EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31976L0768

Padomes Direktīva 76/768/EEK (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem

OV L 262, 27.9.1976., 169./200. lpp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 145 - 177
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 001 Lpp. 206 - 236
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 15 Sējums 001 Lpp. 206 - 236
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 198 - 228
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 198 - 228
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 285 - 316
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 285 - 316
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 285 - 316
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 285 - 316
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 285 - 316
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 285 - 316
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 285 - 316
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 285 - 316
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 285 - 316
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 101 - 132
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 101 - 132
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 007 Lpp. 29 - 60

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 11/07/2013; Atcelts ar 32009R1223 . Jaunākā konsolidētā versija: 23/08/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/768/oj

31976L0768Oficiālais Vēstnesis L 262 , 27/09/1976 Lpp. 0169 - 0200
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 4 Lpp. 0145
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 1 Lpp. 0206
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 15 Sējums 1 Lpp. 0206
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 5 Lpp. 0198
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 5 Lpp. 0198


Padomes Direktīva 76/768/EEK

(1976. gada 27. jūlijs)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem

(76/768/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā dalībvalstīs spēkā esošajos normatīvajos un administratīvajos aktos iekļautajos noteikumos paredzētas kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu īpašības, kurām kosmētikas līdzekļiem jāatbilst, un paredzēti noteikumi attiecībā uz to etiķetēšanu un iepakojumu; tā kā šie noteikumi dažādās dalībvalstīs atšķiras;

tā kā, pastāvot atšķirībām starp minētajiem tiesību aktiem, Kopienas kosmētikas ražotājiem jāmaina ražošana atkarībā no tā, kurai dalībvalstij minētie līdzekļi paredzēti; tā kā tas traucē tirdzniecību ar šiem līdzekļiem un līdz ar to tieši ietekmē kopējā tirgus izveidi un darbību;

tā kā minēto tiesību aktu galvenais mērķis ir veselības aizsardzība un tā kā līdz ar to arī šā mērķa īstenošanai šajā nozarē jābūt Kopienas tiesību aktu pamatā; tā kā šis mērķis ir jāsasniedz ar līdzekļiem, kas atbilst ekonomikas un tehnoloģijas prasībām;

tā kā Kopienas līmenī jāizstrādā regulas, kas jāievēro attiecībā uz kosmētikas līdzekļu sastāvu, etiķetēšanu un iepakojumu;

tā kā šī direktīva attiecas tikai uz kosmētikas līdzekļiem, nevis uz farmācijas produktiem un medikamentiem; tā kā tāpēc jānosaka šīs direktīvas joma, nošķirot kosmētikas līdzekļus no farmācijas produktiem; tā kā tos var nošķirt jo īpaši tad, ja kosmētikas līdzekļi tiek precīzi definēti gan attiecībā uz izmantošanas sfēru, gan lietošanas mērķi; tā kā šī direktīva nav piemērojama produktiem, kas atbilst kosmētikas līdzekļu definīcijai, tomēr paredzēti tikai, lai aizsargātu pret slimībām; tā kā turklāt ieteicams precizēt, ka noteikti produkti atbilst šai definīcijai, kaut arī produkti, kuru sastāvā esošas vielas vai preparāti paredzēti iekšķīgai lietošanai, inhalācijai, injicēšanai vai implantācijai cilvēka organismā, nepieder pie kosmētikas;

tā kā jaunākie pētījumi liecina, ka kosmētikas līdzekļus, kas satur kādu no V pielikumā uzskaitītajām vielām, būtu vēlams izslēgt no šīs direktīvu jomas;

tā kā parastos vai paredzamos lietošanas apstākļos kosmētikas līdzekļi nedrīkst būt kaitīgi; tā kā jo īpaši jāņem vērā to iespējama kaitīga ietekme uz tām ķermeņa daļām, kas ir blakus vietai, uz kuras lietots kosmētikas līdzeklis;

tā kā jo īpaši analīzes metožu noteikšana, kā arī iespējamu ar zinātnisku un tehnisku pētījumu rezultātiem pamatotu to grozījumu un papildinājumu noteikšana, ir tehniski pasākumi; tā kā, lai vienkāršotu un paātrinātu šo procesu, minēto pasākumu izvēli ir ieteicams uzticēt Komisijai, ievērojot attiecīgus šīs direktīvas nosacījumus;

tā kā tehnikas attīstība prasa īsā laikā pielāgot tehniskos noteikumus, kas izstrādāti šajā direktīvās un nākamajās direktīvās šajā sfērā; tā kā, lai atvieglotu šim nolūkam vajadzīgo pasākumu ieviešanu, vēlams paredzēt kārtību, kādā Komitejā tiek izveidota cieša sadarbība starp dalībvalstīm un Komisiju, lai tehnikas attīstībai piemērotu direktīvas, kuru mērķi ir novērst tehniskos šķēršļus tirdzniecībā ar kosmētikas līdzekļiem;

tā kā, pamatojoties uz zinātniskiem un tehniskiem pētījumiem, jāizstrādā priekšlikumi par to, kādas vielas, tostarp antioksidanti, matu krāsas, konservanti un ultravioletā starojuma filtri, iekļaujamas atļauto vielu sarakstos, īpašu uzmanību pievēršot jutīguma problēmai;

tā kā tomēr, pat ievērojot šīs direktīvas un tās pielikumu noteikumus, pastāv iespējamība, ka tirgū laistie kosmētikas līdzekļi varētu apdraudēt veselību; tā kā šī iemesla dēļ būtu ieteicams izstrādāt procedūru šādas iespējamības novēršanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. "Kosmētikas līdzeklis" ir jebkura viela vai preparāts, kas paredzēts cilvēkiem lietošanai uz dažādām ķermeņa ārējām daļām (epidermas, apmatojuma, nagiem, lūpām un ārējiem dzimumorgāniem) vai zobiem un mutes dobuma gļotādas nolūkā tikai vai galvenokārt tīrīt, smaržināt vai aizsargāt, lai uzturētu tos labā stāvoklī, mainītu to izskatu vai uzlabotu miesas smaržu.

2. Līdzekļi, kas saskaņā ar šo definīciju uzskatāmi par kosmētikas līdzekļiem, uzskaitīti I pielikumā.

3. Kosmētikas līdzekļi, kuru sastāvā ir kāda no V pielikumā uzskaitītajām vielām, un kosmētikas līdzekļi, kuru sastāvā ir krāsvielas, kas nav minētas III un IV pielikumā un nav paredzētas saskarei ar gļotādām, ir izslēgti no šīs direktīvas jomas. Attiecībā uz šiem līdzekļiem dalībvalstis var veikt tādus pasākumus, kādus uzskata par vajadzīgiem.

2. pants

Kopienas tirgū laistie kosmētikas līdzekļi parastos lietošanas apstākļos nedrīkst apdraudēt veselību.

3. pants

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka Kopienas tirgū nonāk tikai tie kosmētikas līdzekļi, kuri atbilst šīs direktīvas un tās pielikumu noteikumiem.

4. pants

Neierobežojot vispārējos pienākumus, kas izriet no 2. panta, dalībvalstis aizliedz tirdzniecību ar kosmētikas līdzekļiem, kas satur:

a) vielas, kuras uzskaitītas II pielikumā;

b) vielas, kuras uzskaitītas III pielikuma pirmajā daļā, ja tās pārsniedz ierobežojumus un neatbilst paredzētajiem nosacījumiem;

c) krāsvielas, kuras nav uzskaitītas III pielikuma otrajā daļā, ja attiecīgie līdzekļi paredzēti lietošanai pie acīm, uz lūpām, mutes dobumā vai uz ārējiem dzimumorgāniem;

d) III pielikuma otrajā daļā uzskaitītās krāsvielas līdzekļos, kas paredzēti lietošanai pie acīm, uz lūpām, mutes dobumā vai uz ārējiem dzimumorgāniem, ja tās pārsniedz ierobežojumus un neatbilst paredzētajiem nosacījumiem.

5. pants

Trīs gadu laikā pēc šīs direktīvas izsludināšanas dalībvalstis akceptē tirdzniecību ar kosmētikas līdzekļiem, kas satur:

a) vielas, kuras uzskaitītas IV pielikuma 1. daļā, ja tās nepārsniedz ierobežojumus un atbilst paredzētajiem nosacījumiem;

b) krāsvielas, kuras uzskaitītas IV pielikuma 2. daļā, līdzekļos, kas paredzēti lietošanai pie acīm, uz lūpām, mutes dobumā vai uz ārējiem dzimumorgāniem, ja tās nepārsniedz ierobežojumus un atbilst paredzētajiem nosacījumiem;

c) krāsvielas, kuras uzskaitītas IV pielikuma 3. daļā, ja nav paredzēts, ka attiecīgie līdzekļi saskarsies ar gļotādām, vai arī ir paredzēts, ka tie saskarsies ar ādu tikai neilgi.

