalsts lūguma.

2. Komitejā dalībvalstu balsis tiek vērtētas, kā paredzēts Līguma 148. panta 2. punktā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. Komisijas pārstāvis iesniedz veicamo pasākumu projektu. Komisija atzinumu par šiem pasākumiem nosūta termiņā, ko nosaka priekšsēdētājs, ņemot vērā izskatāmo jautājumu steidzamību. Atzinumus nosūta, balsojot ar 41 balss vairākumu.

4. Ja pasākumi saskan ar Komitejas atzinumu, Komisija tos pieņem un tūlīt īsteno. Ja pasākumi nesaskan ar Komitejas atzinumu vai ja atzinums nav nosūtīts, Komisija tūlīt iesniedz Padomei priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem. Padome pieņem pasākumus, balsojot ar kvalificētu vairākumu.

Ja trijos mēnešos pēc dienas, kad Padomei ziņots par jautājumu, tā nav veikusi pasākumus, tad piedāvātos pasākumus pieņem Komisija un tos tūlīt ievieš, ja vien Padome minētos pasākumus nav noraidījusi, balsojot ar vienkāršu vairākumu.

8. pants

1. Ja jārīkojas saskaņā ar šajā pantā noteikto kārtību, tad par jautājumu Komitejai tūlīt ziņo tās priekšsēdētājs pēc savas ierosmes vai pēc dalībvalsts lūguma.

2. Komitejā dalībvalstu balsis tiek vērtētas, kā paredzēts Līguma 148. panta 2. punktā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. Komisijas pārstāvis iesniedz veicamo pasākumu projektu. Komisija atzinumu par šiem pasākumiem nosūta divās dienās. Atzinumus nosūta, balsojot ar 41 balss vairākumu.

4. Ja pasākumi saskan ar Komitejas atzinumu, Komisija tos pieņem un tūlīt īsteno. Ja pasākumi nesaskan ar Komitejas atzinumu vai ja atzinums nav nosūtīts, Komisija tūlīt iesniedz Padomei priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem. Padome pieņem pasākumus, balsojot ar kvalificētu vairākumu.

Ja 15 dienu laikā pēc datuma, kad Padomei ziņots par jautājumu, tā nav rīkojusies, izvirzītos pasākumus pieņem Komisija un tos tūlīt ievieš, ja vien Padome minētos pasākumus nav noraidījusi, balsojot ar vienkāršu vairākumu.

9. pants

Šo direktīvu nepiemēro 1. pantā minētajiem produktiem, ja var sniegt vismaz vienu atbilstīgu pierādījumu, ka tie ir paredzēti eksportam uz trešajām valstīm.

10. pants

Šo direktīvu piemēro, neierobežojot Kopienas noteikumus, kas attiecas uz augļu un dārzeņu kopējiem kvalitātes standartiem.

11. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā vajadzīgie normatīvie un administratīvie akti, lai divu gadu laikā pēc šīs direktīvas publicēšanas izpildītu tās prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

12. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1976. gada 23. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

A. P. L. M. M. van der Stee

[1] OV C 97, 28.7.1969., 35. lpp.

[2] OV C 40, 25.3.1969., 4. lpp.

[3] OV L 340, 9.12.1976., 25. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

1. pantā minēto produktu saraksts

CCT pozīcijas Nr. | Apraksts |

07.01 B | Kāposti, ziedu kāposti un Briseles kāposti, svaigi vai saldēti |

07.01 C | Spināti, svaigi vai saldēti |

07.01 D | Salātu dārzeņi, ieskaitot endīvijas un cigoriņus, svaigi vai saldēti |

07.01 E | Mangoldi (jeb baltās bietes) un Spānijas artišoki, svaigi vai saldēti |

07.01 F | Pākšaugu dārzeņi, ar pākstīm vai bez pākstīm, svaigi vai saldēti |

07.01 G | Burkāni, rāceņi, salātu bietes, kultūras plostbārži, selerijas, redīsi un līdzīgas ēdamas saknes, svaigas vai saldētas |

