EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31976L0763

Padomes Direktīva (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasažieru sēdekļiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros

OV L 262, 27.9.1976., 135./138. lpp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 108 - 111
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 174 - 177
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 174 - 177
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 164 - 167
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 164 - 167
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 255 - 258
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 255 - 258
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 255 - 258
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 255 - 258
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 255 - 258
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 255 - 258
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 255 - 258
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 255 - 258
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 255 - 258
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 71 - 74
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 71 - 74
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 016 Lpp. 16 - 19

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2015; Atcelts ar 32013R0167 . Jaunākā konsolidētā versija: 02/09/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/763/oj

31976L0763Oficiālais Vēstnesis L 262 , 27/09/1976 Lpp. 0135 - 0138
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 5 Lpp. 0164
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 4 Lpp. 0108
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 5 Lpp. 0164
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 5 Lpp. 0174
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 5 Lpp. 0174


Padomes Direktīva

(1976. gada 27. jūlijs)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasažieru sēdekļiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros

(76/763/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā tehniskās prasības, kas, ievērojot dalībvalstu tiesību aktus, attiecas uz traktoriem, jāattiecina inter alia arī uz to pasažieru sēdekļiem;

tā kā šīs prasības dažādās dalībvalstīs atšķiras; tā kā tāpēc visās dalībvalstīs papildus esošajiem noteikumiem vai to vietā būtu jāpieņem vienādas prasības, jo īpaši lai dotu iespēju visu tipu traktoriem piemērot EEK tipa apstiprināšanas procedūru, kas ir noteikta ar Padomes 1974. gada 4. marta Direktīvu 74/150/EEK [3] par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu;

tā kā šīs direktīvas mērķis ir saskaņot dalībvalstu noteikumus, kas attiecas uz pasažieru sēdekļu projektēšanu un uzstādīšanu lauksaimniecības traktoros, bet ne standartizēt prasības, kas attiecas uz to, vai lauksaimniecības traktori obligāti jāaprīko ar minētajiem sēdekļiem; tā kā nav paredzēts standartizēt prasības, kas dod iespēju traktorus aprīkot ar vienu vai vairākiem pasažieru sēdekļiem; tā kā joprojām pastāv problēmas attiecībā uz pasažieru sēdekļiem kā vienu no pozīcijām tipa apstiprinājuma sertifikātā, un tās pēc iespējas ātrāk jāatrisina, papildinot šo direktīvu tā, lai var noteikt arī EEK tipa apstiprinājuma prasības attiecībā uz pasažieru sēdekļiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. “Lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktors” ir jebkurš mehāniskais transportlīdzeklis, kuram ir riteņi vai kāpurķēdes un vismaz divas asis un kura galvenā funkcija ir vilces spēka radīšana, un kurš īpaši projektēts, lai vilktu, stumtu, pārvietotu vai darbinātu noteiktus lauksaimniecības vai mežsaimniecības darbarīkus, mehānismus vai piekabes. Tas var būt aprīkots kravu pārvadāšanai, un tajā var būt pasažieru sēdekļi.

2. Šī direktīva attiecas tikai uz iepriekšējā punktā definētajiem traktoriem, kam ir pneimatiskās riepas, divas asis, maksimālais projektētais ātrums no 6 līdz 25 km/h un attālums starp riteņiem 1250 mm vai vairāk.

2. pants

Neviena dalībvalsts nedrīkst atteikties piešķirt EEK vai valsts tipa apstiprinājumu, atsaucoties uz pasažieru sēdekļiem, ja ir izpildītas pielikuma prasības.

3. pants

Neviena dalībvalsts nedrīkst atteikt traktoru reģistrāciju vai aizliegt to pārdošanu, nodošanu ekspluatācijā vai lietošanu, atsaucoties uz pasažieru sēdekļiem, ja ir izpildītas pielikuma prasības.

4. pants

Visus grozījumus, kas vajadzīgi, lai pielikuma prasības pielāgotu tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar Direktīvas 74/150/EEK 13. pantā izklāstīto procedūru.

5. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā noteikumi, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības 18 mēnešu laikā pēc tās paziņošanas, un dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva, dara zināmus Komisijai.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1976. gada 27. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. van der Stoel

[1] OV 28, 17.2.1967., 462./67. lpp.

[2] OV 42, 7.3.1967., 620./67. lpp.

[3] OV L 84, 28.3.1974., 10. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

I. VISPĀRĪGI KONSTRUKCIJAS UN UZSTĀDĪŠANAS NOTEIKUMI.

1. Visi sēdekļi jānovieto tā, lai pasažieri nav apdraudēti un sēdekļi netraucē traktora vadīšanu.

2. Visi sēdekļi stingri jānostiprina un pareizi jāpievieno pie traktora nesošajām konstrukcijām (šasijas, pretapgāšanās aizsargkonstrukcijas, platformas u.c.) atbilstīgi traktora tipam.

3. Attiecīgajai nesošajai konstrukcijai jābūt pietiekami izturīgai, lai noturētu noslogotu pasažiera sēdekli.

II. ĪPAŠI KONSTRUKCIJAS NOTEIKUMI.

1. Visiem sēdekļiem jābūt vismaz 400 mm platiem un vismaz 300 mm dziļiem.

2. Visi sēdekļi jāaprīko ar atzveltni, kuras augstums nav mazāks par 200 mm un nepārsniedz 250 mm un kura ir savienota ar sānu balstu. Minētos izmērus nepiemēro, ja aiz pasažiera muguras ir slēgta starpsiena. Sēdekļa polsterējums ir pildīts vai elastīgs.

3. Pasažiera kājām jānodrošina piemērots balsts.

4. Virs pasažiera sēdekļa virsmas jābūt vismaz 920 mm atstarpei. Tomēr, ja traktors atbilst prasībām, kas attiecas uz vadītāja aizsardzību un sēdekļiem, bet tā uzbūve nepieļauj pasažierim šādu atstarpi, tad atstarpi var samazināt līdz 800 mm, ja jumta līmenī tieši virs pasažiera sēdekļa ir pietiekams polsterējums.

Pasažierim paredzētās atstarpes augšdaļu aizmugurē drīkst ierobežot tikai ar rādiusu, kas nepārsniedz 300 mm (skat. pievienoto attēlu). Vertikālā atstarpe ir vertikālā brīvā telpa starp sēdekļa priekšējo šķautni un traktora jumtu.

5. Pasažiera sēdekļa dēļ nedrīkst palielināt traktora kopējo platumu.

6. Uz katru dubļusargu nedrīkst būt vairāk par vienu pasažiera sēdekli, ja sēdekļus stiprina pie dubļusargiem.

--------------------------------------------------

Augša