Triju gadu posmam beidzoties, šīs vielas un krāsvielas:

- vai nu ir pilnībā atļautas,

- vai ir pilnībā aizliegtas (II pielikums),

- vai paliek iekļautas IV pielikumā vēl uz trim gadiem,

- vai tiek svītrotas no visiem šīs direktīvas pielikumiem.

6. pants

1. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ar kosmētikas līdzekļiem var tirgoties tikai tad, ja uz to iepakojuma, traukiem vai etiķetēm neizdzēšamiem, viegli salasāmiem un saredzamiem burtiem ir šāda informācija:

a) kosmētikas līdzekļa ražotāja vai par tā tirdzniecību atbildīgas personas nosaukums vai firmaszīme un adrese vai Kopienā reģistrēta biroja adrese. Šo informāciju var saīsināt tā, lai pēc saīsinājuma varētu noteikt uzņēmumu. Dalībvalstis var paredzēt, ka ārpus Kopienas ražotām precēm jābūt norādītai izgatavotājvalstij;

b) nominālsaturs, attiecīgo kosmētikas līdzekli iepakojot;

c) derīguma termiņš kosmētikas līdzekļiem, kuri ir stabili mazāk nekā trīs gadus;

d) īpaši piesardzības noteikumi, kas jāievēro, lietojot attiecīgo kosmētikas līdzekli, un jo īpaši noteikumi III un IV pielikumā slejā "lietošanas nosacījumi un brīdinājumi, kam jābūt iespiestiem uz etiķetes", un kam jābūt uz attiecīgā kosmētikas līdzekļa trauka; ja praktisku iemeslu dēļ tas nav iespējams, tad minētajai informācijai jābūt uz iepakojuma vai uz pavadlapiņas, tomēr tādā gadījumā uz trauka jābūt saīsinātai norādei par to, kā patērētājam atrast sīkāku informāciju;

e) partijas numurs vai preču identifikācijas norāde; tomēr, ja tas nav iespējams tādēļ, ka kosmētikas preces ir pārāk mazas, tad minētajai informācijai jābūt tikai uz mazumtirdzniecībai paredzēta vairākpreču iepakojuma.

2. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka uz kosmētikas līdzekļu etiķetējuma, tirdzniecības noformējumā un reklāmās ir aizliegti formulējumi, vārdi, tirdzniecības zīmes, tēli vai citas zīmes - gan tēlainas, gan citādas -, kas norāda uz īpašībām, kādas konkrētajiem līdzekļiem nepiemīt.

7. pants

1. Sakarā ar šajā direktīvā un tās pielikumos noteiktajām prasībām dalībvalstis nedrīkst noraidīt, aizliegt vai ierobežot tirdzniecību ar kosmētikas līdzekļiem, ja tie atbilst šīs direktīvas un tās pielikumu prasībām.

2. Tās tomēr drīkst prasīt, lai 6. panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunktā paredzētā informācija būtu attiecīgajā valsts vai oficiālajā valodā vai valodās.

3. Turklāt dalībvalstis var prasīt, lai sarežģījumu gadījumā varētu veikt tūlītēju un atbilstīgu ārstēšanu, lai kompetentajām iestādēm būtu pieejama adekvāta un pietiekama informācija par vielām, kas ir kosmētikas līdzekļu sastāvā, un lai tās nodrošinātu, ka informāciju izmanto tikai iepriekšminētajai ārstēšanai.

8. pants

1. Saskaņā ar 10. pantā paredzēto kārtību jānosaka:

- analīžu metodes, kas vajadzīgas, lai pārbaudītu kosmētikas līdzekļu sastāvu,

- kosmētikas līdzekļu mikrobioloģiskās un ķīmiskās tīrības kritēriji un metodes, kas vajadzīgas, lai pārbaudītu atbilstību šiem kritērijiem.

2. Grozījumus, kas vajadzīgi, lai II pielikumu pielāgotu tehnikas attīstībai, pieņem tādā pašā kārtībā.

9. pants

1. Ar šo izveido Komiteju direktīvu par tehnisko šķēršļu atcelšanu tirdzniecībā kosmētikas līdzekļu nozarē pielāgošanai tehnikas attīstībai, še turpmāk "Komiteja". Komitejas locekļi ir dalībvalstu pārstāvji un Komisijas pārstāvis, kas ir priekšsēdētājs.

2. Komiteja pieņem savu reglamentu.

10. pants

1. Jautājumus, kurus risinot jāievēro šajā pantā noteiktā kārtība, priekšsēdētājs iesniedz Komitejai vai nu pēc paša ierosmes, vai pēc kādas dalībvalsts pārstāvja pieprasījuma.

2. Komisijas pārstāvis Komitejai iesniedz pieņemamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz atzinumu par minēto projektu laikā, ko atbilstīgi jautājuma steidzamībai noteicis priekšsēdētājs. Atzinumu pieņem ar 41 balss vairākumu, dalībvalstu balsis vērtējot, kā paredzēts Līguma 148. panta 2. punktā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. a) Komisija pieņem ierosinātos pasākumus, ja tie ir saskaņā ar Komitejas viedokli;

b) ja ierosinātie pasākumi nav saskaņā ar Komitejas atzinumu vai ja atzinums nav pieņemts, tad Komisija tūlīt ierosina Padomei pasākumus, kas jāpieņem. Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu;

c) ja trīs mēnešus pēc tam, kad ierosinājums iesniegts Padomei, tā nav pieņēmusi lēmumu, tad ierosinātos pasākumus pieņem Komisija.

11. pants

Neierobežojot 5. pantu un ne vēlāk kā gadu pēc tam, kad beidzies 14. panta 1. punktā dalībvalstīm noteiktais termiņš šīs direktīvas ieviešanai, Komisija, pamatojoties uz jaunākajiem zinātnes un tehnikas pētījumu rezultātiem, iesniedz Padomei attiecīgus priekšlikumus atļauto vielu sarakstu izstrādāšanai.

12. pants

1. Ja kāda dalībvalsts pietiekami pamatoti norāda, ka kosmētikas līdzeklis, kas gan atbilst šīs direktīvas prasībām, tomēr apdraud veselību, tā var uz laiku aizliegt šā līdzekļa tirdzniecību savā teritorijā vai attiecināt uz to īpašus nosacījumus. Pamatojot savu lēmumu, tā tūlīt par to informē pārējās dalībvalstis un Komisiju.

2. Sešu nedēļu laikā Komisija apspriežas ar attiecīgajām dalībvalstīm un tad tūlīt sniedz atzinumu un attiecīgi rīkojas.

3. Ja Komisija atzīst, ka direktīvā jāizdara tehniski pielāgojumi, tad šos pielāgojumus pieņem Komisija vai Padome 10. pantā noteiktajā kārtībā. Tādā gadījumā dalībvalsts, kas pieņēmusi aizsargpasākumus, var turpināt tos piemērot, līdz stājas spēkā pielāgojumi.

13. pants

Konkrētie pasākumi, ko veic saskaņā ar šo direktīvu kosmētikas līdzekļu tirdzniecības ierobežošanai vai aizliegšanai, tiek skaidri pamatoti. Šos pasākumus ieinteresētajai personai dara zināmus kopā ar informāciju par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas izmantojami saskaņā ar dalībvalstīs spēkā esošajiem tiesību aktiem, kā arī par šo tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanas termiņiem.

14. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā noteikumi, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības 18 mēnešu laikā no tās izsludināšanas, un tās tūlīt informē par to Komisiju.

2. Tomēr dalībvalstis drīkst atļaut 36 mēnešus pēc šīs direktīvas izsludināšanas tirgoties to teritorijā ar tādiem kosmētikas līdzekļiem, kas neatbilst šīs direktīvas prasībām.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka Komisijai tiek darīti zināmi to tiesību aktu noteikumi, kurus tās pieņēmušas jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

15. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1976. gada 27. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. van der Stoel

[1] OV C 40, 8.4.1974., 71. lpp.

[2] OV C 60, 26.7.1973., 16. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

ILUSTRATĪVS KOSMĒTIKAS LĪDZEKĻU SARAKSTS PĒC KATEGORIJĀM

- krēmi, emulsijas, losjoni, želejas un eļļas ādai (roku, sejas, pēdu utt.)

- sejas maskas (izņemot ķīmiskos atslāņošanas līdzekļus)

- tonējoši līdzekļi (šķidrumi, pastas, pūderi)

- dekoratīvie pūderi, pūderi pēc vannas, higiēniskie pūderi utt.

- tualetes ziepes, dezodorējošās ziepes utt.

- smaržas, tualetes ūdeņi un odekoloni

- vannas un dušas līdzekļi (sāļi, putas, eļļas, želejas utt.)