07.01 H | Sīpoli, šalotes un ķiploki, svaigi vai saldēti |

07.01 IJ | Puravi un citi ķiploku augi, svaigi vai saldēti |

07.01 K | Sparģeļi, svaigi vai saldēti |

07.01 L | Artišoki, svaigi vai saldēti |

07.01 M | Tomāti, svaigi vai saldēti |

07.01 N | Olīves, svaigas vai saldētas |

07.01 O | Kaperi, svaigi vai saldēti |

07.01 P | Gurķi un pipargurķīši, svaigi vai saldēti |

07.01 Q | Sēnes un trifeles, svaigas vai saldētas |

07.01 R | Fenheļi, svaigi vai saldēti |

07.01 S | Saldie pipari, svaigi vai saldēti |

07.01 T | Citi dārzeņi, svaigi vai saldēti |

ex 07.02 | Dārzeņi, nevārīti, saldēti |

ex 08.01 | Dateles, banāni, kokosrieksti, Brazīlijas rieksti, kešjurieksti, avokado, mango, guavas un Garcinia mangostana, svaigi, bez čaulām vai mizoti |

ex 08.02 | Citrusaugļi, svaigi |

ex 08.03 | Vīģes, svaigas |

ex 08.04 | Vīnogas, svaigas |

ex 08.05 | Rieksti, kas nav pozīcijā Nr. 08.01, svaigi |

08.06 | Āboli, bumbieri un cidonijas (hurma), svaigas |

08.07 | Kauliņaugļi, svaigi |

08.08 | Ogas, svaigas |

08.09 | Citi augļi, svaigi |

ex 08.10 | Augļi, nevārīti, konservēti saldējot, kam nav pievienots cukurs |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

Pesticīdu saraksts un maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi

EEK Nr. | Pesticīdi | Maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg (milj. daļas)) |

Tirgus nosaukums | Ķīmiskais nosaukums |

– | amitrols | 3-amino-1 H-1,2,4-triazols | nulle |

– | aramīts | O-(2-(4-terc-butilfenoksi)-metil-etil)-O-(2-hloretil)-sulfīts | nulle |

– | atrazīns | 2-etilamino-3-hlor-o-izopropilamino-1,3,5-triazīns | 1,0 |

15/60 | etilazinfoss | 0,0-dietil-S-(4-okso-3H-1,2,3-benzo-triazin-3-il)-metil)-ditiofosfāts | atsevišķi vai kombinēts: nulle: sakņu dārzeņos, izņemot selerijas |

15/42 | metilazinfoss | 0,0-dimetil-S-(4-okso-3H-1,2,3-benzo-triazin-3-il)-metil)-ditiofosfāts | 0,4: citos produktos |

6/20 | barbans | (4-hlor-but-2-inil)-N-(3-hlorfenil)-karbaments | 0,1 |

609/21 | binapakrils | (6-(1-metil-propil)-2,4-dinitrofenil)-3,3-dimetilakrilāts | nulle: burkānos 0,3: citos produktos |

– | kaptāns | N-(trihlor-metiltio)-cikloheks-4-ēn-1,2-dikarboksimīds | 15,0 |

6/11 | karbarils | N-metil-1-naftilkarbamāts | 2,5: aprikozēs, ābolos, bumbieros, persikos, vīnogās, plūmēs, salātos, kāpostos, ziedu kāpostos un Briseles kāpostos 1,2: citos produktos |

620/6 | hlorbenzīds | (4-hlorbenzil)- (4-hlorfenil)-sulfīds | 1,5 |

620/4 | hlorfensons | (4-hlorfenil)- (4-hlor-benzo)sulfonāts | 1,5 |

– | hlorbenzilāts | etil-2-hidroksi-2,2-bis(4-hlorfenil)-acetāts | 1,5 |

6/22 | hloroksurons | 1-(4-(hlorfenoksi-fenil))3,3-dimetilurīnviela | 0,2 |

15/33 | S-metildemetons | 0,0-dimetil-S-(2-etiltioetil)-monotiofosfāts | atsevišķi vai kombinēts: |