- depilatori

- dezodoranti un pretsviedru līdzekļi

- matu kopšanas līdzekļi:

- matu krāsas un balinātāji,

- līdzekļi matu cirtošanai, iztaisnošanai un fiksēšanai,

- līdzekļi matu sakārtošanai,

- mazgāšanas un attīrīšanas līdzekļi (losjoni, pūderi, šampūni),

- kondicionēšanas līdzekļi (losjoni, krēmi, eļļas),

- frizūru veidošanas līdzekļi (losjoni, lakas, spīdumi)

- skūšanās līdzekļi (krēmi, putas, losjoni utt.)

- līdzekļi dekoratīvās kosmētikas uzlikšanai un noņemšanai no sejas un acīm

- kosmētikas līdzekļi lūpām

- zobu un mutes kopšanas līdzekļi

- nagu kopšanas un dekorēšanas līdzekļi

- līdzekļi ārējai intīmai higiēnai

- sauļošanās līdzekļi

- iedeguma imitācijas līdzekļi

- ādas balināšanas līdzekļi

- pretgrumbu līdzekļi.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

TO VIELU SARAKSTS, KURAS NEDRĪKST BŪT KOSMĒTIKAS LĪDZEKĻU SASTĀVĀ

1. N-5-hlorbenzoksazol-2-ilacetamīds

2. beta-acetoksietiltrimetilamonija hidroksīds (acetilholīns un tā sāļi)

3. deanola aceglumāts [1]

4. spironolaktons [2]

5. [4-(4-hidroksi-3-jodofenoksi)-3,5-dijodofenil]etiķskābe un tās sāļi

6. metotreksāts [3]

7. aminokapronskābe [4] un tās sāļi

8. cinhofens [5], tā sāļi, atvasinājumi un šo atvasinājumu sāļi

9. tiropropīnskābe [6] un tās sāļi

10. trihloretiķskābe

11. zilās kurpītes (Aconitum napellus L.) (lapas, saknes un galēniskie preparāti)

12. akonitīns (zilo kurpīšu (Aconitum napellus L.) galvenais alkaloīds) un tā sāļi

13. pavasara adonis (Adonis vernalis L.) un tā preparāti

14. epinefrīns [7]

15. čūskveida rauvolfijas (Rauwolfia serpentina) alkaloīdi un to sāļi

16. alkīnu spirti, to esteri, ēteri un sāļi

17. izoprenalīns [8]

18. alilizotiocianāts

19. aloklamīds [9] un tā sāļi

20. nalorfīns [10], tā sāļi un ēteri

21. simpatikomimētiskie amīni, kas iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu: jebkura viela, kas iekļauta to medikamentu pirmajā sarakstā, kuriem vajadzīga recepte un kuri minēti Eiropas Padomes Rezolūcijā AP (69) 2

22. anilīns, tā sāļi un tā atvasinājumi, kas satur halogēnus un sēru

23. betoksikaīns [11] un tā sāļi

24. zoksazolamīni [12]

25. prokaīnamīds [13], tā sāļi un atvasinājumi

26. benzidīns

27. tuaminoheptāns [14], tā izomēri un sāļi

28. oktodrīns [15] un tā sāļi

29. 2-amino-1,2-bis-(4-metoksifenil)etanols un tā sāļi

30. 1,3-dimetilpentilamīns un tā sāļi

31. 4-aminosalicilskābe un tās sāļi

32. toluidīni, to izomēri, sāļi un halogēnus un sēru saturošie atvasinājumi

33. ksilidīni, to izomēri, sāļi un halogēnus un sēru saturošie atvasinājumi

34. imperatorīn(9-(3-metoksilbut-2-eniloksi)furo[3,2-g]hromēn-7-ons)

35. lielā ammija (Ammi majus) un tās galēniskie preparāti

36. 2,3-dihlor-2-metilbutāns

37. vielas ar androgēnu iedarbību

38. antracēneļļa

39. antibiotikas, izņemot IV pielikumā norādītās

40. antimons un tā savienojumi

41. kaņepju kendira (Apocinum cannabinum L.) un tās preparāti

42. apomorfīn(5,6,6a 7-tetrahidro-6-metil-4H-dibenzo[de,g]=hinolīn-10,11-diols) un tā sāļi

43. arsēns un tā savienojumi

44. melnā velnoga (Atropa belladonna L.) un tās preparāti

45. atropīns, tā sāļi un atvasinājumi

46. bārija sāļi, izņemot bārija sulfātu, lakes tipa pigmenti, kas gatavoti no bārija sulfāta, un pigmenti, kuri gatavoti no krāsvielām, kas uzskaitītas III pielikuma 2. daļā un IV pielikuma 2. un 3. daļā un atzīmētas ar "Ba"

47. benzols

48. 4,5-dihidrobenzimidazol-4-ons

49. benzazepīni un benzodiazepīni, to sāļi un atvasinājumi

50. 1-dimetilaminometil-1-metilpropilbenzoāts un tā sāļi (amilokaīns)

51. 2,2,6-trimetil-4-piperidilbenzoāts un tā sāļi (benzamīns)

52. izocarboksazīds *

53. bendroflumetiazīds * un tā atvasinājumi

54. berilijs un tā savienojumi

55. broms, elementārais

56. bretilija tozilāts *

57. karbromāls *

58. bromizovāls *

59. bromfeniramīns * un tā sāļi

60. benzilonija bromīds *

61. tetrilamonija bromīds *

62. brucīns

63. tetrakaīns * un tā sāļi

64. mofebutazons *

65. tolbutamīds *

66. karbutamīds *

67. fenilbutazons *

68. kadmijs un tā savienojumi

69. mīkstspārnis (Cantharides, Cantharis vesicatoria)

70. (1R,2S)-heksahidro-1,2-dimetil-3,6-epoksiftalskābes anhidrīds (kantaridīns)

71. fenprobamāts *

72. karbazola nitroatvasinājumi

73. oglekļa disulfīds

74. katalāze

75. cefaelīns un tā sāļi

76. aromātiskā balanda (Chenopodium ambrosioides) (ēteriskās eļļas)

77. 2,2,2-trihloretān-1,1-diols

78. hlors

79. hlorpropamīds *

80. difenoksilāts * (hidrohlorīds)

81. 4-fenilazofenilīn-1,3-diamīna citrāta hidrohlorīds (hrizoidīna citrāta hidrohlorīds)

82. hlorzoksazons *

83. 2-hlor-6-metilpirimidīn-4-ildimetilamīns (krimidīns, ISO)

84. hlorprotiksēns * un tā sāļi

85. klofenamīds *

86. N,N-bis-(2-hloretil)metilamīna N-oksīds un tā sāļi

87. hlormetīns * un tā sāļi

88. ciklofosfamīds * un tā sāļi

89. mannomustīns * un tā sāļi

90. butanilikaīns * un tā sāļi

91. hlormezanons *

92. triparanols *

93. 2-[2(4-hlorfenil)-2-fenilacetil]indān-1,3-dions (hlorfacinons, ISO)

94. hlorfenoksamīns *

95. fenaglikodols *

96. hloretāns

97. hroms; hromskābe un tās sāļi

98. melnie graudi (Claviceps purpurea Tul.), to alkaloīdi un galēniskie preparāti

99. plankumainais suņstobrs (Conium maculatum L.) (augļi, pulveris, galēniskie preparāti)

100. gliciklamīds *

101. kobalta benzēnsulfonāts

102. kolhicīns, tā sāļi un atvasinājumi

103. kolhikozīds un tā atvasinājumi

104. rudens vēlziede (Colchicumautumnale L.) un tās galēniskie preparāti

105. konvalatoksīns

106. anamirte (Anamirta cocculus L.) (augļi)

107. krotons (Croton tiglium) (eļļa)

108. 1-butil-3-(N-krotonoilsulfanil)urīnviela

109. kurāre un kurarīns

110. sintētiskie kurarizanti

111. ciānūdeņražskābe un tās sāļi

112. 2-alfa-cikloheksilbenzil(N,N,N”,N’-tetraetil)trimetilēndiamīns (fenetamīns)

113. ciklomenols * un tā sāļi

114. nātrija heksaciklonāts *

115. heksapropimāts *

116. dekstropropoksifēns *

117. O,O-diacetil-N-alil-N-normorfīns

118. pipazetāts * un tā sāļi

119. 5-(alfa,beta-dibromfenetil)-5-metilhidantoīns

120. N,N’-pentametilen-bis-(trimetilamonija) sāļi, piem., pentametonija bromīds *

121. N,N’-[metilimino)dietilēn]-bis-(etildimetilamonija) sāļi, piem., azametonija bromīds *

122. ciklarbamāts *

123. klofenotāns *; DDT (ISO)

124. heksametilēn-bis-(trimetilamonija) sāļi, piem., heksametonija bromīds *

125. dihloretāni (etilēnhlorīdi)

126. dihloretilēni (acetilēnhlorīdi)

127. lizergīds * un tā sāļi

128. 2-dietilaminoetil-3-hidroksi-4-fenilbenzoāts un tā sāļi

129. cinkohaīns * un tā sāļi

130. 3-dietilaminopropilcinamāts

131. O,O-dietil-O-4-nitrofenilfosfortioāts (parations, ISO)

132. [oksalil-bis-(iminoetilēn)]-bis-[(o-hlorbenzil)dietilamonija] sāļi, piem., ambenomija hlorīds *

133. metiprilons * un tā sāļi

134. digitalīns un visi sarkanās uzpirkstītes (Digitalis purpurea L.) heterozīdi

135. 7-[2-hidroksi-3-(2-hidroksietil-N-metilamino)propil]teofilīns (ksantinols)

136. dioksetedrīns * un tā sāļi

137. piprokurārijs *

138. propifenazons *

139. tetrabenazīns * un tā sāļi

140. kaptodiāms *

141. mefeklorazīns * un tā sāļi

142. dimetilamīns

143. 1,1-bis-(dimetilaminometil)propilbenzoāts un tā sāļi (amidrikaīns, alipīns)

144. metapirilēns * un tā sāļi

145. metamfepramons * un tā sāļi

146. amitriptilīns * un tā sāļi

147. metformīns * un tā sāļi

148. izosorbīda dinitrāts*

149. malononitrils

150. sukcīnnitrils

151. dinitrofenola izomēri

152. inprokvons *

153. dimevamīds * un tā sāļi

154. difenilpiralīns * un tā sāļi

155. sulfīnpirazons *

156. N-(3-karbamoil-3,3-difenil-propil)-N,N-diizopropilmetilamonija sāļi, piem., izopropamīda jodīds *

157. benaktizīns *

158. benzatropīns * un tā sāļi

159. ciklizīns * un tā sāļi

160. 5,5-difenil-4-imidazolidons

161. probenecīds *

162. disulfirāms *; tirams (ISO)

163. emetīns, tā sāļi un atvasinājumi

164. efedrīns un tā sāļi

165. oksanamīds * un tā atvasinājumi

166. ezerīns jeb fizostigmīns un tā sāļi

167. 4-aminobenzoskābes esteri ar brīvu aminogrupu, izņemot IV pielikuma 1. daļā norādīto

168. holīna sāļi un to esteri, piem., holīna hlorīds

169. karamifēns * un tā sāļi

170. dietil 4-nitrofenilfosfāts

171. metetoheptazīns * un tā sāļi

172. oksfeneridīns * un tā sāļi

173. etoheptazīns * un tā sāļi

174. metheptazīns * un tā sāļi

175. metilfenidāts * un tā sāļi

176. doksilamīns * un tā sāļi

177. tolboksāns *

178. monobenzons *

179. paretoksikaīns * un tā sāļi

180. fenozolons *

181. glutetimīds * un tā sāļi

182. etilēnoksīds

183. bemegrīds * un tā sāļi

184. valnoktamīds *

185. haloperidols *

186. parametazons *

187. fluanizons *

188. trifluperidols *

189. fluorezons *

190. fluoruracils *

191. fluorūdeņražskābe, tās normālie sāļi, kompleksie savienojumi un fluorūdeņraži, izņemot IV pielikuma 1. daļā norādītos

192. furfuriltrimetilamonija sāļi, piem., furtretonija jodīds *

193. galantamīns *

194. progestogēni, izņemot V pielikumā uzskaitītos

195. 1,2,3,4,5,6-heksahlorcikloheksāns (BHC, ISO)

196. (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-heksahlor-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetānnaftalīns (izoendrīns, ISO)

197. heksahloretāns

198. (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-heksahlor-1,4,4a,5,8,8a-heksahidro-1,4:5,8-dimetānnaftalīns (izodrīns, ISO)

199. hidrastīns, hidrastinīns un to sāļi

200. hidrazīdi un to sāļi

201. hidrazīns, tā atvasinājumi un to sāļi

202. oktamoksīns * un tā sāļi

203. varfarīns * un tā sāļi

204. etil-bis-(4-hidoksi-2-okso-1-benzopiran-3-il)acetāts un atbilstīgās skābes sāļi

205. metokarbamols *

206. propatilnitrāts *

207. 4,4’-dihidroksi-3,3’-(3-metiltiopropilidēn)dikumarīns

208. fenadiazols *

209. nitroksolīns * un tā sāļi

210. hiosciamīns, tā sāļi un atvasinājumi

211. melnā driģene (Hyoscyamusniger L.) (lapas, sēklas, pulveris un galēniskie preparāti)

212. pemolīns * un tā sāļi

213. jods

214. dekametilēn-bis-(trimetilamonija) sāļi, piem., dekametonija bromīds *

215. ipekakuāna (CephaelisipecacuanhaBrot. un radniecīgas sugas) (saknes, pulveris un galēniskie preparāti)

216. (2-izopropilpent-4-enoil)urīnviela (apronalīds)

217. alfa-santonin(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-heksahidro-3,5a,9-trimetil-nafto[1,2-b]furan-2,8-dions

218. uzpūstā bobēlija (Lobelia inflata L.) un tās uzpūstie galēniskie preparāti

219. lobelīns * un tā sāļi

220. barbiturāti

221. dzīvsudrabs un tā savienojumi, izņemot IV un V pielikumā uzskaitītos izņēmumus

222. 3,4,5-trimetoksifenetilamīns un tā sāļi

223. metaldehīds

224. 2-(4-alil-2-metoksifenoksi)-N,N-dietilacetamīds un tā sāļi

225. kumetarols *

226. dekstrometorfāns * un tā sāļi

227. 2-metilheptilamīns un tā sāļi

228. izometheptēns * un tā sāļi

229. mekamilamīns *

230. gvajofenezīns *

231. dikumarols *

232. fenmetrazīns *, tā atvasinājumi un sāļi

233. tiamazols *

234. 3,4-dihidro-2-metoksi-2-metil-4-fenil-2H,5H-pirano[3,2-c]-[1]benzopiran-5-ons (ciklokumarols)

235. karizoprodols *

236. meprobamāts *

237. tefazolīns * un tā sāļi

238. arekolīns

239. poldīna metilsulfāts *

240. hidroksizīns *

241. 2-naftols

242. 1- un 2-naftilamīns un to sāļi

243. 3 (1-naftilmetil)-2-imidazolīns

244. nafazolīns * un tā sāļi

245. neostigmīns un tā sāļi (piem., neostigmīna bromīds *)

246. nikotīns un tā sāļi

247. amilnitrīti

248. neorganiskie nitrīti, izņemot nātrija nitrītu

249. nitrobenzols

250. nitrokrezoli un to sārmu metālu sāļi

251. nitrofurantoīns *

252. furazolidons *

253. propān-1,2,3-triiltrinitrāts

254. acēnkumarols *

255. sārmu metālu pentacianonitrozilferāti (2-)

256. nitrostilbēni, to homologi un atvasinājumi

257. noradrenalīns un tā sāļi

258. noskapīns * un tā sāļi

259. guanetidīns * un tā sāļi

260. estrogēni, izņemot V pielikumā uzskaitītos

261. oleandrīns

262. hlortalidons *

263. peltierīns un tā sāļi

264. pentahloretāns

265. pentaeritritiltetranitrāts *

266. petrihlorāls *

267. oktamilamīns * un tā sāļi

268. fenols un tā sārmu metālu sāļi, izņemot III pielikumā uzskaitītos

269. fenacemīds *

270. difenkloksazīns *

271. 2-fenilindān-1,3-dions (fenindions)

272. etilfenacemīds *

273. fenprokumons *

274. feniramidols *

275. triamterēns * un tā sāļi

276. tetraetilpirofosfāts; TEPP (ISO)

277. tritolilfosfāts

278. psilocibīns *

279. fosfors un metālu fosfīdi

280. talidomīds * un tā sāļi

281. indīgā fizostigma (Physostigma venenosum Balf.)