15/49 | metiloksidemetons | 0,0-dimetil-S-(2-etilsulfinil-etil)-monotiofosfāts | nulle: burkānos |

– | demeton-S-metilsulfons | 0,0-dimetil un S-etil-sulfonil-tiofosfāts | 0,4: citos produktos (aprēķināts kā demeton-S-metilsulfons) |

6/19 | dialāts | S-(2,3-dihlor-alil)-N,N diizopropil-monotiokarbamāts | 0,05 |

607/24 | dihlorprops | 2-(2,4-dihlorfenoksi)propionskābe | 0,05 |

15/55 | dimetoāts | 0,0-dimetil-S-(N-metil-karbamoil)-metilditiofosfāts | 1,5 |

– | ometoāts | dimetil-S-(N-metil-karbamoil-metil)fosfotiolāts | 0,4 |

609/23 | dinosebs | 2,4-dinitro-6-(1-metilpropil)fenols | 0,05 |

– | dodins | N-dodecilguanidīna acetāts | 1,0: augļos nulle: citos produktos |

602/33 | endosulfāns | 6,7,8,9,10,10-heksahlor-1,5,5a,6,9,9a-heksahidro-6,9-metano-2,3,4-benzo(e)-dioksatiepīn-3-oksīds | 0,2: burkānos 0,5: citos produktos |

602/32 | endrīns | 1,2,3,4,10,10-heksahlor-6,7-epoksi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahidro-1,4-endo-dimetanonaftalīns | nulle |

15/56 | fenhlorfoss | dimetil-2,4,5-trihlorfenil-fosfotionāts | 0,5 |

15/58 | fenitrotions | dimetil-3-metil-4-nitrofenil-fosfotionāts | 0,5 |

15/61 | formotions | S-(N-formil-N-metil-karbamoilmetil)-dimetilfosfotioltionāts | 0,1 |

– | – | 1,1-dihlor-2,2-bis(4-etilfenil)-etāns | 10,0 |

602/23 | lindāns | gamma-1,2,3,4,5,6-heksahlorcikloheksāns | 2,0: lapu dārzeņos 0,1: burkānos 1,5: citos produktos |

15/44 | malations, | S-(1,2-bis(etoksikarbonil)-etil)-0,0-dimetil-ditiofosfāts | 3,0: dārzeņos, kas nav sakņu dārzeņi |

ieskaitot malaoksonu | S-(1,2-bis(etoksikarbonil)-etil)-0,0-dimetil-tiofosfāts | 0,5: citos produktos |

– | metoksihlors | 1,1,1-trihlor-2,2-bis(4-metoksifenil) etāns | 10,0 |

15/37 | parations, | 0,0-dietil-0-(4-nitrofenil)-monotiofosfāts | 0,5 |

Ieskaitot paraoksonu | 0,0-dietil-0-(4-nitrofenil)-fosfāts |

15/36 | metilparations, | 0,0-dimetil-0-(4-nitrofenil)-monotiofosfāts | 0,15 |

Ieskaitot metilparaoksonu | 0,0-dimetil-0-(4-nitrofenil)-fosfāts |

15/22 | fosfamidons | 2-hlor-2-dietilkarbamoil-1-metilvinildimetilfosfāts | 0,15 |

607/21 | folpets | N-(trihlormetiltio)ftalimīds | 15,0 |

– | propoksurs | 2-izopropoksi-fenilmetilkarbamāts | 3,0 |

15/27 | tEPP | 0,0,0,0-tetraetilpirofosfāts | nulle |

6/5 | tirams | bis(dimetiltio-karbamoil)-disulfīds | 3,8: zemenēs, vīnogās 3,0: citos produktos |

602/24 | toksafens | hlorēti kamfēni (67 līdz 69 % hlora) | 0,4 |

15/21 | trihlorfons | 0,0-dimetil-(2,2,2-trihlor-1-hidroksi-etil)-fosfonāts | 0,5 |

--------------------------------------------------

Augša