282. pikrotoksīns

283. pilokarpīns un tā sāļi

284. alfa-piperidīn-2-ilbenzilacetāta levorotatoritreoforms (levofacetoperāns) un tā sāļi

285. pipradrols * un tā sāļi

286. azaciklonols * un tā sāļi

287. bietamiverīns *

288. butopiprīns * un tā sāļi

289. svins un tā savienojumi, izņemot V pielikumā uzskaitītos

290. koniīns

291. laurķirši (Prunus laurocerasus L.) (laurķiršu ūdens)

292. metirapons *

293. radioaktīvās vielas [16]

294. kazaku kadiķis (Juniperus sabina L.) (lapas, ēteriskā eļļa un galēniskie preparāti)

295. hioscīns, tā sāļi un atvasinājumi

296. zelta sāļi

297. selēns un tā savienojumi

298. melnā nantene (Solanum nigrum L.) un tā galēniskie preparāti

299. sparteīns un tā sāļi

300. glikokortikoīdi

301. parastais velnābols (Datura stramonium L.) un tā galēniskie preparāti

302. strofantīni, to aglikoni un to attiecīgie atvasinājumi

303. strofantu sugas un to galēniskie preparāti

304. strihnīns un tā sāļi

305. strihnīnkoku sugas un to galēniskie preparāti

dabīgās un sintētiskās narkotikas: | visas vielas, kas uzskaitītas I un II tabulā 1961. gada 30. martā Ņujorkā parakstītajā Vienotajā konvencijā par narkotiskajām vielām |

306. 307. sulfonamīdi (sulfanilamīds un tā atvasinājumi, kas iegūti, aizstājot vienu vai vairākus amino grupu ūdeņražu atomus) un to sāļi

308. sultiāms *

309. neodīms un tā sāļi

310. tiotepa *

311. pilokarps (Pilocarpus jaborandi Holmes) un tā galēniskie preparāti

312. telūrs un tā savienojumi

313. ksilometazolīns un tā sāļi

314. tetrahloretilēns

315. tetrahlorogleklis

316. heksaetiltetrafosfāts

317. tallijs un tā savienojumi

318. tevētija (Thevetia neriifolia Juss.), glikozīdu ekstrakts

319. etionamīds *

320. fenotiazīns * un tā savienojumi

321. tiourīnviela un tās atvasinājumi, izņemot IV pielikuma 1. daļā uzskaitītos

322. mefenezīns * un tā esteri

323. vakcīnas, toksīni vai serumi, kas uzskaitīti Pielikumā Padomes 1975. gada 20. maija Otrajai direktīvai par normatīvo vai administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz patentētiem medikamentiem (OV L 147, 9.6.1975., 13. lpp.)

324. tranilcipromīns * un tā sāļi

325. trihlornitrometāns (hlorpikrīns)

326. 2,2,2-tribrometanols (tribrometilspirts)

327. trihlormetīns * un tā sāļi

328. tretamīns *

329. galamīna trietjodīds *

330. urgsneja (Urginea scilla Stern.) un tās galēniskie preparāti

331. veratrīns, tā sāļi un galēniskie preparāti

332. šenokaulons (Schoenocaulon officinale Lind.) (sēklas un galēniskie preparāti)

333. Veratrum album L. (saknes un galēniskie preparāti)

334. vinilhlorīda monomērs

335. ergokalciferols * un holekalciferols (D2 un D3 vitamīns)

336. O-alkilditiokarbonskābju sāļi

337. johimbīns un tā sāļi

338. dimetilsulfoksīds *

339. difenhidramīns * un tā sāļi

340. 4-tert-butilfenols

341. 4-tert-butilpirokatehols

342. dihidrotahisterols *

343. dioksāns

344. morfolīns un tā sāļi

345. baltā zeltpīpenīte (Pyrethrum album L.) un tās galēniskie preparāti

346. 2-[4-metoksibenzil-N-(2-piridil)amino] etildimetilamīns

347. tripelēnamīns *

348. tetrahlorsalicilanilīdi

349. dihlorsalicilanilīdi

350. tetrabromsalicilanilīdi

351. dibromsalicilanilīdi, piem., metabromsalāns *, dibromsalāns *

352. bitionols *

353. tiurāma monosulfīdi

354. tiurāma disulfīdi

355. dimetilformamīds

356. 4-fenilbut-3-en-2-ons

357. 4-hidroksi-3-metoksicinamilspirta benzoāti, izņemot normālu saturu dabīgās esencēs

358. furo[3,2-g]hroma-7-ons un tā alkil- aizvietotie atvasinājumi (piem., trioksisalāns * un 8-metoksipsoralēns), izņemot normālu saturu dabīgās esencēs

359. dižā laura (Laurus nobilis L.) sēklu eļļa

360. Sassafras officinale Nees eļļa, kas satur safrolu

361. 5,5’-di-izopropil-2,2’-dimetilbifenil-4,4’-diildihipojodīts

[1] Šajā direktīvā nosaukumi, kas atzīmēti ar zvaigznīti, publicēti "Computer Printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1 - 33 of proposed INN", kuru publicējusi Pasaules veselības organizācija Ženēvā 1975. gada augustā.

[2] Šajā direktīvā nosaukumi, kas atzīmēti ar zvaigznīti, publicēti "Computer Printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1 - 33 of proposed INN", kuru publicējusi Pasaules veselības organizācija Ženēvā 1975. gada augustā.

[3] Šajā direktīvā nosaukumi, kas atzīmēti ar zvaigznīti, publicēti "Computer Printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1 - 33 of proposed INN", kuru publicējusi Pasaules veselības organizācija Ženēvā 1975. gada augustā.

[4] Šajā direktīvā nosaukumi, kas atzīmēti ar zvaigznīti, publicēti "Computer Printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1 - 33 of proposed INN", kuru publicējusi Pasaules veselības organizācija Ženēvā 1975. gada augustā.

[5] Šajā direktīvā nosaukumi, kas atzīmēti ar zvaigznīti, publicēti "Computer Printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1 - 33 of proposed INN", kuru publicējusi Pasaules veselības organizācija Ženēvā 1975. gada augustā.

[6] Šajā direktīvā nosaukumi, kas atzīmēti ar zvaigznīti, publicēti "Computer Printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1 - 33 of proposed INN", kuru publicējusi Pasaules veselības organizācija Ženēvā 1975. gada augustā.

[7] Šajā direktīvā nosaukumi, kas atzīmēti ar zvaigznīti, publicēti "Computer Printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1 - 33 of proposed INN", kuru publicējusi Pasaules veselības organizācija Ženēvā 1975. gada augustā.

[8] Šajā direktīvā nosaukumi, kas atzīmēti ar zvaigznīti, publicēti "Computer Printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1 - 33 of proposed INN", kuru publicējusi Pasaules veselības organizācija Ženēvā 1975. gada augustā.

[9] Šajā direktīvā nosaukumi, kas atzīmēti ar zvaigznīti, publicēti "Computer Printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1 - 33 of proposed INN", kuru publicējusi Pasaules veselības organizācija Ženēvā 1975. gada augustā.

[10] Šajā direktīvā nosaukumi, kas atzīmēti ar zvaigznīti, publicēti "Computer Printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1 - 33 of proposed INN", kuru publicējusi Pasaules veselības organizācija Ženēvā 1975. gada augustā.

[11] Šajā direktīvā nosaukumi, kas atzīmēti ar zvaigznīti, publicēti "Computer Printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1 - 33 of proposed INN", kuru publicējusi Pasaules veselības organizācija Ženēvā 1975. gada augustā.

[12] Šajā direktīvā nosaukumi, kas atzīmēti ar zvaigznīti, publicēti "Computer Printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1 - 33 of proposed INN", kuru publicējusi Pasaules veselības organizācija Ženēvā 1975. gada augustā.

[13] Šajā direktīvā nosaukumi, kas atzīmēti ar zvaigznīti, publicēti "Computer Printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1 - 33 of proposed INN", kuru publicējusi Pasaules veselības organizācija Ženēvā 1975. gada augustā.

[14] Šajā direktīvā nosaukumi, kas atzīmēti ar zvaigznīti, publicēti "Computer Printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1 - 33 of proposed INN", kuru publicējusi Pasaules veselības organizācija Ženēvā 1975. gada augustā.

[15] Šajā direktīvā nosaukumi, kas atzīmēti ar zvaigznīti, publicēti "Computer Printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1 - 33 of proposed INN", kuru publicējusi Pasaules veselības organizācija Ženēvā 1975. gada augustā.

[16] Kosmētikas līdzekļu sastāvā ir atļautas dabīgi radioaktīvas vielas un radioaktīvas vielas, kas radušās mākslīga vides piesārņojuma dēļ, ar noteikumu, ka šīs radioaktīvās vielas nebagātina, lai ražotu kosmētikas līdzekļus, un to koncentrācija nepārsniedz ierobežojumus, kas noteikti Direktīvās, ar kurām nosaka pamatstandartus darbinieku un plašas sabiedrības veselības aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajām briesmām (OV 11, 20.2.1959., 221./59. lpp.)

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

I DAĻA

To vielu saraksts, kuras nedrīkst būt kosmētikas līdzekļu sastāvā, izņemot gadījumus, kad tās nepārsniedz noteiktos ierobežojumus un atbilst paredzētajiem nosacījumiem

n.p.k. | viela | ierobežojumi | lietošanas nosacījumi un brīdinājumi, kam jābūt iespiestiem uz etiķetes |

a | b | izmantošanas sfēra un/vai izmantošana | maksimāli pieļaujamā koncentrācija gatavos kosmētikas līdzekļos | citi ierobežojumi un prasības | f |

c | d | e |

| |

1 | borskābe | a)talks | a)5 % | | a)nav izmantojama līdzekļos bērniem, kas jaunāki par trim gadiem | a)nav lietojams zīdaiņiem |

b)mutes dobuma higiēnas līdzekļi | b)0,5 % | | |

| | c)citi līdzekļi | c)3 % | | | |

2 | merkaptoetiķskābe un tās sāļi un esteri | a)līdzekļi matu cirtošanai vai taisnošanai: | | | | |

| | —lietošanai mājas apstākļos | a)—8 % pH gatavs lietošanaipH ≤ 9,5 | | |

| | —profesionālai lietošanai | —11 % gatavs lietošanaipH ≤ 9,5 | | |

| | b)depilatori | b)5 %pH ≤ 12,65 | | |

| | c)citi matu kopšanas līdzekļi, kas pēc lietošanas jāizskalo | c)2 %procentuālā daļa aprēķināta kā merkaptoetiķskābe | | |

3 | oksalīnskābe, tās esteri un sārmu metālu sāļi | matu kopšanas līdzekļi | 5 % | | | tikai frizieriem |

4 | hlorbutanols * | konservants | 0,5 % | | aizliegts aerosolos | satur hlorbutanolu |

5 | amonjaks | | 6 %, aprēķināti kā NH3 | | vairāk nekā 2 %: satur amonjaku |

6 | nātrija tozilhloramīds * | | 0,2 % | | | |

7 | sārmu metālu hlorāti | a)zobu pasta | a)5 % | | | |

| | b)cits izmantojums | b)3 % | | | |

8 | dihlormetāns | | 35 % (kad sajaukts ar 1,1,1-trihloretānu, kopējā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 35 %) | maksimālais piemaisījumu saturs 0,2 % | aerosoliem: neizsmidzināt atklātas uguns tuvumā vai uz sakarsētiem materiāliem |

9 | o- un m-fenilēndiamīni, to N-aizvietotie atvasinājumi un to sāļi; Fenilēndiamīnu N-aizvietotie atvasinājumi | oksidējošas krāsvielas matu krāsošanai | 6 %, kas aprēķināti kā brīva bāze | | var izraisīt alerģisku reakciju; pirms lietošanas ieteicams pārbaudīt jutīgumu satur fenilēndiamīnus; nelietot skropstu un uzacu krāsošanai |

10 | metilfenilēndiamīni to N-aizvietotie atvasinājumi un to sāļi | oksidējošas krāsvielas matu krāsošanai | 10 %, kas aprēķināti kā brīva bāze | | var izraisīt alerģisku reakciju; pirms lietošanas ieteicams pārbaudīt jutīgumu satur fenilēndiamīnus; nelietot skropstu un uzacu krāsošanai |

11 | diaminofenoli | oksidējošās krāsvielas matu krāsošanai | 10 %, kas aprēķināti kā brīva bāze | | var izraisīt alerģisku reakciju; pirms lietošanas ieteicams pārbaudīt jutīgumu satur diaminofenolus; nelietot skropstu un uzacu krāsošanai |

12 | dihlorofēns * | | maksimāli 0,5 % | | satur dihlorofēnu * |

13 | ūdeņraža peroksīds | oksidējošās krāsvielas matu krāsošanai | 40 % tilpuma, t.i., 12 % H202 | | satur x % ūdeņraža peroksīda |

14 | formaldehīds | a)nagu stiprinātājos | a)5 % | kas aprēķināti kā formaldehīds | | a)aizsargā ienadžus ar ziedi vai eļļu; satur x % formaldehīda |

| | b)izmanto kā konservantu | b)0,2 % | b)aizliegts kā konservants aerosolos un mutes dobuma higiēnas līdzekļos | b)satur formaldehīdu |

| | c)mutes dobuma higiēnas līdzekļos | c)0,1 % | | |

15 | heksahlorofēns * | konservanti | 0,1 % | | neizmantots līdzekļos bērniem vai personīgās higiēnas līdzekļos | nelietot zīdaiņiem; satur heksahlorofēnu |

16 | hidrohinons | | 2 % | | | nelietot skropstu un uzacu krāsošanai ja līdzeklis nokļūst acīs, tūlīt tās izskalot satur hidrohinonu |

17 | kālija vai nātrija hidroksīds | a)ienadžu šķīdinātāji | a)5 % no masas | | a)nedrīkst nokļūt acīs; var izraisīt aklumu; sargāt no bērniem |

| | b)matu iztaisnotāji | b)2 % no masas | | b)nedrīkst nokļūt acīs; var izraisīt aklumu; sargāt no bērniem |

| | c)izmanto citur kā neitralizētāju | c)līdz pH 11 | | |

18 | lanolīns | | | | | satur lanolīnu |

19 | alfa-naftols | matu krāsa | 0,5 % | | | satur alfa-naftolu |

20 | nātrija nitrīts | tikai kā pretkorozijas līdzeklis | 0,2 % | | neizmantot kopā ar otrējiem amīniem | |

21 | nitrometāns | tikai kā pretkorozijas līdzeklis | 0,3 % | | | |

22 | fenols | ziepes un šampūni | 1 % | | | satur fenolu |

23 | pikrīnskābe | tikai kā pretkorozijas līdzeklis | 1 % | | | satur pirīnskābi |

24 | pirogallols | tikai matu krāsošanai | 5 % | | | nelietot skropstu un uzacu krāsošanai; ja līdzeklis nokļūst acīs, tūlīt tās izskalot; satur pirogallolu |

25 | hinīns un tā sāļi | a)šampūni | a)0,5 %, kas aprēķināti kā hinīna bāze | | |

| | b)losjoni matiem | b)0,2 %, kas aprēķināti kā hinīna bāze | | |

26 | rezorcinols | a)matu krāsas | a)5 % | | | a)var izraisīt alerģisku reakciju; satur rezorcinolu; pēc lietošanas matus labi izskalot; nelietot skropstu un uzacu krāsošanai; ja līdzeklis nokļūst acīs, tūlīt tās izskalot |

| | b)losjoni matiem | b)0,5 % | | | b)var izraisīt alerģisku reakciju; satur rezorcinolu |

| | c)šampūni | c)0,5 % | | | c)var izraisīt alerģisku reakciju; satur rezorcinolu; pēc lietošanas matus labi izskalot |

27 | amonija sulfīdi, sārmu metālu un sārmzemju metālu sulfīdi | | 2 % pastās attiecībā uz monosulfīdiem: 20 % ūdens šķīdumā bez piemaisījumiem | | |

28 | cinks (hlorīds un sulfāts) | | 1 %, kas aprēķināts kā cinks | | |

29 | cinka 4-hidroksibenzolsulfonāts | a)savelkoši līdzekļi | a)6 %, kas aprēķināti kā bezūdens viela | | a)nedrīkst nokļūt acīs |

| | b)dezodoranti | b)6 %, kas aprēķināti kā bezūdens viela | | b)nesmidzināt acīs |

2. DAĻA

TO KRĀSVIELU SARAKSTS, KAS VAR BŪT TO KOSMĒTIKAS LĪDZEKĻU SASTĀVĀ, KURI PAREDZĒTI SASKAREI AR GĻOTĀDĀM [5], [6], [7]

a) sarkans

n.p.k. | krāsas indekss | krāsvielas numurs saskaņā ar EEK 1962. gada direktīvām par pārtikas krāsvielām vai citas norādes | ierobežojumi |

izmantošanas joma | maksimālā atļautā koncentrācija | tīrības nosacījumi |

1 | 12085 | | 3 % | |

2 | 12150 | | | | |

3 | 12490 | | | | |

4 | 14720 | E 122 | | | E 122 |

5 | 14815 | E 125 | | | E 125 |

6 | 15525 | | | | |

7 | 15580 | | | | |

8 | 15585 | | r | | |

9 | 15630 | | | 3 % | |

| 15630 (Ba) | | | | |

| 15630 (Sr) | | | | |

10 | 15850 | E 180 | | | E 180 |

11 | 15865 | | | | |

| 15865 (Sr) | | | | |

12 | 15880 | | | | |

13 | 16185 | E 123 | | | E 123 |

14 | 16255 | E 124 | | | E 124 |

15 | 16290 | E 126 | | | E 126 |

16 | 45170 | | | | |

| 45170 (Ba) | | r | | |

17 | 45370 | | | | ne vairāk nekā 1 % 2-(6-hidroksi-3-okso-3H-ksantēn-9-il)benzoskābes un 2 % 2-(brom-6-hidroksi-3-okso-3H-ksantēn-9-il) benzoskābes |

18 | 45380 | | | | tas pats |

19 | 45405 | | r | | tas pats |

20 | 45410 | | | | tas pats |

21 | 45425 | | | | ne vairāk kā 1 % 2-(6-hidroksi-3-okso-3H-ksantēn-9-il) benzoskābes un 3 % 2-(jodo-6-hidroksi-3-okso-3H-ksantēn-9-il) benzoskābes |

22 | 45430 | E 127 | | | E 127 tas pats |

23 | 58000 | | | | |

24 | 73360 | | | | |

25 | 75470 | E 120 | | | E 120 |

26 | 77015 | E 420 | | | E 420 |

27 | 77491 | E 172 | | | E 172 |

28 | | E 163 | | | E 163 |

29 | | E 162 | | | E 162 |

b) oranžs un dzeltens

1 | 10316 | | r | | |

2 | 11920 | | | | |

3 | 12075 | | | | |

4 | 13015 | E 105 | | | E 105 |

5 | 14270 | E 103 | | | E 103 |

6 | 15510 | | r | | |

7 | 15980 | E 111 | | | E 111 |

8 | 15985 | E 110 | | | E 110 |

9 | 19140 | E 102 | | | E 102 |

10 | 45350 | | | 6 % | |

11 | 47005 | E 104 | | | E 104 |

12 | 75100 | | | | |

13 | 75120 | E 160 b | | | E 160 b |

14 | 75125 | E 160 d | | | E 160 d |

n.p.k. | krāsas indekss | krāsvielas numurs saskaņā ar EEK 1962. gada direktīvām par pārtikas krāsvielām vai citas norādes | ierobežojumi |

izmantošanas joma | maksimālā atļautā koncentrācija | tīrības nosacījumi |

15 | 75130 | E 160 a | | | E 160 a |

16 | 75135 | E 161 d | | | E 161 d |

17 | 75300 | E 100 | | | E 100 |

18 | 77489 | E 172 | | | E 172 |

19 | 77492 | E 172 | | | E 172 |

20 | 40820 | E 160 e | | | E 160 e |

21 | 40825 | E 160 f | | | E 160 f |

22 | | E 101 | | | E 101 |

23 | 45395 | | | lūpu zīmuļos krāsviela ir atļauta tikai brīvas skābes veidā, nepārsniedzot maksimālo koncentrāciju – 1 % | |

24 | | E 160 c | | | E 160 c |

c) zaļš un zils

1 | 42051 | E 131 | | | E 131 |

2 | 42053 | | | | |

3 | 42090 | | | | |

4 | 44090 | | | | |

5 | 61565 | | | | |

6 | 61570 | | | | |

7 | 69825 | | | | |

8 | 73000 | | | | |

9 | 73015 | E 132 | | | E 132 |

10 | 74260 | | r | | |

11 | 75810 | E 140 | | | E 140 |

12 | | E 141 | | | E 141 |

13 | 77007 | | | | |

14 | 77346 | | | | |

15 | 77510 | | | | bez cianīdu joniem |

16 | 69800 | E 130 | | | E 130 |

d) violets, brūns, melns un balts

n.p.k. | krāsas indekss | krāsvielas numurs saskaņā ar EEK 1962. gada direktīvām par pārtikas krāsvielām vai citas norādes | ierobežojumi |

izmantošanas sfēra | maksimālā atļautā koncentrācija | tīrības nosacījumi |

1 | 28440 | E 151 | | | E 151 |

2 | 42640 | | | | |

3 | 60725 | | | | |

4 | 73385 | | | | |

5 | 77000 | E 173 | | | E 173 |

6 | 77002 | | | | |

7 | 77004 | | | | |

8 | 77005 | | | | |

9 | 77120 | | | | |

10 | 77220 | E 170 | | | E 170 |

11 | 77231 | | | | |

12 | 77266 | daļa no E 153 | | | E 153 |

13 | 77267 | daļa no E 153 | | | E 153 |

14 | 77400 | | | | |

15 | 77480 | E 175 | | | E 175 |

16 | 77499 | E 172 | | | E 172 |

17 | 77713 | | | | |

18 | 77742 | | | | |

19 | 77745 | | | | |

20 | 77820 | E 174 | | | E 174 |

21 | 77891 | E 171 titāna dioksīds (un tā maisījumi ar vizlu) | | | E 171 |

22 | 77947 | | | | |

23 | 75170 | guanīns jeb pērļu esence | | | |

24(balts 9)alumīnija, cinka, magnija un kalcija stearāti | | | | | |

25 | | E 150 karameļkrāsa | | | E 150 |

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

1. DAĻA

PAGAIDĀM ATĻAUTO VIELU SARAKSTS

n.p.k. | viela | ierobežojumi | lietošanas nosacījumi un brīdinājumi, kam jābūt iespiestiem uz etiķetes |

a | b | izmantosānas joma un/vai izmantošana | maksimālā pieļaujamā koncentrācija gatavos kosmētikas līdzekļos | citi ierobežojumi un prasības | f |

c | d | e |

1 | metanols | etanola un izopropilspirta denaturants | 5 %, kas aprēķināti kā etanola un izopropilspirta % | |

2 | tiomersals * | tikai kā konservants acu dekoratīvajai kosmētikai | 0,007 %, kas aprēķināti kā Hg. Ja sajaukts ar citiem šajā direktīvā atļautiem dzīvsudraba savienojumiem, tad kopējā Hg koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,007 % | | satur tiomersalu * |

3 | fenildzīvsudraba savienojumi | tas pats | tas pats | | satur fenildzīvsudraba savienojumus |

4 | hloroforms | zobu pasta | 4 % | | |

5 | 2,3-dihidroksipropil-4-aminobenzoāts | | 5 % | | satur 2,3-dihidroksipropil-4-aminobenzoātu |

6 | hinolīn-8-ols un bis-(8-hidroksihinolīna) sulfāts | | 0,3 % bāzē | neizmantot līdzekļos, ko paredzēts lietot pēc sauļošanās. Neizmantot talka pulverveida līdzekļos zīdaiņiem | nelietot zīdaiņiem |

n.p.k. | viela | ierobežojumi | lietošanas nosacījumi un brīdinājumi, kam jābūt iespiestiem uz etiķetes |

a | b | izmantosānas joma un/vai izmantošana | maksimālā pieļaujamā koncentrācija gatavos kosmētikas līdzekļos | citi ierobežojumi un prasības | f |

c | d | e |

7 | amonija monofluorofosfāts | mutes dobuma higiēnas līdzekļi | 0,15 %, kas aprēķināti kā F. Ja sajaukts ar citiem fluora savienojumiem, kas atļauti šajā pielikumā, kopējā F koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,15 % | | satur amonija monofluorofosfātu |

8 | nātrija monofluorofosfāts | tas pats | 0,15 % tas pats | | satur nātrija monofluorofosfātu |

9 | kālija monofluorofosfāts | tas pats | 0,15 % tas pats | | satur kālija monofluorofosfātu |

10 | kalcija monofluorofosfāts | tas pats | 0,15 % tas pats | | satur kalcija monofluorofosfātu |

11 | kalcija fluorīds | tas pats | 0,15 % tas pats | | satur kalcija fluorīdu |

12 | nātrija fluorīds | tas pats | 0,15 % tas pats | | satur nātrija fluorīdu |

13 | kālija fluorīds | tas pats | 0,15 % tas pats | | satur kālija fluorīdu |

14 | amonija fluorīds | tas pats | 0,15 % tas pats | | satur amonija fluorīdu |

15 | alumīnija fluorīds | tas pats | 0,15 % tas pats | | satur alumīnija fluorīdu |

16 | alvas fluorīds | tas pats | 0,15 % tas pats | | satur alvas fluorīdu |

n.p.k. | viela | ierobežojumi | lietošanas nosacījumi un brīdinājumi, kam jābūt iespiestiem uz etiķetes |

a | b | izmantosānas joma un/vai izmantošana | maksimālā pieļaujamā koncentrācija gatavos kosmētikas līdzekļos | citi ierobežojumi un prasības | f |

c | d | e |

17 | heksadecil-trimetil-amonija fluorīds | tas pats | 0,15 % tas pats | | satur heksadecil-trimetil-amonija fluorīdu |

18 | 3-(N-heksadecil-N-2-hidroksietilamonija) propil-bis-(2-hidroksietil)amonija difluorīds | tas pats | 0,15 % tas pats | | satur 3-(N-heksadecil-N-2-hidroksietilamonija) propil-bis-(2-hidroksietil)amonija difluorīdu |

19 | N,N”,N’-tris- (polioksietilēn)-N-heksadecilpropilēndiamīna dihidrofluorīds | tas pats | 0,15 % tas pats | | satur N,N”,N’-tris- (polioksietilēn)-N-heksadecilpropilēndiamīna dihidrofluorīdu |

20 | oktadecilamonija fluorīds | tas pats | 0,15 % tas pats | | satur oktadecilamonija fluorīdu |

21 | nātrija fluorosilikāts | tas pats | 0,15 % tas pats | | satur nātrija fluorosilikātu |

22 | kālija fluorosilikāts | tas pats | 0,15 % tas pats | | satur kālija fluorosilikātu |

23 | amonija fluorosilikāts | tas pats | 0,15 % tas pats | | satur amonija fluoroslikātu |

24 | magnija fluorosilikāts | tas pats | 0,15 % tas pats | | satur magnija fluorosilikātu |

25 | safrols | | 100 ppm | | |

26 | 1,3-bis-(hidroksimetil)imidazolidīn-2-tions | matu kopšanas līdzekļi | a)līdz 2 % | a)aizliegts aerosolu flakonos | a)satur 1,3-bis-(hidroksimetil) imidazolidīn-2-tionu |

| | | b)no 2 līdz 8 % | b)tas pats | b)—pēc lietošanas matus rūpīgi izskalot |

| | | | | —satur 1,3-bis-hidroksimetil)imidazolidīn-2-tionu |

27 | 1,3-bis-(hidroksimetil)-3-tiourīnviela | tas pats | 6 % | tas pats | —pēc lietošanas matus rūpīgi izskalot |

| | | | | —satur 1,3-bis-(hidroksimetil)-2-tiourīnvielu |

28 | hidroksimetil-2-tiourīnviela | tas pats | 6 % | tas pats | —pēc lietošanas matus rūpīgi izskalot |

| | | | | —satur hidroksimetil-2-tiourīnvielu |

29 | 1-hidroksimetilimidazolidīn-2-tions | tas pats | 6 % | tas pats | —pēc lietošanas matus rūpīgi izskalot |

| | | | | —satur 1-hidroksimetilimidazolidīn-2-tionu |

30 | 1-monomorfolīnmetil-2-tiourīnviela | tas pats | 6 % | tas pats | —pēc lietošanas rūpīgi izskalot |

| | | | | —satur 1-morfolīnmetil-2-tiourīnviela |

31 | 1,3 bis(morfolīnmetil)-2-tiourīnviela | tas pats | 6 % | tas pats | —pēc lietošanas matus rūpīgi izskalot |

| | | | | —satur 1,3-bis-(morfolīnmetil)-2-tiourīnvielu |

32 | 1,1,1-trihloretāns (metilhloroforms) | šķīdinātājs aerosoliem | 35 %, kad sajaukts ar dihlormetānu, kopējā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 35 % | | nelietot atklātas uguns tuvumā vai uz sakarsētiem materiāliem |

33 | tribromsalicilanilīdi (piem., tribromsalāns *) | ziepes | 1 % | | satur tribromsalicilanilīdus |

2. DAĻA

KRĀSVIELAS, KO SASKAŅĀ AR 5. PANTU PAGAIDĀM ATĻAUTS IEKĻAUT TO KOSMĒTIKAS LĪDZEKĻU SASTĀVĀ, KURI PAREDZĒTI SASKAREI AR GĻOTĀDĀM [1], [2], [3]

a) sarkans

n.p.k. | krāsas indekss | krāsvielas numurs saskaņā ar EEK 1962. gada direktīvām par pārtikas krāsvielām vai citas norādes | ierobežojumi |

izmantošanas sfēra | maksimālā atļautā koncentrācija | tīrības nosacījumi |

1 | 12120 | | | |

2 | 12350 | | | | |

3 | 12385 | | | | |

4 | 14700 | | r | | |

5 | 15500 15500 (Ba) | | Ba sāļus aizliegts izmantot lūpu zīmuļos | | |

6 | 15585 (Ba) | | | | |

7 | 15620 | | | | |

8 | 15800 | | | | |

9 | 16035 | | | | |

10 | 26100 | | | | |

11 | 27290 | | | | |

12 | 45160 | | | | |

13 | 75480 | | | | |

14 | 75580 | | | | |

b) oranžs un dzeltens

1 | 18965 | | | | |

2 | 45340 | | | | |

3 | 47000 | | r | | |

c) zaļš un zils

n.p.k. | krāsas indekss | krāsvielas numurs saskaņā ar EEK 1962. gada direktīvām par pārtikas krāsvielām vai citas norādes | ierobežojumi |

izmantošanas sfēra | maksimālā atļautā koncentrācija | tīrības nosacījumi |

1 | 42040 | | | |

2 | 42140 | | | | |

3 | 42170 | | | | |

4 | 42735 | | | | |

5 | 44040 | | | | |

6 | 44045 | | | | |

7 | 59040 | | | | |

8 | 61554 | | | | |

9 | 62085 | | | | |

10 | 77288 | | | | nesatur hromāta jonus |

11 | 77289 | | | | tas pats |

12 | 77520 | | | | |

13 | 74160 | | | | |

d) violets, brūns, melns un balts

1 | 20170 | | | | |

2 | 27755 | E 152 | | | E 152 |

3 | 42580 | | | | |

4 | 45190 | | | | |

5 | 77019 | | | | |

6 | 77163 | bismuta hlorīda oksīds (un tā maisījumi ar vizlu) | | | |

7 | 77265 | | | | |

8 | 77718 | | | | |

3. DAĻA

A) TO KRĀSVIELU SARAKSTS, KAS PAGAIDĀM ATĻAUTAS KOSMĒTIKAS LĪDZEKĻOS, KURI PAREDZĒTI SASKAREI AR GĻOTĀDĀM

Sarkans

12310, 12335, 12420, 12430, 12440, 16140, 16155, 16250, 17200, 18000, 18050, 18055, 18065, 26105, 45100, 50240, E 121

Oranžs un dzeltens

11680, 11710, 13065, 15575, 16230, 18690, 18736, 18745, 19120, 19130, 21230, 71105

Zaļš un zils

10006, 10020, 42045, 42050, 42080, 42755, 44025, 62095, 62550, 63000, 71255, 74100, 74220, 74350, alfa,alfa-bis-(5-brom-4-hidroksi-6-metil-m-kumenil)toluols-2, alfa-sultons, alfa,alfa-bis-(3,5-dibrom-4-hidroksi-o-tolil)toluols-2, alfa-sultons, 1,4-bis-(butilamino)antrahinons

Violets, brūns, melns un balts

12010, 12196, 12480, 16580, 27905, 42555, 42571, 43625, 46500, 51319, 61710, 61800, nātrija 2,4-diaminoazobenzolsulfonāts un piecas atbilstīgas krāsvielas (brūns FK), alfa-(5-brom-6-hidroksi-m-tolil)-alfa-(3-brom-5-metil-4-oksocikloheksa-2,5-dienilidēn)toluol-2-sulfoskābe

B) TO KRĀSVIELU SARAKSTS, KAS PAGAIDĀM ATĻAUTAS KOSMĒTIKAS LĪDZEKĻOS, KURI PAREDZĒTI TIKAI NEILGAI SASKAREI AR ĀDU

Sarkans

11210, 12090, 12155, 12170, 12315, 12370, 12459, 12460, 13020, 14895, 14905, 16045, 16180, 18125, 18130, 24790, 27300, 27306, 28160, 45220, 60505, 60710, 62015, 73300

Dzeltens un oranžs

11720, 11725, 11730, 11765, 11850, 11855, 11860, 11870, 12055, 12140, 12700, 12740, 12770, 12790, 13900, 14600, 15970, 15975, 18820, 18900, 19555, 21090, 21096, 21100, 21108, 21110, 21115, 22910, 25135, 25220, 26090, 29020, 40215, 40640, 41000, 45376, 47035, 48040, 48055, 56205, 4-(3-hlorfenilazo)-3-hidroksi-2-naft-O-anizidīds, trinātrija 3-hidroksipirēn-5,8,10-trisulfonāts

Zils un zaļš

10025, 26360, 42052, 42085, 42095, 42100, 50315, 50320, 50400, 50405, 51175, 52015, 52020, 52030, 61505, 61585, 62045, 62100, 62105, 62125, 62130, 62500, 62560, 63010, 64500, 74180

Violets, brūns, melns un balts

12145, 14805, 15685, 17580, 20285, 20470, 21010, 25410, 30045, 30235, 40625, 42510, 42520, 42525, 42535, 42650, 48013, 57020, 60730, 61100, 61105, 61705, 62030, 63165, 63615

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

TO VIELU SARAKSTS, KURAS IZSLĒGTAS NO ŠĪS DIREKTĪVAS JOMAS

1. Svina acetāts (izmantojams tikai matu kopšanas līdzekļos).

2. Heksahlorofēns * (izmantojams citādi, nekā norādīts III pielikuma 1. daļā).

3. Hormoni:

a) - estrons,

- estradiols un tā esteri,

- estriols un tā esteri;

b) - progesterons,

- etisterons *.

4. p-fenilēndiamīns un tā sāļi.

5. Stroncijs un tā sāļi, izņemot sāļus, kas izmantoti krāsvielās un kas uzskaitītas III pielikuma 2. daļā un IV pielikuma 2. un 3. daļā.

6. Cirkonijs un tā atvasinājumi.

7. Tiomersals* un fenildzīvsudraba savienojumi (izmantoti kā konservanti šampūnu koncentrātos un krēmos, kas satur nejonizētus emulgatorus, kas citus konservantus padara neefektīvus. Maksimālā koncentrācija 0,003 %, kas aprēķināti kā Hg).

8. Lidokaīns *.

9. Tirotricīns *.

--------------------------------------------------

Augša